Tải bản đầy đủ

Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Chµo mõng c¸c thÇy c« cïng c¸c em !
Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ TiÕn
Tæ tù nhiªn
Quy ước tiết học :
1/ Phần cần ghi vào vở :
- Các đề mục.
- Khi nào có biểu tượng xuất hiện.
2/ Học sinh viết nháp gọn và dễ đọc
3/ Học sinh thực hiện các yêu cầu của giáo viên

Kiểm tra bài cũ
1, Đồ thị hàm số y = ax + b với a 0 là gì?
2, Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các
hàm số y = 2x - 2 và y = 2x + 1?

y

=

2
x


-

21
2 3 4
-2
-3
-4
-1
1
2
-2
3
-3
4
-4
-1
x
y
O
y

=

2
x

+

1.
.
.
.
2
1

Khi nµo th× 2 ®­êng th¼ng
y=ax+b(a 0) vµ y=a’x+b’(a’ 0)
song song víi nhau? Trïng
nhau? C¾t nhau?
≠≠
TiÕt 25: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau
.
y

=

2
x

1. §­êng th¼ng song song
1. §­êng th¼ng song song
(d) // (d’)
(d) // (d’)
(d) trïng (d’)
(d) trïng (d’)

y = ax+b (a 0) (d)
y = a'x+b' (a 0) (d')


y

=

2
x

-

21
2 3 4
-2
-3
-4
-1
1
2
-2
3
-3
4
-4
-1
x
y
O
y

=

2
x

+

1.
.
.
.
2
1


=
'
'
bb
aa
=
=
'
'
bb
aa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×