Tải bản đầy đủ

Bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ tử tuất và điều chỉnh nhân thân đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội chết 616


BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tử tuất và điều chỉnh nhân thân
đối với người đang tham gia BHXH chết.
1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:
………………
2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:
…………………
3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).
STT Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
Hồ sơ tuất
(3)
1.
Sổ BHXH. (01 quyển)
2.
Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết đònh của tòa án tuyên bố người lao động
đã chết. (03 bản)
3.
Nếu chết do TNLĐ, BNN (kể cả chết trong thời gian điều trò lần đầu) thì bổ sung
biên bản điều tra TNLĐ, bệnh án điều trò BNN. (03 bản)

4.
Tờ khai hoàn cảnh gia đình theo mẫu 09-HSB. (03bản)
5.
Giấy xác nhận của chính quyền đòa phương nơi thân nhân của người LĐ khi còn
sống phải nuôi dưỡng cư trú . (03bản)
6.
Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con còn đi học từ
đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. (02 bản)
7.
Biên bản giám đònh mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân người chết từ
81% trở lên. (03 bản)
8.
Hồ sơ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bộ, nếu có)
Hồ sơ điều chỉnh nhân thân
9.
Công văn giải trình của đơn vò ghi rõ lý do sai lệch (nếu do người lao động khi sai hồ sơ gốc
thì cam kết đã điều chỉnh lại hồ sơ gốc tại đơn vò ,1 bản)
10.
Bản sao y giấy CMND (01 bản)
11.
Bản photo sổ BHXH (nếu phải đổi sổ)
Người đang tham gia BHXH chết: hồ sơ gồm các mục 1,2,3,4,9,10,11. Trường hợp có thân nhân
đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng theo quy đònh, ngoài hồ sơ nêu trên cần bổ sung thêm các mục: hoặc 5,
hoặc/và 6 hoặc/và 7.
Số HS: 616/………………/CĐBHXH-TUAT-ĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
Ngày nhận kết quả:.……../…….…/200………..
Cán bộ TNHS

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×