Tải bản đầy đủ

Bảng kê hồ sơ giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang tham gia Bảo Hiểm Xã Hội 615


BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân
đối với người đang tham gia BHXH
1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:
………………
2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:
…………………
3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).
STT Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
Hồ sơ hưu trí
1. Sổ BHXH., (01 quyển)
2.
Hồ sơ gốc (lý lòch được cơ quan xác nhận trước 1991, các giấy tờ có liên quan đến quá trình
công tác đối với người có thời gian tham gia BHXH chưa được duyệt trên sổ, 01 bản)
3.
Bản sao quyết đònh chuyển ngành và các quyết đònh phong quân hàm, (01bản, nếu có)
4.
Quyết đònh nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLĐ đã
hết thời hạn, (03 bản)

5.
Giấy chứng nhận bò nhiễm HIV do rủi ro bệnh nghề nghiệp (02 bản, nếu có)
6.
Văn bản xác nhận điều kiện làm việc của NLĐ có yếu tố độc hại (02 bản)
7.
Đơn đề nghò giải quyết chế độ hưu trí, mẫu 12-HSB (01 bản)
8.
Biên bản kết luận mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) từ 61% trở lên của hội đồng
giám đònh y khoa (03 bản)
9.
Đơn đề nghò hưởng BHXH có xác nhận của chính quyền đòa phương nơi cư trú sau khi chấp
hành xong hình phạt tù (mẫu số 13A- HSB hoặc mẫu 13B-HSB, 02 bản)
10.
Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (02 bản)
11.
Bản sao quyết đònh trở về nước đònh cư hợp pháp (02 bản)
12.
Bản sao quyết đònh của tòa án tuyên bố mất tích trở về (02 bản)
Hồ sơ điều chỉnh nhân thân
13.
Công văn giải trình của đơn vò ghi rõ lý do sai lệch (nếu do người lao động khi sai hồ sơ gốc
thì cam kết đã điều chỉnh lại hồ sơ gốc tại đơn vò ,1 bản)
14.
Bản sao y giấy CMND (01 bản)
15.
Bản photo sổ BHXH (nếu phải đổi sổ)
1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, hồ sơ gồm các mục 1,3,4,13,14,15.
2.Người có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, hồ sơ gồm các mục 1,2,3,4,6,13,14,15.
3.Người nghỉ hưu theo điều kiện suy giảm KNLĐ từ 61%, hồ sơ gồm các mục 1,2,3,4,8,13,14,15.
Lưu ý: Nếu sổ BHXH chưa được duyệt thì nộp thêm hồ sơ nêu tại mục 2.
Số HS: 615/………………/CĐBHXH-HUU-ĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
Ngày nhận kết quả:.……../…….…/200………..
Cán bộ TNHS

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×