Tải bản đầy đủ

De Thi va Dap an HSG mon Toan 3

đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3
Năm học : 2007 - 2008
Môn thi : Toán
(Thời gian làm bài: 60 phút)
***
Bài 1: Toán đố Văn: "Ngày 22 tháng 12 năm nay là ngày thứ hai. Cậu có biết ngày
3 tháng 2 năm sau là ngày thứ mấy không?". Văn nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua.
Em có tính giúp Văn đợc không?
Bài 2: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em
làm thế nào chia đợc số mật ong đó thành hai phần bằng nhau?
Bài 3: Tuổi của Nam bằng
4
1
tuổi của bố. Tuổi ông gấp 6 lần tuổi Nam. Biết ông
hơn bố 24 tuổi. Hỏi Nam bao nhiêu tuổi?
Bài 4: Mảnh vờn nhà bác
Hải hình vuông có cạnh
dài 11m. Bác ngăn mảnh
vờn thành 4 mảnh (nh hình
vẽ bên) để trồng các loại
cây khác nhau.

a)Tính chu vi của mỗi
mảnh.
b) Tính diện tích của mỗi
mảnh.
Trờng tiểu học sơn long H ơng sơn hà tĩnh
Hớng dẫn chấm "đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 3"
Năm học : 2007 - 2008
---------- *** ----------
Bài 1: (4,0 điểm).
Tháng 12 năm nay có 31 ngày, tháng 1 năm sau có 31 ngày. (0,5 điểm)
Từ ngày 22 tháng 12 năm nay đến ngày 3 tháng 2 năm sau có số ngày là:
9 + 31 + 3 = 43 (ngày) (1,5 điểm)
Ta có: 43 : 7 = 6 (d 1) (1,0 điểm)
Vậy ngày 3 tháng 2 năm sau là ngày thứ ba. (1,0 điểm)
Bài 2: (4,0 điểm).
Cách 1. Mỗi phần có số lít là:
10 : 2 = 5 (lít) (0,5 điểm)
- Đong 1 can 3 lít đổ vào can 7 lít.
(0,5 điểm)
- Đong 1 can 3 lít nữa đổ vào can 7 lít,
can 7 lít có 6 lít. (1,0 điểm)
- Đong 1 can 3 lít nữa đổ đầy can 7 lít thì
can 3 lít còn 2 lít. (1,0 điểm)
- Đổ can 7 lít vào thùng, đổ 2 lít còn ở
can 3 lít vào can 7 lít rồi đong 1 can 3 lít
nữa thì đợc 5 lít. (1,0 điểm)
Cách 2.
- Đong đầy can 7 lít rồi rót đầy can 3 lít
thì can 7 lít còn 4 lít. (1,0 điểm)
- Đổ can 3 lít vào thùng, lại rót 4 lít ở
can 7 lít cho đầy can 3 lít thì can 7 lít
còn 1 lít. (1,0 điểm)
- Đổ can 3 lít vào thùng, rót 1 lít ở can
7 lít sang can 3 lít thì can 3 lít còn đựng
đợc 2 lít nữa. (1,0 điểm)
- Đong đầy can 7 lít rót đầy can 3 lít thì
can7 lít còn lại 5 lít. (1,0 điểm)

Bài 3: (4,0 điểm).
Coi tuổi của Nam là 1 phần thì tuổi của bố là 4 phần nh thế và tuổi của ông là 6 phần


nh thế. (2,0 điểm)
24 tuổi ứng với số phần là: 6 - 4 = 2 (phần) (1,0 điểm)
Tuổi của Nam là: 24 : 2 = 12 (tuổi). (1,0 điểm)
Bài 4: (8,0 điểm).
a) (4,0 điểm). Chu vi mảnh vờn hình vuông (1) là: 5 x 4 = 20 (m) (1,0 điểm)
Chu vi mảnh vờn hình vuông (2) là: 6 x 4 = 24 (m) (1,0 điểm)
Mảnh vờn hình chữ nhật (3) có chiều rộng là: 6 - 5 = 1 (m) (0,5 điểm)
Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật (3) là: (5 + 1) x 2 = 12 (m) (0,5 điểm)
Mảnh vờn hình chữ nhật (4) có chiều rộng là: 11 - 6 = 5 (m) (0,5 điểm)
Chu vi mảnh vờn hình chữ nhật (4) là: (11 + 5) x 2 = 32 (m). (0,5 điểm)
b) (4,0 điểm).
Diện tích mảnh vờn hình vuông (1) là: 5 x 5 = 25 (m
2
) (1,0 điểm)
Diện tích mảnh vờn hình vuông (2) là: 6 x 6 = 36 (m
2
) (1,0 điểm)
Diện tích mảnh vờn hình chữ nhật (3) là: 5 x 1 = 5 (m
2
) (1,0 điểm)
Diện tích mảnh vờn hình chữ nhật (4) là: 11 x 5 = 55 (m
2
). (1,0 điểm)
(Häc sinh gi¶i theo c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×