Tải bản đầy đủ

so do mach dien - chieu dong dien

KiÓm tra bµi cò :
- ChÊt dÉn ®iÖn , chÊt c¸ch ®iÖn lµ g× ?
-
Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng nh­ thÕ nµo ?
-
ChiÒu dÞch chuyÓn cña c¸c ªlectr«n tù do trong kim lo¹i ? .

ChÊt dÉn ®iÖn lµ chÊt cho dßng ®iÖn ®i qua . ChÊt c¸ch
®iÖn lµ chÊt kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua.

Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ªlectr«n tù do dÞch
chuyÓn cã h­íng .

ChiÒu dÞch chuyÓn cña c¸c ªlectr«n tù do trong kim lo¹i lµ
tõ cùc ©m cña nguån ®iÖn ®Õn cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn .
I. Sơ đồ mạch điện:
1. Ký hiệu một số bộ phận mạch điện
+
-
+
-

X
K
K
Nguồn điện
Hai nguồn điện
mắc nối tiếp
Bóng đèn
Dây dẫn
Công tắc đóng
Công tắc mở
BÀI 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I. Sơ đồ mạch điện:
1. Ký hiệu một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C1. Sử dụng các ký hiệu trên, hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3
theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình.
BÀI 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
CHIỀU DÒNG ĐIỆN
D©y dÉn
Bãng ®Ìn
+
-
K
x
Kho¸ K më
2 Pin
Nèi tiÕp
I. Sơ đồ mạch điện:
1. Ký hiệu một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C2. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện khác sơ đồ mạch điện vẽ ở câu C1
bằng cách thay đổi vị trí các ký hiệu trong sơ ë C1 b»ng s¬ này.
+
-
K
x
BÀI 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
CHIỀU DÒNG ĐIỆN
Kho¸ K më


D©y dÉn
Bãng ®Ìn
2 Pin
Nèi tiÕp
I. Sơ đồ mạch điện:
1. Ký hiệu một số bộ phận mạch điện
2. Sơ đồ mạch điện
C3. Mắc mạch điện theo đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành
kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn
sáng.
BÀI 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
CHIỀU DÒNG ĐIỆN
+
-
K
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×