Tải bản đầy đủ

De kt chuong 4 Gioi han cuc hay

Trờng THPT Cẩm Thuỷ II
Lớp
Bài kiểm tra môn toán
Phân môn: Giải tích
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
Họ và tên học sinh:Ngày kiểm tra: / / 2009
Điểm: Lời phê của thầy giáo:

Đề bài:

Bài 1: (3 điểm)
Tính
( )
3
lim 6 5
x
x


Bài 2: (4 điểm)
Tìm các gới hạn sau:

a)
2
1
5 4
lim
2 3
n n
n n
+
+

+
b)
3 9
lim
4
n
n
+

c)
2
5 6
lim
3 2
x
x x x
x

+ +

d)
2
3
6
lim
5 6
x
x x
x x



+
+
Bài 3 (2 điểm)
Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó
y = f(x) =
2
3 , 2
5 , 2
x x x
x a x

+ >



, với a là tham số.
Bài 4 (1 điểm)
Chứng minh rằng phơng trình x
3
3x
2
+ 1 = 0 có ba nghiệm phân
biệt trong khoảng (-1 ; 3).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×