Tải bản đầy đủ

Phương trình chứa ẩn ở mẫu(tiết 1)

Gi i caùc ph ng trình:ả ươ
2
) 3 3a x x x
− = −
Kiểm tra bài cũ
2 5 3 1
) 1
2 3
x x
b
− +
+ =
Hóy th phõn loi cỏc PT sau:
4,05
2
+=
x
x
4,0
1
1

+=

+
x
x
x
)3)(1(
2
22)3(2
+
=
+
+

xx
x
x
x
x
x
Caực phửụng trỡnh b, d, e chửựa aồn ụỷ maóu
132
+=
xx
a/
c/
1
4
1
+
+
=

x
x
x
x
d/
e/
b/


1 1
1 (1)
1 1
x
x x
+ = +
− −
1
1
1
1
1
=+
xx
x
- Rút gọn ta có: x=1
Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Để giải phương
trình trên, ta làm
như thế nào?
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn
sang một vế:
?1. Giá trò x = 1 có phải
là nghiệm của phương
trình (1) hay không? Vì
sao?
?1. Giá trò x = 1 không phải là nghiệm
của phương trình vì tại x = 1 giá trò
của hai vế PT(1) không xác đònh.
1
1
1
1
1

+=

+
xx
x
1
1
1
1
1
=+
xx
x
- Rút gọn ta có: x=1
Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn
sang một vế:
?1. Giá trò x = 1 không phải là nghiệm
của phương trình vì tại x = 1 giá trò
của hai vế không xác đònh.
- Qua ví dụ trên khi biến đổi phương
trình mà làm mất mẫu chứa ẩn của
phương trình thì phương trình nhận
được có tương đương với phương trình
ban đầu không ?
- Bởi vậy, khi giải phương trình chứa
ẩn ở mẫu, ta nên chú ý đến một yếu
tố đặc biệt nào?
Đại số Tiết 49. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác đònh của một
phương trình
1
1
1
1
1

+=

+
xx
x
1
1
1
1
1
=+
xx
x
- Rút gọn ta có: x=1
1. Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế:
?1. Giá trò x = 1 không phải là nghiệm của
phương trình vì tại x = 1 giá trò của hai vế
không xác đònh.
Em nào cho biết điều
kiện xác đònh của
một phân thức là gì?
Phương trình chứa ẩn ở
mẫu có phải là tổng các
phân thức không? Ví
dụ?
- Vậy điều kiện xác đònh
của một phương trình
chứa ẩn ở mẫu là gì?
- Điều kiện xác đònh của phương trình
chứa ẩn ở mẫu là tìm điều kiện của biến
để giá trò của các phân thức trong
phương trình xác đònh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×