Tải bản đầy đủ

lí tưởng sống của thanh niênGV: TRẦN THỊ NGUYỆT
Trường THCS QUANG TRUNG
Trường THCS QUANG TRUNG
TỔ SỬ ĐỊA CDThế nào là làm việc có năng suất, chất
lượng và hiệu quả?

Tìm những câu tục ngữ ca dao nói về làm
việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả?

Vì sao làm việc có NS, CL,HQ là yêu cầu
của người LĐ trong sự nghiệp CNH-HĐH
đất nước?
Kiểm tra bài

Những hình ảnh này cho em hiểu
được nội dung gì?
Hồ chí Minh
Nguyễn Trãi
Tượng Nguyễn Du
Đây là những danh nhân văn hoá
được UNESCO công nhận


Vì sao Bác Hồ được
công nhận là danh
nhân văn hoá?
Câu nói nào của
Bác cho em hiểu
cả cuộc đời của
Bác vì dân vì
nước?
Tiết 13 Bài 10 Lí tưởng sống của thanh niên


1. Kh¸i niÖm lÝ t­ëng sèng .“ ”
2. Cơ sở để xác định một lÝ t­ëng sèng.
3. Ý nghĩa của việc xác định một lí tưởng sống?
LÝ t­ëng sèng cña thanh niªn (ti t 1)ế
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀIThế nào là một lí
tưởng sống?
Tiết 13 Bài 10 Lí tưởng sống của thanh niên


Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng quê ở Hà
Tĩnh, sau khi sang Trung Quốc học, năm 1929, anh trở về nước với
nhiệm vụ thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản ở Sài Gòn Chợ Lớn,
và đã trở thành người Đoàn viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên.
Ngày 9 - 2 - 1931, trong buổi kỉ niệm một năm cuộc bạo động
Yên Bái, khi tên thanh tra mật thám Pháp định nhảy tới bắt người
đang giương cờ và diễn thuyết, anh đã xông ra bắn chết hắn.
Sau đó, anh bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man và bị thực dân Pháp kết
án tử hình khi mới 17 tuổi. Tại phiên toà xét xử, anh đã nói câu nói bất
hủ: Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi hiểu rằng con đường của thanh
niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào
khác .
Câu chuyện về một người anh hùng


1. C©u chuyÖn kÓ vÒ ai?
Lí tự Trọng
2. Em cã nhËn xÐt nh­ thÕ nµo vÒ con ng­êi
này?
Dũng cảm gan dạ và bất khuất
3. LÝ do nµo gióp anh cã hµnh ®éng nh­ vËy?
Anh là người sống có lí tưởng là thanh
niên yêu nước


Phan §×nh Giãt
NguyÔn V¨n Trçi
Lí Tự Trọng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×