Tải bản đầy đủ

Những giây phút thư gian tuyệt vời

07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
Cẩm nang
thành công và
hạnh phúc.
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
Bạn cần có một mục tiêu cụ thể để vươn tới .
1
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
Thứ hai
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
Biết chia sẻ hạnh phúc với người khác
3
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
4
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
5
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
Biết hòa hợp với những kiểu người khác nhau.
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
7. Luôn giữ
tính hài hước

07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
8. Bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
9. Biết tha thứ cho người khác
07/20/13 ngoctrongdat@gmail.com
10. Cần có những người bạn tốt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×