Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT
ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG MÔI
TRƯỜNG GIÁO DỤC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO
DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON”

Họ và tên: Trương Thị Quyên
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị: Trường Mầm non Cam Thủy

1


LÖ Thñy, th¸ng 5 n¨m 2017
1. Phần mở đầu
1.1 Lý do chọn đề tài sáng kiến, giải pháp.
Môi trường giáo dục bao gồm môi trường vật chất và môi trường xã hội. Môi
trường vật chất trong trường mầm non bao gồm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ

chơi, không gian phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của
trẻ, môi trường vật chất tạo cho trẻ những cơ hội tốt để trẻ thỏa mãn như cầu hoạt
động và phát triển toàn diện về mặt thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, đạo đức, xã hội.
Môi trường xã hội được hiểu là toàn bộ những điều kiện xã hội như chính trị,
văn hóa, các mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách của mình. Môi trường xã
hội đặc biệt được nhấn mạnh ở đây là môi trường giao tiếp trong trường mầm non
bao gồm sự giao tiếp giữa giáo viên và trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với những
người xung quanh. Môi trường này vừa mang tính chất sư phạm vừa mang tính
chất gia đình.
Việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là thực sự cần
thiết và quan trọng. Việc này được ví như “người giáo viên thứ hai” trong công tác
tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ,
thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện.
Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp,
ngoài trời phù hợp, thuận tiện, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể
chất của trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích
thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa
giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ
hội cho trẻ được chia sẽ, giải bày tâm sự, nguyện vọng mong ước của trẻ với giáo
viên, với bạn bè. Nhờ vậy mà giáo viên hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động
phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu
lớp, yêu giáo viên và bạn bè hơn.
Đối với giáo dục, việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương
tiện, là điều kiện để họ phát triển các ý tưởng tổ chức những hoạt động giáo dục
phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi.
Chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non phụ thuộc vào môi trường giáo
dục. Trẻ được học tập vui chơi trong môi trường học tập an toàn thân thiện và hiệu
2


quả thì tạo cho trẻ phát triển tốt về thể chất và nhân cách. Đánh giá đúng chất
lượng giáo dục trẻ là cơ sở để cán bộ quản lí các cấp giáo dục có định hướng, kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục đổi
mới nội dung giáo dục cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế và khả năng phát triển
nhận thức của trẻ. Đánh giá chất lượng giáo dục là cơ sở quan trọng để đánh giá
khả năng từ việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức, kỹ năng đến vận dụng kiến thức, kỹ
năng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, hình thành cho trẻ kỹ năng sống, phát
huy tính độc lập, sáng tạo hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Bác Hồ đã
dạy “ Làm mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ”. Muốn làm được như thế thì phải yêu trẻ.
Dạy trẻ như trồng cây non, trồng cây được tốt thì sau này cây lớn lên tốt, dạy trẻ
tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Anh chị em giáo viên Mẫu giáo cần luôn
luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo” (tạp chí giáo dục ra số 2-1990).
Để đội ngũ giáo viên thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy và mục tiêu trên của bậc
học, đòi hỏi người cán bộ quản lý không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo xây dựng
môi trường thuận lợi nâng cao chất lượng dạy và học. Thấy rõ tầm quan trọng của
bậc học mầm non, những năm gần đây Sở giáo dục và đào tạo luôn chú trọng việc
xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp thân thiện và hiệu quả việc nâng cao chất
lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề
quan tâm hàng đầu đối với bậc học mầm non. Thực hiện chủ trương đổi mới quan
điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm., để nâng cao chất lượng giáo dục của huyện
nhà nói chung và trường mầm non nói riêng, bản thân tôi luôn băn khoăn, trăn trở
làm sao để xây dựng môi trường thật an toàn hiệu quả để chất lượng giáo dục ngày
càng phát triển một cách bền vững, đảm bảo thực chất với trường mầm non nông
thôn đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài ” Một số biện pháp chỉ đạo xây
dựng môi trường giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm
non.”
1.2 Điểm mới của đề tài, sáng kiến giải pháp.
Trong những năm qua, Đảng và nhà nước có nhiều văn bản hướng dẫn công
tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các trường lớp Mầm non.
Lãnh đạo ngành phối hợp với các trường Đại học, Trung tâm giáo dục thường
xuyên Quảng Bình mở lớp đào tạo, nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho đội ngũ giáo viên học tập để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tuy
3


nhiên, cũng không tránh khỏi hạn chế về chất lượng đào tạo do đó khả năng vận
dụng kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ vào chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ chưa
đáp ứng yêu cầu. Môi trường giáo dục chưa đầy đủ, chưa được xây dựng phù hợp,
hấp dẫn thân thiện để kích thích trẻ tham gia các hoạt động. Nâng cao chất lượng
giáo dục là động lực thúc đẩy giáo viên tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao
năng lực sư phạm làm giàu kiến thức cho bản thân.
Trong những năm qua ở đơn vị chúng tôi có nhiều đề tài đề cập đến công tác
chăm sóc nuôi dường trẻ ở trường mầm non, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm...
Song vấn đề xây dựng môi trường để nâng cao chất lượng giáo dục không
kém phần quan trọng, đây là một trong hai nội dung cần thiết nhằm nâng cao chất
lượng phát triển toàn diện cho trẻ. Nâng cao chất lượng giáo dục không những
trang bị cho trẻ đầy đủ kiến thức khoa học, hình thành, rèn luyện kỹ năng cần thiết
cho việc học của trẻ, mà còn rèn luyện cho trẻ cách diễn đạt trọn câu. mạch lạc, lưu
loát và tính mạnh dạn trong giao tiếp, ứng xử. Đây là nội dung quan trọng chuẩn bị
tâm thế vững vàng bước vào học trường phổ thông.
Mặt khác, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm xây dựng môi trường giáo
dục lành mạnh, không có học sinh ngồi nhầm lớp; không có cán bộ giáo viên vi
phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm nhân phẩm học sinh; vi phạm quy chế chuyên
môn, làm thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ. Đánh giá, thẩm định chất lượng, sự phát
triển của trẻ, của nhà trường thực chất.
1.3 Phạm vi áp dụng của đề tài:
Đề tài áp dụng trong việc chỉ đạo của đơn vị năm học 2016-2017 có 9 nhóm
lớp, trong đó có 7 lớp mẫu giáo và 2 nhóm trẻ tổng số 325 cháu và tiếp tục thực
hiện những năm tiếp theo. Sáng kiến áp dụng các đơn vị khác trong Huyện và
trong Tỉnh.
2.Phần nội dung
2.1. Thực trạng của việc chỉ đạo xây dựng môi trường nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục ở trường Mầm non.
2.1.1 Thuận lợi:
Nhà trường luôn luôn nhận được sự quan tâm của UBND Huyện, của Phòng
GD&ĐT sự chăm lo đầy trách nhiệm của Đảng ủy, HĐND, UBND các ban ngành
đoàn thể, hội cha mẹ học sinh. Khuôn viên nhà trường cơ bản ổn định phòng học
4


được xây dựng kiên cố và bán kiên cố, xây dựng khu vui chơi phát triển vận động
cho trẻ giá trị 200 triệu đồng. Trường có bề dày thành tích được kế thừa của những
năm học trước, có phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, kỷ cương nền nếp tốt, chấp
hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ
luật lao động, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo
dục. Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học có sự tăng trưởng phù hợp, đáp
ứng khá đồng bộ với yêu cầu thực hiện giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay.
Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, yêu thương các cháu. Tích
cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư
phạm, tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 73,9%. Đây là yếu tố cơ
bản quyết định nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
Phong trào xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển mạnh mẽ khơi dậy truyền
thống hiếu học của nhân dân xã nhà. Hoạt động của hội phụ huynh ngày càng đi
vào chiều sâu, tích cực tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, hưởng ứng
các phong trào thi đua của các cấp giáo dục. Đây là yếu tố thuận lợi cho nhà trường
trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng chăm
sóc, giáo dục trẻ.
Tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương ngày càng phát triển giúp
cho các cháu gần gũi dễ dàng tiếp thu tinh hoa văn hóa của địa phương, tạo môi
trường giáo dục thân thiện.
2.1.2. Khó khăn
Tuy cơ sở vật chất đã được trang bị cải thiện, song trường có 1 điểm trường
vào mùa lũ lụt thường bị ngập sâu, đồ dùng thiệt hại nhiều, một số phòng học bị
xuống cấp, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học trong và ngoài lớp chưa được phong
phú, môi trường chưa lôi cuốn trẻ vào hoạt động.
Qua khảo sát điều kiện xây dựng môi trường chúng tôi nhận thấy, khu vui
chơi phát triển thể chất, khu vực chơi trải nghiệm cát, nước, cá, làm quen với thiên
nhiên, khám phá môi trường xã hội chưa có đầy đủ cho trẻ hoạt động.
Trường có đội ngủ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn khá cao 73,9%, nhưng đào
tạo chủ yếu là “ tại chức, từ xa” nên năng lực có phần hạn chế; tính linh hoạt, sáng
tạo, kỷ năng sư phạm. Năng lực giáo viên không đồng đều bởi có giáo viên mới
tuyển, trong 2 năm lại đây có 3 giáo viên năng lực sư phạm xếp loại tốt đạt giáo
5


viên giỏi cấp tỉnh bổ nhiệm quản lý, 02 giáo viên theo học đại học, có 2 giáo viên
nghĩ sinh. Đa số bố mẹ trẻ đều làm nghề nông nên ít có điều kiện để chăm sóc con
cái.
2.1.3: Số liệu khảo sát thực tế vào đầu năm học:
TT

Khối
lớp

1

LVPTTC

Những chỉ số phát triển
LVPTNT
LVPTNN

LVPTTM

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Đạt

ko đạt

Đạt

ko đạt

Đạt

ko đạt

Đạt

ko đạt

240/262

22/262

MG

Tổng hợp

242/262 20/262

241/262 21/262

242/262 20/262

Những chỉ số đạt: 958/1048 đạt 92%

chung
Những chỉ số không đạt: 90/1048 đạt 8%
Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm các chỉ số đạt chưa cao đây là điều băn
khoăn trăn trở của toàn đội ngủ. Nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp phù
hợp với điều kiện, tình hình của trường xây dựng môi trường giáo dục nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục trẻ.
2.2 Các giải pháp
Từ thực trạng của đội ngũ giáo viên và chất lượng kiến thức kỷ năng khảo
sát trên trẻ nên lựa chọn một số giải pháp tập trung xây dựng môi trường học tập
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao
nhận thức cho chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, phụ huynh về sự
cần thiết của môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả đối với hoạt động
chăm sóc, giáo dục trẻ. Bồi dưỡng cho đội ngủ về lập trường tư tưởng chính trị,
phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức lối sống. Đồng thời bồi dưỡng cho giáo viên xác
định được kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục đúng độ tuổi, lựa chọn nội
dung và hoạt động đảm bảo yêu cầu. Sắp xếp các góc hoạt động trong nhóm lớp
phù hợp tạo sự hấp dẫn thu hút trẻ tham gia hoạt động tích cực. Tập trung đầu tư cơ
sở vật chất trang thiết bị dạy học và tạo được môi trường học tập xanh, sạch, đẹp,
thân thiện và hiệu quả. Song song với công tác tăng cường kiểm tra, đánh giá, kiểm
định chất lượng chặt chẽ, cụ thể từng khối, nhóm lớp, đội ngũ giáo viên. Chỉ đạo,
tổ chức thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các hội thi, đặc biệt chú trọng kết hợp
nhà trường với gia đình, cộng đồng trong việc giáo dục trẻ.
2.2.3 Biện pháp 1:
6


2.2.4: Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chính
quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, phụ huynh về sự cần thiết của môi
trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả đối với hoạt động chăm sóc, giáo
dục trẻ.
Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả là một nội
dung rất mới mà Ngành đã phát động từ năm học 2014 đến nay, đòi hỏi chính
quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và phụ huynh phải hiểu được cái hay,
cái lợi của phong trào thì họ mới ủng hộ. Nói cách khác, thực hiện tốt công tác
tham mưu trước khi tiến hành các hoạt động để tạo sự đồng thuận là một biện pháp
vô cùng quan trọng.
Hiểu được điều đó, nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền đối với chính
quyền địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lãnh đạo các thôn, các doanh
nghiệp trên địa bàn... về vai trò, tác dụng của môi trường xanh, sạch, đẹp, thân
thiện đối với hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Chúng tôi tuyên truyền kế hoạch
thực hiện thông qua các hình thức: Tuyên truyền trong lễ khai giảng, qua các buổi
hội họp, niêm yết các tiêu chí của phong trào trên các bảng thông tin. Các nội dung
tuyên truyền của nhà trường được đặt ở những vị trí thuận lợi cho phụ huynh tiện
tham khảo… Giáo viên còn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các bậc cha mẹ trong giờ
đón hoặc trả trẻ, qua các buổi họp phụ huynh... Tất cả các nội dung họp bàn với
cha mẹ trẻ phải được sự thống nhất cao trong toàn thể hội đồng sư phạm, phải
được bàn bạc kỹ lưỡng để phụ huynh thêm tin tưởng và ủng hộ nhà trường một
cách tuyệt đối.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chính quyền địa phương, các ban ngành
đoàn thể và phụ huynh đã đồng tình với các chủ trương, việc làm của nhà trường;
đã hỗ trợ, ủng hộ cho nhà trường rất nhiều trong quá trình xây dựng môi trường
xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả.
2.2.5. Xác định rõ mục đích, các tiêu chí, vạch định kế hoạch cụ thể xây
dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả.
Trên cơ sở chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, nhà trường lên kế hoạch triển khai
hoạt động này ngay từ đầu mỗi năm học, trong đó tập trung trí tuệ của hội đồng sư
phạm khảo sát tình hình thực tế, cùng nhau xây dựng ý tưởng, xây dựng, bố trí hợp
lý các khu vui chơi, các bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ trong khuôn viên trường mang
7


tính thẩm mĩ, phù hợp với môi trường giáo dục mầm non với những đặc trưng
riêng.
Trong khuôn viên trường, cây xanh phải được trồng nhiều, tạo bóng mát cho
trẻ hoạt động ngoài trời; phải có nhiều thảm cỏ để trẻ được vui chơi, đùa nghịch.
Các bồn hoa, cây cảnh phải được bố trí hợp lý, thuận tiện cho giáo viên khi tổ chức
các hoạt động ngoài lớp học. Bên cạnh mảng xanh của thảm cỏ, dựa trên thực tế
mặt bằng hiện tại, chúng tôi nghiên cứu, sắp xếp bố trí lại khuôn viên trường thành
các khu vui chơi, hoạt động khác nhau cho trẻ:
- Góc chơi cát, nước, sỏi được bố trí gần nhau, vị trí râm mát giúp trẻ có thể
ngồi chơi lâu mà không sợ nắng. Bằng các vật liệu trong thiên nhiên cát, đá, sỏi,
sạn, nước …các cháu hứng thú và tự khám phá ra những điều mới lạ khi chơi cùng
tập thể, Để tạo sự phong phú, đa dạng chúng tôi xây dựng khu vui chơi với cát,
nước, sỏi thành hình các chiếc thuyền mà trong đó mui thuyền đựng cát, lòng
thuyền đựng nước hoặc sỏi rất hấp dẫn, vui mắt.
- Để tạo sự phong phú trong tổ chức hoạt động cho trẻ, chúng tôi suy nghĩ, sắp
xếp, tạo ra các khu vui chơi theo ý thích. Đó là khu "Chợ quê" dưới các bóng cây
râm mát. Đó là khu "Vườn cổ tích" trồng nhiều các loại hoa, cây cảnh, bể cá, các
nhân vật trong các câu chuyện cổ tích...để trẻ được khám phá, vui đùa cùng các
nhân vật trong truyện, được phát hiện ra những điều kỳ lạ xung quanh...
- Khu phát triển thể chất chúng tôi tự đặt tên là "Bé thích vận động" được xây
dựng kiên cố, hoành tráng trong khuôn viên trường. Ngoài các đồ dùng được cấp
phát, giáo viên và phụ huynh đã sáng tạo nên rất nhiều đồ dùng, đồ chơi từ những
vật liệu không còn sử dụng như: xích đu bằng tre nứa, lốp xe, các cổng chui bằng
vỏ lon, các mô hình vui chơi thể chất và phát triển khả năng vận động ở trẻ...
2.2.6 Bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất nghề nghiệp, xác định
kiến thức kỹ năng chương trình giáo dục.
Bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất nghề nghiệp:
Vào đầu năm học, tôi tiến hành xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với lãnh
đạo địa phương tiến hành triển khai cho đội ngũ học tập, tiếp thu các đường lối
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là các nghị quyết, chuyên
đề thực hiện nông thôn mới, mục tiêu Quốc phòng an ninh, thực hiện nghị quyết
hội đồng nhân dân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của huyện nhà nói chung và xã
8


nhà nói riêng. Trên cơ sở đó biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả
đường lối chính sách của Đảng vào giáo dục đào tạo và giáo dục trẻ em.
Tích cực tham gia các lớp lý luận chính trị do ngành tổ chức, phổ biến
nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện tốt luật giáo dục, điều lệ trường Mầm non,
đánh giá trẻ, đánh gia chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Thực hiện tốt cuộc
vận động “Kỷ cương, tình thương trách nhiệm”, xây dựng tập thể giáo viên vững
mạnh, có ý thức học tập, nắm vững chủ trương của Đảng, nhà nước; có tinh thần
làm chủ tập thể, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao; thực hiện tốt có hiệu quả các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy
cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh” để nâng cao nhận thức cho đội ngũ.
Bên cạnh đó chúng tôi triển khai một số chuyên đề như chuyên đề phát triển vận
động, vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục và hình thức tổ chức “lấy trẻ làm
trung tâm”. Sau các đợt triển khai tôi tổ chức cho giáo viên thảo luận, làm bài tập
thực hành theo nhóm, tổ giúp cho giáo viên hiểu sâu hơn về nội dung mà giáo viên
đã được tiếp thu.
Việc tổ chức cho giáo viên được đi tham quan học tập ở các đơn vị điểm
của Tỉnh, Huyện có ý nghĩa rất lớn, tạo cho giáo viên sự phấn khởi được giao lưu
với đồng nghiệp. Vì vậy đầu năm học 2016- 2017 trường đã tổ chức cho giáo viên
tham quan trường Mầm non Hoa Hồng, Đồng Phú, Bảo Ninh học tập chuyên đề
và tham quan môi trường để xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động có hiệu quả.
Ngoài ra còn liên hệ với các trường bạn trong vùng cho giáo viên đến dự giờ, học
hỏi trao đổi kinh nghiệm.
Như vậy bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ là một việc
làm cần thiết giúp giáo viên có nhận thức đúng đắn, trang bị cho giáo viên những
kiến thức, kỹ năng để chủ động tự tin khi tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục
trẻ.
Xác định kiến thức kỹ năng chương trình giáo dục:
Việc xác định kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục trẻ là nhiệm
vụ rất quan trọng đối với giáo viên mầm non. Giáo viên xác định đầy đủ kiến thức,
kỹ năng của bài học thì truyền thụ cho trẻ đầy đủ và chính xác, có hệ thống.; ngược
9


lại nếu xác định không đầy đủ, chính xác thì làm kìm hãm sự phát triễn nhận thức
của trẻ. Ở các tài liệu gợi ý hướng dẫn thực hiện chương trình của Bộ Giáo dục
mục tiêu yêu cầu kiến thức, kỹ năng trong mỗi chủ đề chưa thật đầy đủ. Vì vậy khi
thực hiện chủ đề giáo viên cần phải bám sát nội dung chương trình để xác định cho
đầy đủ, chính xác mục tiêu, yêu cầu kiến thức kỹ năng cần đạt của trẻ trong mỗi
hoạt động. Để giúp cho giáo viên xác định kiến thức, kỹ năng trong từng chủ đề, và
trong từng bài dạy cho đầy đủ, chính xác thì ngay từ đầu năm học tôi tiến hành
kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên, nhất là tập trung kiểm tra việc xác định kiến
thức, kỹ năng của chủ đề và kết quả mong đợi của trẻ, giúp giáo viên phân biệt
được kiến thức, kỹ năng giáo dục.
Việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non các năm gần đây có nhiều
thuận lợi là chương trình “ mở’ trong việc xây dựng và lập kế hoạch giáo dục sát
đúng với độ tuổi và mức độ nhận thức của trẻ. Nên ngoài việc cung cấp kiến thức
kĩ năng theo yêu cầu của nội dung bài học ra tôi cần chú ý bồi dưỡng cho giáo viên
nâng cao dần yêu cầu của hoạt động để nhằm tạo nhiều cơ hội cho trẻ phát huy tính
tích cực, khả năng hoạt động của mình, đây cũng là một điểm mới trong việc bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ. Ví dụ bài dạy “Bò chui qua cổng” độ tuổi mẫu
giáo nhỡ vận động cơ bản được tăng dần yêu cầu số lượng cổng chui nhiều hơn (3
đến 5 cổng). Tiến hành phân loại giáo viên để biết khả năng xác định kiến thức, kỹ
năng để có kế hoạch bồi dưỡng, cho xác định theo tổ, khối sau đó kiểm tra lại để
xem mức độ đạt được của bản thân để có sự điều chỉnh, bổ sung cho thật đầy đủ và
chính xác.
Chỉ đạo cho giáo viên trong nhóm lớp đầu tư thời gian tập trung trí tuệ để
xác định kiến thức, kỹ năng cần hình thành để đạt được kết quả mong đợi, khả
năng phân loại mức độ nhận thức các cháu trong nhóm lớp để nâng dần yêu cầu.
Cho giáo viên học tập giáo án có chất lượng của chị em đồng nghiệp, qua kiểm tra
để chỉ ra những hạn chế thiếu sót cho giáo viên, sửa chữa bổ sung kịp thời.
Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng sắp xếp các góc hoạt động ở nhóm lớp phù
hợp theo chủ đề, khoa học, thuận tiện cho trẻ tham gia trải nghiệm gây hứng thú,
luôn mang lại ý thức của trẻ luôn mong muốn được đến trường, lớp.
2.2.7 Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí xây dựng môi
trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả.
10


Để xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả, ngoài kinh
phí hỗ trợ của các cấp, đòi hỏi nhà trường phải làm tốt công tác xã hội hóa để huy
động kinh phí của của các ban ngành đoàn thể, của phụ huynh, các nhà hảo tâm
cùng đóng góp.
Muốn làm tốt công tác xã hội hóa, nhà trường đã rất nỗ lực trong công tác
tuyên truyền. Phương châm là tuyên truyền đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối
tượng. Đối tượng đầu tiên hướng đến là tập thể nhà trường, bởi ‘Người trong nhà
hiểu trước, ủng hộ trước thì người ngoài mới làm theo". Bản thân mỗi cán bộ, giáo
viên, nhân viên phải hiểu: Nếu môi trường giáo dục không đảm bảo thì hiệu quả
chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ không cao, uy tín nhà trường sẽ bị giảm. Ngược lại, nếu
nhà trường có điều kiện tốt thì bản thân mỗi thành viên sống trong ngôi nhà chung
này sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong công việc, hiệu quả công tác cao hơn, uy tín
hơn, nhờ đó mà được nhân lên trong lòng nhiều người và sẽ được cả cộng đồng
đồng tình thống nhất giúp đỡ.
Xây dựng kế hoạch, huy động xã hội hóa chỉ là dự thảo kế hoạch, để thực
hiện có hiệu quả thì cần có sự bàn bạc, góp ý và thống nhất của các tổ chức đoàn
thể trong nhà trường. Sau khi xây dựng kế hoạch xong, nhà trường phải tổ chức
họp ban giám hiệu và ban đại diện hội cha mẹ học để thảo luận các nội dung trong
kế hoạch một cách cụ thể như: các vấn đề cần làm, kinh phí, huy động các nguồn
lực, thời gian thực hiện và hoàn thành từng nội dung, trong quá trình bàn bạc đi
đến thống nhất kế hoạch, xin ý kiến của lãnh đạo địa phương để triển khai thực
hiện kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục theo tinh thần Công văn số
211/GD&ĐT ngày 25/3/2014 của Phòng GD&ĐT.
Đội ngũ giáo viên là trung tâm, là chủ thể của quá trình thực hiện mục tiêu
chăm sóc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, còn môi trường học tập thân thiện trang thiết
bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học là phương tiện trực quan để chuyển tải kiến
thức tư duy cho trẻ. Cho nên muốn nâng cao chất lượng giáo dục trẻ thì phải đầu tư
môi trường học tập và trang thiết bị đồ dùng đồ chơi để đáp ứng được quá trình
tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Để làm tốt công tác xây dựng môi trường học
tập cung cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi theo thông tư 06 ở trường mầm non đạt
chuẩn quy định, chỉ đạo tổ chuyên môn, hành chính, giáo viên chủ nhiệm kiểm kê
rà soát lại trang thiết bị của lớp, trường, sắp xếp xây dựng các góc hoạt động trong
11


lớp phù hợp, thuận tiện, khoa học, tập trung sự chú ý lôi cuốn trẻ vào hoạt động,
trên cơ sở đó tôi xây dựng kế hoạch trình lên UBND xã trước khi duyệt kế hoạch
phát triển năm học để mua sắm kịp thời bổ sung cho năm học mới. Đồng thời thiết
kế, xây dựng môi trường học tập, vui chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động an toàn.
Năm học 2016- 2017, nhờ làm tốt công tác tham mưu xây dựng CSVC với
lãnh đạo địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp nên nhà trường đã có một số đồ
dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học dồi dào đó là 40 bộ bàn ghế, 1 bộ đồ chơi
ngoài trời có 7 loại, 8 cái giá góc hoạt động, 40m2 thảm ngủ, 03 máy tính xách tay.
Ngoài việc xin trích kinh phí để mua sắm mới có đầy đủ đồ dùng các trang
thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục thì nhà trường phát huy sức mạnh xã
hội hóa tranh thủ sự đóng góp tích cực của phụ huynh trong mua sắm xây dựng
môi trường học tập xanh, sạch, đẹp thân thiện hiệu quả. Tôi xác định rằng việc xây
dựng môi trường học tập của các cháu không phải để trang trí, ngắm nhìn, hình
thức bên ngoài mà là xây dựng một môi trường thực sự gần gũi với trẻ, trẻ được
chơi, thông qua chơi mà học, được khám phá những sự vật hiện tượng xung quanh
thông qua các mô hình các cô tạo dựng như “ khu vườn bé yêu”, “ chợ quê”, “ khu
chơi đất, sỏi, cát, nước”, “khu vui chơi phát triển thể chất”. Thông qua các mô hình
nhắm giúp trẻ gần gũi với thiên nhiên hơn, trực quan hình ảnh phong phú dựa trên
các câu chuyện, bài thơ. Thông qua các hoạt động giao lưu, tập làm người lớn được
chơi, trải nghiệm, trẻ tái tạo lại cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đồng thời giao lưu
xúc cảm, ở trẻ hình thành “xã hội trẻ em”. Học mà chơi với những bước đi khéo
léo, được nhào lộn ở nhà bóng, bò chui qua cổng, xuýt bóng vào gôn, ném bóng
vào rổ… Được nơm bắt cá, mò cua, bắt ốc, được trải nghiệm hào hứng.
Ở trường Mầm non vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ và đồ chơi là
phương tiện giúp trẻ thể hiện hoạt động đó. Đồng thời qua đồ dùng trực quan giúp
trẻ tiếp thu bài học một cách sinh động. Để có nhiều đồ dùng đồ chơi nhà trường tổ
chức hội thi “ Tự làm đồ dùng đồ chơi”. Đồ dùng đồ chơi là phương tiện chuyển
tải nội dung kiến thức thì môi trường xanh, sạch, đẹp thân thiện là điều kiện có tác
dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Môi trường giáo dục tốt,
an toàn hiệu quả thì phụ huynh yên tâm đưa con đến trường. Mối ngày đến trường
thực sự là một ngày vui của các cháu.
2.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trẻ.
12


Phải nói rằng công tác kiểm tra đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm tra vừa là một biện pháp về mặt quản lý vừa là
động lực thúc đẩy là một hình thức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Do
vậy công tác kiểm tra phải làm khoa học, nghiêm túc. Thực chất kiểm tra là tác
động mạnh mẽ nhất đối với đội ngũ, nhằm góp phần bồi dưỡng nâng cao tay nghề,
phẩm chất đạo đức cho giáo viên, giúp họ tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ
có hiệu quả. Mặt khác nếu thực hiện tốt công tác kiểm tra sẽ có tác dụng tốt đối với
ý thức, hành vi hoạt động của giáo viên để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc
xây dựng và thực hiện tốt “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong
nhà trường. Nếu tổ chức hoạt động mà không có kiểm tra đánh giá thì coi như bằng
không. Ngược lại, thực hiện tốt công tác kiểm tra là thực hiện nghiêm túc cuộc
vận động “Hai không” một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường.
Kiểm tra nhằm xác định thực chất hiệu quả giáo dục, kiểm tra đúng sẽ phát
hiện được mặt tối ưu, khuyết điểm của trường, giúp cho Hiệu trưởng làm tốt công
tác điều chỉnh, định hướng trong quản lý chỉ đạo. Kiểm tra đánh giá nhằm đo
lường xác định hiệu quả lao động sư phạm, trình độ thực hiện kế hoạch, thẩm định
những yếu tố chủ quan, khách quan, những mặt hạn chế giúp Hiệu trưởng điều
chỉnh các quyết định đảm bảo chu trình quản lý liên tục đạt hiệu quả cao.
Kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau như kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên
đề, kiểm tra đột xuất một số nội dung (kiểm tra việc thực hiện chương trình, kiểm
tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất
lượng qua từng chủ đề, khảo sát chất lượng 2 lần/năm). Kiểm tra kỹ năng của trẻ
qua việc thực hiện các loại vở khác như vở Toán, Tạo hình ... Qua kiểm tra đã kịp
thời uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục.
Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, kỹ
năng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt.
Trong quá trình giáo dục trẻ thì việc đánh giá trẻ cần thực hiện thường xuyên
có hệ thống của giáo viên. Khi đánh giá kết quả phải đánh giá đúng thực chất,
khách quan, công bằng, tôn trọng sản phẩm của trẻ. Nếu đánh giá trẻ đúng thực
chất tạo cho trẻ hiểu đúng về mình, nếu đánh giá quá cao thì trẻ thỏa mãn, tự kiêu,
nếu đánh giá thấp thì gây cho trẻ thiếu tự tin vào bản thân, như vậy sẽ ảnh hưởng
không tốt đến chất lượng giáo dục trẻ.
13


Muốn đánh giá thực chất kết quả của trẻ thì giáo viên phải thực hiện tốt
phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để ôn luyện kiến thức cho trẻ.
Để có cơ sở đánh giá đúng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thì việc quan sát và
ghi chép chi tiết đầy đủ sự phát triển của trẻ trên các lĩnh vực phát triển ở sổ theo
dõi trẻ, để thấy những tiến bộ, những hạn chế của từng trẻ, từ đó để đưa ra những
phương pháp biện pháp giáo dục thích hợp, để đạt được kết quả mong đợi của trẻ.
Vì vậy tôi yêu cầu giáo viên phải cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi đặc biệt
của trẻ trong quá trình tham gia các hoạt động, qua các lần đánh giá, khảo sát, kiểm
định chất lượng, từ đó giáo viên đưa ra biện pháp bồi dưỡng rèn luyện trẻ trong các
thời điểm thích hợp. Nếu thực hiện nghiêm túc việc theo dõi đánh giá trẻ thì chất
lượng giáo dục trẻ sẽ thực chất, tránh được tình trạng “ học sinh ngồi nhầm lớp”
2.2.9. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hội thi:
Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhiệm vụ của
người cán bộ quản lý trong trường mầm non là quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt
các hoạt động của nhà trường. Xác định rõ mục đích, các tiêu chí vạch định kế
hoạch cụ thể đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi và chỉ đạo
thực hiện các hội thi có hiệu quả, nhằm khêu gợi tính sáng tạo lòng say mê nghề
nghiệp trong đội ngũ giáo viên, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao
năng lực sư phạm cho bản thân. Việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tốt hội
thi cần có khoa học có sự đầu tư thích đáng và được sự tham gia bàn bạc, thảo luận
đồng tình nhất trí cao của toàn thể đội ngủ giáo viên, phải làm cho cán bộ giáo viên
thấy được tham gia hội thi là nhu cầu, động lực, là yếu tố cần thiết, trau dồi năng
lực sư phạm cho bản thân.
Để tổ chức hội thi có kết quả cao thì cần xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi;
kế hoạch là toàn bộ các hoạt động được sắp xếp thực hiện trong một khoảng thời
gian nhất định. Xác định mục đích yêu cầu của hội thi, đối tượng tham gia.
Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho hội thi như chuẩn bị biểu điểm chấm
thi, chuẩn bị kinh phí tổ chức hội thi, thời gian tổ chức, thành lập BGK hội thi, tổ
chức chấm thi...Quy trình hội thi được chuẩn bị chu đáo kỷ lưỡng có sự phối hợp
chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và hội phụ huynh để kiểm tra,
giám sát quá trình thực hiện có chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà
trường và đặc biệt là sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh và các cháu hồ hởi phấn
14


đấu khi tham gia hội thi đạt kết quả cao ở cấp trường, cũng như cấp Huyện, nhằm
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tích cực ở trẻ.
Trong năm qua chúng tôi đã tổ chức được các hội thi có kết quả gây ấn
tượng trong phụ huynh và địa phương, như hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11, hội thi “ Giáo viên dạy giỏi’ đạt giải nhì cấp Huyện, cấp
Tỉnh. Trong năm 2014-2015 Hội thi “Xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiệu
quả” cấp Huyện đạt giải nhì, cấp Tỉnh đạt giải nhì. Năm 2016-2017 được xếp loại
xuất sắc. Ví dụ như: Khuôn viên nhà trường, cây xanh phải được trồng nhiều tạo
bóng mát cho trẻ hoạt động ngoài trời, có nhiều thảm cỏ cho trẻ chơi, các bồn hoa
cây cảnh được bố trí hợp lý, thân thiện cho giáo viên tổ chức các trò chơi. Khu
chơi “Cá, nước” xây dựng bể rộng, có đủ các loại đồ chơi như nơm, rổ, rá, cá, ốc,
cua để trẻ trải nghiệm. Vườn rau bố trí theo luống để trẻ tham quan chăm sóc.
2.2.10. Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng trong việc giáo dục trẻ:
Môi trường để tạo ra sản phẩm giáo dục là “nhà trường- gia đình -xã hội”.
Cho nên kết quả giáo dục trẻ phụ thuộc một phần rất lớn góp phần quan trọng
trong việc tạo sản phẩm giáo dục, kết quả giáo dục trẻ phụ thuộc một phần rất lớn
vào việc kết hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Đây là sự kết hợp 3 chiều
cùng chung mục đích “vì sự nghiệp phát triển của trẻ thơ” Bởi vậy nhà trường tổ
chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học chăm sóc nuôi dạy các
cháu với phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh toàn trường, qua các góc
tuyên truyền những điều cha mẹ cần biết, thông qua hệ thống truyền thanh của tiểu
khu, qua hội phụ nữ …nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức gióa
dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu
thương quí trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn, có thói quen nền nếp trong học tập,
trong các hoạt động. Nhà trường thường xuyên thông báo kịp thời cho phụ huynh
biết tình hình hoạt động của con cái cuối tuần, chủ đề mời phụ huynh dự các hoạt
động mang tính hội thi. Đồng thời lắng nghe ý kiến góp ý của các bậc cha mẹ để
có những chỉ đạo thiết thực trong việc giáo dục trẻ, từ đó tạo sự nhất trí cao giữa
nhà trường-gia đình để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
2.2.11: Kết quả đạt được:

15


Sau một thời gian thực hiện đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi
trường giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non” đơn vị
chúng tôi đã đạt được kết quả như sau:
Đối với nhà trường:
Nhà trường đã xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp an toàn và hiệu
quả cả 2 cụm trường. Cụm trung tâm đạt giải Nhì cấp huyện, cấp tỉnh, điểm lẽ đạt
giải nhất cấp cụm, giải ba cấp huyện. Về chất lượng giáo dục, được Phòng khảo thí
kiểm định của giáo dục được sở giáo dục và đào tạo được đánh giá kiểm định mức
độ 3. Giữ vững trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.
Đối với giáo viên:
Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thể hiện vai trò vai trò
trách nhiệm của cô giáo, yêu thương trẻ. Năng lực sư phạm, phát triển tốt có nhiều
giáo viên tham gia hội thi đạt kết quả cao, hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 15
cô tham gia, đạt loại A có 8 cô, loại B có 7 cô. Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp
trường có 20 cô tham gia 14 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, hội thi
cấp huyện có 03 cô tham gia 01 giải nhì và 01 giải ba, 01 giải khuyến khích.
Cuối năm học kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp có 20 cô 15 cô đạt loại
xuất sắc, 05 cô đạt loại khá. Đánh giá viên chức gồm có 15 viên chức có 02 viên
chức xếp loại HTXSNV và 13 viên chức xếp loại HTTNV.
Đối với trẻ:
So sánh chất lượng cuối năm với đầu năm so với kế hoạch nhiệm vụ năm
học thì chất lượng Mẫu giáo tăng cụ thể theo các lĩnh vực như sau:
TT

Khối
lớp

1

MG

Tổng hợp

Những chỉ số phát triển
LVPTNT
LVPTNN

LVPTTC
Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Đạt

ko đạt

Đạt

ko đạt

Đạt

262/262

257/262

5/262

Chỉ

LVPTTM
số

ko đạt

258/262 4/262

Chỉ số
Đạt
257/262

Chỉ số
ko đạt
5/262

Những chỉ số đạt:1034/1048 đạt 98,7%

chung
Những chỉ số không đạt: 14/1048 đạt 1,3%
Huy động sự tham gia các bậc phụ huynh và các ban nghành đoàn thể vào
công tác chăm sóc giáo dục trẻ, như đóng góp ủng hộ quỹ “ngày vì học sinh
16


nghèo”, các hội thi với số tiền 7 triệu đồng. Chính vì vậy chất lượng chăm sóc giáo
dục trẻ của nhà trường ngày được nâng cao.
3. Kết luận
3.1 Ý nghĩa của đề tài
Chất lượng giáo dục là thước đo sự phát triển của nhà trường, là uy tính của
cán bộ giáo viên, nhân viên, là cơ sở để đánh giá năng lực sư phạm hiệu quả công
tác. Trẻ được vui chơi học tập trong môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp thân
thiện và hiệu quả thì được tạo nhiều cơ hội cho trẻ trải nghiệm phát triển về thể
chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Chuẩn bị tâm thế tốt sẵn sàng cho trẻ vững vàng
bước vào trường tiểu học.
Người cán bộ quản lý phải có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng,
mặt khác phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt. Xây dựng
đảm bảo uy tính của mình trước hội đồng sư phạm nhà trường, phụ huynh cũng
như lãnh đạo địa phương. Phải năng nổ nhiệt tình, luôn tìm tòi các giải pháp để chỉ
đạo thực hiện các hoạt động của nhà trường có hiệu quả, sáng tạo, giám nghĩ, giám
làm, giám chịu trách nhiệm.
Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chính quyền địa
phương, các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh về sự cần thiết của môi trường xanh,
sạch, đẹp thân thiện và hiệu quả với hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Xây dựng kế hoạch, tham mưu với lãnh đạo địa phương và các tổ chức
doanh nghiệp để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Phải có kế
hoạch bồi dưỡng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nghiêm túc đầy
đủ các nội dung, linh động sáng tạo có hiệu quả. Bồi dưỡng giáo viên xác định kiến
thức, kỹ năng của chương trình giáo dục theo quy định của độ tuổi phù hợp với chủ
đề, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu giáo dục. Làm tốt công
tác kiểm tra đánh giá kiểm định chất lượng và các hoạt động khác. Cần có kế
hoạch tổ chức thực hiện các hội thi trong nhà trường đạt kết quả cao nhằm dấy lên
phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.Thường xuyên phối kết hợp
chặt chẽ với gia đình trẻ, các ban ngành để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
Không ngừng xây dựng môi trường học tập đảm bảo an toàn thân thiện và
hiệu quả ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
17


Với vị trí vai trò vô cùng quan trọng đó thì người cán bộ quản lý ở trường
Mầm non cần phải có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, trình độ chuyên môn,
đi đầu trong mọi hoạt động, học tập nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong quá trình
kiểm tra đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động khác, nhằm thực
hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và phong trào “Xây dựng môi trường học tập
thân thiện, hiệu quả” đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với sự phát
triển của xã hội.
3.2 Kiến nghị đề xuất:
Đối với nhà trường cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn kĩ năng
sư phạm cho đội ngũ triển khai thực hiện thường xuyên, tăng cường dự giờ, xây
dựng giờ dạy tốt nhân rộng điển hình.
Đối với giáo viên cần ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn, tay nghề. Có mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường để xây dựng
môi trường giáo dục thân thiện hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Đối với phụ huynh cần đầu tư nhiều thời gian trong việc chăm sóc giáo dục
trẻ tại gia đình.
Đối với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã có kế hoạch, nghị quyết cụ thể cho
phát triển cơ sở vật chất, trường học đảm bảo chuẩn theo quy định.
Đối với lãnh đạo Phòng giáo dục cần tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên
môn trong các dịp hè để giáo viên có cơ hội học tập tốt hơn.
Đối với lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cần quan tâm, đầu tư kinh phí để
mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đảm bảo yêu cầu chăm sóc giáo dục
trẻ theo hướng hiện đại.
Trên đây là sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bản thân, những gì đạt được còn
rất khiêm tốn và mới chỉ là nền tảng cho những năm tiếp theo. Rất mong nhận
được sự góp ý, nhận xét của Hội đồng khoa học để bản thân có được những kinh
nghiệm quý báu giúp cho việc chỉ đạo xây dựng môi trường học tập an toàn hiệu
quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng tôt hơn. Xin chân thành cảm
ơn./.

18


19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×