Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

SÁNG KIẾN CẢI TIÊN KỸ THUẬT
HỌ VÀ TÊN: Võ Thị Ngân- PHT MN Hoa Mai
“Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong trường mầm non”
1. Phần mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài:
Trong những năm gần đây, Bộ giáo dục và đào tạo luôn chú trọng việc nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
mầm non nói riêng. Đây là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Để nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non cần rất nhiều yếu tố khác nhau,
nhưng một trong những yếu tố quan trọng là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục
“Lấy trẻ làm trung tâm".
Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là một quan điểm giáo dục tiến
bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Quan điểm này định hướng cho
giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục,
lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động cho trẻ trong trường mầm non.
Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là việc các giáo viên không chỉ truyền đạt
kiến thức cho trẻ một cách thụ động mà các giáo viên tạo ra các điều kiện, các cơ
hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến
thức và kinh nghiệm. Để đạt được điều này, các giáo viên cần nắm được hứng thú,
nhu cầu, trình độ, khả năng của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội

dung, phương pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. Trong quá trình giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm cần đảm bảo sự hứng thú, nhu cầu, kỹ năng, thế mạnh
của mỗi trẻ đều được hiểu, đánh giá đúng và được tôn trọng. Mỗi đứa trẻ đều có cơ
hội tốt nhất để thành công. Để giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được thực hiện một
cách tốt nhất và có hiệu quả nhất thì xây dựng môi trường giáo dục trong các
trường mầm non, việc lập kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động vui chơi, hợp
tác với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ là việc làm rất cần thiết và
không thể thiếu.
Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là đảm bảo tính khoa học,
tính vừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó, đảm bảo tính liên
thông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ, mẫu giáo và các cấp học tiếp theo, thống nhất
giữa cuộc sống hiện thực gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho
trẻ từng bước hoà nhập vào cuộc sống. Hơn nữa là một cán bộ quản lý cần biết
cách vận dụng quan điểm tiếp cận này vào việc hướng dẫn và hổ trợ giáo viên thực
1


hiện chương trình giáo dục mầm non đảm bảo chất lượng và sự phát triển toàn
diện, phù hợp với từng cá nhân trẻ, đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.
Trong những năm qua nhà trường đã xác định: Công tác nâng cao chất lượng
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của từng năm học. Mặc dù hiện nay đã đạt được một số kết quả đáng kể,
song việc áp dụng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại đơn vị vẫn còn những vấn đề
bất cập. Giáo viên vẫn còn mơ hồ trong việc lập kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm, tổ
chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi lấy trẻ làm trung tâm...
Từ các cơ sở nêu trên, cho thấy tính cấp bách và tầm quan trọng của vấn đề
nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là vô
cùng cần thiết. Trong quá trình công tác, cá nhân tôi với tư cách là một cán bộ quản
lý phụ trách chuyên môn, đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng
nghiệp để nâng cao kiến thức và phương pháp quản lý, nhất là công tác bồi dưỡng
đội ngũ giáo viên, đồng thời mạnh dạn nghiên cứu và sử dụng “ một số biện pháp
nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”. Đây
cũng là lí do mà tôi chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” ở đơn vị nơi tôi công tác
làm sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm học 2016-2017.
1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài:
1.2.1. Điểm mới của đề tài:
Trên thực tế có nhiều đồng nghiệp đã viết về đề tài này. Tuy nhiên mỗi đề tài
đề cập đến những khía cạnh khác nhau của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù
hợp với tình hình thực tế ở từng đơn vị. Bên cạnh đó, qua việc vận dụng đề tài này
vào thực tiễn rất nhiều giáo viên tỏ ra đam mê, yêu thích. Đặc biệt đối với trẻ có sự
chuyển biến thật sự về mọi mặt đức trí thể mỹ. Trẻ tự tin, mạnh dạn, chủ động
trong mọi hoạt động.
Năm học 2016-2017, cấp học mầm non đang tiếp tục thực hiện chuyên đề về
xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để không ngừng nâng cao chất
lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non trên toàn huyện.
Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non, bản thân tôi đã tham khảo một số
đề tài của một số đồng nghiệp, các đồng nghiệp đã làm về chỉ đạo nâng cao chất
lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non. Riêng bản thân tôi
mạnh dạn đưa một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong trường mầm non.
2


Điểm mới của đề tài: Tôi đã sử dụng một số biện pháp mới có tính khả thi
cao, phù hợp với tình hình của nhà trường, tác động và có hiệu quả rất lớn về giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm đối trẻ trong toàn trường. Các biện pháp như: Xây dựng
và thực hiện kế hoạch chương trình kịp thời theo những đổi mới của chương trình
về phát triển vận động và hoạt động lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục; Giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong tổ chức hoạt động học, hoạt động vui chơi cho trẻ; Giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm trong hợp tác với cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ.
1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài:
Với đề tài này, tôi đã áp dụng tại trường mầm non nơi tôi công tác nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non trong
năm học 2016-2017. Đề tài này có thể áp dụng rộng rãi, có hiệu quả đối với các
trường mầm non trên địa bàn huyện, tỉnh nói riêng và có thể áp dụng rộng rãi trên
toàn quốc.
Nội dung đề tài được viết trên tinh thần tổng hợp những kinh nghiệm của
bản thân, chủ yếu là những giải pháp trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non bảo đảm tất cả trẻ đều được
tạo cơ hội học tập qua chơi bằng các hình thức khác nhau phù hợp với nhu cầu
hứng thú và khả năng của bản thân trẻ; Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được
nâng cao về nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ.
Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng
quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
2. Phần nội dung
2.1. Thực trạng của nội dung cần giải quyết:
Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có rất nhiều văn bản
hướng dẫn đưa hình thức giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào thực hiện ở các trường
mầm non. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng
Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy đã có Kế hoạch triển khai thực hiện
phong trào thi đua trong các trường học nói chung và trường mầm non nói riêng.
Một trong những nội dung của phong trào là "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm".
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy, nhà trường
tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng lấy trẻ làm trung
tâm vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức nhiều đợt tập huấn bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên và tổ chức các hoạt động thao giảng dự giờ giáo viên, từ
đó giúp cho giáo viên tự rút ra được ưu điểm của phương pháp dạy học lấy trẻ làm
3


trung tâm và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cho trẻ. Đồng thời thu hút sự hứng
thú tham gia tích cực của trẻ trong nhà trường.
Quá trình thực hiện đề tài tại đơn vị, tôi nhận thấy có được những thuận lợi
và gặp phải một số khó khăn sau:
2.1.1. Thuận lợi:
Đội ngũ có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình tâm huyết với
nghề. 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn.
Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đoàn kết cùng quyết tâm
phấn đấu xây dựng, giữ vững trường tiên tiến xuất sắc và trường mầm non đạt
chuẩn Quốc gia. Đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết với nghề, luôn yêu nghề, mến
trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí trong ban Giám hiệu nhà trường tận tụy với công việc, tâm
huyết với nghề, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ vững vàng.
Nhà trường luôn chăm lo điều kiện làm việc cũng như đời sống tinh thần cho
đội ngũ: tăng trưởng cơ sở vật chất hàng năm, bổ sung thay thế các trang thiết bị
đồ dùng dạy học.
Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng
Giáo dục-Đào tạo, được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, tạo điều kiện giúp
đỡ, động viên về tinh thần, vật chất... để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của ngành.
Đa số các lớp học thoáng mát đảm bảo cho trẻ vui chơi và học tập. Các cháu
đến trường được học theo chương trình đúng độ tuổi.
Các bậc phụ huynh có trình độ nhận thức cao, có sự phối hợp chặt chẽ với
nhà trường trong việc thống nhất các biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực ủng
hộ nhà trường về tinh thần và cơ sở vật chất.
2.1.2. Khó khăn:
Giáo viên còn hạn chế về tính linh hoạt, sáng tạo trong việc áp dụng giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm, tay nghề của giáo viên không đồng đều. Năng lực sư
phạm và trình độ tay nghề chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo. Giáo viên chưa
nhận thức đầy đủ về phương pháp “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
Phương pháp của giáo viên mới dừng lại ở đổi mới hình thức tổ chức các
hoạt động, chưa tích hợp nội dung và phương pháp giáo dục thông qua các hoạt
động, nội dung nặng về kiến thức theo môn học và thiếu thực tế.
Trẻ đông, lớp học, sân bãi chật hẹp nên việc tổ chức chuyên đề phát triển
vận động cho trẻ còn hạn chế.
4


2.1.3. Nguyên nhân của thực trạng trên:
Qua trao đổi với các đồng nghiệp và tìm hiểu thực tế ở trường, bản thân tôi
nhận thấy sở dĩ có thực trạng trên là do một số nguyên nhân sau:
Do trình độ đội ngũ đào tạo chủ yếu "tại chức"; vừa học, vừa làm. Một số
giáo viên mới vào nghề, nhiều giáo viên đã lớn tuổi. Mặt khác, giáo viên chưa bắt
kịp với sự đổi mới phương pháp dạy và học. Một số giáo viên chưa có ý thức vươn
lên trong nghề nghiệp.
Trường được quy hoạch theo quy mô nhỏ từ trước không thể mở rộng được.
2.1.4. Điều tra thực tiễn:
Tính linh hoạt, sáng tạo trong việc áp dụng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
của giáo viên (đánh giá thông qua dự các hoạt động đầu năm): 35% đạt yêu cầu.
Sự mạnh dạn, tự tin, chủ động tham gia các hoạt động của trẻ: 30% đạt yêu
cầu.
Trước thực trạng trên, đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ của cấp học trong giai
đoạn hiện nay. Là một cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn tôi xác định trách
nhiệm của mình trong việc xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ và
cũng chính là động lực để giúp tôi suy nghĩ, trăn trở, nghiên cứu, tìm tòi thử
nghiệm các biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm trong trường mầm non góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ
xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trong và ngoài địa bàn.
2.2. Các biện pháp thực hiện:
2.2.1. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ:
Bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch định kì đầu năm, hàng tháng là một
việc làm không thể thiếu của cán bộ quản lý. Đây là một trong những hình thức
góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ rõ rệt. Giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm là mục tiêu hàng đầu để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Vì vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ là việc đầu tiên tôi luôn chú
trọng. Từ đầu năm học, tôi bám vào kế hoạch của phòng giáo dục để lên kế hoạch
cụ thể cho từng tháng. Tổ chức bồi dưỡng dưới hình thức chỉ đạo giáo viên tự
nghiên cứu kỹ các nội dung chương trình, sách hướng dẫn thực hiện chương trình,
các tài liệu có liên quan đến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Sau đó giáo viên tự rút
ra những ưu điểm của phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức cho
giáo viên thảo luận nêu được những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu tài liệu
và thực hiện chương trình. Thực hiện được việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, giúp
5


giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng mới trong thực hiện giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm. Đồng thời qua đó cũng giúp Ban giám hiệu chúng tôi có những định
hướng đúng để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn trong suốt cả năm học
thiết thực và hiệu quả hơn.
Tổ chức thao giảng cho giáo viên cũng là một biện pháp bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên có hiệu quả. Xuyên suốt trong quá trình năm học, tôi đã bám
vào kế hoạch cụ thể từng tháng, tổ chức bồi dưỡng thông qua thao giảng. Cho giáo
viên trực tiếp xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm, thực hành các hoạt động đã xây dựng. Sau đó, tập trung cho giáo viên
trao đổi, góp ý cụ thể, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng kế hoạch để
giáo viên nắm vững hơn về nội dung, hình thức, phương pháp và cách thức tổ chức
các hoạt động theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Các vấn đề cần trao đổi là sự chuẩn bị về đồ dùng, giáo cụ trực quan như thế
nào, về nội dung kiến thức, về kỹ năng, thái độ ra sao, phù hợp khả năng, nhu cầu,
hứng thú, vốn kinh nghiệm của trẻ chưa,. Phương pháp dạy học có phù hợp với khả
năng của trẻ, có giúp trẻ đạt được mục tiêu đề ra hay không? Phương pháp và hình
thức tổ chức có dưới dạng trò chơi hay không? Hoạt động có sự xen kẽ động tĩnh
hay chưa, trình tự hoạt động có đi từ dễ đến khó hay chưa? Cách tổ chức lớp của
giáo viên có phát huy được tính tích cực của trẻ không? Có quan tâm đến các trẻ cá
biệt, nhút nhát không... từ đó rút ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân cho
bản thân giáo viên được dự giờ và các giáo viên khác cùng được tiếp thu học hỏi
kinh nghiệm.
Dự giờ góp ý xếp loại cũng là một trong những biện pháp góp phần bồi
dưỡng chuyên môn cho giáo viên có hiệu quả. Một trong những yếu tố dự giờ có
hiệu quả nhất là cần phải thay đổi cách dự giờ từ việc hướng tập trung vào giáo
viên sang hướng tập trung vào trẻ. Một hoạt động có thành công hay không không
phải chỉ quan sát đánh giá quá trình lên lớp, tác phong của giáo viên mà lấy trẻ làm
trung tâm, lấy kết quả trong quá trình hoạt động của trẻ làm thước đo năng lực của
giáo viên. Vì vậy, người dự cần chú ý chọn vị trí ngồi cho thích hợp để dễ dàng
quan sát trẻ hoạt động. Từ đó có thể đánh giá hoạt động nào giáo viên tổ chức chưa
thành công để góp ý, đánh giá, bổ sung rút ra bài học cho quá trình tổ chức các
hoạt động cho mỗi giáo viên, đồng thời người dự cũng rút được những điểm hay,
những kinh nghiệm từ người dạy.
Ngoài hình thức bồi dưỡng tập trung thông qua thảo luận, dự giờ thao giảng
thì tôi cũng chú ý đến hình thức tự học qua tài liệu, qua mạng internet. Như chúng
ta biết, việc tự học tự bồi dưỡng là ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi giáo viên.
Tuy nhiên là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kiêm phụ trách công đoàn tôi
6


đã chú ý hơn trong việc quan tâm giúp đỡ, động viên khuyến khích quá trình học
tập của từng giáo viên kịp thời. Cung cấp thêm một số tài liệu cho giáo viên tìm
đọc. Xây dựng tủ sách nhà trường với nhiều đầu sách phong phú, đa dạng phục vụ
cho dạy và học. Đặc biệt là những đầu sách phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm. Trong quá trình giáo viên thực hiện, tôi đã chú ý kiểm tra
đánh giá kịp thời từng chuyên đề theo tháng, nắm bắt được khả năng tiếp cận kiến
thức và vận dụng thực tế của mỗi giáo viên. Tôi thấy hình thức bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ hàng tháng rất có hiệu quả trong việc nâng cao năng lực cũng như
khả năng vận dụng linh hoạt hoạt động lấy trẻ làm trung tâm vào thực tế của mỗi
giáo viên.
2.2.2. Chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình
Ngay từ đầu năm học, bản thân tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch chỉ đạo
chương trình giáo dục. Dựa vào đặc điểm, nội dung và kết quả mong đợi của từng
độ tuổi để xây dựng kế hoạch đầy đủ 5 lĩnh vực phù hợp với yêu cầu đề ra. Ngoài
việc xây dựng các nội dung theo quy định, khác với những năm trước chúng tôi đã
mạnh dạn đưa những nội dung mới vào hoạt động học. Trong đợt bồi dưỡng
chuyên môn đầu năm học bản thân tôi đã hướng dẫn và tổ chức cho giáo viên thảo
luận về kế hoạch chung của nhà trường (có thể điều chuyển một số nội dung, đề tài
cho phù hợp với chủ đề…). Sau đó để giáo viên cụ thể hóa kế hoạch của nhà
trường phù hợp với tình hình thực tế của lớp, lựa chọn đề tài, bài thơ, câu chuyện,
bài hát, bản nhạc…đưa vào kế hoạch cho phù hợp. Kế hoạch thực hiện chương
trình của các lớp được chúng tôi kiểm tra, phê duyệt kĩ càng.
Đối với nội dung xây dựng hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tôi đã
tham mưu Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể, rõ
ràng. Tôi đặc biệt chú ý xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn đang diễn ra trong các
lớp, dễ nhìn thấy sự tiến bộ hay không tiến bộ của trẻ để có biện pháp giáo dục có hiệu
quả. Giáo viên tập trung hơn vào đứa trẻ. Kế hoạch càng ngắn hạn giáo viên quan tâm
đến đứa trẻ nhiều hơn. Giáo viên dễ dàng thực hiện những gì họ muốn dạy trẻ hơn.
Mục tiêu xác định rõ ràng, cụ thể hơn giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc đạt được
mục tiêu đặt ra.
Ví dụ:
- Đối với kế hoạch năm, mục tiêu đưa ra cần phù hợp với sự phát triển của trẻ.
Mục tiêu dựa trên chương trình giáo dục mầm non, dựa trên chuẩn phát triển của trẻ,
mục tiêu phải tính đến đặc điểm của vùng miền.
- Đối với kế hoạch tháng, mục tiêu phải phù hợp với sự phát triển của trẻ và
theo giai đoạn của kế hoạch giáo dục năm học.
7


- Đối với kế hoạch tuần, mục tiêu phù hợp với sự phát triển của trẻ, thể hiện cụ
thể các mục tiêu của kế hoạch giáo dục tháng. Các mục tiêu của kế hoạch có sự kế
thừa, điều chỉnh để phù hợp với sự tiến bộ của trẻ.
- Đối với kế hoạch ngày, thể hiện cụ thể các nội dung và hoạt động từ kế hoạch
giáo dục tuần phù hợp với trẻ theo chế độ sinh hoạt.
Kế hoạch được xây dựng dựa vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống
của trẻ để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể. Khi tổ chức các hoạt động, tôi chú ý
nhấn mạnh cho giáo viên nhận ra được điểm mấu chốt của việc lấy trẻ làm trung tâm
có nghĩa là tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, tạo
mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động.
Khi lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm tôi chú ý
giúp giáo viên hiểu được đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm
không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn phương pháp cũ. Về cơ bản vẫn phải tuân thủ
các bước trong suôt tiến trình của tiết học, phải dựa trên phương pháp dạy đặc
trưng của các bộ môn. Đổi mới phương pháp là cách giáo viên tổ chức hoạt động
giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” dựa trên sự hiểu biết, hứng thú, nhu cầu của trẻ
mà ta đưa ra phương pháp tổ chức, hoạt động phù hợp khả năng của trẻ. Hình thức
tổ chức tiết học đa dạng, phong phú tùy vào sự sáng tạo của mỗi giáo viên để tiết
học trở nên nhẹ nhàng, không gò bó áp đặt trẻ theo đúng tính nhất định “ Học mà
chơi, chơi mà học” theo đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non.
Nhìn chung giáo viên đã biết cách xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày
phù hợp theo hình thức mới, tổ chức thực hiện phần nào có hiệu quả các hoạt động
lấy trẻ làm trung tâm.
2.2.3. Đầu tư chỉ đạo cho giáo viên xây dựng lớp điểm theo hướng giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm:
Việc chỉ đạo giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua hình thức xây dựng
lớp điểm cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua hình thức lớp điểm, giáo viên
trong trường được học tập, từ cách trang trí sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc, nề
nếp các cháu, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, cách thiết kế hoạt động theo hướng giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm...
Ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng lớp điểm về các lĩnh vực khác nhau
như lớp điểm về xây dựng môi trường học tập, lớp điểm về chuyên đề phát triển
vận động, lớp điểm về các tiết dạy mẫu. Tôi chủ động tham mưu Hiệu trưởng phân
công giáo viên đứng lớp phù hợp. Chọn những giáo viên phải là những người có
trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi, có uy tín với mọi
8


người. Những lớp điểm là nơi đi đầu trong việc thực hiện nội dung mới để rút kinh
nghiệm trước khi chỉ đạo đại trà. Thông qua các lớp điểm giáo viên được tham
quan, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tai nghe, mắt thấy, học tập để áp dụng
vào lớp của mình.
Đối với lớp điểm xây dựng môi trường học tập. Tôi chú ý chỉ đạo hai mảng
rõ ràng (môi trường bên trong và môi trường bên ngoài lớp học). Cả hai môi
trường này đều rất quan trọng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Trẻ em sẽ tham
gia vào các hoạt động và các loại trò chơi khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà
trẻ đang ở đó. Vì vậy trẻ cần có cơ hội để chơi và học ở môi trường bên trong và
môi trường bên ngoài lớp học.
Đối với môi trường trong lớp học:
Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của trẻ, do đó để lớp học
thêm lôi cuốn trẻ, tôi đã chỉ đạo giáo viên cần tạo nên một môi trường trong lớp
học với những màu sắc sinh động và ngộ nghĩnh. Môi trường có không gian, cách
sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ; Khi
thiết kế các góc hoạt động trong lớp cần chú ý bố trí các góc hoạt động hợp lí. Góc
hoạt động cần yên tĩnh bố trí xa góc hoạt động ồn ào, góc thư viện sử dụng sách,
tranh ở những nơi nhiều ánh sáng.Các góc hoạt động có “ranh giới” rõ ràng, có lối
đi cho trẻ di chuyển thuận tiện khi liên kết giữa các góc chơi. Sắp xếp các góc để
giáo viên có thể dễ dàng quan sát, giám sát được toàn bộ hoạt động của trẻ. Tên
hoặc ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu
chữ hiện hành. Các góc phải được bày biện hấp dẫn. Có đồ chơi, học liệu và
phương tiện đặc chưng cho từng góc. Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu, học liệu
có giá đựng ngăn nắp, gọn gàng, để ở nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng, dễ cất. Đồ
dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ
đề/hoạt động và hứng thú của trẻ. Có nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột
hạt…), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện…Có sản phẩm mua sẵn,
sản phẩm cô và trẻ tự làm, sản phẩm của địa phương đặc trưng văn hóa vùng miền
(trang phục, dụng cụ lao động…). Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu an toàn, vệ
sinh, phù hợp với thể chất và tâm lí của trẻ mầm non. Học liệu, thiết bị, đồ chơi
được điều chỉnh để hỗ trợ trẻ khuyết tật.
Đối với môi trường bên ngoài lớp học:
Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Xây dựng môi trường ngoài
lớp học phù hợp, an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp
ứng nhu cầu chơi của trẻ. Khi bố trí các góc, khu vực hoạt động ngoài trời, tôi chú
ý chỉ đạo giáo viên lưu ý xây dựng các góc, khu vực hoạt động ngoài trời cần được
9


xác định rõ ràng; Mỗi góc, khu vực hoạt động có nhiều loại học liệu, đồ chơi và
phương tiện, trong đó có loại đặc trưng cho từng góc, khu vực, tạo cơ hội cho trẻ
tham gia hoạt động; Đồ chơi, học liệu, trang thiết bị ở các góc, khu vực hoạt động
đảm bảo an toàn, vệ sinh; không có đồ sắc nhọn, không độc hại, được vệ sinh sạch
sẽ, được bảo dưỡng định kì, sửa chữa kịp thời, tạo hình ảnh và ấn tượng riêng của
trường, lớp.
Đối với chỉ đạo điểm về chuyên đề phát triển vận động:
Tôi đã tham mưu kịp thời Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch năm học ưu tiên
mua sắm các loại đồ dùng phục vụ cho hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ.
Tham mưu phân công bố trí giáo viên hợp lý; phát động các phong trào thể dục thể
thao trong nhà trường. Chỉ đạo rà soát kiểm tra đối chiếu các loại đồ dùng tối thiểu
theo thông tư 02 của Bộ GD&ĐT để có kế hoạch điều chỉnh mua sắm các trang thiết
bị phục vụ giáo dục phát triển vận động cho các lớp kịp thời đầy đủ. Trực tiếp chỉ đạo
các tổ, khối trong nhà trường sinh hoạt chuyên môn tập trung vào lĩnh vực phát triển
thể chất, trực tiếp chỉ đạo giáo viên bổ sung đầy đủ các bài thể dục theo nội dung mới
vào kế hoạch năm, tháng.
Đối với lớp điểm về các tiết dạy mẫu:
Tôi trực tiếp tham mưu đồng chí Hiệu trưởng phân công giáo viên có năng
lực vững vàng chủ nhiệm lớp điểm. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt
động học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Sau đó dự giờ góp ý chỉnh
sửa bổ sung những mặt còn vướng mắc. Khi tiết dạy đảm bảo tốt về nội dung,
phương pháp, hình thức, tôi tiến hành triển khai đại trà cho toàn giáo viên trong
trường được dự giờ học tập. Đây là một trong những biện pháp bồi dưỡng trực tiếp
rất hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Có thể nói, việc chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp điểm theo hướng giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm đem lại hiệu quả cao. Giáo viên trường tôi đã tạo được môi
trường học tập, góc phát triển vận động sinh động, phù hợp với đặc điểm của trẻ ở
độ tuổi của lớp mình, các cô đã có ý thức hơn, tự học tập, tự nghiên cứu để bằng
lớp đồng nghiệp mình. Qua quá trình chỉ đạo, tôi thấy nhiều giáo viên chuyên môn
hạn chế, chưa biết cách sắp xếp, trang trí lớp, dự giờ tiết dạy giáo viên còn lúng
túng, cách xây dựng và tổ chức hoạt động học còn hạn chế... Nhưng qua các hình
thức bồi dưỡng trên tôi thấy đã có sự thay đổi rõ rệt.
2.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá:
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Giao công việc mà không
kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”. Công
tác kiểm tra, đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong chu trình quản lý
giáo dục. Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết
10


về tình hình thực hiện chương trình và tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng những lệch
lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao
chất lượng thực hiện chương trình của giáo viên. Để công tác chỉ đạo nâng cao
chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý
không được phép buông lỏng công tác kiểm tra. Để công tác kiểm tra việc thực
hiện kế hoạch, chương trình theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của giáo
viên đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo. Thứ nhất cần xác định rõ
mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của nhà
trường của năm học. Thứ hai phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra
cả năm, học kỳ, đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu
cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra. Thứ ba là làm tốt công tác tuyên
truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác,
trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn bị mọi phương tiện và điều kiện tích
cực góp phần thực hiện tốt đợt kiểm tra đó.
Trong suốt quá trình năm học, chúng tôi đã tích cực tham mưu cho đồng chí
Hiệu trưởng trong việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, vừa đảm
bảo quy định của ngành, vừa phù hợp với tình hình chất lượng đội ngũ. Đảm bảo
số lượng giáo viên được kiểm tra toàn diện 60-70%, mỗi giáo viên được kiểm tra
chuyên đề 2 lần/năm học. Nội dung chuyên đề khá phong phú đa dạng như kiểm
tra hoạt động theo lĩnh vực thẩm mỹ, nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, tình cảm quan
hệ xã hội... kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sản phẩm của trẻ, kiểm tra
xây dựng môi trường học tập theo hướng lấy trẻ làm trung tâm…Đánh giá khách
quan và thực chất năng lực đội ngũ được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Bởi vì như
thế mới nhận ra được ưu nhược điểm của mỗi giáo viên. Từ đó có biện pháp cụ thể
trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.
Về hình thức đánh giá chúng tôi luôn thay đổi thường xuyên. Hàng tháng ngoài
việc thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, chúng tôi đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện
quy chế chuyên môn của giáo viên như: Kiểm tra việc thực hiện chương trình, chế
độ sinh hoạt, hồ sơ chuyên môn, giáo án, hồ sơ trẻ, sản phẩm học tập của các
cháu), công tác chuẩn bị đồ dùng dạy học trước khi tổ chức các hoạt động…Sau
kiểm tra, chúng tôi đều tổ chức trao đổi, góp ý trực tiếp giúp giáo viên tự nhận xét
kết quả công việc, nhận thấy được những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại-hạn
chế cần khắc phục. Cuối tháng chúng tôi có đánh giá nhận xét chung về công tác
kiểm tra giúp giáo viên chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay của đồng nghiệp,
cũng như rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế cho bản thân.
11


Hiện nay, chương trình giáo dục mầm non có độ mở cao. Việc thiết kế, xây
dựng kế hoạch năm, tháng tuần theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đều do
giáo viên trực tiếp đứng lớp lựa chọn nội dung, hình thức dựa trên nội dung
chương trình, kế hoạch hoạt động của nhà trường, khả năng của trẻ và điều kiện
thực tế của nhóm lớp mình phụ trách. Việc thực hiện các nội dung cũng hết sức
linh hoạt, có thể không giống nhau ở các nhóm lớp trong trường. Vì thế đòi hỏi
mỗi quản lý phụ trách chuyên môn không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên
môn nghiệp vụ để có thể đánh giá quá trình thực hiện chương trình của giáo viên
chính xác và phù hợp. Kết hợp với hội đồng chuyên môn thống nhất cách đánh giá
giáo viên, xác định mục đích, tiêu chí rõ ràng cụ thể, chú trọng tối ưu là thúc đẩy
giáo viên ngày càng phát triển. Đánh giá thống nhất quan điểm phát triển chương
trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, sẵn sàng
tiếp nhận và chia sẽ những sáng tạo của giáo viên, nhất là những giáo viên trẻ,
năng động, nhiệt tình, không áp đặt họ theo lối mòn tư duy cũ. Phổ biến mục đích
đánh giá đến mỗi giáo viên, tạo tâm thế thoải mái và sẵn sàng khi được kiểm tra
đánh giá. Đề cao trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ là chính, tạo được sự cởi mở, chân
tình trong quá trình kiểm tra đánh giá.
Phát triển chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm cần phải lựa chọn nội dung và phương pháp giáo dục hoàn toàn phụ
thuộc vào khả năng thực tế của trẻ và điều kiện của mỗi nhóm lớp. Cho nên, trong
mỗi chủ đề tôi cùng đồng chí Hiệu trưởng, các đồng chí trong hội đồng chuyên
môn trường trực tiếp xuống dự giờ, thăm lớp, kiểm tra các kế hoạch của giáo viên
để có những góp ý, định hướng trực tiếp, cụ thể trong việc lựa chọn các chủ đề, xác
định mục tiêu, nội dung chủ đề, thiết kế và tổ chức các hoạt động phù hợp với từng
độ tuổi đến việc tạo môi trường học tập cho trẻ ít nhất là 3 đến 4 lần/tháng đối với
các giáo viên năng lực còn hạn chế, các giáo viên mới vào nghề.
Nhờ công tác kiểm tra đánh giá thường xuyên chúng tôi đã phát huy hiệu
quả, có nhiều biện pháp thúc đẩy, tư vấn cho giáo viên trước và sau các đợt dự giờ,
kiểm tra đánh giá. Động viên khích lệ chị em cùng phấn đấu vươn lên trong nghề
nghiệp, đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Trình độ tay nghề
của đội ngũ được nâng lên rõ rệt. Đa số trẻ mạnh dạn tự tin hơn. Nền nếp lớp học
được duy trì ổn định, chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ được chuyển biến đáng kể
càng tăng thêm niềm tin yêu của phụ huynh đối với nhà trường.
2.2.5.Tham mưu mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Đối với trường học nói chung và trường mầm non nói riêng thì cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định
chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ
12


dùng, đồ chơi phục vụ dạy học là phương tiện để chuyển tải kiến thức tư duy cho
trẻ. Đặc biệt, phát triển chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm thì việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị rất cần thiết để
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị và sử dụng có hiệu quả sẽ góp phần rất lớn trong nâng cao chất lượng
giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.
Ngay vào đầu năm học 2016 -2017 tôi đã cùng Ban giám hiệu và đồng chí
kế toán của trường kiểm kê lại trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ quá trình
giáo dục trẻ ở các lớp. Sau đó, tham mưu đồng chí Hiệu trưởng căn cứ vào thông
tư số 02/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về danh mục đồ dùng, đồ
chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non lên kế hoạch mua sắm
để ngay vào đầu năm học là có đầy đủ các trang thiết bị cấp phát cho các lớp.
Các loại sách chương trình giáo dục mầm non, sách hướng dẫn thực hiện
chương trình, sách hướng dẫn thực hiện theo chủ đề, sách thiết kế các hoạt động
theo chủ đề đầy đủ cho các nhóm lớp, các loại tuyển tập được tôi chú ý mua sắm
kịp thời trước khi thực hiện chương trình để giáo viên chủ động hơn trong việc lựa
chọn bài dạy, lựa chọn nội dung, hoạt động. Ngoài ra, các tập tranh minh hoạ thơ,
chuyện cho các lớp, mua băng đĩa thơ, chuyện, bài hát theo chương trình chủ đề,
mua một bộ băng đĩa VCD về các hoạt động theo chủ đề, cách tạo môi trường lớp
học mua tranh ảnh về MTXT, tranh ảnh về chủ đề cho các lớp và một số sách bồi
dưỡng tham khảo các hoạt động tổ chức giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tôi tiếp tục
bổ sung ngay sau đó.
Thường thì các loại đồ dùng đồ chơi do cô và trẻ tự làm khi sử dụng trẻ sẽ
cảm thấy yêu quí và hứng thú hơn rất nhiều so với các đồ chơi mua sẵn. Đây cũng
là một hình thức dạy cho trẻ biết yêu quí sức lao động ngay khi còn bé. Do vậy,
ngoài việc tham mưu mua sắm các đồ dùng đồ chơi thiết yếu, tôi đã tham mưu
đồng chí Hiệu trưởng phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy
học. Động viên, kêu gọi phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu để giáo viên làm đồ
dùng. Để việc tự làm đồ dùng, đồ chơi có kết quả thực sự, theo kế hoạch chuyên
môn đề ra đầu năm, cứ cuối mỗi chủ đề là hội đồng chuyên môn nhà trường tổ
chức chấm và xếp loại đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề và coi đây là một tiêu chí để
xếp loại thi đua trong tháng. Nhờ đó, số lượng đồ chơi, đồ dùng trường tôi đã được
tăng lên và phục vụ đầy đủ cho quá trình hoạt động của trẻ, tạo cho trẻ hứng thú
với các hoạt động do cô tổ chức, nhờ đó chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên.
2.2.6. Tuyên truyền và phối hợp với các bậc cha mẹ trẻ:
Để xây dựng được một môi trường giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung
tâm thì công tác tuyên truyền và phối hợp với cha mẹ trẻ cũng đóng vai trò quan
13


trọng. Như chúng ta đã biết, chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những nhiệm vụ
quan trọng không chỉ riêng của bậc học mầm non. Cho đến nay có rất nhiều hình
thức và phương pháp chăm sóc trẻ khác nhau, nhưng dù có thực hiện phương pháp
chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng nào nếu như chỉ có nhà trường và giáo viên nỗ
lực cố gắng mà không có sự phối kết hợp với gia đình và các bậc phụ huynh về
cách chăm sóc giáo dục trẻ thì hiệu quả giáo dục sẽ không cao. Vậy chúng ta phải
phối hợp như thế nào, bởi vì công tác tuyên truyền thì hầu như giáo viên nào cũng
đã thực hiện, nhưng tuyên truyền như thế nào để đạt được hiệu quả, khoa học và
điều quan trọng là để trẻ ngày càng có nhiều nhận thức tiến bộ và đúng đắn về tinh
thần, nhận thức, tình cảm, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử mới là điều quan trọng và
chúng ta cần phải quan tâm.
Nắm bắt tầm quan trọng đó, tôi đã chủ động tham mưu đồng chí Hiệu trưởng
trong việc tuyên truyền với phụ huynh thông qua các hoạt động lễ hội, thông qua
các cuộc họp phụ huynh... Các cuộc họp cần phải được chuẩn bị chu đáo gồm
thông báo cho cha mẹ trẻ biết về thời gian, địa điểm, các chủ đề đưa ra trong cuộc
họp. Kĩ năng giao tiếp với cha mẹ trẻ cũng được chúng tôi chú ý. Luôn luôn có
biểu hiện giao tiếp tốt như lắng nghe thông tin từ cha mẹ trẻ và ngược lại. Luôn có
thái độ thân thiện chân thành, tôn trọng.
Ngoài các nội dung cơ bản như tình hình học tập của trẻ, sức khỏe trẻ, công
tác chăm sóc nuôi dưỡng, tôi chú ý đến những nội dung giáo dục theo hướng lấy
trẻ làm trung tâm. Thông tin cho cha mẹ trẻ hiểu về phương pháp giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm như quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, vị trí của trẻ và vai
trò của giáo viên, cha mẹ trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giá trị
của hoạt động vui chơi, các hoạt động góc, vai trò của giáo viên trong việc hỗ trợ
trẻ học. Hình thức quay, chụp ảnh về các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
được chúng tôi lồng ghép chiếu cho phụ huynh xem trong các cuộc họp là một
trong những hình thức có hiệu quả rất cao trong việc tuyên truyền.
Không những thế, chúng tôi còn khuyến khích, động viên cha mẹ trẻ cùng
tham gia phối hợp giúp đỡ trường trong các hoạt động để các bậc cha mẹ hiểu và
đồng cảm cùng nhà trường.
Có thể nói, trong suốt năm học, hình thức tuyên truyền và phối hợp với cha
mẹ trẻ trong hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thực sự mang lại hiệu quả
cao. Phụ huynh phối hợp chặt chẽ, có ý thức tự giác.
2.3. Kết quả đạt được:
* Đối với nhà trường.
Ban giám hiệu nhà trường đã đúc rút nhiều kinh nghiệm trong quá trình chỉ
đạo thực hiện chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
14


Cơ sở vật chất, trang thiết bị các nhóm lớp từng bước được cải thiện; Bàn
nghế đầy đủ, đúng quy cách, giá đựng đồ chơi, các bảng biểu, các thiết bị hiện đại
như máy tính đầy đủ cho các nhóm lớp, máy chiếu đa năng, ti vi, đầu đĩa, tài liệu
giảng dạy khá đầy đủ.
* Đối với giáo viên:
Giáo viên nắm được mục tiêu, nội dung, mạnh dạn lựa chọn đưa các nội
dung, phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của trẻ vào các hoạt động học.
Giáo viên thành thạo trong việc lập kế hoạch và xây dựng nội dung chương
trình theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Xác định mục tiêu, xây dựng
kế hoạch từng chủ đề từ khâu xác định mục tiêu đến chọn nội dung và triển khai
thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng, không bị gò bó và chủ động về khoảng thời gian
thực hiện các chủ đề trong năm.
Giáo viên đã sáng tạo, linh hoạt, mềm dẽo hơn so với trước trong việc lựa
chọn hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Giáo viên đã chú ý tạo môi trường cho trẻ hoạt động, các góc chơi đã phản
ánh được chủ đề đang thực hiện, vừa tạo ấn tượng cho trẻ vừa giúp trẻ cũng cố và
mỡ rộng kiến thức sau các hoạt động học.
Giáo viên biết sử dụng tối đa nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm đồ
dùng, đồ chơi phục vụ các giờ hoạt động cho trẻ, biết tận dụng sản phẩm của trẻ để
trang trí, tạo môi trường một cách phù hợp.
* Đối với trẻ:
Đa số trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt
động.
100% trẻ có nền nếp, thói quen trong các hoạt động, độc lập, tự tin trong
giao tiếp giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ. Phát huy được tính độc lập, sáng tạo của
mình một cách thoải mái, nhẹ nhàng.
Đa số trẻ biết thể hiện được ý định, ý kiến của mình trong từng hành động,
lời nói, trong quá trình tạo các sản phẩm...
* Đối với phụ huynh:
Phụ huynh ngày càng quan tâm, đã có nhận thức cao trong việc chăm sóc
giáo dục trẻ.
Phụ huynh biết vận dụng kiến thức khoa học để chăm sóc giáo dục trẻ hợp
lý, phù hợp với độ tuổi.
Nhiều phụ huynh tích cực trong việc hổ trợ các nguyên vật liệu, học liệu như
báo, lịch treo tường, các loại hột hạt, hộp nhựa...Phối hợp chặt chẽ với giáo viên
từng lớp để mua sắm đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động của trẻ, trao
15


đổi để thống nhất phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, đồng thời đưa trẻ đến lớp
chuyên cần và đảm bảo thời gian.
* Bài học kinh nghiệm:
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình là giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Bằng những giải pháp cụ thể, năm học 2016-2017 chất lượng về giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm đã có những chuyển biến rõ rệt. Qua đó, bản thân tôi rút ra một số
bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm:
Người phụ trách công tác chuyên môn một mặt phải có trình độ, năng lực
chuyên môn vững vàng. Mặt khác phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ
về mọi mặt, phải xây dựng được uy tín của mình trước đội ngũ giáo viên cũng như
phụ huynh. Phải năng nổ, tâm huyết, nhiệt tình, luôn tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm.
Phải nắm vững tình hình đội ngũ, biết lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của
giáo viên, thu nhận kết quả và các quy trình hoạt động giáo dục trẻ, xem xét, so
sánh, đánh giá và xử lý khách quan, khoa học để giúp giáo viên phát huy những
mặt mạnh, hạn chế những mặt còn tồn tại yếu kém để họ vươn lên .
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hàng năm, theo chu kì. Chỉ đạo các
khối lập được kế hoạch chuyên môn của bộ phận mình phụ trách, trong đó đặc biệt
quan tâm đến nội dung sinh hoạt khối, toàn trường; xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra một cách cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của trường, từng giáo viên;
người quản lý phải là người theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đó.
Đầu tư chỉ đạo cho giáo viên xây dựng lớp điểm theo hướng giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.
Tham mưu kịp thời trong việc mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học
theo Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT.
Phối hợp nhuần nhuyễn giữa nhà trường và gia đình, xã hội.
3. Kết luận:
3.1. Ý nghĩa của đề tài:
Theo Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền: “Chương trình giáo dục mầm non tốt là
một chương trình lấy trẻ làm trung tâm. Có nghĩa là nó được xây dựng dựa trên
hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng của trẻ. Chương trình này sẽ tạo cơ
hội cho trẻ được phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng tới sự phát triển trí tuệ
mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao tiếp xã hội của
trẻ”. Và như chúng ta đã biết, mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau
về thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó,
16


mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể
thành công. Trẻ học bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những
gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Chính vì thế, với quan điểm “mỗi đứa
trẻ là một cá thể riêng biệt” và “mỗi đứa trẻ đều có cơ hội được học bằng nhiều
cách khác nhau”, vì vậy dạy cho trẻ mầm non cần được tiếp cận với phương pháp
“lấy trẻ làm trung tâm” là một việc làm hết sức cần thiết.
3.2. Kiến nghị, đề xuất:
Có thể nói, việc xây dựng môi trường giáo dục dục lấy trẻ làm trung tâm
trong trường mầm non là thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người
giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu
cầu vui chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành
và phát triển toàn diện.
Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm hiện nay
cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Vì vậy tôi xin có một vài đề xuất nhỏ
như sau:
+ Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Mở các lớp tập huấn chuyên môn về nội dung, phương pháp và hình thức
tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo 5 lĩnh vực.
- Tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham quan học tập các
trường có chất lượng trong và ngoài địa bàn.
- Duy trì và tăng số lần sinh hoạt chuyên môn các cụm để giúp cán bộ quản
lý và giáo viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
- Tham mưu với lãnh đạo các cấp có sự hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết
bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các cháu.
+ Đối với địa phương
- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tăng
trưởng cơ sở vật chất cho trường mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong
giai đoạn hiện nay.
+ Đối với giáo viên:
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, động viên khuyến khích giáo viên
tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là tự học tự bồi dưỡng thông qua các
chuyên đề, hội thảo, hội thi.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân. Từ kết quả của việc chỉ đạo
nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong năm học 2016 -2017
bước đầu có những hiệu quả tích cực. Bản thân tôi nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề
cần tiếp tục học hỏi, tìm kiếm giải pháp, đúc rút kinh nghiệm ở các đơn vị bạn, để
tổ chức chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường có
17


kết quả tốt. Trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và viết đề tài không tránh khỏi
những khiếm khuyết, hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây
dựng của bạn bè, đồng nghiệp và hội đồng chuyên môn đánh giá, bổ sung để đề tài
của tôi thêm hoàn thiện, khả thi và có giá trị hơn nữa trong thực tiễn. Rất mong
nhận được nhiều ý kiến góp ý của đồng nghiệp để bản thân tôi thực hiện tốt hơn
nữa nhiệm vụ của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

18


MỤC LỤC

1. Phần mở dầu: .................................................................................................................................. Trang 1
1.1. Lý do chọn đề tài:........................................................................................................................ Trang 1
1.2. Điểm mới và phạm vi áp dụng của đề tài:............................................................ Trang 2
1.2.1. Điểm mới của đề tài............................................................................................................ Trang 2
1.2.2. Phạm vi áp dụng của đề tài .......................................................................................... Trang 3
2. Phần nội dung:............................................................................................................................... Trang 3
2.1. Thực trạng nội dung cần giải quyết: ......................................................................... Trang 3
2.1.1. Thuận lợi:..................................................................................................................................... Trang 4
2.1.2. Khó khăn:..................................................................................................................................... Trang 4
2.1.3. Nguyên nhân của thực trạng trên ............................................................................ Trang 5
2.1.4. Điều tra thực tiễn .................................................................................................................. Trang 5
2.2. Các biện pháp thực hiện :.................................................................................................... Trang 5
2.2.1. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ…...…..…..…………… Trang 5
2.2.2. Chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch chương trình.Trang 7
2.2.3. Đầu tư chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp điểm ............................................... Trang 8
2.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá ..…….................................…...……Trang 10
2.2.5. Tham mưu mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị ............................. Trang 12
2.2.6. Tuyên truyền và phối hợp với các bậc cha mẹ trẻ. ................................Trang 13
2.3. Kết quả đạt được:.................................................................................................................... Trang 14
3. Phần kết luận: ............................................................................................................................. Trang 16
3.1. Ý nghĩa của đề tài:...... ....................................................................................................... Trang 16
3.2. Kiến nghị, đề xuất:............................................................................................................. Trang 17

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×