Tải bản đầy đủ

Đề thi Khảo sát Đại học ( Lịch sử)

TrƯờng THPT Cẩm Thủy 3
thi Khảo sát đại học lần 1
Khi : C
Thi gian thi : 180 phút
môn : Lịch Sử
I. Phần dành cho tất cả các thí sinh . (7đ)
Câu 1 (2đ): Trình bày nội dung , ý nghĩa của hiệp định Giơ ne vơ .
Câu 2 (2đ): Tại sao nói phong trào đồng khởi đánh dấu bớc phát triển nhảy vọt của cách
mạng Miền Nam ?
Câu 3 (3đ): Phân tích nguồn gốc , tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật . Thời cơ và
thách thức đối Việt Nam trớc sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật ?
II. Phần dành riêng cho từng đối tợng thí sinh .(3đ)
4a, (dành cho thí sinh học chơng trình nâng cao).
Bằng kiến thức lịch sử đã học,hãy chứng minh phong trào cách mạng 1930 1931 với
đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh là phong trào cách mạng có quy mô rộng lớn , tính cách
mạng triệt để , hình thức đấu tranh quyết liệt .
4b, (dành cho thí sinh học chơng trình cơ bản )
Chứng minh phong trào dân chủ 1936 1939 là phong trào đấu tranh rộng lớn , thu
hút đông đảo quần chúng tham gia , hình thức đấu tranh phong phú .
Lu ý - Học sinh chỉ đợc chọn 1 trong hai phần 4a hoặc 4b để làm bài, nếu làm cả hai phần 4a và
4b sẽ không đợc chấm bài.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Đáp án môn lịch sử .
Phần I
Câu1 (2đ)
- Sau thất bại ở Điện Biên Phủ , Pháp phải hiệp địng Giơnevơ về Đông Dơng bao gồm
các văn bản : Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam , lào và Cam pu chia , Bản tuyên
bố cuối cùng của hội nghị và các phụ bản khác .
- Nội dung :
+ Các nớc tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba
nớc Đông Dơng . Cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nớc.
+ Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn , lập lại hoà bình trên toàn Đông Dơng .
+ Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết , chuyển quân , chuyển giao khu vực . ở Việt
Nam giới tuyến quân sự sẽ là vĩ tuyến 17 . Quân đội Việt Nam đóng ở bắc vĩ tuyến 17 ,
quân đội Pháp đóng ở nam vĩ tuyến 17 ...
+ Cấm đa quân đội ,nhân viên quân sự ,vũ khí nớc ngoài vào Đông Dơng . Các nớc ngoài
không đợc đặt căn cứ quân sự ở Đông Dơng . Các nớc Đông Dơng không đợc tham gia bất
kỳ liên minh quân sự nào
+ Việt Nam sẽ thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nớc vào tháng 7 năm
1956 .
+ Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về các bên ký hiệp định và những ngời kế tục họ .
- ý nghĩa :
+ Là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nớc
Đông Dơng.
+ Đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi .
+ Với hiệp định Giơ ne , Pháp buộc phải chấm rứt chiến tranh xâm lợc, rút hết quân đội về
nớc . Mĩ thất bại trong âm mu kéo dài, mở rộng, quốc tế hoá chiến tranh xâm lợc Đông D-
ơng .
Câu 2 (2đ)
- Nhiệm vụ cách mạng miền Nam sau hiệp định Giơne là đấu tranh chính trị đòi Mĩ
Diệm thi hành hiệp định . Phong trào đấu tranh hoà bình diễn ra mạnh mẽ ở các đô thị .
- Trong những năm 1957 -1959 Mĩ Diệm tăng cờng đàn áp khủng bố , ban hành luật
10 -59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật làm cho lực lợng cách mạng bị tổn thất
nặng nề . Trớc tình hình đó, yêu cầu nhân dân miền Nam phảI có biện pháp đấu tranh
quyết liệt để đa cách mạng vợt qua khó khăn thử thách .
- Tháng 1 1959 , hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành TƯ quyết định để nhân dân miền
Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ Diệm .
- Đợc nghị quyết 15 của TƯ soi sáng , phong trào nổi dậy từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phơng
nh Bắc áI , Trà Bồng rồi lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng . Tiêu biểu
là cuộc Đồng Khởi ở Bến Tre .
- Kết quả : phá vỡ từng mảng hệ thóng chính quyền thôn , xã của địch . Giáng đòn nặng


nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ . làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm .
Khẳng định :
+ Diễn biến và thắng lợi của phong trào Đồng Khởi cho thấy cách mạng mìên Nam từ chỗ
đấu tranh chính trị giữ gìn lực lợng đã chuyển sang thế tiến công .
+ Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi đã chấm rứt thời kỳ ổn định tạm thời của chế độ
thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, mở ra thời kỳ khủng hoảng của chế độ Sài Gòn .
Câu 3 (3đ)
- Nguồn gốc :
Những đòi hỏi của cuộc sống , sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con ng-
ời , nhất là trong tình hình bùng nổ dân số thế giới , sự vơI cạn nghiêm trọng các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới thứ hai .
- KháI quát thành tựu :
+ khoa học cơ bản
+ công cụ sản xuất mới
+ nguồn năng lợng mới
+ sáng chế ra vật liệu mới
+ các thành tựu trong lĩnh vực giao thông vận tải , thông tin liên lạc , chinh phục vũ trụ .
- Tác động
+ tích cực
Sản xuất phát triển , đời sống con ngời đợc nâng cao .
Thay đổi cơ cấu lao động trong dân c . lao động nông nghiệp giảm , lao động dịch vụ
tăng .
Đa loài ngời sang nền văn minh mới , văn minh trí tuệ .
Đẩy mạnh quốc tế hoá trong các lĩnh vực kinh tế , văn hoá , KHKT.
+ hạn chế :
Tạo ra nhiều loại vũ khí huỷ diệt
Tài nguyên ngày càng kiệt quệ , ô nhiễm môI trờng .
Các loại dịch bệnh mới ,Tai nạn lao động , giao thông gắn liền với kỹ thuật hiện đại.
- Thời cơ và thách thức .
+ thời cơ : chuyển giao công nghệ , ứng dụng KHKT vào sản xuất
+ Thách thức : nguy cơ tụt hậu , những vấn đề về dịch bệnh , môI trờng .
4a (3đ)
- khái quát nguyên nhân bùng nổ phong trào cách mạng 1930 -1931.
- Quy mô rộng lớn :
+ phong trào diễn ra trên khắp các địa phơng trong cả nớc .
+ LôI cuốn đông đảo quần chúng tham gia .
- Tính cách mạng triệt để :
+ mục tiêu chống đế quốc , phong kiến giành độc lập dân tộc , ruộng đất cho dân cày .
+ đấu tranh kiên quyết không khoan nhợng .
- hình thức đấu tranh quyết liệt :
+ có nhiều hình thức đấu tranh nh ; mít tinh, biểu tình, bãI công, phá huyện đờng , nhà lao
buộc địch phảI chấp nhận yêu sách và đỉnh cao là khởi nghĩa vũ trang giành chính
quyền .
Kết luận :
Phong trào là cuộc tập dợt lần thứ nhất của đảng chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám .
4b (3đ)
- kháI quát nguyên nhân bùng nổ phong trào 36 -39
- phong trào diễn ra trên toàn cõi Đông Dơng thu hút đông đảo quần chúng tham gia
- phơng pháp đấu tranh : Hoà bình
- các phong trào đấu tranh tiêu biểu
+ Đòi tự do , dân sinh chủ , cơm áo hoà bình .
+ phong trào Đông Dơng đại hội
+ Đấu tranh nghị trờng
+ Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí .
Khẳng định :
Là phong trào quần chúng rộng lớn , có tổ chức dới sự lãnh đạo của Đảng .
Phong trào đợc xem nh cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×