Tải bản đầy đủ

Thi trắc nghiệm câu hỏi và đáp án thi tuyển kiểm sát viên sơ cấp 2017 KSVSC

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN THI TRẮC NGHIỆM, KỲ THI TUYỂN
CHỨC DANH KIỂM SÁT VIÊN SƠ CẤP
(Do các đơn vị trong ngành KSND biên soạn)
Chú thích: LTC = Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; HS = Hình sự, Tố tụng
hình sự; DS = Dân sự, Tố tụng dân sự;
HC = Hành chính, KDTM, HNGĐ…
STT


lĩnh
vực

CÂU HỎI

1.

LTC

Viện trưởng VKSND cấp cao do Ủy

ĐÁP ÁN

Sai. (Khoản 1, Điều 65 LTCND năm 2014)

ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức
A. Đúng
2.

LTC

B. Sai

Viện trưởng VKSND tối cao là Chủ

Đúng (Khoản 1, Điều 86 LTCND năm 2014)

tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên
VKSND tối cao
A. Đúng
3.

LTC

B. Sai

Tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên

Đúng (Khoản 1 Điều 77 LTCND năm 2014)

sơ cấp là có thời gian làm công tác
pháp luật từ 04 năm trở lên?
A. Đúng
4.

LTC

B. Sai

Quá trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm

Đúng (Điểm b khoản 2 Điều 22 LTCND)giam, VKS có quyền kiểm sát hồ sơ
tạm giữ, tạm giam.
A. Đúng
5.

LTC

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm
vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
A. Đúng

6.

LTC

B. Sai
Đúng (Khoản 2 điều 2 LTCND 2014)

B. Sai

Đúng
Giải quyết tranh chấp về thẩm
2014)
quyền điều tra không phải là
nhiệm vụ, quyền hạn của Viện
kiểm sát nhân dân khi kiểm sát

(Khoản 3 điều 15 LTCND

Ghi chú
1.
TP Hà Nội


điều tra vụ án hình sự.
A. Đúng
7.

LTC

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát
nhân dân tối cao có quyền điều
tra tội phạm xâm phạm hoạt động
tư pháp mà người phạm tội là cán
bộ Tòa án.
A. Đúng

8.

LTC

B. Sai

Đúng (Điều 20 LTCND 2014)

B. Sai

Kiểm sát viên có thể được miễn nhiệm

Đúng (Khoản 2 điều 88 LTCND 2014)

chức danh KSV vì lý do sức khỏe, hoàn
cảnh gia đình mà xét thấy không thể
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
A. Đúng
9.

LTC

B. Sai

Khi thực hiện chức năng thực hành

Sai (Điểm h khoản 3 điều 3 LTCND 2014)

quyền công tố, VKSND có quyền quyết
định việc áp dụng thủ tục rút gọn trong
giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.
A. Đúng
10.

LTC

Đúng (Điểm d khoản 2 điều 29
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật LTCND 2014)
của người được giao quản lý, giáo
dục phạm nhân thuộc thẩm quyền
giải quyết của Viện kiểm sát nhân
dân.
A. Đúng

11.

HS

B. Sai

B. Sai
Sai (Khoản 2, Điều 8 Bộ luật hình sự đổi bổ

Theo quy định tại Bộ luật hình sự sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009,
Căn cứ vào mức cao nhất của khung
hình phạt, tội phạm được phân thành tội
phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm
trọng?
A. Đúng

B. Sai


12.

HS

Sai (Điều 23 BLHS 1999, sửa đổi bổ
Theo quy định tại Bộ luật hình sự sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009,
thời hiệu truy cứu trách nhiệm
hình sự là 03 năm đối với các tội
phạm ít nghiêm trọng.
A. Đúng

13. TT

B. Sai

Theo quy định tại bộ luật TTHS
năm 2003, trong trường hợp thay đổi

HS

Sai (Điều 47 bộ luật TTHS 2003)

Thư ký Tòa án tại phiên tòa thì phiên
toàn vẫn làm việc bình thường.
A. Đúng
14.

HS

B. Sai
Sai (Điểm a, khoảng 2, Điều 23 Bộ luật hình

Theo quy định tại Bộ luật hình sự sự sửa đổi bổ sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009,
thời hiệu truy cứu TNHS đối với các tội
phạm đặc biệt nghiêm trọng là mười
lăm năm?
A. Đúng

15.

TT
HS

B. Sai

Theo quy định tại bộ luật TTHS
năm 2003, Người tham gia tố tụng, cơ

Đúng (Khoản 2 điều 65 bộ luật TTHS 2003)

quan, tổ chức hoặc bất cứ cá nhân nào
đều có thể đưa ra tài liệu, đồ vật và
trình bày những vấn đề có liên quan
đến vụ án.
A. Đúng
16.

HS

B. Sai
Đúng (Khoản 2, Điều 67 Bộ luật hình sự sửa

Theo quy định tại Bộ luật hình sự đổi bổ sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm
2009,nếu chưa được xoá án tích mà
phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án
tích cũ tính từ ngày chấp hành xong
bản án mới?
A. Đúng

17.

TT
HS

B. Sai
Sai (Điểm b, Khoản 2 Điều 119 BLTTHS

Theo quy định tại bộ luật TTHS 2003)
năm 2003,tội phạm nghiêm trọng có


thể được gia hạn thời hạn điều tra 02
lần, mỗi lần không quá 03 tháng?
A. Đúng
18.

HS

B. Sai
Sai (Khoản 5 điều 69 bộ luật hình sự sửa đổi

Theo quy định tại Bộ luật hình sự bổ sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm
2009,người chưa thành niên phạm tội
có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung.
A. Đúng

19.

TT
HS

B. Sai

Theo quy định tại bộ luật TTHS
năm 2003, người từ đủ 14 tuổi đến

Sai (Khoản 1 Điều 303 BLTTHS 2003)

dưới 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng do
cố ý có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam?
A. Đúng
20.

TT
HS

B. Sai

Theo quy định tại bộ luật TTHS
năm 2003, Tội phạm đã thực hiện là

Sai (Khoản 3 Điều 319 BLTTHS 2003)

tội phạm nghiêm trọng do vô ý thì có
thể áp dụng thủ tục rút gọn để điều tra,
truy tố, xét xử?
A. Đúng
21.

TT
HS

B. Sai

Theo quy định tại bộ luật TTHS
năm 2003, thời hạn tạm giam để điều

Sai (Khoản 3 Điều 322 BLTTHS 2003)

tra, truy tố đối với bị can khi vụ án
được áp dụng thủ tục rút gọn là không
quá 20 ngày?
A. Đúng
22.

TT
HS

B. Sai

Theo quy định tại bộ luật TTHS
năm 2003, chỉ được khởi tố vụ án

Đúng (Điều 100 bộ luật TTHS 2003)

hình sự khi đã xác định có dấu hiệu tội
phạm.
A. Đúng
23.

HS

B. Sai
Đúng (Khoản 2, Điều 67 Bộ luật hình sự sửa

Theo quy định tại Bộ luật hình sự đổi bổ sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009,


nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội
mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính
từ ngày chấp hành xong bản án mới?
A. Đúng
24.

HS

B. Sai
Sai (Khoản 4, Điều 81 Bộ luật hình sự sửa

Theo quy định tại Bộ luật hình sự đổi bổ sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm
2009,trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi
nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài
liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp,
Viện kiểm sát phải ra quyết định phê
chuẩn hoặc quyết định không phê
chuẩn.
A.Đúng

25.

HS

B. Sai
Đúng (Điều 100Bộ luật hình sự sửa đổi bổ

Theo quy định tại Bộ luật hình sự sung năm 2009)
sửa đổi bổ sung năm 2009, đối xử tán
ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi
hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm
người đó tự sát, thì phải chịu trách
nhiệm hình sự về tội bức tử.
A. Đúng

26.

HS

B. Sai
Đúng (Điều 64Bộ luật hình sự sửa đổi bổ

Theo quy định tại Bộ luật hình sự sung năm 2009)
năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009,
Người được miễn hình phạt thì đương
nhiên được xóa án tích.
A. Đúng

27.

HS

B. Sai

Sai (Điều 56 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung
Nguyễn Văn X bị Tòa án nhân dân xử năm 2009)
phạt 05 năm tù về tội Chống phá trại
giam, quy định tại Điều 90 của Bộ luật
hình sự năm1999, sửa đổi bổ sung năm
2009 . Thời hiệu thi hành bản án đối
với Nguyễn Văn X là 20 năm tính từ
ngày bản án có hiệu lực?
A. Đúng

B. Sai


28.

TT
HS

Sai (Khoản 3 điều 131 bộ luật TTHS năm
Theo quy định của bộ luật TTHS năm 2003)
2003: chỉ điều tra viên mới có quyền
hỏi cung bị can.
A. Đúng

29.

HS

B. Sai

Theo quy định tại Bộ luật hình sự

Đúng (Khoản 2, điêu 12 bộ luật HS 1999)

năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009,
người 15 tuổi thực hiện hành vi trộm
cắp tài sản theo Điều 138 BLHS năm
1999 thì không phải chịu TNHS.
A. Đúng
30.

TT
HS

B. Sai

Theo quy định của bộ luật TTHS năm

Sai (Khoản 1 Điều 91 BLTTHS 2003)

2003, biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi
nơi cư trú không áp dụng đối với tội
phạm đặc biệt nghiêm trọng?
A. Đúng

31.

DS

B. Sai
Đúng (Khoản 1 Điều 20 bộ luật dân sự

Theo quy định của bộ luật dân sự 2015)
năm 2015,người thành niên là người
từ đủ mười tám tuổi trở lên.
A. Đúng

32.

DS

Theo quy định của bộ luật dân sự
năm 2015, quyền sở hữu bao gồm
quyền chiếm hữu và quyền định
đoạt.
A. Đúng

33.

DS

B. Sai

Sai (Điều 158 BLDS năm 2015)

B. Sai
Sai ( Khoản 2 Điều 317 Bộ luật dân sự

Theo quy định của bộ luật dân sự 2015)
năm 2015,Tài sản thế chấp chỉ do bên
thế chấp giữ.
A. Đúng

34.

TT
DS

B. Sai

Theo quy định của bộ luật tố tụng
dân sự năm 2015, đương sự trong vụ
án dân sự nếu có lý do chính đáng
không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện,

Đúng (Khoản 9 Điều 70 BLTTDS quy định)


tài liệu chứng cứ thì họ có quyền yêu
cầu Tòa án hỗ trợ.
A. Đúng
35.

TT
DS

Sai, ( Khoản 1 Điều 300 BLTTDS
Theo quy định của bộ luật tố tụng
năm 2015)
dân sự năm 2015, Tại phiên toà
phúc thẩm, nếu các đương sự thoả
thuận được với nhau về việc giải
quyết vụ án thì Hội đồng xét xử
phúc thẩm ra quyết định công
nhận sự thoả thuận của các đương
sự.
A. Đúng

36.

DS

B. Sai

B. Sai

Theo quy định của bộ luật dân sự năm

Sai ( Điều 407 khoản 3 BLDS năm 2015)

2015,trong mọi trường hợp sự vô hiệu
của hợp đồng phụ không làm chấm dứt
hợp đồng chính có đúng hay không?
A. Đúng
37.

TT
DS

B. Sai

Theo quy định của bộ luật tố tụng
dân sự năm 2015, Tòa án có thể hòa

Sai ( Khoản 2 Điều 206 BLTTDS năm 2015)

giải 1 số vấn đề liên quan đến hòa giải
vụ án dân sự phát sinh từ giao dịch vi
phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái
đạo đức xã hội?
A. Đúng
38.

TT
DS

Sai( Điểm a Khoản 2 Điều 227 BLTTDS
Theo quy định của bộ luật tố tụng 2015)
dân sự năm 2015, mọi trường
hợp nguyên đơn được Tòa cấp
sơ thẩm triệu tập hợp lệ đến lần
thứ hai tham gia phiên tòa mà
vắng mặt thì Tòa cấp sơ thẩm
đều phải hoãn phiên tòa?
A. Đúng

39.

DS

B. Sai

B. Sai

Theo quy định của bộ luật dân sự năm

Sai ( Điều 308 khoản 1 điểm b BLDS năm


2015, khi một tài sản được dùng để bảo

2015)

đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự
thanh toán được xác định theo thứ tự
xác lập biện pháp bảo đảm.
A. Đúng
40.

B. Sai

KDT

Theo quy định của luật Thương mại

M

năm 2005, tất cả hàng hóa lưu thông

Đúng ( Điều 158 luật Thương mại 2005)

hợp pháp đều có thể được ủy thác mua
bán.
A. Đúng
41.

TT
HC

B. Sai
Sai ( Điểm a, khoản 2 Điều 116 LTTHC

Theo quy định củaluật tố tụng HC 2015)
2015, thời hiệu khởi kiện là 1 năm kể
từ ngày nhận được quyết định HC,
hành vi HC, quyết định kỷ luật buộc
thôi việc.
A. Đúng

42.

B. Sai

TT

Theo quy định củaluật tố tụng HC

HC

2015, Chánh án Tòa án phải giải quyết

Sai (Khoản 1 điều 77 luật tố tụng HC 2015)

khiếu nại về việc thay đổi biện pháp
khẩn cấp tạm thời trong thời hạn 05
ngày làm việc kể từ ngày nhận được
khiếu nại.
A. Đúng

43.

TT
HC

B. Sai

Đúng (Khoản 1 điều 81 luật tố tụng
Theo quy định củaluật tố tụng HC
HC 2015)
2015, dữ liệu điện tử là nguồn của
chứng cứ
A. Đúng

44.

TT

Theo quy định củaluật tố tụng HC

HC

2015, đối thoại trong tố tụng HC không

TT

Sai (Điều 20 Luật tố tụng HC năm
2015)

phải là thủ tục bắt buộc?
A. Đúng

45.

B. Sai

B. Sai

Theo quy định củaluật tố tụng HC

Sai (Khoản 1 Điều 12 Luật TTHC 2015)


HC

2015, trong mọi trường hợp, việc xét
xử sơ thẩm vụ án HC có Hội thẩm
nhân dân tham gia?
A. Đúng

46.

TT

HC

B. Sai

Theo quy định của luật tố tụng
HC 2015, khi giải quyết vụ án HC,

Sai (Khoản 2 Điều 52 Luật TTHC 2015)

việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện
trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết
định.
A. Đúng

47.B. Sai

Sai (Khoản 1 Điều 27 Bộ luật lao động năm
Bộ luật lao động năm 2012 quy định 2012)
thời gian thử việc đối với công việc có
chức danh nghề cần trình độ chuyên
môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là
không quá 30 ngày
A. Đúng

48.B. Sai

Bộ luật lao động năm 2012 quy định,

Sai (Khoản 2 điều 16 Bộ luật lao động 2012)

mọi hợp đồng lao động phải được giao
kết bằng văn bản.
A. Đúng
49.B. Sai

Theo quy định củaBộ luật lao động

Sai ( Điều 28 Bộ luật lao động năm 2012).

năm 2012, tiền lương của người lao
động trong thời gian thử việc do hai
bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng
80% mức lương của công việc đó?
A. Đúng
50.B. Sai

Bộ luật lao động năm 2012 quy
định,khi đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động người sử dụng lao động
phải báo cho người lao động biết trước
ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao
động không xác định thời hạn?

Đúng ( Điểm a khoản 2 Điều 38 Bộ
luật lao động năm 2012)


A. Đúng
51.

LTC

B. Sai

Khi phát hiện người bị tạm giữ, tạm Sai (Điểm đ K2 Đ22 LTCND 2014)
giam không có căn cứ thì VKS yêu
cầuCơ quan điều tra trả tự do ngay.
A. Đúng

52.

LTC

B. Sai

Trong trường hợp đặc biệt, Người Sai (Đ75, Đ81 LTCND 2014)
không có bằng cử nhân luật có thể được
bổ nhiệm làm KSV.
A. Đúng

53.

LTC

B. Sai

Để được bổ nhiệm là KSV sơ cấp phải Sai (Đ81 LTCND 2014)
có tối thiểu 04 năm làm công tác pháp
luật
A. Đúng

54.

LTC

B. Sai

Viện KSND có trách nhiệm chủ trì Đúng (K1 Đ34 LTCND 2014)
thống kê tội phạm.
A. Đúng

55.

LTC

B. Sai

Khi thực hành quyền công tố, kiểm sát Đúng (đoạn 1 K1 Đ83 LTCND 2014).
hoạt động tư pháp, kiểm sát viên tuân
theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của
Viện trưởng
A. Đúng

56.

LTC

Trong vụ việc có nhiều Kiểm sát Sai(K3 Đ83LTCND 2014)
viên tham gia giải quyết quyền
hạn, trách nhiệm của các KSV là
ngang nhau.
A. Đúng

57.

LTC

B. Sai

B. Sai

Khi thực hiện nhiệm vụ, Kiểm sát viên Đúng (K4 Đ83 LTCND 2014)
có quyền ra quyết định, kết luận, yêu
cầu kiến nghị theo quy định của pháp
luật.
A. Đúng

58.

LTC

B. Sai

Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Tòa án Đúng (K4 Đ19 LTCND 2014)
cùng cấp, cấp dưới chuyển hồ sơ vụ án


hình sự để xem xét, quyết định việc
kháng nghị.
A. Đúng
59.

LTC

Viện KSND không có quyền xác Sai (Điểm b K3 Đ4 LTCND 2014)
minh, thu thập tài liệu để làm rõ
vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong hoạt động tư
pháp.
A. Đúng

60.

LTC

B. Sai

B. Sai

Ngày truyền thống của Viện kiểm sát

Sai (K1 Đ11 LTCND 2014)

nhân dân là ngày 27 tháng 6 hàng năm.
A. Đúng
61.

HS

Mọi hành vi giết con mới đẻ do người Sai (Điều 94 BLHS 2009 Chỉ có hành vi do
ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu
mẹ thực hiện mà làm đứa trẻ chết đều hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt)
phạm tội giết con mới đẻ.
A. Đúng

62.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết

HS

định tạm đình chỉ vụ án khi Viện kiểm

TT
HS

B. Sai

Hội đồng giám đốc thẩm có thẩm Đúng(Điều 285 BLTTHS).
quyền hủy bản án, quyết định đã có
hiệu lực pháp luật.
B. Sai

TT

Tòa án cấp sơ thẩm phải giao, gửi bản

HS

án cho Cơ quan tổ chức nơi người bị

HS

Sai (Điều 229 BLTTHS).

hại làm việc
A. Đúng

65.

Sai (Đ180 BLTTHS)

sát rút quyết định truy tố.

A. Đúng
64.

B. Sai

TT

A. Đúng
63.

B. Sai

B. Sai

Một người đã bị kết án, chưa được xóa Sai (Điều 49 BLHS)
án tích mà lại phạm tội nghiêm trọng
do vô ý thì được xác định là tái phạm
A. Đúng

B. Sai


66.

HS

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự Sai (Điều 23 BLHS)
đối với tội phạm nghiêm trọng tính là
15 năm
A. Đúng

67.

TT
HS

68.

TT
HS

Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét nội Sai (Điều 241 BLTTHS)
dung kháng cáo, kháng nghị.
A. Đúng

TT
HS

Thẩm phán và trong trường hợp cần
thiết có thể có thêm ba Hội thẩm.

TT
HS

71.

TT
HS

thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày
ra quyết định.

HS

với tội ít nghiêm trọng.
A. Đúng

HS

B. Sai

Khi áp dụng thủ tục rút gọn Thời Sai (16 ngày K3 Điều 322 BLTTHS)
hạn tạm giam để điều tra, truy tố không
được quá 10 ngày.
B. Sai

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm Sai ( Điều 23 BLHS 1999)
hình sự là 03 năm đối với các tội
phạm ít nghiêm trọng.
A. Đúng

73.

B. Sai

Thủ tục rút gọn chỉ được áp dụng đối Đúng (Điều 319 BLTTHS)

A. Đúng
72.

B. Sai

Quyết định của Hội đồng giám đốc Đúng (khoản 1 Điều 288 BLTTHS).

A. Đúng
70.

B. Sai

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm hai Sai (Điều 244 BLTTHS)

A. Đúng
69.

B. Sai

B. Sai

Một người được miễn chấp hành hình Đúng (Khoản 1 Điều 64 BLHS)
phạt thì đương nhiên được xóa án tích.
A. Đúng

74.

HS

B. Sai

Tội bắt giữ người trái pháp luật có tình Đúng. (Điểm c K2 điều 123 BLHS)
tiết định khung là phạm tội đối với
người thi hành công vụ.


A. Đúng
75.

HS

B. Sai

Căn cứ vào mức cao nhất của khung Sai (K2, Điều 8 BLHS 2009 Mức độ nguy
hiểm của hành vi)
hình phạt, tội phạm được phân thành tội
phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm
trọng?
A. Đúng

76.

HS

B. Sai

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu Đúng (Điều 12 BLHS 2009)
trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Đúng

77.

HS

B. Sai

Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội Đúng (Khoản 2, Điều 67 BLHS 2009)
mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính
từ ngày chấp hành xong bản án mới?
A. Đúng

78.

TT
HS

Biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi Sai (K1 Điều 91 BLTTHS 2003)
cư trú không áp dụng đối với tội phạm
đặc biệt nghiêm trọng?
A. Đúng

79.

TT
HS

TT
HS

B. Sai

Tội phạm nghiêm trọng có thể được gia Sai (Đb, K2 Điều 119 BLTTHS 2003)
hạn thời hạn điều tra 02 lần, mỗi lần
không quá 03 tháng
A. Đúng

80.

B. Sai

B. Sai

Tội phạm nghiêm trọng có thể được gia Sai (Điểm b, Khoản 2 Điều 120 BLTTHS
2003)
hạn tạm giam 02 lần, lần thứ nhất
không quá 03 tháng, lần thứ hai không
quá 02 tháng
A. Đúng

81.

B. Sai

TT

Trong phiên tòa sơ thẩm dân sự, nếu Đúng (K2 Điều 84 BLTTDS 2015)

DS

thay đổi người giám định thì phải hoãn
phiên tòa
A. Đúng

82.

B. Sai

TT

Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố Đúng (K4 Điều 72 BLTTDS)

DS

tại phiên tòa sơ thẩm dân sự.


A. Đúng
83.

B. Sai

TT

Thời điểm bắt đầu tình thời hạn kháng Sai (K1 Điều 273 BLTTDS 2015)

DS

cáo của bản án sơ thẩm dân sự là ngày
tòa án tuyên án
A. Đúng

84.

TT

Thẩm phán tuyệt đối không được tham Sai (K3 Điều 53 BLTTDS 2015)

DS

gia xét xử hai lần một vụ án dân sự.
A. Đúng

85.

B. Sai

B. Sai

TT

Trong Dân sự, thẩm phán trả lại đơn Đúng (Điểm b, K1 Điều 192 BLTTDS 2015)

DS

khởi kiện khi chưa có đủ điều kiện khởi
kiện theo quy định của pháp luật.
A. Đúng

86.

TT
DS

B. Sai

Trong mọi trường hợp, KSV tham gia Sai – Khoản 1 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân
sự 2015)
phiên tòa phúc thẩm dân sự mà vắng
mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành
xét xử.
A. Đúng

87.

TT
DS

B. Sai

Thời hạn kháng cáo đối với bản án dân Đúng – Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự
2015 )
sự của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể
từ ngày tuyên án.
A. Đúng

88.

DS

B. Sai

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 Đúng - K4 Điều 21 Bộ luật dân sự
tuổi nếu có tài sản riêng thì có thể ký
hợp đồng dân sự không cần có người
đại diện.
A. Đúng

89.

TT

Việc xét xử mọi vụ án dân sự đều phải Sai - K1Điều 11Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

DS

có Hội thẩm nhân dân tham gia.
A. Đúng

90.

B. Sai

B. Sai

TT

Trong vụ án Dân sự,Tòa án xét xử tập Sai (Điều 14 BLTTDS).

DS

thể và quyết định theo đa số.
A. Đúng

B. Sai


91.

HS

Hình phạt tiền chỉ là hình phạt bổ sung

S. Khoản 1 Điều 28

92.

HS

S. Khoản 3 Điều 31

93.

HS

94.

HS

95.

HS

96.

HS

Mọi người chấp hành hình phạt cải tạo
không giam giữ phải bị khấu trừ một
phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung
quỹ nhà nước
Hình phạt trục xuất không áp dụng đối
với người phạm tội là công dân Việt
nam.
Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn
đối với người lần đầu phạm tội ít
nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú
rõ ràng.
Đương nhiên được xóa án tích khi chấp
hành song bản án và không phạm tội
mới trong thời hạn 3 năm trong trường
hợp hình phạt là tù đến 3 năm.
Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm
nghiên trọng không bị coi là có án tích.

97.

HS

Đ. Khoản 1 Điều 74

98.

HS

99.

HS

100.

HS

101.

TT
DS
TT
HS

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi khi
phạm tội nếu điều luật được áp dụng
quy định hình phạt là tù có thời hạn thì
mức hình phạt cao nhất được áp dụng
không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật
quy định
Phạm tội cố ý gây thương tích mà gây
tổn hại sức khỏe cho cha mẹ mình tỉ lệ
thương tật từ 11% đến 30% thì bị phạt
tù từ hai năm đến bảy năm.
Áp dụng khung hình phạt từ 1 năm đến
5 năm đối với hành vi tàng trữ trái phép
chất ma túy có khối lượng heroin từ 0,1
gam đến 5 gam.
Người nào lần đầu có hành vi đánh bạc
trái phép có giá trị từ 2.000.000đ trở lên
thì phạm tội đánh bạc
Bị đơn dân sự không có quyền đề nghị
thay đổi người tiến hành tố tụng.
Để đảm bảo cho việc điều tra, truy tố,
xét xử, người làm chứng có thể bị dẫn
giải.
Một người không thể bào chữa cho
nhiều bị can, bị cáo trong cùng một vụ
án.
Không được dùng lời nhận tội của bị
can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để
kết tội.
Không được bắt người vào ban đêm.

102.
103.

TT
HS

104.

TT
HS

105.

TT
HS
TT

106.

Đ. Điều 32
Đ.

S.

Đ. Nghị Quyết 144, Khoản 2 Điều 69 BLHS
2015

Đ. Khoản 2 Điều 104

Đ. Khoản 1 Điều 249 BLHS 2015

S. Nghị Quyết 144,
Khoản 1 Điều 321 BLHS 2015
S. Khoản 2 Điều 43
Đ. Khoản 4 Điều 55
S. Khoản 3 Điều 56
Đ. Khoản 2 Điều 72
S. Khoản 3 Điều 80

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra S. Khoản 3 Điều 86

2.
Điện Biên


HS
107.

TT
HS

108.

TT
HS

109.

TT
HS

110.

DS

111.

DS

112.

DS

113.

DS

114.

DS

115.

DS

116.

DS

117.

DS

118.

DS

119.

DS

quyết định tạm giữ, người ra quyết định
tạm giữ phải gửi quyết định tạm giữ
cho Viện kiểm sát
Đối với những biện pháp ngăn chăn do
VKS phê chuẩn thì việc hủy bỏ, thay
thế phải do VKS quyết định.
Khi thực hành quyền công tố trong giai
đoạn điều tra Viện kiểm sát có quyền
yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điều tra
thay đổi điều tra viên
Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa
chỉ đối đáp với bị cáo và người bào
chữa.
Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự có
quyền kháng cáo toàn bộ bản án.
Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải
giữa các bên phù hợp với quy định của
pháp luật được khuyến khích.
Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc
gia, dân tộc, lợi ích công cộng cần có
sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc
người đại diện theo pháp luật của họ
Khi một người biệt tích 02 năm liền trở
lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện
pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định
của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng
vẫn không có tin tức xác thực về việc
người đó còn sống hay đã chết thì theo
yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên
quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó
mất tích.
Quyền sử dụng là quyền khai thác công
dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Quyền sử dụng không thể được chuyển
giao cho người khác.
Đặt cọc là một trong các biện pháp đảm
bảo thực hiện nghĩa vụ
Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng là
bên vi phạm nghĩ vụ và phải thực hiện
trách nhiệm dân sự theo quy định của
Bộ Luật dân sự.
Bên bán không chịu trách nhiệm về
khuyết tật của vật trong trường hợp Vật
bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ
Người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ mười
tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi
thường bằng tài sản của mình; nếu
không đủ tài sản để bồi thường thì cha,
mẹ phải bồi thường phần còn thiếu
bằng tài sản của mình
Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ
phải bồi thường thiệt hại do nguồn

Đ. Khoản 2 Điều 94
Đ. Khoản 3 Điều 112

S. Điều 218
S. Điều 321
Đúng. Khoản 2 Điều 7 BLDS 2015
Sai. Khoản 2 Điều 32 BLDS 2015

Đúng. Khoản 1 Điều 68 BLDS 2015

Sai. Điều 189

Đúng. Khoản 3 Điều 292
Sai. Khoản 1 Điều 428

Đúng. Khoản 3 Điều 445
Sai. Khoản 2 Điều 586

Đúng. Khoản 2 Điều 601


120.

DS

121.

TT
DS

122.

TT
DS

123.

TT
DS

124.

TT
DS

125.

TT
DS

126.

TT
DS

127.

TT
DS

128.

TT
DS

129.

TT
DS

130.

TT
DS

131.

LTC

nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở
hữu đã giao cho người khác chiếm hữu,
sử dụng thì người này phải bồi thường,
trừ trường hợp có thỏa thuận khác
Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ ,
chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi,
cha nuôi, mẹ nuôi của người chết.
Tòa án có quyền yêu cầu cơ quan thi
hành án thông báo tiến độ, kết quả thi
hành bản án, quyết định của tòa án
Khi được phân công kiểm sát việc tuân
theo pháp luật trong tố tụng dân sự,
Kiểm sát viên có quyền yêu cầu Tòa án
xác minh, thu thập chứng cứ trong quá
trình giải quyết vụ, việc dân sự
Đương sự không có quyền đề nghị tòa
án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài
liệu, chứng cứ mà họ đang giữ
Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
thời không đúng thời hạn theo quy định
của pháp luật mà gây thiệt hại cho
người bị áp dụng BF khẩn cấp tạm thời
hoặc người thứ 3 thì phải bồi thường
thiệt hại
Cá nhân không có quyền khởi kiện vụ
án hôn nhân và gia đình để bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác
Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải
được gửi cho các đương sự, viện kiểm
sát cùng cấp ngay sau khi ra quyết đinh.
Tại phiên tòa Nguyên đơn vắng mặt mà
không có người đại diện tham gia phiên
tòa và không vì sự kiện bất khả kháng
hoặc trở ngại khách quan, không có
đơn đề nghị xét xử vắng mặt, thì tòa án
ra quyết định đình chỉ vụ án
Tại phiên tòa dân sự Kiểm sát viên
được phân công tham gia phiên tòa
vắng mặt mà không có KSV dự khuyết
thay thế thì hội đồng xét xử quyết định
hoãn phiên tòa
Tòa án có thể xét xử vụ án dân sự khi
vắng mặt tất cả những người tham gia
tố tụng
Các đương sự trong phiên tòa dân sự
thống nhất đề nghị Tòa án Tạm ngừng
phiên tòa để họ tự thỏa thuận thì Tòa án
ra quyết định ngừng phiên tòa.

Đúng. Khoản 1 Điều 651
Đúng. Khoản 1 Điều 19
Đúng. Khoản 3 Điều 58

Sai. Khoản 7 Điều 70
Đúng.Điểm D Khoản 2 Điều 113

Sai. Khoản 5 Điều 187
Sai. Khoản 2 Điều 220
Đúng. Điểm A Khoản 2 Điều 227

Sai. Khoản 1 Điều 232

Đúng. Điều 238
Đúng. Điểm Đ Khoản 1 Điều 259

Khi có căn cứ cho rằng hành vi, Đúng. Khoản 2 Điều 9
quyết định của Viện kiểm sát
nhân dân không có căn cứ, trái


pháp luật thì Cơ quan điều tra, cơ
quan được giao nhiệm vụ tiến
hành một số hoạt động điều tra,
Tòa án và Cơ quan thi hành án có
quyền kiến nghị, yêu cầu Viện
kiểm sát nhân dân xem xét lại.
132.

133.

LTC

LTC

134.

LTC

135.

LTC

136.

LTC

137.

LTC

138.

LTC

Viện kiểm sát Trực tiếp giải quyết tố Đúng. Khoản 4 Điều 12
giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị
khởi tố trong trường hợp phát hiện có
vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc
có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện
kiểm sát nhân dân đã yêu cầu nhưng
không được khắc phục
Giải quyết các tranh chấp về thẩm S. Khoản 5 Điều 13

quyền giải quyết tố giác, tin báo
về tội phạm và kiến nghị khởi tố
thuộc cơ quan thụ lý giải quyết.
Khi kiểm sát điều tra vụ án hình Đ. Khoản 7 Điều 15
sựViện kiểm sát nhân dân có
quyền Kiến nghị cơ quan, tổ chức
hữu quan áp dụng biện pháp
phòng ngừa tội phạm và vi phạm
pháp luật.
Viện trưởng Viện kiểm sát có Đ. Khoản 4 Điều 23
thẩm quyền giải quyết tố cáo
đối với hành vi vi phạm pháp luật
trong việc tạm giữ, tạm giam của
người có thẩm quyền thuộc trách
nhiệm kiểm sát của mình
Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại S. Khoản 1 Điều 24
tạm giam có trách nhiệm thực
hiện yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài
liệu có liên quan đến việc tạm
giữ, tạm giam phải trong thời hạn
3 ngày kể từ ngày nhận được yêu
cầu
Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền Đ. Khoản 1 Điều 29
giải quyết các khiếu nại về hành vi,
quyết định tố tụng của Thủ trưởng Cơ
quan điều tra
Kiểm tra viên không phải là chức danh S. Khoản 1 Điều 58
tư pháp trong Viện kiểm sát nhân

dân.
139.

LTC

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, Đ. Khoản 2 Điều 59
viên chức và người lao động khác của
Viện kiểm sát nhân dân phải Bồi
thường, bồi hoàn thiệt hại gây ra khi


140.

LTC

141.

HS

142.

HS

143.

HS

144.

HS

145.

HS

146.

HS

147.

HS

148.

HS

149.

HS

150.

HS

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo
quy định của pháp luật.
Kiểm sát viên phải chấp hành quyết
định của Viện trưởng Viện kiểm sát
nhân dân.
Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội
phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho
xã hội không đáng kể thì không phải là
tội phạm và được xử lý bằng các biện
pháp khác
Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân
thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng
một hình phạt chính và một hình phạt
bổ sung.

Đ. Khoản 1 Điều 83

Đúng. K2 Điều 8 qui định khái niệm tội
phạm

Sai. K3 Điều 33
... chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có
thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ
sung.
Các tình tiết khác, ngoài các tình tiết Đúng. K2 Điều 84 (Các tình tiết giảm nhẹ
được quy định tại BLHS, được coi là trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp
tình tiết giảm nhẹ phải được Tòa án ghi nhân thương mại)
rõ lý do trong bản án đối với pháp nhân
thương mại phạm tội.
“Phạm tội 02 lần trở lên” là tình tiết Đúng. Điểm c K1 Điều 85
tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng
đối với người phạm tội hoặc pháp nhân
thương mại phạm tội
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có Sai. Điểm b K2 Điều 91 b) Người từ đủ 14
thể được miễn trách nhiệm hình sự tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm
trong trường hợp phạm tội đặc biệt trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12
nghiêm trọng
của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại
Điều 123 (tội giết người); Điều 134, ...của
Bộ luật này;
Người chuẩn bị phạm tội phá hoại Sai
chính sách đoàn kết thì không phải chịu
TNHS
Trong mọi trường hợp, người nào có Sai. K2 Điều 124
hành vi vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của
07 ngày tuổi thì phải chịu trách nhiệm tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách
hình sự về tội vứt bỏ con mới đẻ
quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra
trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ
chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến
02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02
năm.
Phạm tội vô ý làm chết người chỉ phải Sai. K1 Điều 128
chịu một loại hình phạt chính là tù có Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt
thời hạn
cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Người nào cố ý gây TT cho người khác Đúng. K1 Điều 136
do vượt quá giới hạn phòng vệ chính
đáng mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới
31% thì ko phải chịu TNHS
Người phạm tội mua bán người có thể Đúng. K 4 Điều 150 Tội mua bán người
bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài
sản


151.

TT
HS

152.

TT
HS

153.

TT
HS

154.

TT
HS

155.

TT
HS

156.

TT
HS

157.

TT
HS

158.

TT
HS

159.

TT
HS

160.

TT
HS

Trong mọi trường hợp bào chữa bắt
buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 57
Bộ luật TTHS, khi không có người bào
chữa thì toà án hoãn phiên toà?

Sai. Những trường hợp quy định tại khoản 2
Điều 57 BLTTHS mà bị can, bị cáo và người
đại diện hợp pháp của họ vẫn có quyền từ
chối người bào chữa và phiên tòa vẫn làm
việc.
Tất cả những người tham gia tố tụng Sai. Chỉ những người được quy định tại
đều có quyền và lợi ích trong vụ án đều Điều 43 BLTTHS mới có quyền thay đổi
có quyền đề nghị thay đổi người tiến người tiến hành tố tụng
hành tố tụng?
Mọi sự vật tồn tại khách quan mà có Sai. Chứng cứ phải là những gì có thật được
liên quan đến vụ án hình sự thì sẽ được thu thập theo trình tự, thủ tục của bộ luật tố
coi là chứng cứ
tụng hình sự quy định mới được xem là
chứng cứ.
Lệnh bắt người của cơ quan điều tra Đúng. Trong mọi trường hợp, việc bắt khẩn
trong mọi trường hợp phải có sự phê cấp phải được báo ngay choviện kiểm sát
chuẩn của Viện kiểm sát cùng cấp?
cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên
quan để xét phê chuẩn
Người chưa thành niên chỉ bị tạm Sai. Theo điều 303 BLTTHS thì người từ đủ
giam khi họ phạm tội rất nghiêm 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể chỉ bị tạm
trọng?
giam khi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý
hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Người
chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18
tuổi có thể chỉ bị tạm giam khi phạm tội
nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm
trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Biện pháp tạm giam không được áp Sai. Nếu bị can, bị cáo là phụ nữ đang mang
dụng đối với bị can, bị cáo là phụ nữ thai, người già yếu mà bỏ trốn và bị bắt theo
đang mang thai, người già yếu?
lệnh truy nã, đã áp dụng biện pháp ngăn
chặn khác nhưng vẫn tiếp tục phạm tội hoặc
các tội xâm phạm an ninh tổ quốc mà có đủ
căn cứ cho rằng không tạm giam sẽ gây
nguy hại cho quốc gia. Tất cả các trường
hợp trên đều có thể áp dụng biện pháp tạm
giam theo điều 88 BLTTHS.
Biện pháp bão lãnh chỉ áp dụng đối với Sai. Ngoài việc căn cứ vào tính chất, mức
bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng. độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm
tội phải xét tới nhân thân của bị can, bị cáo
và do cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc
toà án nhân dân có thể quyết định việc cho
họ được bảo lãnh
Tất cả những người tiến hành tố tụng
đều là những người có nghĩa vụ chứng
minh vụ án hình sự.
Kết luận giám định là phương tiện
chứng minh có thể thay thế được.

Sai. Thư ký tòa án không có nghĩa vụ chứng
minh vụ án hình sự

Đúng. Kết luận giám định là phương tiện
chứng minh (còn gọi là chứng cứ), nếu kết
luận giám định chưa rõ hoặc chưa đầy đủ thì
có thể giám định bổ sung hoặc giám định lại
theo thủ tục chung
Biện pháp ngăn chặn chỉ được áp dụng Đúng. Biện pháp ngăn chặn là để kịp thời
đối với bị can, bị cáo?
ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ


chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho
việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục
phạm tội cũng như để đảm bảo cho việc thi
hành án.
SAI. Trong những trường hợp pháp luật có
quy định khác thì quyền nhân thân có thể
được chuyển giao (Đ24). Nếu một người
mất tích hai năm liền trở lên thì quyền nhân
thân được chuyển giao cho người có quyền,
lợi ích liền quan (Đ78)
SAI. cha, mẹ là người đại diện của con chưa
thành niên (Đ141), chỉ khi cha, mẹ chết mới
đặt ra vấn đề người giám hộ
Sai . nếu người được giám hộ đủ mười tám
tuổi mà mất NLHVDS (Đ22), hoặc bị hạn
chế NLHVDS (Đ23) thì phải cần có người
giám hộ
SAI. do các bên thỏa thuận, pháp luật không
quy định (K1Đ142)

161.

DS

Quan hệ nhân thân không thể tính được
thành tiền và không thể chuyển giao
trong các giao lưu dân sự

162.

DS

Cha, mẹ là người giám hộ đương nhiên
của con chưa thành niên

163.

DS

Khi người được giám hộ đủ 18 tuổi thì
việc giám hộ chấm dứt

164.

DS

165.

DS

166.

DS

167.

DS

168.

DS

169.

DS

Phạm vi thẩm quyền đại diện theo ủy
quyền là do các bên thỏa thuận hoặc do
pháp luật quy định
Người bị tòa án tuyên bố là đã chết mà
còn sống trở về thì có quyền yêu cầu
những người thừa kế trả lại tài sản đã
nhận
Các tập quán cũng được sử dụng để
điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan
hệ nhân thân do luật dân sự điều chỉnh
Người đại diện hợp pháp của pháp nhân
chỉ có thể là người đứng đầu pháp nhân
theo quy định của pháp luật hoặc theo
quyết định của cơ quan có thẩm quyền
của pháp nhân
Mọi cá nhân đều có NLHVDS như
nhau
Người chưa thành niên khi tham gia
xác lập thực hiện giao dịch dân sự phải
có sự đồng ý của người giám hộ

170.

DS

171.

TT
DS

Thành viên của pháp nhân chịu trách SAI. chịu trách nhiệm hữu hạn (Đ93)
nhiệm liên đới đối với tài sản của pháp
nhân
Hội thẩm nhân dân tham gia tất cả các
Sai. K1 Điều 11
phiên tòa dân sự sơ thẩm

172.

TT
DS

Đại diện VKSND cùng cấp bắt buộc
Sai
phải tham gia tất cả phiên tòa dân sự

173.

TT
DS

Người không gây thiệt hại cho nguyên
Sai. K3 điều 86
đơn không thể trở thành bị đơn

174.

TT
DS

Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố Sai. K3
tại phiên tòa sơ thẩm
Điều 200

175.

TT

Tư cách tố tụng của đương sự có thể bị Đúng. Điều 68

ĐÚNG. (K3Đ83).

SAI. chỉ khi luật dân sự không có điều chỉnh
thì có thể áp dụng tập quán như là nguồn
luật
SAI. có thể là đại diện theo pháp luật hoặc
đại diện theo ủy quyền (Đ91)

SAI. cá nhân dưới sáu tuổi không có
NLHVDS (Đ21)
SAI. người chưa thành niên khi còn cha, mẹ
thì cha, mẹ là người đại diện (Đ141)


DS

thay đổi tại phiên tòa sơ thẩm

TT
DS
TT
DS

Biên bản lấy lời khai là chứng cứ

178.

TT
DS

Quyết định công nhận sự thỏa thuận
của các đương sự có thể bị kháng nghị Đúng. Điều 213
giám đốc thẩm

179.

TT
DS

Chi phí giám định do người yêu cầu
Sai. Điều 161
giám định chịu

180.

TT
DS

Đương sự đưa ra yêu cầu có nghĩa vụ
Đúng. Điều 6
phải cung cấp chứng cứ

181.

LTC

LTCND năm 2014 quy định về chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ Đúng.
và bảo đảm hoạt động của VKSND

182.

LTC

Viện trưởng VKSND cấp trên có quyền
hủy bỏ quyết định trái pháp luật của Đúng. K1-Đ 17
Viện trưởng VKSND cấp dưới

183.

LTC

LTCND năm 2014 không quy định về
Sai. Điều 10
giám sát hoạt động của VKSND

184.

LTC

VKSND kháng nghị khi có vi phạm
pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động Đúng. Điều 5
tư pháp

185.

LTC

Công tác thống kê tội phạm thuộc nội
dung thực hành quyền công tố, kiểm sát Sai
hoạt động tư pháp

186.

LTC

Cơ quan điều tra của VKSND điều tra
tội phạm về tham nhũng xảy ra trong
hoạt động tư pháp theo quy định của
luật mà người phạm tội là cán bộ, công
Đúng
chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án,
Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi
hành án, người có thẩm quyền tiến hành
hoạt động tư pháp

187.

LTC

Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền
giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm
Đúng
và kiến nghị khởi tố thuộc nội dung
thực hành quyền công tố

188.

LTC

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động
điều tra chỉ thông báo kết quả xác
Sai
minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm và kiến nghị khởi tố cho VKSND
khi được VKSND yêu cầu

189.

LTC

VKSND trực tiếp tiến hành một số hoạt Đúng
động điều tra để kiểm tra, bổ sung tài

176.
177.

Sai. K1 Điều 94

Một người có thể đại diện cho nhiều
Đúng. K1 Điều 87
đương sự trong vụ án dân sự


liệu, chứng cứ khi xét phê chuẩn các
lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra,
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành
một số hoạt động điều tra
190.

LTC

191.

TT
HS

Người bị buộc tội gồm bị can, bị cáo?

Sai (Điều 4, khoản 1, điểm đ Bộ luật TTHS
2015).

192.

TT
HS

Đúng (Điều 76, khoản 1, điểm a Bộ luật
TTHS năm 2015).

193.

TT
HS

194.

TT
HS

195.

TT
HS

196.

TT
HS
TT
HS

Phải chỉ định người bào chữa cho bị
can, bị cáo phạm tội có mức cao nhất
của khung hình phạt là 20 năm tù, tù
chung thân, tử hình?
Mọi hành vi xâm phạm danh dự, uy tín,
tài sản của pháp nhân đều bị xử lý theo
pháp luật?
Viện trưởng Viện kiểm sát không có
quyền thay đổi người tiến hành tố tụng
là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát?
Người làm chứng không phải nêu lý do
biết được những tình tiết mà mình biết
liên quan đến vụ án?
Bị can có quyền sao chụp tài liệu liên
quan đến việc buộc tội, gỡ tội?
Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận
được đơn yêu cầu người bào chữa của
người bị tạm giữ thì cơ quan có thẩm
phải chuyển đơn này cho người bào
chữa?
Chỉ có Chánh án Tòa án mới có thẩm
quyền ra quyết định phục hồi vụ án
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra
quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án
phải mở phiên tòa phúc thẩm?
Quyết định tạm đình chỉ thi hành bản
án, quyết định bị kháng nghị giám đốc
thẩm được gửi cho Tòa án, Viện kiểm
sát nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và
cơ quan thi hành án có thẩm quyền?
Khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại,
tố cáo, Viện kiểm sát có những nhiệm
vụ, quyền hạn: yêu cầu Cơ quan điều
tra, Tòa án, cơ quan được giao nhiệm
vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
ra quyết định giải quyết khiếu nại, ra
văn bản giải quyết tố cáo?
Bất kỳ người nào có hành vi dâm ô đối

197.

198.
199.

TT
HS
TT
HS

200.

TT
HS

201.

TT
HS

202.

HS

Trong giai đoạn truy tố, VKSND không
có thẩm quyền tiến hành hoạt động điều Sai
tra

Đúng (Điều 11 Bộ luật TTHS năm 2015).

Sai (Điều 41, khoản 1, điểm b Bộ luật TTHS
năm 2015).
Sai (Điều 66, khoản 4, điểm b Bộ luật TTHS
năm 2015).
Sai (Điều 60, khoản 2, điểm i Bộ luật TTHS
năm 2015).
Sai (Điều 75, khoản 2 Bộ luật TTHS năm
2015).

Sai (Điều 283, khoản 1 Bộ luật TTHS năm
2015).
Đúng (Điều 346, khoản 3 Bộ luật TTHS
năm 2015).
Đúng (Điều 377 Bộ luật TTHS năm 2015).

Đúng (Điều 483 Bộ luật TTHS năm 2015).

Sai (Điều 146, khoản 1 BLHS năm 2015).

3.
Lào Cai


203.

HS

204.

HS

205.

HS

206.

HS

207.

HS

208.

HS

209.

HS

210.

HS

211.

HS

212.

HS

213.

HS

214.

HS

215.

HS

với người dưới 16 tuổi không nhằm
mục đích giao cấu, thì phải chịu trách
nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với
người dưới 16 tuổi?
Chuyển giao người để nhận tiền, tài sản
hoặc lợi ích vật chất khác trong mọi
trường hợp đều phải chịu trách nhiệm
hình sự về tội mua bán người?
BLHS 2015 sửa tên “tội mua bán trẻ em”
thành “tội buôn bán trẻ em”?
Người lợi dụng hoạt động cho nhận con
nuôi để mua bán người dưới 16 tuổi có
thể bị phạt tù đến 20 năm?
Người y tá lợi dụng nghề nghiệp của
mình mà đánh tráo người dưới 01 tuổi
thì có thể bị phạt tù đến 07 năm?
Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi có
mức hình phạt tù cao nhất là đến 20
năm?
Tội buộc công chức, viên chức thôi
việc hoặc sa thải người lao động trái
pháp luật có hình phạt chính là phạt
tiền?
Người dùng thuốc ngủ làm cho người
có tài sản lâm vào tình trạng không thể
chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản
thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội
cướp tài sản?
BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành
vào ngày 01 tháng 6 năm 2016?
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong
khi thi hành công vụ có tình tiết định
khung tăng nặng là “Gây thiệt hại về tài
sản từ 200.000.000 đồng đến dưới
1.000.000.000 đồng”?
Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự
người có tội có tình tiết định khung
tăng nặng là “Làm người bị hại tự sát”?
Người không chấp hành bản án, quyết
định của Tòa án thì trong mọi trường
hợp đều phạm tội không chấp hành án?
Người tự gây tổn hại cho sức khỏe của
mình để trốn tránh nhiệm vụ thì phải
chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn
tránh nhiệm vụ?
Tội cố ý bỏ thương binh, tử sỹ hoặc
không chăm sóc, cứu chữa thương binh
có hình phạt cao nhất là phạt tù đến 10

Sai (Điều 150, khoản 1 BLHS năm 2015).

Sai (Điều 151 BLHS năm 2015).
Đúng (Điều 151, khoản 2, điểm c BLHS
năm 2015).
Đúng (Điều 152, khoản 2, điểm b BLHS
năm 2015).
Sai (Điều 153, khoản 3 BLHS năm 2015).

Đúng (Điều 162,
2015).

Đúng (Điều 168,
2015).

khoản 1

BLHS năm

khoản 1 BLHS năm

Sai (BLHS có hiệu lực thi hành vào ngày
01/7/2016).
Đúng (Điều 356, khoản 2, ®iÓm c BLHS
năm 2015).

Đúng (Điều 369, khoản 3, ®iÓm d BLHS
năm 2015).
Sai (Điều 381, khoản 1 BLHS năm 2015).

§óng (Điều 403,
2015).

khoản 1

BLHS năm

§óng (Điều 417,
2015).

khoản 2

BLHS năm


216.

HS

217.

HS

218.

HS

219.

Luật
TG,
TG

220.

Luật
TG,
TG
Luật
TG,
TG

221.

222.

Luật
TG,
TG

223.

Luật
TG,
TG

224.

Luật
TG,
TG

225.

Luật
TG,
TG

226.

Luật
TG,
TG

năm?
Chủ thể của tội lợi dụng ảnh hưởng đối
với người có chức vụ, quyền hạn để
trục lợi phải là người có chức vụ, quyền
hạn?
Người nào từ chối chấp hành hoặc cố ý
không thực hiện mệnh lệnh của người
có thẩm quyền, thì phải chịu trách
nhiệm hình sự về tội chống mệnh lệnh?
Người nào khi thu dọn chiến trường mà
chiếm đoạt chiến lợi phẩm có giá trị từ
100.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tù
từ 06 tháng đến 05 năm?
Thời hạn tối đa giải quyết khiếu nại
trong quản lý, thi hành tạm giữ là 5
ngày trong quản lý, thi hành tạm giam
là 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải
quyết khiếu nại(luật thi hành tam giữ,
tạm giam)?
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trại tạm
giam là tiếp nhận. quản lý giam giữ
người bị kết án tử hình?
Hệ thống tổ chức cơ quan thi hành tạm
giữ, tạm giam được quy định tại Điều
11 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
năm 2015?
Quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản
của người bị tạm giữ, người bị tạm
giam được quy định tại Điều 25 của
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm
2015?
Trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến
nghị, kháng nghị, quyết định của
VKSND trong quản lý, thi hành tạm
giữ, tạm giam được quy định tại Điều
43 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
năm 2015?
Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn giải
quyết tố cáo được quy định tại Điều 61
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm
2015?
Khi kiểm sát quản lý thi hành tạm giữ,
tạm giam VKSND không có quyền hạn
hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm
giam về việc tạm giữ, tạm giam?
Khi người bị tạm giữ, tạm giam bỏ trốn
Thủ trưởng cơ sở giam giữ ngoài việc
tổ chức truy bắt ngay chỉ phải thông
báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án?

Sai (Điều 366, BLHS năm 2015).

§óng (Điều 394,
2015).

khoản 1

BLHS năm

Sai (Điều 419, khoản 2 BLHS năm 2015).

Đúng (Điều 50 Luật thi hành tạm giữ, tạm
giam 2015).

Đúng (Điều 17, khoản 1 Luật thi hành án
hình sự 2010).
Đúng (Điều 11 Luật thi hành tạm giữ, tạm
giam 2015).

Sai (Điều 24 Luật thi hành tạm giữ, tạm
giam 2015).

Đúng (Điều 43 Luật thi hành tạm giữ, tạm
giam 2015).

Sai (Điều 60 Luật thi hành tạm giữ, tạm
giam 2015).

Sai (Điều 42, khoản 2, điểm a Luật thi hành
tạm giữ, tạm giam 2015).
Sai (Điều 25, khoản 1 Luật thi hành tạm giữ,
tạm giam 2015).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×