Tải bản đầy đủ

Cấu trúc đề thi HSG Hóa 12 BT

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008-2009
Môn HÓA HỌC lớp 12 BTTHPT
- Hình thức thi: Bài thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm
chiếm không quá 20% tổng số điểm.
- Nội dung: Đề thi có thang điểm 20, phân bố như sau:
Vô cơ: 12 điểm; Hữu cơ: 8 điểm
Gồm các câu về phân môn và các vấn đề sau:
1. Vô cơ:
- Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá
học, tinh thể, các loại phản ứng hoá học (từ 1,5 đến 2,5 điểm)
- Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của
dung dịch. (từ 1,0 đến 2,0 điểm)
- Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học (từ 0,5 đến 1,0 điểm)
- Đại cương về kim loại (từ 1,0 đến 2,0 điểm)
- Nguyên tố và các hợp chất của chúng. Điều chế, phân biệt, nhận biết, tách
một số chất vô cơ (từ 2,0 đến 3,0 điểm) gồm:
+ Nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh, cacbon-silic, nitơ-photpho
+ Kim loại các phân nhóm IA, IIA, nhôm, sắt. Những kiến thức cơ bản (đã
được hoc ở phần chung) về kim loại niken, đồng, bạc, kẽm, thuỷ ngân,
thiếc, chì...
- Bài tập tổng hợp về hoá học vô cơ (từ 2,0 đến 3,0 điểm)

2. Hữu cơ:
- Đồng đẳng, đồng phân danh pháp, liên kết hidro, nhiệt độ sôi và nhiệt độ
nóng chảy, axit-bazơ. Nhận biết, điều chế, tách chất (từ 1,5 đến 2,5 điểm)
- Hiđrocacbon, rượu, phênol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, lipit, dẫn
xuất halogen (từ 2,0 đến 2,5 điểm)
- Amin, aminoaxit, protein, cacbonhidrat, polime và vật liệu polime (từ 1,0
đến 2,0 điểm)
- Bài tập tổng hợp về hoá học hữu cơ (từ 2,0 đến 3,0 điểm)

*Lưu ý:
- Mỗi câu có thể gồm nhiều ý dựa vào đề dẫn hoặc những câu hỏi độc lập
- Nếu thời điểm thi mà phần kiến thức nào chưa học thì tăng thêm câu hỏi,
điểm tương ứng vào các phần khác ở phân môn hữu cơ.
_________________

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×