Tải bản đầy đủ

De thi va Dap an HSG mon Toan 4

đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 4
Năm học : 2007 - 2008
Môn thi : Toán
(Thời gian làm bài: 75 phút)
***
Bài 1: Bác thợ mộc có một cây gỗ dài 10 m. Bác đã ca thành những khúc gỗ dài 2
m. Bác ca mỗi mạch mất 20 phút và sau mỗi mạch bác nghỉ 5 phút. Hỏi sau bao lâu
bác thợ mộc ca xong cây gỗ đó?
Bài 2: Bạn An và bạn Bình cùng hái hoa, khi đếm số hoa hái đợc của hai bạn cô
giáo nói: Nếu An cho Bình 1 bông hoa thì số bông hoa của hai bạn sẽ bằng nhau, còn
nếu Bình cho An 1 bông hoa thì số hoa của An sẽ gấp đôi của Bình.
Hãy tính số bông hoa hái đợc của mỗi bạn.
Bài 3: Lớp 4A có 25 học sinh, lớp 4B có số học sinh nhiều hơn trung bình cộng số
học sinh của hai lớp 4A và 4B là 2 học sinh.
Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Bạn Toán ra cửa hàng mua 9 bút chì và 6 bút mực. Toán đa cho cô bán hàng
tờ 50 000 đồng. Cô bán hàng đã trả lại cho Toán 15 000 đồng. Hỏi cô bán hàng đã
tính đúng hay sai? Biết rằng giá tiền mỗi cái bút đều là số tròn nghìn.
Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một hình vuông. Biết chu vi
của hình vuông kém chu vi hình chữ nhật 20 cm và diện tích hình chữ nhật hơn diện

tích hình vuông 200 cm
2
. Tính diện tích mỗi hình.

Trờng tiểu học sơn long H ơng sơn hà tĩnh
Hớng dẫn chấm "đề thi giao lu toán tuổi thơ - lớp 4"
Năm học : 2007 - 2008
---------- *** ----------
Bài 1: (4,0 điểm). Số khúc gỗ có đợc là: 10 : 2 = 5 (khúc gỗ). (1,0 điểm)
Thời gian để ca một mạch và nghỉ là: 20 + 5 = 25 (phút). (1,0 điểm)
Bác thợ mộc phải thực hiện 4 mạch ca vì không tính 5 phút nghỉ sau mạch ca thứ 4 (mạch cuối
cùng) nên thời gian ca xong cây gỗ đó là: 25 x 3 + 20 = 95 (phút). (2,0 điểm)
Bài 2: (4,0 điểm). Nếu An cho Bình 1 bông hoa thì số bông hoa của hai bạn sẽ bằng nhau. Điều
này chứng tỏ số bông hoa của An nhiều hơn số bông hoa của bình là: 1 + 1 = 2 (bông). (1,0 điểm)
Nếu Bình cho An 1 bông hoa thì số bông hoa của An sẽ gấp đôi số bông hoa của Bình. Từ đó ta
có sơ đồ:
(1,0 điểm)
Nếu An nhận 1 bông hoa của Bình thì lúc đó
2
1
số bông hoa của An là:
1 + 2 + 1 = 4 (bông). (0,5 điểm)
Số bông hoa An hái đợc là: 4 x 2 - 1 = 7 (bông). (0,75 điểm).
Số bông hoa Bình hái đợc là: 7 - 2 = 5 (bông). (0,75 điểm).
Bài 3: (3,0 điểm). Coi trung bình cộng số học sinh của hai lớp 4A và 4B là 1 phần thì tổng số
học sinh của hai lớp 4A và 4B là 2 phần nh thế. (0,5 điểm)
Khi đó số học sinh của lớp 4B là 1 phần và cộng thêm 2 học sinh. (0,5 điểm)
Vậy số học sinh lớp 4A ít hơn 1 phần là 2 học sinh. (0,5 điểm)
1 phần ứng với số học sinh là: 25 + 2 = 27 (học sinh). (0,5 điểm)
Lớp 4B có số học sinh là: 27 + 2 = 29 (học sinh). (1,0 điểm)
Bài 4: (3,0 điểm). Giả sử cô bán hàng tính đúng thì tổng số tiền mua 9 bút chì và 6 bút mực là:
50 000 - 15 000 = 35 000 (đồng). (0,5 điểm)
Vì số tiền dùng để mua 9 bút chì là một số chia hết chia hết cho 3 và số tiền dùng để mua 6 bút
mực cũng là một số chia hết cho 3 (do 9 và 6 là các số chia hết cho 3) nên tổng số tiền mua 9 bút
chì và 6 bút mực là một số chia hết cho 3. (1,0 điểm)
Mà 35 000 là một số không chia hết cho 3. (0,5 điểm)
Nh vậy cô bán hàng đã tính sai tiền cho bạn Toán. (1,0 điểm)
Bài 5: ( 6,0 điểm). Ghép hình vuông vào hình
chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật ABCD hơn chu
vi hình vuông AMND là 20 cm, nên MB + CN


= 20 (cm). Vì MB = CN nên MB = 20 : 2 = 10
(cm). (2,0 điểm)
Hình chữ nhật MBCN có diện tích 200 cm
2

MB = 10 cm nên ta có: BC = 200 : 10 = 20 (cm). (1.0 điểm)
Do đó hình vuông có cạnh là 20 cm, nên diện tích hình vuông là:
20 x 20 = 400 (cm
2
). (1,5 điểm)
Diện tích hình chữ nhật là: 400 + 200 = 600 (cm
2
). (1,5 điểm).
(Häc sinh gi¶i theo c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×