Tải bản đầy đủ

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP SỐ 1(TOÁN)


ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN )

ĐỀ SỐ 1(Thời gian làm bài:150 phút)
Câu1 (3điểm): Cho hàm số y=x
3
-3x-2
1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2/Dùng đồ thị ( C ) biện luận theo m số nghiệm của phương trình
x
3
-3x+m-2=0
Câu 2(3điểm):
1/Giải bất phương trình: 4
x
-3.2
x
+2
0

2/Tính đạo hàm của hàm số y=(1+ln x)lnx

3/Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x)=x+
2
cosx trên đoạn2
,0
Câu 3(1điểm):
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a Gọi M là
trung diểm của SA .Tính thể tích của khối chóp M.ABC
Câu 4(2điểm):
Trong không gian O xyz cho 4 điểm
A(1,0,0), B(0,1,0) ,C(0,0,1)và D(-2,1,-1)
1/Chứng minh ABCD là 1 tứ diện
2/Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD
Câu 5(1 điểm): Tìm môđun của số phức z=4-3i+(1-i)
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×