Tải bản đầy đủ

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Sinh Học 11

Học
dạy:
Lưu
Thành
Tiến
Học sinh
sinh giảng
giảng
dạy:
Lưu
Thành
Tiến
Trường THPT LỘC NINH
Trường THPT LỘC NINH


- Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu
trong cơ thể thực vật?
- Vì sao phải bón phân hợp lý cho cây trồng?

Làm thế nào giúp cho quá trình chuyển hoá
các hợp chất khoáng ở trong đất từ dạng không
tan thành dạng ion dễ hấp thụ đối với cây?


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY

1. Nitơ trong không khí:
Vsv cố định nitơ

N2 (80% khí quyển)

→ NH3 (cây hấp thụ)

2. Nitơ trong đất:
Nitơ trong đất

Nitơ hữu cơ

Vsv phân giải

NH4+ và NO3
Cây hấp thụ


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY

1. Nitơ trong không khí:
Vsv cố định nitơ

N2 (80% khí quyển)

→ NH3 (cây hấp thụ)

2. Nitơ trong đất:
* Vai trò của nitơ trong cây:
+ Vai trò cấu trúc: là thành phần của hầu hết các hợp
chất trong cây (prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP ...)
cấu tạo nên tế bào, cơ thể.
+ Vai trò điều tiết: là thành phần các enzim,


hoocmon ... điều tiết các quá trình sinh lý, sinh hóa
trong tế bào, cơ thể.


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ

1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất:

Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong quá trình
chuyển hoá nitơ trong tự nhiên?


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ

1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất:
- Trong điều kiện có O2:
VK amôn hoá

VK nitrat hoá

Chc

NH4+
- Trong điều kiện thiếu O2:NO3-

VK phản nitrat hoá

NO3-N2đất mất nitơ.


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ

1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất:
2. Quá trình cố định nitơ phân tử
2H

2H

2H

N ≡ N → NH = NH → NH2 – NH2 → NH3
- Con đường hoá học:
2000C, 200 atm

N2 + H2
- Con đường sinh học:NH3

Nitrogenaza

N2 + H2NH3


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ

1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất:
2. Quá trình cố định nitơ phân tử


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ
III. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng:
Thế nào là bón phân hợp lí?
- Bón phân hợp lý cho cây trồng là bón:
+ Đúng loại,
+ Đúng liều lượng,
+ Đúng thời điểm,
+ Đúng cách.
- Tác dụng:
+ Tăng năng suất cây trồng,
+ Không gây ô nhiễm môi trường.


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ
III. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng:
2. Các phương pháp bón phân
Phương pháp bón phân?
- Bón thúc,
- Bón lót,
- Bón phân qua rễ,
- Bón phân qua lá.


I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ
III. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Bón phân hợp lý và năng suất cây trồng:
2. Các phương pháp bón phân
3. Phân bón và môi trường
Phân bón có quan hệ với năng suất cây trồng, môi
trường và sức khoẻ con người như thế nào?
- Bón quá ít: cây sinh trưởng, phát triển kém, năng
suất thấp.
- Bón quá nhiều:
+ Làm biến đổi tính chất lí hoá của đất,
+ Gây ô nhiễm môi trường,
+ Mất vệ sinh an toàn thực phẩm.


Dấu hiệu thiếu nitơ ở lá cà
chua

Dấu hiệu thiếu nitơ ở cây
ngô


Cây dứa trồng trong đất đủ
các nguyên tố khoáng

Cây dứa trồng trong đất
thiếu nitơ


Củ khoai tây: cây lấy củ cần bón nhiều P, K.


Cây bắp cải: cây lấy lá cần bón nhiều N.


Nêu mối quan hệ giữa nitơ môi trường với
thực vật? Vì sao khi trồng các cây họ đậu
người ta chỉ bón 1 lượng phân đạm rất ít?


NHỚ HỌC BÀI
NHA CÁC TRÒ.
CÃI THẦY NÚI ĐÈ
Ó NHA

Bye nà. Tiến baddy (đã ký)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×