Tải bản đầy đủ

Liên lạc giữa tiến trình và vấn đề đồng bộ hóa

1
BÀI 4 : LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN
TRÌNH
& VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ
CƠ CHẾ ?
CƠ CHẾ ?
VẤN
VẤN
ĐỀ ?
ĐỀ ?
TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH
TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH
GỈAI
GỈAI
PHÁP ?
PHÁP ?
2
Nhu Cầu Liên Lạc
Q
L
p


Chia sẻ thông tin
R

Phối hợp tăng tốc độ xử lý
Q
L
p
JOB
3
Các Cơ Chế Liên Lạc

Signal
Không truyền được dữ liệu

Pipe
 Truyền dữ liệu không cấu trúc

Shared Memory

Broadcast
 Mâu thuẫn truy xuất => nhu cầu đồng bộ hoá

Message

Liên lạc trên môi trường phân tán

Socket

Liên lạc trên nhiều môi trường khác biệt
4
Race condition
hits = 0 + 1
read hits (0)
hits = 0 + 1
read hits (0)
P1
P2
hits = 1
hits = 0
time

Kết quả cuối cùng không dự đoán được !

P1 và P2 chia sẻ biến chung hits
5
Miền găng (critical section)
hits = 0 + 1
read hits (0)
hits = 0 + 1
read hits (0)
P1
P2
CS
CS
CS là đoạn chương trình có khả năng gây ra hiện
tượng race condition

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×