Tải bản đầy đủ

Kế hoạch dạy học toán 6 năm học 20172018

Trờng THCS L M
Tổ: Khoa học tự nhiên
--------------------------

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

K HOCH GING DY
MễN TON LP 6
PHN I: MC TIấU V HèNH THC, PHNG PHP, K THUT DY HC
I) MC TIấU MễN HC

* S Hc : Gm 3 chng.
Chng I : ễn tp v b tỳc v s t nhiờn.
Chng II : S Nguyờn.
Chng III : Phõn s.
* Hỡnh Hc : Gm 2 chng .
Chng I : on Thng.
Chng II : Gúc .
1. Mc Tiờu mụn hc :

a) V kin thc :
* i s : Hc sinh cn nm vng :
- Khỏi nim v tp hp , s phn t ca tp hp, tp hp con, tp hp rng, kớ hiu , , , ,
- Cỏc tp hp N, N*
- Ghi v c s t nhiờn, h thp phõn. Gii thiu v cỏc ch s la mó.
- Phộp cng v nhõn trong N; Cỏc tớnh cht : giao hoỏn , kt hp ,phõn phi ca phộp nhõn i vi phộp cng
- Phộp tr trong N : iu kin cú th thc hin c .
-Phộp chia trong N: chia ht , chia cú d .
- Lu tha vi s m t nhiờn : Phộp nhõn chia hai lu tha cựng c s.
-Tớnh cht chia ht ca mt tng.
-Cỏc du hiu chia ht
-c v bi .
1


-Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố .
-Ước chung, bội chung,ƯCLN, BCNN.
-Nhu cầu sử dụng số nguyên tố . Tập hợp Z.
-Các phép tính cộng, trừ, nhân trong Z. Các tính chất cơ bản của chúng. Bội và ước của một số nguyên.
-Về phân số : Phân số a/ b với a,b ∈Z (b ≠ 0). Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản, rút gọn phân số, phân số tối giản, quy đồng
mẫu số, so sánh phân số.
- Các phép tính +, -, x, : Phân số và các tính chất cơ bản của chúng.
- Hỗn số, số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.
- Ba bài toán cơ bản về phân số.
- Biểu đồ phần trăm.
* Hình học :
- Học sinh hiểu hình theo kiểu khái quát và thống nhất : "hình là một tập hợp điểm" từ đó suy ra điểm là một hình và toàn bộ
mặy phẳng cũng là một hình, đường thẳng cũng là một hình, đường thẳng là tập hợp vô hạn điểm.
- Nắm được khái niệm về quan hệ thuộc (∈), không thuộc (∉).
- HS nhận thức các hình và các mối quan hệ nói trên bằng mô tả trực quan và sự hổ trợ của trực giác, của tưởng tượng là chủ
yếu.
- Bắt đầu hình thành cho học sinh biết từu mô tả trực quan học sinh đi đến khái niệm trừu tượng về hình hình học, từ quan hệ
trực quan do quan sát, thực nghiệm đo đạt…, học sinh phải hiểu được các quan hệ trừu tượng trong hình học.
- Học sinh biết phân biệt cái thuớc, cái gậy với đoạn thẳng, cái móc áo với tam giác, hình vẽ với hình hình học,… .
b- Về kỹ năng :
* Về đại số :
- Học sinh biết sử dụng đúng các kí hiệu về tập hợp chủ yếu là ∈, ∉.
- Về số "La Mã" học sinh đọc và biết được số La Mã từ I đến XXX. Đó là các số La Mã hay gặp trong sách, báo và khi viết chỉ
dùng các chữ số I, V, X .
- Các phép : Cộng, trừ, nhân, chia, được ôn tập và bổ sung thêm về luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

-Học sinh biết các dấu hiệu chia hết 2, 3, 5, 9, học thêm tính chất chia hết của một tổng. Giải thích được dấu hiệu chia hết.
- Học sinh phân biệt đươc số nguyên tố, hợp tố, biết sử dụng dấu hiệu chia hết để phân tích một hợp số ra thừa số nguyên tố
-Nắm vững cách tìm ƯCLN, BCNN.
-Học sinh biết khái niệm phân số a/b với a,b∈Z (b ≠ 0 )
-Ba bài toán về phân số.
-Vẽ "Biểu đồ phần trăm" cần giới thiệu các biểu đồ dưới dạng cột, ô vuông, dạng hình quạt.
*Đối với học sinh khá giỏi:
2


-Phải nhanh gọn, lập luận vững chắt rõ ràng các bài tập SGK và một số bài tập ở các loại sách nâng cao, giúp em học
giỏi Toán lớp 6.
* Về hình học
- Biết sử dụng các công cụ ve, đo, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm, vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
- Có kỹ năng đo đoạn thẳng, góc, vẽ đoạn thẳng, góc có số đo cho trước.
- Biết vẽ tia phân giác của góc, vẽ đường tròn, vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh.
II) HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC

- Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm hình thành cho học sinh tư duy
tích cực, độc lập, sáng tạo, nâng cao khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng vận dụng kién thức vào thực
tiển, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
- Giáo viên có thể huớng đẫn cho học sinh sử dụng SGK, giúp học sinh tự học, nêu thắc mắc của mình, nêu phát biểu tranh
luận, giáo viên làm trọng tài, gợi ý chốt kiến thức.
- Giáo viên ra xen bài tập để củng cố từng phần, hết mỗi tiết học giải quyết khoảng 75% số bài tập trong SGK, học sinh về
nhà làm tiếp số bài tập còn lại.
- Đối với học sinh khá giỏi có thể hướng dẫn làm thêm bài tập trong sách bài tập nhằm nâng cao kỹ năng giải toán, đào sau
khai thác về mặt lý thuyết, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Có thể sử dụng các phương pháp sau đây :
1- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.
2- Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ :
+ Làm việc chung cả lớp.
+ Làm việc theo nhóm.
+ Thảo luận tổng kết trước toàn lớp.
- Tóm lại : Có thể nói ccá đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học đổi mới là :
+ Dạy học thông qua tổ chức hoạt động của học sinh.
+ Dạy học chú trọng rèn luyện phương phát tự học của học sinh.
+ Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
+ Kết hợp đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò.

PhÇn II : kÕ ho¹ch d¹y häc
3


Học kì I: Gồm 19 tuần: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 06/01/2018
Tổng số tiết: 72 tiết( 58 tiết đại số, 14 tiết hình học)
Trong đó: Đại số: Lí thuyết: 28- Luyện tập: 23- Ôn tập: 3- Kiểm tra: 3- Trả bài: 1
Hình học: Lí thuyết: 10 - Luyện tập: 0- Ôn tập: 1- Kiểm tra: 2- Trả bài: 1
A. Phn s hc
THI GIAN
THC HIN

Tun 01
(28/8 1/9/2017)

Tun 02
(4 9/9/2017)

4

Tiết
(PP
CT)

Tên bài/ CH
DY HC

1

Tp hp. Phn t
ca tp hp

2

Tp hp cỏc s t
nhiờn

3

Ghi s t nhiờn

4

S phn t ca tp
hp. Tp hp con

5

Luyn tp

Mục tiêu

- HS lm quen vi khi nim tp hp bit vit
mt tp hp theo din t bng li.
- HS bit s dng kớ hiu ; .
-Rốn luyn cho HS t duy linh hoat
-HS bit c tp hp cỏc s t nhiờn, nm
c v th t trong tp hp s t nhiờn, bit
biu din mt s t nhiờn lờn tia s.
- HS phõn bit c cỏc tp hp N,N*, bit s
dng cỏc kớ hiu ; , bit vit s lin trc,
lin sau.
- HS hiu th no l h thp phõn phõn bit
s v ch s trong htp .
- c v ghi ỳng s t nhiờn
- Tỡm c s phn t ca 1 tp hp
- Nm vng mi quan h gia hai tp hp
-Hs bit tỡm phn t ca tp hp
-Lu ý cỏc trng hp cỏc phn t ca mt tp
hp c vit di dng dóy s cú quy luyt
-Rốn k nng vit tp hp, s dng ỳng chớnh
xỏc cỏc kớ hiu ;

HèNH THC,
PPDH

CHUN B CA
GV V HS

- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.

-SGK,SGV,
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm.

- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.

- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm.

- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.

- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm.
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm

IU
CHN
H K
HOC
H


6

7

Tuần 03
(11
-16/9/2017)

8

- HS: Nắm đực các tính chất của phép cộng và - Đàm thoại, - SGK,SGV
Phép cộng và phép phép nhân.
vấn đáp.
Giáo án.
- HS biết vận dụng các t/c của phép cộng và
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhân
phép nhân để tính nhanh tính hợp lý
nhóm.
bảng nhóm.
-Củng cố cho HS các tính chất của phép cộng,
- Đàm thoại, - SGK,SGV
phép nhân các số tự nhiên
Giáo án.
Luyện tập 1
-Rèn luyện các kỹ năng vận dụng các tính chất
- Thảo luận
- Bảng phụ,
trên các bài tập tính nhẫm, tính nhanh
bảng nhóm
-Biết sử dụng máy tính bỏ túi
-Hs biết vận dụng các tính chất giao hoán, kết
hợp của phép nhân các số tự nhiên, tính
- Đàm thoại, - SGK,SGV
chất phân phối của phép nhân đối với phép vấn đáp.
Giáo án.
Luyện tập 2
cộng vào các bài toán tính nhẩm, tính nhanh
- Thảo luận - Bảng phụ,
-HS biết vận dụng hợp lý các tính chất trên vào
nhóm.
bảng nhóm.

- Đàm thoại, - SGK,SGV
Phép trừ và phép - HS nắm vững công thức nói lên sự quan hệ vấn đáp.
Giáo án.
9
giữa các số trong phép tính trừ , tính chia, để tìm số chưa
- Thảo luận - Bảng phụ,
chia
nhóm.
bảng nhóm.
Tuần 04
-HS nắm được mối quan hệ giữa các số trong
- Đàm thoại, - SGK,SGV
(18
phép trừ, điều kiện để phép trừ thực hiện được
vấn đáp.
Giáo án.
/9/2017)
10
Luyện tập 1
-Rèn luyện cho HS vận dụng được kiến thức
- Thảo luận - Bảng phụ,
về phép trừ để tính nhẩm, để giải một vài bài toán thực tế
nhóm.
bảng nhóm
-Rèn tính cẩn thận chính xác.
-Hs nắm được quan hệ giữa các số trong phép
trừ, phép chia hết, phép chia có dư
- Đàm thoại, - SGK,SGV
-Rèn luyện kỹ năng tính toán cho HS tính vấn đáp.
Giáo án.
11
Luyện tập 2
- Thảo luận - Bảng phụ,
-Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức về phép
nhóm.
bảng nhóm
trừ và phép chia để giải một số bài toán thực tế
12
Lũy thừa với số
-HS tính được giá trị các luỹ thừa .
- Đàm thoại, - SGK,SGV
Giáo án.
mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa - Biết nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số . Dùng luỹ vấn đáp.
5


- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
bảng nhóm
-HS biết được cơ số với số mũ, nắm được công - Đàm thoại, - SGK,SGV
thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số
vấn đáp.
Giáo án.
13
Luyện tập
-HS biết viết gọn một tích các thừa số bằng
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhau bằng cách dùng lũy thừa
-Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính lũy thừa
- HS biết chia hai luỹ thừa cùng cơ số
-Thuyết trình - SGK,SGV
Chia hai lũy thừa -Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính lũy thừa -Đàm thoại
Giáo án.
14
-Hoạt động
- Bảng phụ,
cùng cơ số
cùng cơ sốthừa để viết gọn

Tuần 05
(25 30/9/2017)

-HS nắm vững các qui ước để tính đúng giá trị - Đàm thoại, - SGK,SGV
Thứ tựcủa
thực
hiện
biểu
thức và thứ tự thực hiện phép tính
vấn đáp.
Giáo án.
15
- Thảo luận - Bảng phụ,
các phép tính

16

Tuần 06
(02 07/10/2017)

-Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính
-Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức trong
17

-Rèn khả năng tư duy
-Rèn khả năng tính toán, chính xác
-Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc
-Nắm các t/c và biết áp dụng để nhận biết
Tính chất
chiacần
hếttính toán
không
18
- Rèn tính chính xác cẩn thận, nhanh nhẹn
của một tổng
19

6

-HS biết vận dụng các qui ước về thứ tự thực
- Đàm thoại, - SGK,SGV
hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
Luyện tập
-Rèn cho hs tính cẩn thận, chính xác trong tính
-

Kiểm tra viết

Luyện tập

Đề kiểm tra
- Đàm thoại,
vấn đáp.

- HS áp dụng được các tính chất để làm bài tập
Rèn cho hs tính cẩn thận, chính xác trong tính

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ.
- SGK,SGV
Giáo án.


toán
20

Dấu hiệu chia hết
cho 2, cho 5

21

Luyện tập

22

Dấu hiệu chia hết
cho 3, cho 9

23

Luyện tập

Tuần 07
(09 14/10/2017)

Tuần 08
(16 21/10/2017)

24
Tuần 09
(23 28/10/2017)

25

26
7

Ước và bội

-HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
-Có kỹ năng thành thạo vận dụng các dấu hiệu
chia hết
-Rèn tính cẩn thận, suy luận chắt chẽ cho HS.
-HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho
5 vào làm các bài tập
-Rèn tính cẩn thận, suy luận chắt chẽ cho HS.
Ap dụng vào các bài toán mang tính thực tế
- HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
-Có kỹ năng thành thạo vận dụng các dấu hiệu
chia hết
-Rèn tính cẩn thận, suy luận chắt chẽ cho HS.
Hs được củng cố khắcsâu các kiến thức về dấu
hiệu chia hết cho 3, cho 9
-Có kỹ năng thành thạo vận dụng các dấu hiệu
chia hết
-Rèn tính cẩn thận, suy luận chắt chẽ cho HS.
Ap dụng vào các bài toán mang tính thực tế
HS: biết được định nghĩa ước bội của 1 số
Cách tìm ước và bội

-HS hiểu được khái niệm số nguyên tố hợp số
Số nguyên tố. Hợp -HS biết nhận ra một số là số nguyên tố hay
hợp số
số. Bảng số
Luyện tập

HS củng cố khắc sâu định nghĩa về số nguyên
tố, hợp số

- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- SGK,SGV
Giáo án.


HS dựa vào các kiến thức về phép chia hết đã
học
-HS vận dụng hợp lý các kiến thức về số
nguyên tố, hợp số để giải các bài toán thực tế
27

Tuần 10
(20/10 04/11/2017)

Tuần 11
(6 11/11/2017)

Tuần 12
(13 8

Phân tích một số ra HS biết cách phân tích một số ra thừa số
nguyên tố.
thừa số nguyên tố

28

Luyện tập

29

Ước chung và bội
chung

-Hs được cũng cố các kiến thức về phân tích
một số ra TSNT
-Dựa vào việc phân tích ra TSNT. HS tìm được
tập hợp các ước số của số đã cho trước
-HS hiểu được định nghĩa ước chung, bội
chung. Biết cách tìm ước chung, bội chung.

30

Luyện tập

- HS được củng cố khắc sâu kiến thức
-Rèn luyện kỹ năng tìm ước chung và bội
chung. Tìm giao của hai tập hợp
-Vận dụng vào các bài toán thực tế

31

Ước chung lớn
nhất

- HS hiểu được định nghĩa và cách tìm ƯCLN
và cách tìm ƯC qua ƯCLN

33

Luyện tập 2

-HS được củng cố khắc sâu kiến thức cách tìm
ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số
-HS biết cách tìm ƯC qua ƯCLN
-Rèn cho hs biết quan sát, tìm đặc điểm các bài
tập để áp dụng nhanh, chính xác

34

Bội chung nhỏ
nhất

- HS hiểu được định nghĩa và cách tìm BCLN
và cách tìm BC qua BCLN

32

Luyện tập 1

- Thảo luận
nhóm.

- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- SGK,SGV
Giáo án.


18/11/2017)

35
36

Tuần 13
(20 25/11/2017)

Luyện tập 2

37

Ôn tập chương I
(tiết 1)

38

Ôn tập chương I
(tiết 2)

39

Kiểm tra viết
chương I

40

Làm quen với số
nguyên âm

Tuần 14
(27 02/11/2017)
41

42
9

Luyện tâp 1

Tập hợp các số
nguyên

Thứ tự trong tập
hợp các số nguyên

- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
-HS được củng cố khắc sâu kiến thức về tìm
vấn đáp.
BCNN
- Thảo luận
-HS biết cách tìm BC thông qua BCNN
-Vận dụng tìm BC vàBCNN trong các bài toán nhóm.
thực tế đơn giản
-Ôn tập cho hs các kiến thức đã học về các
- Đàm thoại,
phép tính cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên lũy
vấn đáp.
thừa
- Thảo luận
-Vận dụng vào các bài tập về thực hiện các
nhóm.
phép tính, tìm số chưa biết
-Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính
- Đàm thoại,
chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia
vấn đáp.
hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, số nguyên tố
- Thảo luận
vàhợp số: ƯC và BC, ƯCLL và BCNN
nhóm.
-Kiểm tra việc tiếp thu các kiến thức đã học
trong chương I của HS
-Kỹ năng giải bài toán về tính chất chia hết
- Nắm được kiến thức cơ bản. Hiểu được thế
- Đàm thoại,
nào là số nguyên âm và cách biểu diễn số
vấn đáp.
nguyên âm trên trục số.
- Thảo luận
- Giải bài tập
nhóm.

- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
Đề kiểm tra
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- HS biết được tập hợp số nguyên. Biết biểu - Đàm thoại, - SGK,SGV
diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối
vấn đáp.
Giáo án.
của một số nguyên.
- Thảo luận - Bảng phụ,
- HS hiểu được có thể dùng số nguyên để nói nhóm.
bảng nhóm
về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.
- Hiểu được thứ tự trong tập hợp số nguyên.
- Biết so sánh hai số nguyên.

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- SGK,SGV
Giáo án.


43

44
45

46

Tuần 15
(04 09/12/2017)

Tuần 16
(11 10

47

- Tìm được giá trị tuyệt đối của một số
nguyên
-Củng cố khái niệm về tập Z, tập N. củng cố
cách so sánh hai số nguyên, cách tìm số đối, số
Luyện tập
liền trước, số liền sau của một số nguyên
-Hs biết tìm giá trị tuyệt đối của một số
nguyên, số đối của một số nguyên
Chủ đề : Cộng 2 - HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng
số nguyên
tâm là cộng hai số nguyên âm.
+ Cộng hai số
- HS nắm vững cách cộng hai số nguyên khác
nguyên cùng dấu
dấu
+ Cộng hai số
- Củng cố các quy tắc cộng hai số nguyên cùng
nguyên khác dấu
dấu, cộng hai số nguyên khác dấu.
+ Luyện tập
- Rèn luyện kĩ năng áp dụng quy tắc cộng hai
số nguyên, qua kết quả phép tính rút ra nhận
xét
-Biết dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hay
giảm của một đại lượng thực tế.
-HS nắm được 4 tính chất cơ bản của phép
Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng
với 0, cộng với số đối.
cộng các số
- Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên.
nguyên
- Vận dụng các tính chất cơ bản của phép
cộng để tính nhanh và tính toán hợp lý.

48

Luyện tập

49

Phép trừ hai số
nguyên

- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
bảng nhóm

- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
bảng nhóm

- Củng cố các quy tắc cộng hai số nguyên -Rèn - Đàm thoại, - SGK,SGV
kỹ năng áp dụng qui tắc cộng 2 số nguyên
vấn đáp.
Giáo án.
-Ap dụng phép cộng số nguyên vào bài toán
- Thảo luận - Bảng phụ,
thực tế
nhóm.
bảng nhóm
- HS hiểu được quy tắc phép trừ trong Z.
- Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên.

- Đàm thoại,
vấn đáp.

- SGK,SGV
Giáo án.


50

Luyện tập

16/12/2017)

Tuần 17
(18 23/12/2017)

51

Qui tắc dấu ngoặc

52

Luyện tập

53

54
55

11

- Củng cố các qui tắc phép trừ, phép cộng các
số nguyên
-Rèn luyện kỹ năng trừ số nguyện: biến trừ
thành cộng, thực hiện phép tính cộng,thu gọn
biểu thức
-Sử dụng máy tính bỏ túi
- HS hiểu và vận dụng được quy tắc dấu ngoặc
- HS biết khái niệm tổng đại số, viết gọn các
phép biến đổi trong tổng
đại số.
-Củng cố quy tắc dấu ngoặc
-Rèn kỹ năng áp dụng qui tắc để giải bài tập
-Rèn luyện tính chính xác

- HS hiểu quy tắc chuyển vế
- HS hiểu và vận dụng thành thạo quy tắc
Quy tắc chuyển vế
chuyển vế
- Rèn luyện tính sáng tạo của HS.
-Củng cố quy tắc chuyển vế
-Rèn kỹ năng áp dụng qui tắc để giải bài tập
Luyện tập
-Rèn luyện tính chính xác
Ôn tập học kì I
(tiết 1)

-Ôn tập các kiến thức cơ bản về tập hợp, mối
quan hệ giữa các tập hợp N, N*, Z. Thứ tự
trong N, trong Z, số liền trước, số liền sau.
Biểu diễn một số trên trục số, qui tắc cộng, trừ
số nguyên, dấu ngoặc
-Rèn kỹ năng thực hiện phép tính, tính nhanh
giá trị của biểu thức, tìm x
-Rèn luyện khả năng hệ thống hóa cho HS

- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm


Tuần 18
(25 30/12/2017)
Tuần 19
(2 06/01/2018)

56

Ôn tập học kì I
(tiết 2)

57

Kiểm tra viết học
kì I

58

Trả bài kiểm tra
học kì I

B.Phần hình học
12

Ôn tập các kiến thức đã học về tính chất chia
- Đàm thoại, - SGK,SGV
hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2,
vấn đáp.
Giáo án.
cho 3, cho 5, cho 9, số nguyên tố và hợp
- Thảo luận - Bảng phụ,
số,ƯC và BC,U&CLN và BCNN
nhóm.
bảng nhóm
-Rèn luyện kỹ năng tìm các số hoặc tổng chia
hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, tìm ƯCLN,
BCNN
-Vận dụng các kiến thức trên vào bài toán thực
tế

Đề kiểm tra

-Giúp HS nhận ra sai sót trong quá trình làm
bài. Từ đó nắm vững kiến thức đã học

- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
bảng nhóm


THỜI GIAN
THỰC HIỆN

Tuần 01
(28/8 1/9/2017)
Tuần 02
(4 09/9/2017)
Tuần 03
(11
-16/9/2017)
Tuần 04
(18 23/9/2017)
Tuần 05
(25 30/9/2017)
Tuần 06
(02 07/10/2017)

13

TiÕt
(PP
CT)

1

2

3

4

5

6

Tªn bµi/ CHỦ ĐỀ
DẠY HỌC

Điểm. Đường
thẳng

Ba điểm thẳng
hàng

Đường thẳng đi
qua hai điểm
Thực hành trồng
cây thẳng hàng

Tia

Đoạn thẳng

Môc tiªu

- HS hiểu được điểm là gì? Đường thẳng là gì?
- Hiểu được quan hệ giữa điểm và đường
thẳng.
-Biết vẽ điểm, đường thẳng. Biết đặt tên cho
điểm, đường thẳng
-Biết các khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba
điểm không thẳng hàng.
-Biết điểm nằm giữa hai điểm
-Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không
thẳng hàng
- Học sinh biết các khái niệm hai đường thẳng
trùng nhau,hai đường thẳng cắt nhau, hai
đường thẳng song song với nhau.
- Biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.
- Học sinh được củng cố khái niệm ba điểm
thẳng hàng.
-Có kĩ năng dựng ba điểm thẳng hàng để dựng
các cọc thẳng hàng.
-HS biết các khái niệm về tia
-Biết được định nghĩa.. Biết thế nào là hai tia
đối nhau , hai tia trùng nhau.
-Biết vẽ tia , biết viết tên và đọc tên một tia
- Học sinh biết định nghĩa đoạn thẳng.
- Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đường thẳng,
đoạn thẳng, tia
- Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt
khác nhau

HÌNH THỨC,
PPDH

CHUẨN BỊ CỦA
GV VÀ HS

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

Bảng phụ.
Thước thẳng

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

Bảng phụ.
Thước thẳng

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

Bảng phụ.
Thước thẳng
Bộ dụng cụ
thực hành
Toán 6
Thước chia
độ dài
Thước thẳng

ĐIỀU
CHỈNH
KẾ
HOẠCH


Tuần 07
(09 14/10/2017)
Tuần 08
(16 21/10/2017)
Tuần 09
(23 28/10/2017)
Tuần 10
(20/10 04/11/2017
Tuần 11
(6 11/11/2017
Tuần 12
(13 18/11/2017
Tuần 18
(25 30/12/2017
Tuần 19
(2 06/01/2018

14

7

8

9

10

11

Kiểm tra viết

- Kiểm tra nhận biết của HS về điểm, đường
thẳng, tia

Độ dài đoạn thẳng

Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng.
-Biết trên tia Ox nếu OM < ON thì điểm M
nằm giữa hai điểm O và N.

12

Ôn tập học kì I

13

Kiểm tra viết học
kì I

14

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp

Bảng phụ.
Thước thẳng

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- HS được hệ thống hoá các kiến thức về điểm, - Đàm thoại,
đường thẳng, tia, đoạn thẳng.
vấn đáp.
- Sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có
- Thảo luận
chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng.
nhóm.
-Khảo sát và nắm bắt tình hình ứng dụng các
kiến thức cơ bản đã học.

Thước chia
độ dài, Bảng
phụ

- Hiểu tính chất : Nếu điểm M nằm giữa hai
Khi nào thì
điểm A và B thì AM + MB = AB và ngược lại
AM + MB = AB? - Nhận biết được một điểm nằm giữa hay
không nằm giữa hai điểm khác.
HS nắm được: “ trên tia Ox, có một và chỉ một
Vẽ đoạn thẳng cho M sao cho OM = m (đơn vị dài) ( m > 0)
biết độ dài
Biết cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
Trung điểm của
đoạn thẳng

Trả bài kiểm tra
học kì I

Đề kiểm tra

- Biết khái niệm trung điểm của một đoạn
thẳng
- Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng

HS: - Nắm được những ưu điểm đã đạt được,
- Đàm thoại,
những sai lầm mắc phải
vấn đáp.
- Được củng cố lại các kiến thức trong bài đã - Thảo luận
làm.
nhóm.
- Rèn luyện cách trình bày lời giải các bài tập.

Thước chia
độ dài,
compa
Thước thẳng

Bảng phụ.
Thước thẳng
Đề KT

Bảng phụ.
Thước thẳng


Học kì II: Gồm 18 tuần: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 26/05/2018
Tổng số tiết: 68 tiết( 53 tiết đại số, 15 tiết hình học)
Trong đó: Đại số: Lí thuyết: 30- Luyện tập: 18- Ôn tập: 8- Kiểm tra: 3- Trả bài: 1
Hình học: Lí thuyết: 10 - Luyện tập: 0- Ôn tập: 2- Kiểm tra: 2- Trả bài: 1
A Phn s hc:
THI GIAN
THC HIN

Tun 20
(08 13/01/2018)

Tiết
(PP
CT)

Tên bài/ CH
DY HC

59

Nhõn hai s
nguyờn khỏc du

- HS nm qui tc nhõn hai s nguyờn khỏc du.
- Hiu c phộp nhõn 2 s nguyờn khỏc du
tng t phộp nhõn 2 s t nhiờn l Thay phộp
nhõn bi phộp cng cỏc s hng bng nhau

Luyn tp

- Nm vng qui tc nhõn hai s nguyờn khỏc
du
- Rốn k nng gii bi tp nhanh, chớnh xỏc

60

61
Tun 21
(15
-20/01/2018)

62

63
64

15

Mục tiêu

- HS hiu quy tc nhõn hai s nguyờn cựng
Nhõn hai s
du, c bit l du ca tớch hai s õm
nguyờn cựng du - Bit vn dng quy tc tớnh tớch hai s
nguyờn, bit cỏch i du tich
- Rốn thỏi cn thn khi tớnh toỏn.
- Vn dng thnh tho hai qui tc ny vo bi
Luyn tp
tp.
- Lm c dóy phộp tớnh vi cỏc s nguyờn.
- HS hiu c cỏc tớnh cht c bn ca phộp
Tớnh cht ca phộp nhõn: Giao hoỏn, kt hp, nhõn vi 1, phõn
phi ca phộp nhõn i vi phộp cng. Bit
nhõn
tỡm du ca tớch nhiu s nguyờn.
Luyn tp
- Cng c v khc sõu kin thc c bn ca
phộp nhõn
Vn dng thnh tho cỏc tớnh cht c bn ca

HèNH THC,
PPDH

CHUN B CA
GV V HS

- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun

-SGK,SGV,
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm.
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm.
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm.
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,

IU
CHN
H K
HOC
H


65

Tuần 22
(22 –
27/01/2018)

66

67

68

69
Tuần 23
(29 03/02/2018)

70

16

phép nhân vào bài tập.
nhóm.
bảng nhóm.
- Biết các khái niệm bội và ước của một số
- Đàm thoại, - SGK,SGV
nguyên,
khái
niệm
chia
hết
cho.
Bội và ước của
vấn đáp.
Giáo án.
- Hiểu được 3 tính chất có liên quan với khái
- Thảo luận
- Bảng phụ,
một số nguyên
niệm chia hết cho.
nhóm. bảng nhóm
- Biết tìm bội và ước của một số nguyên.
- Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tập
- Đàm thoại, - SGK,SGV
Ôn tập chương II hợp Z.
vấn đáp.
Giáo án.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào bài
- Thảo luận - Bảng phụ,
(tiết 1)
tập.
nhóm.bảng nhóm.
- Rèn luyện, bổ sung kịp thời các kiến thức
- Đàm thoại, - SGK,SGV
Ôn tập chương II chưa vững.
vấn đáp.
Giáo án.
- Vận dụng các qui tắc thực hiện được dãy các
- Thảo luận - Bảng phụ,
(tiết 2)
phép tính, các tính chất của dãy các phép tính
nhóm.bảng nhóm.
trong tính toán.
Kiểm tra viết
- Nhằm khắc sâu kiến thức cho HS về tập hợp
Đề kiểm tra
các số nguyên.
chương II
-- HS thấy được sự giống nhau và khác nhau
giữa khái niệm phân số đã học ở bậc tiểu học
- Đàm thoại, - SGK,SGV

khái
niệm
phân
số

lớp
6.
Mở rộng khái niệm
vấn đáp.
Giáo án.
- Viết được các phân số mà tử và mẫu là các số
- Thảo luận - Bảng phụ,
phân số
nguyên.
nhóm.bảng nhóm
- Thấy được số nguyên cũng được coi là phân
số với mẫu là 1.
- HS hiểu được khái niệm hai phân số bằng
nhau
- Đàm thoại, - SGK,SGV
- HS nhận biết được thế nào là hai phân số
vấn đáp.
Giáo án.
Phân số bằng nhau bằng nhau.
- Thảo luận - Bảng phụ,
- Nhận dạng được các phân số bằng nhau và
nhóm.bảng nhóm
không bằng nhau


71
Tuần 24
(05 10/02/2018)

72

73

Tuần 25
(26 03/03/2018)

Tuần 26
(05 10/03/2018)

17

Tính chất cơ bản
của phân số

Luyện tập

Rút gọn phân số

- Nắm vững tính chất cơ bản của phân số.
- Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số
để giải một số bài tập đơn giản, viết một phân
số có mẫu âm thành phân số bằng nó và có
mẫu dương.
- Củng cố tÝnh chÊt cơ bản của phân số.
- Có kỹ năng vận dụng giải bài tập. Có cách
giải hợp lí

- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
-Thuyết trình - SGK,SGV
Giáo án.
-Đàm thoại
- Bảng phụ,
-Hoạt động

-HS rút gọn được phân số. Đưa phân số về
- Đàm thoại, - SGK,SGV
phân số tối giản.
vấn đáp.
Giáo án.
HS vận dụng kiến thức vào giải bài tập
- Thảo luận - Bảng phụ,

74

Luyện tập

-Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính - Đàm thoại, - SGK,SGV
chất cơ bản của phân số, phân số tối giản. vấn đáp.
Giáo án.
- Rèn luyện kỹ năng rút gọn phân số, so sánh
- Thảo luận - Bảng phụ,
phân số,

75

Qui đồng mẫu
nhiều phân số

- SGK,SGV
-HS hiểu thế nào là qui đồng mẫu nhiều phân - Đàm thoại,
Giáo án.
số, nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu
vấn đáp.
- Bảng phụ,
nhiều phân số.
- Thảo luận
bảng nhóm

76

Luyện tập

77

So sánh phân số

78

Luyện tập

-Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính - Đàm thoại, - SGK,SGV
chất cơ bản của phân số, phân số tối giản. vấn đáp.
Giáo án.
-Rèn luyện kỹ năng rút gọn phân số, so sánh
- Bảng phụ.
phân số,
- Đàm thoại, - SGK,SGV
- HS hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh hai
vấn đáp.
Giáo án.
phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận
- Thảo luận - Bảng phụ,
biết được phân số âm, dương.
nhóm.
bảng nhóm
- HS hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh hai - Đàm thoại, - SGK,SGV
phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận
vấn đáp.
Giáo án.


79
80
Tuần 27
(12 17/03/2018)

81
82

83
Tuần 28
(19 24/03/2018)

Tuần 29
(26 31/03/2018)

18

Chủ Đề:
Phép cộng phân
số

Phép trừ phân số

84

Luyện tập

85

Phép nhân phân số

86

Luyện tập

87

Tính chất cơ bản
của phép nhân
phân số

88

Luyện tập

- Nắm vững và vận dụng tốt quy tắc cộng hai
phân số cùng mẫu, không cùng mẫu.
Rèn kỹ năng cộng hai phân số chính xác.
- HS nắm được các t/chất cơ bản của phép
cộng p/số.
- Củng cố cho học sinh về các tính chất của
phép cộng phân số.
HS tích cực hoạt động trong môn học.
- HS hiểu được thế nào là hai số đối nhau.
- Hiểu và vận dụng được qui tắc trừ p/số.
- Có kĩ năng tìm số đối của một số và kĩ năng
thực hiện p/trừ p/số
-HS được củng cố khắc sâu kiến thức về phép
trừ hai phân số.
- HS có kỹ năng tìm số đối của một số , có kỹ
năng thực hiện phép trừ phân số.
- Hs biết và vận dụng được quy tắc nhân hai
phân số
- Có kỹ năng nhân phân số và rút gọn phân số
khi cần thiết
- Củng cố và khắc sâu quy tắc phép nhân phân
số
- Vận dụng thành thào quy tắc nhân phân số

- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm
bảng nhóm,
phấn màu,
máy chiếu
- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
bảng nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Hs biết các tính chất cơ bản của phép nhân - Đàm thoại,
phân số: giao hoán, kết hợp, nhân với 1 , tính
vấn đáp.
chất phân phối của phép nhân với phép cộng . - Thảo luận
nhóm.
- Củng cố và khắc sâu phép nhân phân số và - Đàm thoại,
vấn đáp.
các tính chất cơ bản của phép nhân phân số .

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ.


Tuần 30
(02 07/04/2018)

89

Phép chia phân số

90

Luyện tập

91

Kiểm tra viết

92

Tuần 31
(09 14/04/2018)

93

94
Tuần 32
(16 21/04/2018)

95
96

19

Hỗn số. Số thập
phân. Phần trăm

Luyện tập
Luyện tập các phép
tính về phân số và
số thập phân (Có
sử dụng MTBT)
Luyện tập các phép
tính về phân số và
số thập phân (Có
sử dụng MTBT)
Tìm giá trị phân số
của một số cho

- HS hiểu khái niệm số nghịch đảo và biết
cách tìm số nghịch đảo của một số khác 0.
- HS hiểu và vận dụng được quy tắc chia phân
số.
-Có kỹ năng tìm số nghịch đảo của một số
khác không và kĩ năng
- Học sinh vận dụng được quy tắc phép chia
phân số trong giải toán
Đánh giá mức độ thu nhận các kiến thức
chương III của HS một cách hệ thống.
- Hs hiểu được các khái niệm về hỗn số, số
thập phân, phần trăm
- Có kỹ năng viết phân số
dưới dạng hỗn số và ngược lại
- HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn
số dưới dạng phân số và ngược lại:
- Viết phân số dưới dạng số thập phânvà dùng
kí hiệu phần trăm

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
Đề kiểm tra

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thông qua tiết luyện tập. HS được rèn kỹ
năng về thực hiện các phép tính về phân số - Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
bảng nhóm
và số thập phân
- Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố và
khắc sâu các phép tính về phép cộng, trừ nhân
chia phân số.

- Đàm thoại, - SGK,SGV
vấn đáp.
Giáo án.
- Thảo luận - Bảng phụ,
nhóm.
bảng nhóm

- Học sinh biết và hiểu quy tắc tìm gí trị phân
- Đàm thoại, - SGK,SGV
số của một số cho trước
vấn đáp.
Giáo án.
- Có kỹ năng vận dụng quy tắc đó để tìm giá trị - Thảo luận - Bảng phụ,


trước

Tuần 33
(23 28/04/2018)

bảng nhóm

-Thông qua các bài tập, học sinh nắm kỹ hơn
về cách tìm giá trị phân số của một số cho
trước.
- Vận dụng quy tắc để tìm giá trị phân số của
một số cho trước

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

-SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,
bảng nhóm
- SGK,SGV

Luyện tập

98

Tìm một số biết
một giá trị phân số
của số đó (Tiết 1)

- HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số
biết gi trị một phân số của nó.

99

Tìm một số biết
một giá trị phân số
của số đó (Tiết 2)

- HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về
tìm một số biết giá trị của một phân số của nó.
- Có kỹ năng thành thạo khi tìm một số biết giá
trị phân số của nó.

100

Tìm tỉ số của hai
số

102

103
104
20

nhóm.

97

101
Tuần 34
(30 05/05/2018)

phân so của một số cho trước.

- HS hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số
của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.
- Có kỹ năng tìm tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.

Củng cố các kiến thức, quy tắc về tỉ số, tỉ số
phần trăm, tỉ lệ xích.
Luyện tập
- Rèn luyện kĩ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm
của hai số
HS biết đọc các biểu đồ phần trăm dạng cột, ô
vuông và hình quạt.
Biểu đồ phần trăm
Có kĩ năng dựng các biểu đồ phần trăm dạng
cột và dạng ô vuông.
- Rèn luyện kĩ năng tính tỉ số phần trăm, đọc
các biểu đồ phần trăm, vẽ biểu đồ phần trăm
Luyện tập
dạng cột và dạng ô vuông.
Ôn tập chương III

- HS được hệ thống lại các kiến thức trọng tâm


105

106

ễn tp hc kỡ II
(tit 1)

107

ễn tp hc kỡ II
(tit 2)

108

ễn tp hc kỡ II
(tit 3)

Tun 35
(07 12/05/2018)

Tun 36
(14 19/05/2018)

21

(Cú thc hnh gii
toỏn trờn MTBT)
(tit 1)
ễn tp chng III
(Cú thc hnh gii
toỏn trờn MTBT)
(tit 2)

109

ễn tp hc kỡ II
(tit 4)

110

Kim tra vit hc
kỡ II

ca phõn s v ng dng. So sỏnh phõn s.
- Cỏc phộp tớnh v phõn s v tớnh cht.

vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.

Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm

- Tip tc cng c cỏc kin thc trng tõm ca
chng, h thng ba bi toỏn c bn v phõn
s.
- Rốn luyn k nng tớnh giỏ tr biu thc, gii
toỏn .
- ễn tp mt s kớ hiu tp hp: ,, , , .
- ễn tp v cỏc du hiu chia ht cho 2,3,5,9
- S nguyờn t v hp s. c chung v bi
chung ca hai hay nhiu s.
- Cng c kin thc v phõn s cho hc sinh.
- Vn dng kin thc gii ba bi toỏn c bn v
phõn s cho hc sinh.

- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.

- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm

- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- m thoi,
vn ỏp.
- Tho lun
nhúm.
- Cng c v phi hp cỏc phộp tớnh. Gii cỏc - m thoi,
bi toỏn v phõn s.
vn ỏp.
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép
- Tho lun
nhúm.
tính, tính nhanh, tính hợp lý giá trị
của biểu thức của HS
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép
- m thoi,
vn ỏp.
tính, tính nhanh, tính hợp lý giá trị
- Tho lun
của biểu thức của HS. Luyện tập
dạng toán tìm x.
Kho sỏt v nm bt tỡnh hỡnh ng dng cỏc
kin thc c bn ó hc.

- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
bng nhúm
- SGK,SGV
Giỏo ỏn.
- Bng ph,
kim tra


Tuần 37
(21 26/05/2018)

111

Trả bài Kiểm tra
học kì II

- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học.
Rèn luyện kỹ năng giải toán, phân tích và vận
dụng kiến thức đã học giải toán.

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận

- SGK,SGV
Giáo án.
- Bảng phụ,

B.Phần hình học
THỜI GIAN
THỰC HIỆN

Tuần 20
(08 13/01/2018)
Tuần 21
(15
-20/01/2018)
Tuần 22
(22 –
27/01/2018)
Tuần 23
(29 03/02/2018)
Tuần 24
(05 10/02/2018)
Tuần 25
(26 03/03/2018)
22

TiÕt
(PP
CT)

15

16

17

18

19

20

Tªn bµi/ CHỦ ĐỀ
DẠY HỌC

Nửa mặt phẳng

Góc

HÌNH THỨC,
PPDH

CHUẨN BỊ CỦA
GV VÀ HS

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.

Bảng phụ.
Thước thẳng

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Học sinh hiểu tia phân giác là gì ? Đường - Đàm thoại,
phân giác là gì ?
vấn đáp.
- Học sinh biết xác định tia phân giác của một - Thảo luận
góc
nhóm.

Bảng phụ.
Thước thẳng

Môc tiªu

- Học sinh hiểu về mặt phẳng, khái niệm nửa
mặt phẳng bờ a. Học sinh biết cách gọi tên nửa
mặt phẳng
- Nhận biết nửa mặt phẳng
-HS hiểu được khái niệm, hình ảnh về góc.
- Góc bẹt là gì ? Hiểu về điểm nằm trong góc.
- HS biết vẽ góc, đặt tên góc,đọc tên góc

- Biết đo góc bằng thước đo góc
- HS công nhận mỗi góc có một số đo xác
Số đo góc
định, số đo của góc bẹt là 180 0. HS biết định
nghĩa góc vuông, góc nhọn, góc tù.
- HS nhận biết và hiểu khi nào thì
Vẽ góc cho biết số ∠XOY + ∠YOZ = ∠XOZ ? HS nắm vững và nhận
đo
biết các khái niệm:
- Củng cố, rèn kỹ năng sử dụng thước đo góc
- HS hiểu được trên nửa mặt phẳng xác định có
Khi nào thì
bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và0
x O y + y O z = x O z ? chỉ 1 tia Oy sao cho xOy = m
Tia phân giác của
góc

Bảng phụ.
Thước thẳng

Bộ dụng cụ
thực hành
Toán 6
Thước chia
độ dài
Thước thẳng

ĐIỀU
CHỈNH
KẾ
HOẠCH


Tuần 26
(05 10/03/2018)
Tuần 27
(12 –
17/03/2018)
Tuần 28
(19 –
24/03/2018)
Tuần 29
(26 31/03/2018)
Tuần 30
(02 –
07/04/2018)
Tuần 31
(09 –
14/04/2018)
Tuần 32
(16 21/04/2018)
Tuần 36
(14 19/05/2018)
23

21

22

23

24

25

26

Thực hành đo góc
trên mặt đất
Thực hành đo góc
trên mặt đất

Kiểm tra viết

Đường tròn

Tam giác

Luyện tập

27

Ôn tập học kì II
(T1)

28

Kiểm tra viết học
kì II

- Học sinh biết áp dụng lý thuyết vào bài thực
hành
- Biết cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt
đất
- Học sinh biết áp dụng lý thuyết vào bài thực
hành
- Biết cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt
đất
- Củng cố, ôn tập lại các kiến thức đã học để
làm bài
- HS hiểu đường tròn là gì? Thế nào là cung
tròn, dây cung, đường kính, bán kính.
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo com pa, vẽ
thành thạo đường tròn
- HS định nghĩa được tam giác. Xác định và
hiểu được các yếu tố trong tam giác.
- Biết vẽ tam giác. Biết gọi tên và ký hiệu tam
giác
-HS vận dụng định nghĩa tam giác. Xác định
được các yếu tố trong tam giác vào làm bài tập
- Biết vẽ tam giác. Biết gọi tên và ký hiệu tam
giác.
- Củng cố và khắc sâu các kiến thức cơ bản
của học kì II
- HS nắm chắc các kiến thức và sử dụng thành
thạo các dụng cụ để đo, vẽ và tam giác .
- Khảo sát và nắm bắt tình hình ứng dụng các
kiến thức cơ bản đã học.

- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.
- Đàm thoại,
vấn đáp.
- Thảo luận
nhóm.

Thước chia
độ dài,
compa
Đề kiểm tra

Thước thẳng

Thước chia
độ dài, Bảng
phụ
Bảng phụ.
Thước thẳng
Bảng phụ.
Thước thẳng
Đề KT


Tuần 37
(21 26/05/2018)

29

Trả bài kiểm tra
học kì II

- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học.
- Đàm thoại,
- Rèn luyện kỹ năng giải toán, phân tích và vận
vấn đáp.
dụng kiến thức đã học giải toán.
- Thảo luận
nhóm.

Bảng phụ.
Thước thẳng

Ngày 28 tháng 9 năm 2017
Hiệu trưởng ký duyệt

Tổ trưởng chuyên môn ký duyệt

Người lập kế hoạch
(Ký tên)

Nguyễn Xuân Thanh

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×