Tải bản đầy đủ

kinh nghiem lam bai writing kinh nghiem lam bai writing

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

Kinh nghiệm làm bài writing
- Cấu trúc bài para gồm 3 phần: mở, thân và kết.
+ Phần mở: nêu vấn đề cần nói tới, từ 1-2 câu
+ Phần thân: Nêu lên các idea để support cho ý chính. Một bài para mình viết thì tầm 3 ideas là
đẹp. Lưu ý là các ý chính phải rõ ràng, rành mạch và khác biệt nhau. Mỗi idea sẽ gồm từ 1-2 câu
support cho ý đấy. Chú ý sử dụng các liên từ, các loại mệnh đề, hạn chế sử dụng idiom, có thể
sử dụng nhưng phải là những idiom thông dụng thường gặp. Nên dùng phrasal verbs.
Mở đầu cho các idea chính mình có thể sử dụng như: first of all, firstly, first and foremost...
Các ý sau có thể như: Second of all, Next, Secondly, The second point should be
mentioned is that... ý cuối có thể như Finally, The last point/reason (tùy vào yêu cầu đề bài)
can't be ignored is that... rất nhiều. Để viết các ý support cho ý chính có thể dùng như:
additionally, in addition, furthermore, moreover, besides,... Trong bài cũng nên dùng các
loại mệnh đề như mệnh đề nguyên nhân kết quả, nhượng bộ,...
Cũng nên cùng các loại từ liên kết như: not only....but also, both...and, as well as, either...or,
neither...nor, consequenly, as a result, nevertheless, in other words, in comparison with,
contrary to, in contrast, opposite to...
Chú ý là phải dùng một cách chính xác và hợp lí đó.

+ Phần kết viết 1-2 câu tổng hợp lại toàn bài. Có thể mở đầu như: to sum up, to conclude, in
conclusion, to put it in the nutshell, in short,...
- Nên dùng các cụm từ thay vì mình viết luôn cả động từ chính. Nên dùng cấu trúc bị động.
Dưới đây là một bài para mà mình viết, có thể tham khảo nha.

--Disadvantages of playing sports—
It can not be denied that playing sports brings about many benefits to our life as well as our
health. However, in some cases, it can lead to some disadvantages whether for children or
adults. First and foremost, playing sports can cause injuries when practicing in strong intensity.
They can be wounds on various aspects such as skin, bones and others from simple to
dangerous ones that could be very difficult to cure and last for a long time. In terms of pressure,
it can be said that playing sports makes the athletes stressed in many ways. The target of
becoming the winner of a program puts on them much pressure that might come from parents,
coaches, organizations or even their country. This results in many emotional disturbances and
destructive behaviors like cheating or using banned products. The last point that can not be
ignored is that it is time- consuming. Playing sports demands a big investment of time, that's
why athletes spend most of their time being far from family, friends and outdoor activities and this
makes them feel lonely. To put it in the nutshell, besides the obvious advantages of sports,
there are still many drawbacks. Therefore, appropriate policy should be carried out to limit them
effectively.

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×