Tải bản đầy đủ

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên phân hiệu đại học đà nẵng tại kon tum

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐINH THỊ THANH

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TẠI KON TUM

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục
Mã số: 60.14.01.14

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

Đà Nẵng - Năm 2015


Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN XUÂN BÁCH

Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN SỸ THƯ

Phản biện 2: TS. NGUYỄN QUANG GIAO

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn
tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày
12 tháng 9 năm 2015

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng


1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển và hội
nhập quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam không những chú trọng vào
phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo mà còn nỗ lực
tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum là đơn vị thành viên của Đại
học Đà Nẵng với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại
học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao những kết quả
nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ cho các tỉnh Tây Nguyên, Nam
Lào và Đông Bắc Campuchia. Để thực hiện được sứ mệnh cao cả
này, Phân hiệu quán triệt quan điểm “Nghiên cứu khoa học của sinh
viên là hoạt động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo”. Trong những năm qua, Phân
hiệu luôn coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đổi mới
nội dung và phương pháp giảng dạy, đồng thời luôn đưa hoạt động
nghiên cứu khoa học sinh viên vào kế hoạch giảng dạy và học tập
hàng năm. Các phòng chức năng, các khoa, tổ chuyên môn đã có
nhiều hoạt động thu hút sinh viên đến với nghiên cứu khoa học. Tuy
nhiên, hiện nay số lượng sinh viên quan tâm đến nghiên cứu khoa
học không nhiều dẫn đến số lượng đề tài đăng kí thấp, các đề tài
nghiên cứu thường có chất lượng không cao, không áp dụng được

trong thực tiễn Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó
là công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên còn
nhiều hạn chế, bất cập, chưa đồng bộ,… Nghiên cứu đề tài “Biện
pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân
hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum” chúng tôi muốn góp một phần


2

vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên nói
riêng và nâng cao chất lượng đào tạo Phân hiệu nói chung.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản
lý hoạt động NCKH của sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển của
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động nghiên cứu khoa học
của sinh viên ở trường đại học
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
4. Giả thuyết khoa học
Nếu áp dụng các biện pháp QL hoạt động NCKH của SV Phân
hiệu ĐHĐN tại Kon Tum theo hướng thực hiện đồng bộ các chức
năng QL và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho SV tham gia NCKH
thì sẽ đẩy mạnh hoạt động NCKH của SV, góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo của Phân hiệu trong giai đoạn hiện nay
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu tài liệu để hình thành cơ sở lý luận về vấn đề
quản lý hoạt động NCKH của SV ở trường Đại học.
- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý
hoạt động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
- Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động NCKH cuả SV
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum trong giai đoạn phát triển hiện nay.
6. Phạm vi nghiên cứu
Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động NCKH của SV Phân
hiệu ĐHĐN tại Kon Tum từ năm 2012 - 2014, đề xuất các biện pháp
nhằm quản lý hiệu quả hoạt động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN
tại Kon Tum.


3

7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.3. Phương pháp thống kê toán học
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo
và phụ lục, luận văn gồm có 3 chương sau đây:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động Nghiên cứu
khoa học của sinh viên trường đại học.
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học
của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa
học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Những nghiên cứu ở ngoài nước
Có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về các phạm trù, các vấn đề
liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học như quản lý, quản lý
giáo dục, phương pháp luận nghiên cứu khoa học...
“Quản lý công tác nghiên cứu khoa học”, K.Bexle, E. Delsen,
Xlasinxki do Nguyễn Văn Lân dịch từ bản tiếng Nga, Nguyễn Xuân
Khoa hiệu đính, bản viết tay, 1983 tại thư viện Đại học sư phạm Hà
Nội - Tài liệu này phản ánh lý luận quản lý XHCN mang nặng tư
tưởng bao cấp, kế hoạch hóa XHCN trong thời kỳ trước, khi Liên Xô
và hệ thống các nước XHCN đang phát triển. Dù có nhiều điểm lạc
hậu do lịch sử nhưng có nhiều vấn đề vẫn còn giá trị.


4

1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước
Các công trình nghiên cứu về mặt lý luận, nhiều công trình
nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà
QLGD với nhiều bài báo cáo, tham luận đề cập đến hoạt động
NCKH và công tác QL hoạt động NCKH ở bậc GDĐH … Các luận
văn thạc sĩ có nhiều đề tài quan tâm đến thực trạng và biện pháp
quản lý hoạt động NCKH của SV như: “Các biện pháp quản lý việc
nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại
học Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Quang Giao [9]. Gần đây nhất “Biện
pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường CĐN - KTCN
Dung Quất trong giai đoạn hiện nay” tác giả Phạm Thị Tường
Giang [8]; “Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
sinh viên trường Đại học Y Dược – Đại học Huế” tác giả Nguyễn
Thị Yến Lan [16]. Và rất nhiều các đề tài khác với chủ đề tương tự ở
các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã nêu được những vấn đề
lý luận có ý nghĩa và vai trò của hoạt động NCKH của SV đối với
quá trình đào tạo.
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI
1.2.1. Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học của sinh
viên
a. Nghiên cứu khoa học
Theo tác giả Vũ Cao Đàm: “NCKH là một hoạt động xã hội,
hướng vào việc tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết: hoặc là
phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới;
hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để
cải tạo thế giới” [7, tr. 20].
b. Nghiên cứu khoa học của sinh viên


5

Nghiên cứu khoa học của SV là một quá trình tác động của
chủ thể quản lý đến SV nhằm nhận thức thế giới khách quan, vận
dụng những tri thức mới nhằm cải tạo thực tiễn.
1.2.2. Quản lý, quản lý giáo dục
a. Quản lý
Khái niệm “quản lý” là khái niệm rất chung, tổng quát. Tuy tư
tưởng về QL đã có từ rất lâu, từ khi con người được xã hội hóa
nhưng khoa học quản lý lại chỉ mới phát triển thành một khoa học
thực sự từ đầu thế kỷ XX. Tùy theo góc độ, quan điểm và phương
pháp tiếp cận, có rất nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm
quản lý.
b. Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục là một bộ phận của quản lý xã hội, mặc dù
có những điểm riêng biệt song cũng chịu sự chi phối bởi mục tiêu
quản lý xã hội, quản lý đất nước. Khoa học quản lý giáo dục là một
bộ phận chuyên biệt của khoa học QL xã hội nói chung bởi đối tượng
nghiên cứu của nó là hệ thống giáo dục quốc dân.
1.2.3. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý
nghiên cứu khoa học của sinh viên
a. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
Theo tác giả Vương Thanh Hương: Quản lý NCKH "Là công
tác tổ chức vả quản lý việc thực hiện đề tài, đề án, chương trình khoa
học - công nghệ theo những quy trình được thống nhất nhằm đạt
được kết quả và hiệu quả cao nhất" [12. tr.13].
b. Quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên
Quản lý NCKH của SV là tác động của chủ thể QL đến hoạt
động NCKH của SV nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy
phong trào NCKH của SV trong trường.


6

1.3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH
VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1.3.1. Tầm quan trọng của NCKH đối với sinh viên
Đào tạo và NCKH là hai nhiệm vụ chiến lược trọng tâm của một
trường đại học, hai nhiệm vụ này có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Hoạt động KH- CN vừa góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của
xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập
trong nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nghiên
cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ của giảng viên, cán bộ nghiên cứu
mà còn là nhiệm vụ, nhu cầu học tập của sinh viên.
1.3.2. Các quy định về NCKH của sinh viên
Nhận thức đúng vai trò và tác dụng của hoạt động NCKH và
công tác quản lý hoạt động NCKH ở các trường đại học và cao đẳng,
trong nhiều năm qua Nhà nước, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều
quyết định, thông tư, nghị định và các văn bản pháp quy, quy định
một số điều lệ, điều luật về các hoạt động KH-CN, hoạt động NCKH
của SV và QL hoạt động NCKH.
1.3.3. Các hình thức NCKH của sinh viên
Hoạt động NCKH của sinh viên ở trường đại học đã được triển
khai theo nhiều hình thức khác nhau, như thực hiện bài tập lớn, tiểu
luận, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp và các đề tài nghiên cứu
độc lập với sự cố vấn khoa học của giảng viên… Mỗi hình thức
nghiên cứu của SV phù hợp với trình độ, khả năng, điều kiện, nhiệm
vụ học tập của họ theo các mức độ.
1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV TRƯỜNG ĐẠI
HỌC
1.4.1. Mục tiêu quản lý hoạt động NCKH của SV
Mục tiêu QL hoạt động NCKH của SV phải đảm bảo các yêu
cầu sau:


7

- Khơi dậy và phát huy tinh thần tích cực, tự học, tự bồi
dưỡng của SV, đảm bảo để hoạt động NCKH của trường đạt được
mục đích, mục tiêu mong muốn. Để làm được điều này, nhà quản lý
cần thực hiện một quy trình quản lý từ việc lập kế hoạch, xác đinh
mục tiêu hoạt động NCKH, đề xuất, định hướng những vấn đề mang
tính thời sự, để công tác NCKH hướng vào việc giải quyết các vấn đề
thực tiễn đặt ra, làm cho công tác NCKH có hiệu quả thiết thực.
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động NCKH của SV
a. Xây dựng chiến lược và kế hoạch hóa nhiệm vụ NCKH
của SV
Để QL tốt và có hiệu quả hoạt động NCKH của SV, nhà QL
cần phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm khai thác hết các
chức năng QLGD, đồng thời cũng vạch ra kế hoạch có tính chiến
lược cho hoạt động này dựa trên cở sở mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo
của nhà trường một cách cụ thể.
b. Tổ chức, triển khai kế hoạch NCKH của SV
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch NCKH của SV chính là
giai đoạn hiện thực hóa những ý tưởng đã được kế hoạch hóa nhằm
đạt được mục tiêu đề ra.
c. Chỉ đạo hoạt động NCKH của sinh viên
Chỉ đạo hoạt động NCKH của SV bao hàm việc liên kết, tập
hợp, hướng dẫn, điều hành, tác động đến các cá nhân, các đơn vị
tham gia quản lý (các phòng, khoa, tổ chức đoàn thể…)
d. Kiểm tra, đánh giá hoạt động NCKH và tổ chức ứng dụng
kết quả NCKH vào thực tiễn
Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác QL hay triển khai
những kết quả đạt được trong quá trình NCKH, nhà QL phải tổ chức
tổng kết, đánh giá hoạt động theo quy trình, thời gian nhất định.


8

e. Quản lý thông tin, tuyên truyền hoạt động NCKH của SV
Trong QL hoạt động NCKH của SV, thông tin là quá trình hai
chiều: trong đó, chủ thể QL (Ban Giám đốc, các phòng chức năng, tổ
chuyên môn) và đối tượng QL (CBQL, GV, SV) vừa là bộ phận nhận
tin vừa là bộ phận phát tin. Chủ thể QL triển khai phương hướng, kế
hoạch hoạt động NCKH của SV trong trường đến đối tượng QL
thông qua các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, hướng dẫn.
f. Động viên, khuyến khích, tạo động lực cho SV tham gia và
hoàn thành các NCKH
Các khoản trợ cấp kinh phí, hỗ trợ thực hiện đề tài cũng như
các giải thưởng vinh danh các đề tài tiên tiến xuất sắc góp phần tạo
nên lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần cho SV. Từ đó, SV có thên
động lực tham gia nhiều hơn hoạt động NCKH, phát huy trí tuệ, tiềm
năng, ý chí, trách nhiệm, niềm tự hào và lòng say mê NCKH.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QL HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Phân hiệu ĐHĐN
tại Kon Tum
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum được thành lập ngày
14/02/2007 theo Quyết định số 893/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, với sứ mệnh: “Nơi hun đúc tài năng vì sự phát
triển bền vững của Tây Nguyên”.


9

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giảng viên.
a. Bộ máy tổ chức của Phân hiệu
Phân hiệu có 09 đơn vị chức năng ( 04 Phòng, 04 Tổ, 01 Ban
quản lý KTX) và 06 đơn vị đào tạo ( 05 tổ Chuyên môn, 01 Trung
tâm Tin học – Ngoại ngữ).
b. Về đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức của Phân hiệu
Đến năm 2014 với tổng số cán bộ viên chức là 81 người, trong
đó có 56 giảng viên và 25 chuyên viên.
c. Về hoạt động đào tạo
Trong năm hoạt động đầu tiên 2007, Phân hiệu có 595 SV các
hệ theo học. Tính đến nay, con số đó đã lên đến 2.184 SV, trong đó
có 1.503 sinh viên hệ chính quy chiếm 69.78% và 681 sinh viên hệ
vừa làm vừa học chiếm 30.22%.
d. Về cơ sở vật chất
- Cơ sở 1: Khu giảng đường có diện tích 1.6ha, số 704 Phan
Đình Phùng, Kon tum
- Cơ sở 2: Khu nội trú sinh viên diện tích 2.1ha, đường Duy
Tân, Kon Tum
e. Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Từ năm 2010 đến nay, Phân hiệu thực hiện 56 đề tài NCKH
cấp cơ sở, 02 đề tài cấp tỉnh, 18 đề tài cấp ĐHĐN và 5 đề tài cấp Bộ;
tham gia 04 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Tích
cực nhằm duy trì các mối quan hệ với các trường đại học ở nước
ngoài như: trường Đại học Valenciennes, Đại học Lille, Pháp.
2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT
2.2.1. Mục đích khảo sát
Tìm hiểu thực trạng hoạt động NCKH của SV và việc QL hoạt
động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum làm cơ sở đề


10

xuất các biện pháp QL hoạt động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN
tại Kon Tum hiện nay.
2.2.2. Nội dung khảo sát
- Khảo sát thực trạng hoạt động NCKH của SV; Quản lý hoạt
động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông qua ý
kiến đánh giá của CBQL, GV và SV.
- Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản
lý hoạt động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông
qua ý kiến đánh giá của chuyên gia.
2.2.3. Tiến trình khảo sát thực trạng
Thời gian khảo sát: Từ tháng 12/2014 đến tháng 02/2015
Địa điểm khảo sát: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Đối tượng khảo sát: 20 CBQL, 25 GV; 100 SV (năm thứ 3 đến
năm thứ 5) và ý kiến của chuyên gia (20 CBQL, GV).
2.2.4. Phương pháp xử lý kết quả khảo sát
- Sử dụng các phương pháp thống kê toán học để xử lý và
phân tích kết quả điều tra, khảo sát.
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV PHÂN
HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
2.3.1. Quá trình hình thành, phát triển phong trào NCKH
của SV
Cùng với quá trình xây dựng và phát triển về nhiều mặt của
Phân hiệu, phong trào NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
cũng được xây dựng và từng bước phát triển. Với nhiều hình thức
phong phú và đa dạng, thông qua các môn học dưới sự hướng dẫn
của giảng viên, SV làm các bài tập lớn, tiểu luận, Semina…


11

2.3.2. Nhận thức của CBQL, GV và SV về tầm quan trọng
hoạt động NCKH của SV
Theo kết quả khảo sát, phần lớn CBQL, GV và SV đều cho
rằng hoạt động NCKH của SV ở trường đại học là quan trọng và rất
quan trọng. Điều này nói lên sự nhận thức đúng đắn của CBQL, GV
và SV về hoạt động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
2.3.3. Thực trạng hoạt động NCKH của SV
Giai đoạn 2012 – 2014 có 32 đề tài NCKH được triển khai, thu
hút 103 SV tham gia.
Chất lượng đề tài NCKH của SV từ 2012 – 2014 được Hội
đồng khoa học Phân hiệu đánh giá với tỷ lệ tốt, khá tăng dần qua các
năm, cụ thể: Năm 2012- 2013 tỷ lệ đề tài xếp loại tốt chiếm 21.43%;
khá chiếm 50%, đạt chiếm 28.57%; năm 2013 - 2014 tốt là 27.77%;
khá 55.56%; đạt 16.67%.
Kết quả hoạt động NCKH của SV trong vòng 2 năm qua đã
góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng đào tạo của Phân hiệu,
giúp SV củng cố và nâng cao kiến thức học được trong Phân hiệu,
biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời
sống và xã hội, đồng thời giúp SV ra trường tự tin hơn khi bước vào
đời, vào nghề.
2.4. THỤC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV
PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
2.4.1.Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch NCKH
của SV
Kết qủa ý kiến khảo sát tập trung ý kiến đánh giá của CBQL
và GV ở mức độ tương đối tốt với điểm TBC từ 3.75 trở lên, còn ý
kiến đánh giá của SV ở mức độ điểm TBC là 3.02 trở lên. Trong 02
năm gần đây, Phân hiệu được đánh giá là tích cực trong hoạt động


12

NCKH, hoạt động này được gắn kết chặt chẽ với hoạt động đào tạo
của SV thông qua các quy chế về NCKH của SV.
2.4.2. Thực trạng tổ chức triển khai hoạt động NCKH
của SV
Kết quả khảo sát cho thấy đa số ý kiến đánh giá của CBQL và
GV đều cho rằng Phân hiệu quan tâm tổ chức triển khai hoạt động
NCKH của SV. Một số ý kiến cho rằng: Hoạt động NCKH của SV
Phân hiệu trong thời gian qua chưa đáp ứng được kỳ vọng và chưa
phát huy được khả năng của GV hướng dẫn cũng như tiềm năng
của SV..
2.4.3. Thực trạng công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động
NCKH của SV
Kết quả khảo sát cho ta thấy các ý kiến của CBQL và GV
đánh giá điểm TBC từ 3.15 trở lên, điều này thể hiện lãnh đạo Phân
hiệu đã có sự quan tâm đối với hoạt động NCKH của SV.
2.4.4. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động
NCKH của SV
Tìm hiểu thực trạng kiểm tra – đánh giá hoạt động NCKH của
SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, chúng tôi tiến hành khảo sát ý
kiến đánh giá của QBQL, GV và SV với kết quả thể hiện ở bảng 2.9.
Kết quả khảo sát về mức độ kiểm tra, Phân hiệu thường xuyên kiểm
tra hoạt động NCKH của SV, có điểm TBC ở mức từ 3.22 trở lên.
Quan sát kết hợp các phương pháp nghiên cứu thực tiễn khác chúng
tôi nhận thấy, chưa có sự thống nhất định kỳ đánh giá công trình
NCKH của SV ở các tổ chuyên môn cũng như cấp Phân hiệu. Trong
một số trường hợp vẫn còn hiện tượng dễ dãi trong cách đánh giá
hay, các tiêu chí đánh giá còn chung chung.
2.4.5. Thực trạng quản lý thông tin, tuyên truyền hoạt
động NCKH của SV


13

Kết quả khảo sát về thực trạng QL thông tin, tuyên truyền hoạt
động NCKH của SV cho thấy ý kiến đánh giá của CBQL & GV với điểm
TBC đạt từ 3.00 trở lên, ý kiến đánh giá của SV đạt từ 2.80 trở lên. Theo
kết quả phỏng vấn của chúng tôi cho thấy sự hiểu biết của SV về hoạt
động NCKH của SV phân hiệu còn khá hạn chế.
2.4.6. Thực trạng công tác khuyến khích, hỗ trợ hoạt động
NCKH của SV
Thực tế khảo sát về ý kiến CBQL và GV đánh giá ở mức TBC
là 2.95, còn SV là 2.80 điều này cho thấy nguồn kinh phí hạn hẹp
nên việc hỗ trợ cho SV thực hiện nghiên cứu đề tài rất hạn chế. Ngân
sách của Bộ GD&ĐT dành cho hoạt động NCKH của SV Phân hiệu
không nhiều.
2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT
ĐỘNG NCKH CỦA SV PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
2.5.1. Mặt mạnh
Trước hết, đó là sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Phân hiệu đối
với các bộ phận chức năng trực thuộc. Đội ngũ CBQL, GV Phân
hiệu là các thầy cô giáo có năng lực sư phạm, có phẩm chất chinh trị
tốt, có uy tín trong tập thể sư phạm, nhiệt tình và được bồi dưỡng về
công tác quản lý, có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu của
chuẩn nghề.
2.5.2. Mặt yếu
Tuy có sự đồng đều về mặt nhận thức của các đối tượng QL về
tầm quan trọng của hoạt động NCKH của SV nhưng biểu hiện ở mức
độ không cao. Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức đúng, chưa
thực sự tự giác, tự lực trong NCKH, các công trình NCKH của SV
còn mang tính lý thuyết và chưa gắn liền với thực tiễn, hiệu quả đóng
góp vào việc phục vụ học tập và nghiên cứu chưa cao.
2.5.3. Thời cơ


14

Là đơn vị thành viên của ĐHĐN là đại học theo định hướng
nghiên cứu. Đóng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với đội ngũ CB,
GV trẻ, có trình độ về chuyên môn, được quán triệt sâu sắc về tư
tưởng, nhận thức của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo đúng đắn và quyết
liệt của Ban Giám đốc, tăng cường các lớp bồi dưỡng kiến thức về
NCKH cho SV.
2.5.4. Thách thức
Cần bồi dưỡng cho bộ phận chuyên trách về nghiệp vụ QL,
kiến thức NCKH từ lý thuyết, phương pháp đến năng lực thực hành.
Cần có chuyên gia tư vấn về lĩnh vực NCKH để hỗ trợ cho SV về
phương pháp và kỹ năng NCKH. Đầu tư, nâng cấp CSVC đáp ứng
cho nhu cầu học tập và NC của GV là một thách thức không nhỏ.
CHƯƠNG 3
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC
ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP
3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống
3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Đảm bảo tính phù hợp, khả thi
3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả
3.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SV
PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho SV, GV và CBQL về hoạt
động NCKH của SV trong Phân hiệu
a. Mục đích, ý nghĩa
* Đối với sinh viên: SV phải xác định NCKH là bản chất của
đào tạo ở trường đại học, là một trong các biện pháp chủ yếu để nâng
cao chất lượng đào tạo của Phân hiệu.


15

* Đối với giảng viên: Quán triệt sâu sắc cho GV các quy định,
quyết định của Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng và của Phân hiệu về
hoạt động NCKH.
* Đối với cán bộ quản lý: Nhà QL cần có tầm nhìn và nhận
thức đúng đắn về hoạt động NCKH của SV.
b. Nội dung và cách thực hiện
- Xây dựng một kế hoạch phát triển, kế hoạch QL hoạt động
NCKH có tính chiến lược nhằm tạo ra một sức hút trong NCKH đối
với lực lượng này.
- Quán triệt cho SV, GV và CBQL thấy được trách nhiệm, tầm
quan trọng của hoạt động NCKH, xem NCKH là hoạt động đặc
trưng, là nhu cầu, quyền lợi cần đáp ứng, thoả mãn.
3.2.2. Đổi mới cơ chế và quy trình quản lý hoạt động
NCKH của sinh viên.
a. Mục đích, ý nghĩa
Qua tìm hiểu thực trạng và kinh nghiệm nhiều năm làm công
tác QL hoạt động NCKH của SV, chúng tôi nhận thấy, muốn đổi mới
cơ chế và quy trình QL hoạt động NCKH của SV, trước hết chủ thể
QL phải quan tâm đến việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, tổ chức
triển khai kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp với điều kiện thực tế
của Phân hiệu trong từng giai đoạn, cụ thể cho từng năm học.
b. Nội dung và cách thực hiện
Nhằm nâng cao hơn nữa công tác QL hoạt động NCKH của
SV. Việc đổi mới cơ chế và quy trình QL của hoạt động này thể hiện
ở những điểm sau:
- Kế hoạch hoạt động NCKH của SV phải nằm trong kế hoạch
hàng năm của Phân hiệu.


16

- Tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu của SV; việc đánh giá
kết quả một đề tài NCKH của SV cũng phải theo đúng quy định và
quy chế thống nhất.
3.2.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý hoạt động NCKH
a. Mục đích, ý nghĩa
Đối với hoạt động QL nói chung và hoạt động NCKH của SV
nói riêng, bộ máy QL đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Cơ cấu tổ
chức, cơ chế hoạt động của bộ máy QL có tác động trực tiếp đến hiệu
quả QL cũng như chất lượng hoạt động NCKH của SV.
b. Nội dung và cách thực hiện
- Phân hiệu cần quy định trách nhiệm chính và phát huy vai trò
QL hoạt động NCKH của Phòng KH,SĐH&HTQT phải xác định rõ
hoạt động NCKH của SV là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động
đào tạo của Phân hiệu.
- Các CBQL tham gia QL hoạt động NCKH của Phân hiệu là
những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, kinh
nghiệm, tâm huyết, có trách nhiệm tham mưu với Ban Giám đốc
Phân hiệu thực hiện nhiệm vụ NCKH của Phân hiệu.
3.2.4. Định hướng nghiên cứu bám sát nhiệm vụ phát triển
Phân hiệu
a. Mục đích, ý nghĩa
Xây dựng định hướng NC và quá trình xét duyệt đề tài NCKH
của SV là khâu quan trọng đầu tiên trong QL hoạt động NCKH của
Phân hiệu.
* Nội dung và cách thực hiện
Phòng KH, SĐH&HTQT, tổ Chuyên môn và GV cần định
hướng cho SV tham gia NCKH những đề tài bám sát các nội dung
mới phù hợp với chương trình đào tạo, phù hợp với sự phát triển
KH-CN theo tinh thần của Nghị quyết 29/NQ-TW, ngày 4/11/2013,


17

Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo đã đề ra.
3.2.5. Bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng NCKH
a. Mục đích, ý nghĩa
Ở trường đại học bên cạnh nhiệm vụ hoc tập, NCKH cũng là
nhiệm vụ quan trọng, vì vậy ngoài sự hướng dẫn của GV, SV phải có
biện pháp tự tìm tòi học hỏi, tự nâng cao năng lực. Đây là hoạt động
quan trọng của quá trình đào tạo, là tiền đề thúc đẩy, nâng cao trình
độ, năng lực học tập của SV.
b. Nội dung và cách thực hiện
Phòng Đào tạo, tổ Chuyên môn cần đưa bộ môn phương pháp
luận NCKH vào nội dung đào tạo chính thức, từ học kỳ 2 năm thứ 1
để SV dần tiếp cận với NCKH. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi
dưỡng theo chuyên đề về phương pháp NCKH ít nhất 1 lần trong 1
học kỳ để bồi dưỡng và hoàn thiện kỹ năng cho SV, cho GV về khả
năng hướng dẫn SV NCKH.
3.2.6. Huy động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động
NCKH của SV
a. Mục đích, ý nghĩa
Để hoạt động NCKH có hiệu quả, cần huy động các nguồn lực
sau: Nguồn nhân lực phục vụ hoạt động NCKH; nguồn kinh phí cho
hoạt động NCKH; cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ
cho hoạt động NCKH; mạng thông tin phục vụ cho hoạt động
NCKH; môi trường NCKH.
b. Nội dung và cách thực hiện
- Nguồn nhân lực
Phân hiệu cần tăng cường bồi dưỡng, chế độ phù hợp với đội
ngũ GV vững về chuyên môn và giàu tâm huyết.
- Nguồn tài lực


18

Tài chính là một “mắt xích” quan trọng kết nối mọi hoạt động
trong Phân hiệu, trong đó có hoạt động NCKH.
c. Cơ sở vật chất – kỹ thuật, trang thiết bị
Phân hiệu cần đầu tư kinh phí, xây dựng, nâng cấp CSVC hiện
đại, đảm bảo thông tin tư liệu giúp SV thuận lợi trong nghiên cứu,
nhanh chóng tiếp cận với những vấn đề khoa học tiên tiến, nâng cao
chất lượng công trình NCKH. Đặc biệt nguồn kinh phí đầy đủ sẽ
tăng cường khả năng tổ chức tốt hoạt động khoa học.
d. Nguồn thông tin
Ngày nay, sự bùng nổ thông tin khắp toàn cầu làm cho thế giới
thông tin ngày càng trở nên phức tạp và hỗn loạn. Lượng thông tin
dồi dào, phong phú vừa là yếu tố thuận lợi nhưng đồng thời cũng là
thách thức. Nguồn tài liệu sách vở, báo chí, tài liệu NC, thông tin là
các công cụ đầu tiên cần thiết cho các hoạt động NCKH.
e. Môi trường NCKH
Môi trường NCKH ở trường đại học bao hàm từ hoạt động
NCKH của GV, hoạt động học tập, nghiên cứu và rèn luyện của SV,
chính vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy và trò trong quá
trình dạy và học thì mới giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhiệm vụ
NCKH và nhiệm vụ học tập của SV.
3.2.7. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động
NCKH
a. Mục đích, ý nghĩa
Bản chất của NCKH là hoạt động sáng tạo, mục đích của NCKH
là tìm tòi, khám phá thế giới, tạo ra thông tin mới vận dụng vào thực tiễn
để thỏa mãn nhu cầu cuộc sống con người. Giá trị của sản phẩm NCKH
thể hiện ở tính thông tin, ứng dụng và tính kinh tế của nó.
b. Nội dung và cách thực hiện


19

Phòng KH, SĐH&HTQT phối hợp với tổ Quản trị mạng và
truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền về hoạt
động NCKH cũng như phổ biến rộng rãi kết quả NCKH của SV
trong và ngoài Phân hiệu qua nhiều kênh truyền thông như: Tổ chức
các buổi hội thảo để SV báo cáo đề tài nghiên cứu đã được thông qua
Hội đồng khoa học Phân hiệu, đưa tin trong bảng tin khoa học của
Phân hiệu, đăng bài trên các tạp chí khoa học.
3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP
Mỗi biện pháp đều có vai trò, chức năng riêng, có tính độc lập
tương đối, có mối quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau, hỗ trợ
nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất.
3.4. KHẢO NGHIỆM MỨC ĐỘ CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI
CỦA CÁC BIỆN PHÁP
Trong từng biện pháp cụ thể, sự tương quan giữa tính cấp thiết
và tính khả thi được thể hiện cụ thể:
Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL, GV và SV về
hoạt động NCKH của SV trong Phân hiệu với mức đánh giá là rất
cấp thiết (4.55 điểm) và rất khả thi (4.35 điểm). Điều này cho thấy
việc nâng cao nhận thức của CBQL, GV và SV về tầm quan trọng
hoạt động NCKH của SV có ý nghĩa quan trọng tạo điều kiện thuận
lợi cho việc triển khai các biện pháp QL hoạt động NCKH của SV
tiếp theo.
Biện pháp 2: Đổi mới cơ chế và quy trình QL hoạt động
NCKH của SV với mức độ đánh giá là cấp thiết (4.05 điểm) và khả
thi (4.05 điểm). Điều này cho thấy việc thực hiện biện pháp đổi mới
cơ chế và quy trình QL hoạt động NCKH của SV phù hợp, khả thi
với điều kiện phát triển của Phân hiệu

hiện nay.


20

Biện pháp 3: Hoàn thiện bộ máy QL hoạt động NCKH với
mức đánh giá là rất cấp thiết (4.45 điểm) và rất khả thi (4.25 điểm).
Điều này cho thấy Phân hiệu cần hoàn thiện bộ máy QL hoạt động
NCKH của SV trong đó cần tăng cường sự phối hợp chăt chẽ của các
bộ phân liên quan trong việc QL hoạt động NCKH của SV.
Biện pháp 4: Định hướng nghiên cứu bám sát nhiệm vụ phát
triển Phân hiệu với mức đánh giá cấp thiết (4.05 điểm) và khả thi
(4.05 điểm). Điều này cho thấy GV cần có những định hướng nghiên
cứu cho SV tập trung vào những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đến nhiệm
vụ phát triển của Phân hiệu trong thời gian tới.
Biện pháp 5: Bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng NCKH
với mức đánh giá rất cấp thiết (4.45 điểm) và rất khả thi (4.25 điểm).
Điều này cho thấy việc bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng
NCKH rất quan trọng, giúp CBQL, GV và SV có những kiến thức và
điều kiện cần thiết khi tham gia NCKH.
Biện pháp 6: Huy động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động
NCKH của SV chúng tôi nhận thấy rằng, các chuyên gia có sự đánh
giá có sự chênh lệch, ở mức đánh giá là rất cấp thiết (4.45) xếp ở vị
trí thứ 2 nhưng ở mức đánh giá là khả thi (3.90) xếp ở vi trí thứ 5.
Điều này cho thấy với các biện pháp có yếu tố khách quan các
chuyên gia đánh giá mức độ khả thi thấp hơn mức độ

cấp thiết.

Biện pháp 7: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động
NCKH đều đánh giá ở mức cấp thiết (4.00 điểm) và khả thi (4.00
điểm). Điều này cho thấy việc đẩy mạnh phổ biến, ứng dụng kết quả
NCKH của SV là cần thiết, thu hút SV tích cực tham gia đồng thời
tạo động lực cho GV nhiệt tình tham gia hướng dẫn SV NCKH.


21

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
ở các trường đại học; là một trong những biện pháp chủ yếu để nâng
cao chất lượng đào tạo, là sự kết hợp giữa đào tạo nhân lực và bồi
dưỡng nhân tài. NCKH giúp SV củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến
thức đã học, làm quen với các phương pháp tư duy, tạo điều kiện để
sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên
môn đặt ra, góp phần giải quyết một số vấn đề do thực tiễn đặt ra
thông qua việc ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất, đời sống
và an ninh quốc phòng.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng QL hoạt động
NCKH của SV, chúng tôi có một số kết luận khái quát như sau:
- Các hoạt động NCKH của SV trong 02 năm trở lại đây đã
từng bước thay đổi và đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng, đã phần
nào thu hút SV đến với NCKH, khơi dậy niềm đam mê, yêu NCKH
của SV thúc đẩy mạnh mẽ hơn phong trào NCKH của SV Phân hiệu.
- Các biện pháp QL hoạt động NCKH dần đi vào nề nếp, QL
hoạt động này trên các mặt xây dựng kế hoạch, định hướng, chỉ đạo
tổ chức thực hiện, nghiệm thu, kiểm tra đánh giá,... Phối kết hợp
nhiều biện pháp nâng cao năng lực và nhận thức SV: giáo dục chính
trị - tư tưởng, tâm lý giáo dục, thi đua khen thưởng,… thực hiện
đúng và đủ nội dung chức năng QL. Tuy nhiên, bên cạnh các thành
tựu còn một số hạn chế cần khắc phục:
- Trong QL hoạt động NCKH của SV, việc quán triệt nâng cao
nhận thức cho SV về nhiệm vụ NCKH của SV trường đại học chưa
thực hiện triệt để và sâu rộng trong toàn thể SV, một số ít SV chưa
nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của NCKH trong giáo dục đại


22

học nên chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động NCKH trong
Phân hiệu.
- Nhân sự của Phòng KH, SĐH&HTQT chưa thật hợp lý, phụ
trách công tác NCKH là GV kiêm nhiệm, nên chưa thật sự đầu tư
cho công tác NCKH của Phân hiệu.
- Thực tế việc xây dựng kế hoạch NCKH hằng năm đều có
thực hiện, nhưng chưa có một quy trình thực hiện hoàn chỉnh, thống
nhất phổ biến dưới dạng văn bản với những kế hoạch chi tiết, cụ thể
cho từng giai đoạn. Việc chỉ đạo của Phòng KH, SĐH&HTQT về
công tác QL hoạt động NCKH đang còn tùy tiện, chưa lập kế hoạch
chỉ đạo thông suốt cho toàn bộ quá trình QL các hoạt động này.
- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng NCKH
chưa được chú trọng thường xuyên, hầu như bị bỏ quên. Kỹ năng
NCKH của SV còn hạn chế, nhất là kỹ năng viết báo cáo khoa học,
xử lý số liệu.
- Các nguồn lực phục vụ cho hoạt động NCKH được thực hiện
dựa trên CSVC sẵn có của Phân hiệu, phục vụ cho giảng dạy là
chính, với nguồn kinh phí hạn hẹp dành cho NCKH, Phân hiệu chưa
tính đến đầu tư trang thiết bị cho phục vụ NCKH. Nguồn cung cấp
thông tin của Phân hiệu (sách, internet, các phương tiện truyền
thông…) còn nhiều hạn chế, bất cập.
- Thư viên chưa cập nhật, chủ động, sáng tạo, chưa có hoạt
động đột phá để tăng cường cung cấp nguồn thông tin, tài liệu phục
vụ cho hoạt động NCKH của sinh viên.
- Kết quả hoạt động NCKH của SV Phân hiệu còn mang tính
lý luận, chưa được phổ biến, áp dụng nhiều trong thực tiễn.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng, kết quả nghiên cứu số liệu qua
phiếu khảo sát hoạt động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại Kon
Tum, luận văn đã đề xuất 7 biện pháp quản lý như sau:


23

- Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và SV về
tầm quan trọng của hoạt động NCKH của SV trong Phân hiệu.
- Biện pháp 2: Đổi mới cơ chế và quy trình quản lý hoạt động
NCKH của SV
- Biện pháp 3: Hoàn thiện bộ máy quản lý hoạt động NCKH
- Biện pháp 4: Định hướng nghiên cứu bám sát nhiệm vụ phát
triển Phân hiệu
- Biện pháp 5: Bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng NCKH
- Biện pháp 6: Huy động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động
NCKH của SV
- Biện pháp 7: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hoạt động
NCKH
Tất cả các biện pháp đều được các chuyên gia đánh giá là cấp
thiết và có tính khả thi. Do đó, để thực hiện một cách khoa học và có
hiệu quả, các biện pháp này phải được triển khai một cách đồng bộ,
hợp lý theo đúng nhiệm vụ, chức năng để đạt được mục tiêu đề ra,
nhằm tăng cường QL hoạt động NCKH của SV Phân hiệu ĐHĐN tại
Kon Tum hiện nay.
2. KHUYẾN NGHỊ
2.1. Đối với Đại học Đà Nẵng
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế, nguồn nhân
lực có chất lượng. Ưu tiên đào tạo GV và CBQL để phục vụ tốt cho
công tác quản lý.
- Quan tâm đầu tư kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho cán bộ tùy theo vị trí công tác, chức năng nhiệm vụ
của họ và đầu tư kinh phí cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
hoạt động NCKH.
- Phát triển quan hệ đối tác NCKH với các viện NC có uy tín
trong và ngoài nước về lĩnh vực KH-CN.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×