Tải bản đầy đủ

giáo án mỹ thuật đan mạch lớp 2 cả năm

Mĩ thuật khối 2
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp các bài 1; bài 6; bài 11 và bài 14 (4 tiết)

(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh nhận biết được ba độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt; có
kiến thức đơn giản về màu sắc.
- Kĩ năng: Học sinh biết tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang
trí hoặc bài vẽ tranh; phân biệt được đậm nhạt của màu sắc khi sử dụng trong trang trí; vận
dụng được vào trang trí khung ảnh, bưu thiếp...
- Thái độ: Học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt
bằng lời nói.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Đoạn nhạc, tranh, ảnh, phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp chì màu, …
- Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):


Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
bắt nhịp bài hát đầu tiết.

cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Hộp màu của - Học sinh lắng nghe, cảm nhận.
em”.
2. Các hoạt động chính:
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm (3 phút)
* Mục tiêu: Học sinh nhận biết được 3 độ
đậm, nhạt của màu sắc qua tranh vẽ.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên gợi ý để học sinh nêu tên các - Học sinh luân phiên kể tên các màu mà
màu mà mình biết.

mình biết như xanh, đỏ, vàng, tím, …

- Giáo viên trình chiếu (hoặc gắn lên bảng) - Học sinh quan sát và nhận xét.
các tranh chỉ những sắc màu khác nhau như
đậm, đậm vừa, nhạt để học sinh quan sát và
yêu cầu các em nhận xét về độ đậm nhạt của
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

màu sắc.
2.2. Hoạt động 2: Kĩ năng sáng tạo (25-28
ph)
* Mục tiêu: Học sinh nhận biết và tạo ra
được 3 độ đậm, nhạt của màu sắc.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên phát cho mỗi nhóm 01 bức - Học sinh thảo luận, chỉ cho nhau những
tranh, yêu cầu các nhóm thảo luận, chỉ ra chỗ có màu đậm, đậm vừa và nhạt.

những chỗ có màu đậm, đậm vừa và nhạt.

- Đại diện nhóm trình bày và chỉ trước lớp.

- Giáo viên yêu cầu học sinh dùng các màu - Học sinh tạo ra 3 độ đậm nhạt của màu
sẵn có để tạo ra 3 độ đậm nhạt của màu.
theo yêu cầu, trình bày trước lớp.
- Giáo viên yêu cầu học sinh dùng vở thực - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo
hành Mĩ thuật để thực hiện các yêu cầu của viên:
các bài 1; bài 6; bài 11 và bài 14.

+ Các nhóm học sinh trung bình, yếu: thực
hiện bài 1 hoặc bài 6.
+ Các nhóm học sinh khá: thực hiện bài 6 và
bài 11.
+ Các nhóm học sinh giỏi: thực hiện bài 11
và bài 14.
- Lớp nhận xét.

- Giáo viên nhận xét.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế. - Học sinh lắng nghe.
- Nếu các nhóm chưa làm kịp, giáo viên yêu
cầu thực hiện tiếp vào tiết sau.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học. - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ……

; Thứ ……., ngày …. tháng … năm ……

Tích hợp các bài 1; bài 6; bài 11 và bài 14 (4 tiết)
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

(Tiết 2 + 3)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh nhận biết được ba độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt; có
kiến thức đơn giản về màu sắc.
- Kĩ năng: Học sinh biết tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang
trí hoặc bài vẽ tranh; phân biệt được đậm nhạt của màu sắc khi sử dụng trong trang trí; vận
dụng được vào trang trí khung ảnh, bưu thiếp...
- Thái độ: Học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt
bằng lời nói.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Đoạn nhạc, tranh, ảnh, phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp chì màu, …
- Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):
- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ
bắt nhịp bài hát đầu tiết.
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Các hoạt động chính (tiếp theo):
2.3. Hoạt động 3: Vẽ theo nhạc (60 phút)
* Mục tiêu: Học sinh sáng tạo ra màu các
sắc độ của màu, vận dụng vào trang trí.
* Cách tiến hành:
 Bước 1. Nghe nhạc và vẽ theo tiếng nhạc:
- Giáo viên chia lớp thành 5 nhóm (theo
nhóm cùng trình độ), phát giấy khổ to cho
mỗi nhóm.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm nghe nhịp
điệu, tiết tấu nhanh, chậm; mạnh, nhẹ của
tiếng nhạc và vẽ theo cảm xúc riêng của
mình.
- Giáo viên mở nhạc, yêu cầu học sinh vẽ
theo động lệnh của giáo viên (về đậm nhạt;
vẽ nét cong, thẳng, hay chấm màu).

Hoạt động của học sinh
- Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
cả lớp cùng hát đầu tiết.
- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

- Học sinh lập nhóm, chuẩn bị bút màu cá
nhân.
- Học sinh nắm yêu cầu.

- Học sinh vừa di chuyển xung quanh bàn
của nhóm, vừa vẽ ngẫu hứng vào vị trí bất
kỳ trên giấy vẽ (có thể vẽ chồng chéo lên
các nét màu đã có).
- Khi tờ giấy đã hết chỗ trống, giáo viên yêu - Học sinh dừng vẽ.
cầu dừng lại và tắt nhạc.
- Giáo viên yêu cầu học sinh cảm nhận và - Học sinh cảm nhận và trao đổi thể hiện
trao đổi thể hiện cảm xúc về bức tranh của cảm xúc về bức tranh của nhóm.
nhóm.
 Bước 2. Sử dụng hình vẽ trừu tượng vào
trang trí:
- Giáo viên yêu cầu các nhóm cảm nhận, - Mỗi cá nhân trong nhóm cảm nhận, thưởng
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

thưởng thức vẻ đẹp của các ô hình và nghĩ
về một nội dung theo trí tưởng tượng của cá
nhân.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm dùng khung
giấy, lựa chọn hoạ tiết trang trí có đủ 3 sắc
màu đậm, đậm vừa, nhạt từ bức vẽ trừu
tượng của nhóm vừa hoàn thành
 Bước 3. Trang trí cho một sản phẩm:
 Nhóm trung bình, yếu:
- Vẽ một hình vuông bất kì (dùng giấy nháp,
giấy vở cũ hay vở thực hành Mĩ thuật).
- Dùng ô hình vừa cắt (hoặc xé), trang trí
vào hình vuông đó.
 Nhóm khá:
- Vẽ một khung ảnh (dùng giấy nháp, giấy
vở cũ hay vở thực hành Mĩ thuật).
- Dùng ô hình vừa cắt (hoặc xé) để vận dụng
vào trang trí khung ảnh.
 Nhóm giỏi:
- Vẽ và viết một bưu thiếp (dùng giấy nháp,
giấy vở cũ hay vở thực hành Mĩ thuật).
- Dùng ô hình vừa cắt (hoặc xé) để vận dụng
vào trang trí bưu thiếp. Chọn nền và các
mảng chữ, kiểu chữ, màu sắc tương thích
với hình trang trí.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.
- Nếu các nhóm chưa làm kịp, giáo viên yêu
cầu thực hiện tiếp vào tiết sau.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

thức vẻ đẹp của các ô hình và nghĩ về một
nội dung theo trí tưởng tượng của riêng
mình.
- Các nhóm dùng khung giấy, lựa chọn hoạ
tiết trang trí có đủ 3 sắc màu đậm, đậm vừa,
nhạt từ bức vẽ trừu tượng của nhóm vừa
hoàn thành
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của giáo
viên.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp các bài 1; bài 6; bài 11 và bài 14 (4 tiết)

(Tiết 4)
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh nhận biết được ba độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt; có
kiến thức đơn giản về màu sắc.
- Kĩ năng: Học sinh biết tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang
trí hoặc bài vẽ tranh; phân biệt được đậm nhạt của màu sắc khi sử dụng trong trang trí; vận
dụng được vào trang trí khung ảnh, bưu thiếp...
- Thái độ: Học sinh phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt
bằng lời nói.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Đoạn nhạc, tranh, ảnh, phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp chì màu, …
- Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho cả
nhịp bài hát đầu tiết.

lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Các hoạt động chính:
2.4. Hoạt động 4: Phân tích, diễn giải (10 ph)

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

* Mục tiêu: Học sinh biết thảo luận, đánh giá về
sản phẩm của bạn.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên gợi ý để học sinh sắp xếp, trưng bày - Học sinh sắp xếp, trưng bày sản phẩm của
sản phẩm của nhóm mình.
nhóm mình.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm quan sát sản - Các nhóm chọn sản phẩm của nhóm bạn để
phẩm của nhóm bạn, thảo luận về kiến thức, kỹ thảo luận, nhận xét, đánh giá.
năng trang trí cơ bản trong khi hoàn thiện sản
phẩm về: cách xen kẽ, đối xứng, họa tiết, màu
sắc, đậm nhạt ... từ đơn giản đến phức tạp.
2.5. Hoạt động 5: Giao tiếp, đánh giá (20 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét, tự đánh giá
và đánh giá bài bạn.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu các nhóm thuyết trình về - Học sinh các nhóm lần lượt thuyết trình về sản
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2
sản phẩm của nhóm mình.

phẩm của nhóm mình.

- Giáo viên khuyến khích học sinh đặt câu hỏi - Học sinh nhóm khác đặt câu hỏi như: Làm thế
cho nhóm bạn.

nào? Vì sao chọn mảng màu đó? Vì sao trang trí
như vậy, … cho nhóm bạn.

 Lưu ý: Giáo viên chú ý đến việc sử dụng
những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ mĩ thuật
khi điều hành hoạt động chia sẻ kinh nghiệm,
đánh giá kết quả học tập để học sinh phát triển
thêm về kiến thức, kĩ năng mĩ thuật.
- Giáo viên khuyến khích học sinh sử dụng kết - Học sinh suy nghĩ, vận dụng khi ở nhà.
quả hoạt động vào trang trí nhiều loại sản phẩm
có trang trí đường diềm như: nhãn vở, sổ tay, túi
xách, váy áo...
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Học sinh lắng nghe.

- Dẫn dắt từ chủ đề “Hộp màu của em” sang - Học sinh lắng nghe.
chủ đề “Em và những người thân yêu”.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp bài 10 và bài 23 (2 tiết)

(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên khuôn mặt để
vẽ tranh chân dung theo cảm nhận.
- Kĩ năng: Học sinh vẽ được chân dung của bản thân hoặc người mình yêu thích.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

- Thái độ: Học sinh phát huy được khả năng diễn đạt cảm xúc của bản thân đối với
người khác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, …
- Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):
- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ
bắt nhịp bài hát đầu tiết.
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Em và những
người thân yêu”.
2. Các hoạt động chính:
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm (3 phút)
* Mục tiêu: Học sinh nhận biết sự khác nhau
về nét mặt của mỗi người.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên gợi ý để học sinh nhận xét:
Trong lớp mình có rất nhiều bạn. Có bao
nhiêu bạn nhỉ? Chúng ta có giống nhau
không? Hãy đứng dậy và quan sát xem nào!
2.2. Hoạt động 2: Vẽ biểu cảm (25-30 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết cách quan sát,
hình dung các bộ phận trên khuôn mặt để vẽ
tranh chân dung theo cảm nhận.
* Cách tiến hành:
 Bước 1. Vẽ mù (không nhìn giấy):
- Giáo viên yêu cầu học sinh tự mình nhớ lại
và vẽ bạn mình theo trí nhớ, không nhìn
giấy và cũng không nhìn bạn.

Hoạt động của học sinh
- Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
cả lớp cùng hát đầu tiết.
- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.
- Học sinh lắng nghe, cảm nhận.

- Học sinh quan sát và nhận xét.

- Học sinh vẽ tập trung trong vòng 10-15
phút. Mắt của các em nhìn tới đâu thì tay
cầm bút vẽ trên giấy theo các bộ phận mắt
quan sát. Học sinh cố gắng không nhìn vào
giấy và đưa nét vẽ liền mạch khi vẽ. Học
sinh vẽ từ 3- 4 tờ với một mẫu.

- Giáo viên duy trì không khí tập trung và
hỗ trợ các em khi gặp khó khăn bằng một số
câu gợi mở:
+ Em đang nhớ đường nét của bộ phận nào?
Miệng, mắt, mũi, cằm hay má?
+ Em có nhận thấy đường nét của mái tóc
không? Đường nét bắt đầu từ đâu và đi theo
hướng nào?
+ Đường nét của cổ gặp đường nét khuôn
mặt ở chỗ nào?
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

+ Cổ, vai ngực nối với nhau ra sao?
+ Các em nhận thấy đường nét quần áo
quanh cổ và vai không?
 Bước 2. Thảo luận về các đường nét biểu
cảm:
- Giáo viên yêu cầu học sinh đính các bức
vẽ của mình trên tường.
- Giáo viên yêu cầu các em cùng nhau xem
tranh, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm vẽ
tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy”
hoặc vẽ cách điệu.
- Giáo viên gợi ý bằng một số câu hỏi:
+ Chúng ta vừa làm gì? Các em có thích bài
tập này không? Tại sao?
+ Các em vẽ có giống mẫu không?
+ Bức tranh nào vẽ chi tiết nhất? Hiệu quả
của những chi tiết này là gì?
+ Có ai “gian lận” trong quá trình vẽ không?
Làm thế nào em nhận ra điều đó?
+ Qua hoạt động này, chúng ta đã được hình
thành kĩ năng nào?
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.
- Nếu các nhóm chưa làm kịp, giáo viên yêu
cầu thực hiện tiếp vào tiết sau.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh đính các bức vẽ của mình trên
tường.
- Học sinh cùng nhau xem tranh, thảo luận
và chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh qua hoạt
động “Vẽ không nhìn giấy” hoặc vẽ cách
điệu.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp bài 10 và bài 23 (2 tiết)

(Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên khuôn mặt để
vẽ tranh chân dung theo cảm nhận.
- Kĩ năng: Học sinh vẽ được chân dung của bản thân hoặc người mình yêu thích.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

- Thái độ: Học sinh phát huy được khả năng diễn đạt cảm xúc của bản thân đối với
người khác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, …
- Học sinh: bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):
- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ
bắt nhịp bài hát đầu tiết.
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Các hoạt động chính (tiếp theo):
2.2. Hoạt động 2: Vẽ biểu cảm (15-20 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết lựa chọn, điều
chỉnh và vẽ màu vào tranh biểu cảm.
* Cách tiến hành:
 Bước 3. Thể hiện tranh biểu đạt bằng
màu sắc:
- Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn, điều
chỉnh các tranh đã vẽ cho phù hợp với biểu
cảm mà các em muốn thể hiện.
- Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ màu vào
bức vẽ đã chọn.
- Giáo viên khuyến khích học sinh lựa chọn
chất liệu, màu sắc phù hợp để vẽ nhằm tăng
tính biểu cảm.
- Giáo viên đi và quan sát cả lớp, giúp học
sinh yếu.
- Giáo viên đặt câu hỏi để giúp các em lựa
chọn được màu sắc và nội dung đạt chất
lượng:
+ Em muốn thể hiện điều gì và em thể hiện
nội dung đó như thế nào trong bức tranh
này?
+ Tại sao em sử dụng những mầu đó ở chỗ
này?
+ Hình ảnh trong tranh của em có theo
những gì em muốn thể hiện không?
+ Trong bức “Vẽ không nhìn giấy” của
mình, em muốn thêm hay bỏ chi tiết nào? Lí
do?

Hoạt động của học sinh
- Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
cả lớp cùng hát đầu tiết.
- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

- Học sinh lựa chọn, điều chỉnh các tranh đã
vẽ cho phù hợp với biểu cảm mà mình muốn
thể hiện.
- Học sinh vẽ màu vào bức vẽ đã chọn.

Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

+ Nhân vật trong bức vẽ thể hiện trạng thái
tình cảm gì? Biểu hiện ở điểm nào?
- Giáo viên giới thiệu các tác phẩm nghệ - Học sinh quan sát, cảm nhận.
thuật của các hoạ sĩ trong nước và nước
ngoài giúp học sinh tự tin hơn, có ấn tượng
và hiểu rõ những phong cách biểu cảm khác
nhau khi vẽ chân dung.
2.3. Hoạt động 3: Giao tiếp, đánh giá (10 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét, tự đánh giá
và đánh giá bài bạn.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày theo
nhóm, trang trí góc sản phẩm của nhóm mình.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm thuyết trình về
sản phẩm của nhóm mình.
- Giáo viên khuyến khích học sinh đặt câu hỏi
cho nhóm bạn.

- Học sinh trình bày theo nhóm, trang trí góc
sản phẩm của nhóm mình.
- Học sinh các nhóm lần lượt thuyết trình về sản
phẩm của nhóm mình.
- Học sinh nhóm khác đặt câu hỏi để tìm hiểu
cách vẽ của bạn.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, dẫn dắt từ chủ - Học sinh lắng nghe.
đề “Em và những người thân yêu” sang chủ
đề “Trường em”.
- Giáo viên khuyến khích học sinh sử dụng - Học sinh ghi nhận.
phương pháp này để vẽ biểu cảm các đối
tượng khác trong các bối cảnh khác nhau
khi ở nhà.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học. - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp các bài 2, bài 7, bài 19 và bài 21 (4 tiết)

(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:

Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

- Kiến thức: Học sinh phát triển được những hiểu biết cơ bản về các hoạt động ở
trường; hiểu được hình dáng đơn giản của con người trong cac hoạt động để tạo hình dáng
bằng cách vẽ, nặn hoặc xé dán.
- Kĩ năng: Học sinh phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu
chuyện của chính các em ở trường; phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của
bản thân.
- Thái độ: Yêu thích trường, lớp; kính trọng thầy cô; thân thiện với bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, …
- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, một số bức hình hoặc đồ vật

có hình tranh trí …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
bắt nhịp bài hát đầu tiết.

cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Trường em”.
2. Các hoạt động chính:
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm (3 phút)

- Học sinh lắng nghe, cảm nhận.

* Mục tiêu: Học sinh nhận biết về trang trí
và cách trang trí.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên đưa ra ví dụ về trang trí, trình - Học sinh quan sát, cảm nhận.
chiếu (hoặc gắn lên bảng) các hình ảnh về
trang trí.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm kiếm - Học sinh nêu và nhận xét.
những khu vực được trang trí xung quanh
trường, từ nhà đến trường, ở nhà các em.
2.2. Hoạt động 2: Kĩ năng sáng tạo (25-28
ph)
* Mục tiêu: Học sinh có được những hiểu
biết cơ bản về các hoạt động ở trường; hiểu
được hình dáng đơn giản của con người
trong cac hoạt động.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu học sinh dùng vở thực - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

hành Mĩ thuật để thực hiện các yêu cầu của viên:
các bài 2; bài 7; bài 19 và bài 21.

+ Các nhóm học sinh trung bình, yếu: thực
hiện bài 2 hoặc bài 7.
+ Các nhóm học sinh khá: thực hiện bài 7 và
bài 19.
+ Các nhóm học sinh giỏi: thực hiện bài 19

và bài 21.
- Giáo viên trình chiếu (hoặc gắn bảng) - Học sinh quan sát.
tranh thiếu nhi.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận về các bức - Các nhóm thảo luận.
tranh trên theo các gợi ý:
+ Mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu - Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét.
sắc truyện tranh.
+ (Nhóm khá, giỏi) Mô tả các hình ảnh, các
hoạt động và màu sắc trên tranh, nêu cảm
nhận về vẻ đẹp của tranh.
- Giáo viên chốt nội dung.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế. - Học sinh lắng nghe.
- Yêu cầu học sinh chuẩn bị tiết sau.

- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học. - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ……

; Thứ ……., ngày …. tháng … năm ……

Tích hợp các bài 2, bài 7, bài 19 và bài 21 (4 tiết)

(Tiết 2 + 3)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh phát triển được những hiểu biết cơ bản về các hoạt động ở
trường; hiểu được hình dáng đơn giản của con người trong cac hoạt động để tạo hình dáng
bằng cách vẽ, nặn hoặc xé dán.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

- Kĩ năng: Học sinh phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu
chuyện của chính các em ở trường; phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của
bản thân.
- Thái độ: Yêu thích trường, lớp; kính trọng thầy cô; thân thiện với bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, …
- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, một số bức hình hoặc đồ vật

có hình tranh trí …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
bắt nhịp bài hát đầu tiết.

cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.
2. Các hoạt động chính (tiếp theo):
2.3. Hoạt động 3: Vẽ cùng nhau; tạo hình
nhân vật biểu cảm (60-70 ph)
* Mục tiêu: Học sinh vẽ (xé, dán; nặn; uốn
dây thép hoặc giấy bồi) được hình dáng đơn
giản của con người trong cac hoạt động;
phát triển được khả năng tưởng tượng và
sáng tạo về một câu chuyện của chính các
em ở trường; phát triển được khả năng diễn
đạt những suy nghĩ của bản thân.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm theo - Học sinh lập nhóm theo yêu cầu của giáo
trình độ.

viên.

- Giao việc cho mỗi nhóm thực hiện:
 Các nhóm học sinh yếu:

- Các nhóm nhận nhiệm vụ.

- Vẽ tranh tùy ý về đề tài “Em đi học”.

- Học sinh hiểu nội dung đề tài để vẽ tranh

- Tô màu vào tranh đã vẽ.
 Các nhóm học sinh trung bình:

Đề tài em đi học

- Vẽ tranh về ngôi trường của em trong giờ - Học sinh hiểu đề tài giờ ra chơi ở sân
trường để vẽ tranh theo ý thích, sắp xếp phù
ra chơi.
- Tô màu vào tranh đã vẽ.

hợp với chủ đề.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

 Các nhóm học sinh khá:
- Xé, dán để tạo dáng người đang hoạt động. - Học sinh hiểu các bộ phận chính và hình
dáng hoạt động của con người để xé, dán
thành dáng người đang hoạt động.
- Sắp xếp các sản phẩm của nhóm để tạo
thành một nhóm người.
 Các nhóm học sinh giỏi:
- Nặn hoặc uốn dây thép thành dáng người - Học sinh hiểu các bộ phận chính và hình
đang hoạt động.

dáng hoạt động của con người để nặn hoặc

- Sắp xếp các sản phẩm của nhóm để tạo uốn dây thép thành dáng người đang hoạt
thành một nhóm người.
động.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế. - Học sinh lắng nghe.
- Nếu các nhóm chưa làm xong thì sẽ thực
hiện tiếp ở tiết sau.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học. - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp các bài 2, bài 7, bài 19 và bài 21 (4 tiết)

(Tiết 4)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh phát triển được những hiểu biết cơ bản về các hoạt động ở
trường; hiểu được hình dáng đơn giản của con người trong cac hoạt động để tạo hình dáng
bằng cách vẽ, nặn hoặc xé dán.
- Kĩ năng: Học sinh phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu
chuyện của chính các em ở trường; phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của
bản thân.
- Thái độ: Yêu thích trường, lớp; kính trọng thầy cô; thân thiện với bạn bè.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, …
- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, một số bức hình hoặc đồ vật có
hình tranh trí …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát
nhịp bài hát đầu tiết.

cho cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Các hoạt động chính (tiếp theo):
2.4. Hoạt động 4: Phân tích, diễn giải (10 ph)

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

* Mục tiêu: Học sinh biết thảo luận, đánh giá
về sản phẩm của bạn.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên gợi ý để học sinh sắp xếp, trưng - Học sinh sắp xếp, trưng bày sản phẩm
bày sản phẩm của nhóm mình.
của nhóm mình.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm quan sát sản - Các nhóm chọn sản phẩm của nhóm bạn
phẩm của nhóm bạn, thảo luận theo các câu hỏi để thảo luận, nhận xét, đánh giá.
gợi ý:
+ Những hình ảnh chồng chéo ở những vị trí
xa, gần khác nhau tạo ra không gian ba chiều ?
+ Không gian trong tranh gần hay xa?
+ Các dáng hoạt động của các nhân vật trong
bức vẽ như thế nào?
2.5. Hoạt động 5: Giao tiếp, đánh giá (20 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét, tự đánh giá
và đánh giá bài bạn.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu các nhóm thuyết trình về - Các nhóm thuyết trình về sản phẩm của
sản phẩm của nhóm mình.

nhóm mình.

- Giáo viên khuyến khích học sinh đặt câu hỏi - Học sinh đặt câu hỏi cho nhóm bạn:
cho nhóm bạn.

+ Hình ảnh này thể hiện điều gì?
+ Mối quan hệ giữa những nhân vật trong

 Lưu ý: Giáo viên chú ý đến việc sử dụng hình ảnh là gì?
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ mĩ thuật + Các hoạt động trong tranh là hoạt động
như không gian ba chiều, gần, xa, ...
gì? Trong bối cảnh không gian nào?
- Giáo viên khuyến khích mỗi nhóm học sinh - Học sinh suy nghĩ, vận dụng khi ở nhà.
trình bày câu chuyện của mình giống như một
vở kịch ngắn. Từ một vị trí, hình dáng cố định
trong tranh, các em sẽ tự tìm ra cách biểu cảm,
hành động khác và thay đổi vị trí nhân vật tạo
cách sắp đặt bố cục khác để thể hiện xem điều
gì sẽ xảy ra tiếp theo?
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Học sinh lắng nghe.

- Dẫn dắt từ chủ đề “Trường em” sang chủ đề - Học sinh lắng nghe.
“Thiên nhiên quanh em”.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp các bài 3, bài 4, bài 13 và bài 28 (4 tiết)

(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh tich cực, chủ động kham phá, hiểu được vẻ đẹp, sự phong phú
đa dạng của thiên nhiên.
- Kĩ năng: Học sinh tạo được các hình dáng đơn giản về cây cối, hoa lá, ...; biết sắp
xếp các hình đơn lẻ từ ngân hang hình ảnh để tạo được bức tranh về thiên nhiên.
- Thái độ: Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, một số tranh, ảnh về thiên nhiên,
cây, lá, …

Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, các bức tranh về thiên nhiên mà
các em sưu tầm được…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
bắt nhịp bài hát đầu tiết.

cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Thiên nhiên - Học sinh lắng nghe, cảm nhận.
quanh em”.
2. Các hoạt động chính:
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm (3 phút)
* Mục tiêu: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp,
sự phong phú đa dạng của thiên nhiên.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên trình chiếu (hoặc gắn lên bảng) - Học sinh quan sát, cảm nhận.
các hình ảnh về lá, cây, hoa, thiên nhiên.
- Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày và - Học sinh nêu và nhận xét.
giải thích thêm về những bức hình mà các
em sưu tầm được về thiên nhiên.
2.2. Hoạt động 2: Kĩ năng sáng tạo (28 ph)
* Mục tiêu: Học sinh tạo được các hình
dáng đơn giản về cây cối, hoa lá, ...
* Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu học sinh dùng vở thực - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo
hành Mĩ thuật để thực hiện các yêu cầu của viên:
các bài 3; bài 4; bài 13 và bài 28.
+ Các nhóm học sinh trung bình, yếu: thực - Học sinh cần vẽ được vài lá cây và cây
hiện bài 3 và bài 4.

đơn giản. Tô màu làm tăng thêm nét sống

động cho cây.
+ Các nhóm học sinh khá: thực hiện bài 4 và - Học sinh cần vẽ được vườn hoa hay công
bài 13.

viên với một số loài cây. Tô màu làm tăng
thêm nét sống động cho vườn hoa hay công

viên.
+ Các nhóm học sinh giỏi: thực hiện bài 13 - Học sinh cần vẽ được vườn hoa hay công
và bài 28.

viên với một số loài cây. Tô màu làm tăng
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

thêm nét sống động cho vườn hoa hay công
viên. Yêu cầu tô màu đều, gọn.
- Giáo viên chốt nội dung.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế. - Học sinh lắng nghe.
- Yêu cầu học sinh chuẩn bị tiết sau.

- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học. - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm …… ; Thứ ……., ngày …. tháng … năm ……

Tích hợp các bài 3, bài 4, bài 13 và bài 28 (4 tiết)

(Tiết 2 + 3)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh tich cực, chủ động kham phá, hiểu được vẻ đẹp, sự phong phú
đa dạng của thiên nhiên.
- Kĩ năng: Học sinh tạo được các hình dáng đơn giản về cây cối, hoa lá, ...; biết sắp
xếp các hình đơn lẻ từ ngân hang hình ảnh để tạo được bức tranh về thiên nhiên.
- Thái độ: Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, một số tranh, ảnh về thiên nhiên,
cây, lá, …
- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, các bức tranh về thiên nhiên mà
các em sưu tầm được…
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát
nhịp bài hát đầu tiết.

cho cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.
2. Các hoạt động chính (tiếp theo):
2.3. Hoạt động 3: Vẽ qua quan sát; tạo hình
nhân vật biểu cảm (60-70 phút)
* Mục tiêu: Học sinh vẽ (xé, dán; nặn; uốn dây
thép hoặc giấy bồi) được các hình dáng đơn
giản về cây cối, hoa lá, ...; biết sắp xếp các
hình đơn lẻ từ ngân hang hình ảnh để tạo được
bức tranh về thiên nhiên.
* Cách tiến hành:
 Bước 1. Tạo vườn cây, công viên:
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm theo trình - Học sinh lập nhóm theo yêu cầu của
độ.

giáo viên.

- Giao việc cho mỗi nhóm thực hiện:
 Các nhóm học sinh yếu:

- Các nhóm nhận nhiệm vụ.

Vẽ vài cành lá và cây; tô màu vào tranh đã vẽ.
 Các nhóm học sinh trung bình:
Vẽ tranh về vườn hoa hay công viên; tô màu
vào tranh đã vẽ.
 Các nhóm học sinh khá:
Xé, dán để tạo một số cây, sắp xếp thành vườn
cây hay công viên.
 Các nhóm học sinh giỏi:
Nặn hoặc uốn dây thép được một số cây; sắp
xếp các sản phẩm của nhóm để tạo thành một
vườn cây hay công viên.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Học sinh lắng nghe.

- Nếu các nhóm chưa làm xong thì sẽ thực hiện
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

tiếp ở tiết sau.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ……

Tích hợp các bài 3, bài 4, bài 13 và bài 28 (4 tiết)

(Tiết 4)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh tich cực, chủ động kham phá, hiểu được vẻ đẹp, sự phong phú
đa dạng của thiên nhiên.
- Kĩ năng: Học sinh tạo được các hình dáng đơn giản về cây cối, hoa lá, ...; biết sắp
xếp các hình đơn lẻ từ ngân hang hình ảnh để tạo được bức tranh về thiên nhiên.
- Thái độ: Học sinh phát triển được khả năng diễn đạt những suy nghĩ của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, một số tranh, ảnh về thiên nhiên,
cây, lá, …
- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, các bức tranh về thiên nhiên mà
các em sưu tầm được…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát
nhịp bài hát đầu tiết.

cho cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

2. Các hoạt động chính (tiếp theo):
2.3. Hoạt động 3: Vẽ qua quan sát; tạo hình
nhân vật biểu cảm (5 phút)
 Bước 2. Sắp đặt, hoàn chỉnh sản phẩm:
- Giáo viên yêu cầu các nhóm hoàn chỉnh sản - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của
phẩm của nhóm mình; sắp xếp các hình đơn lẻ giáo viên.
từ ngân hàng hình ảnh để tạo được bức tranh về
thiên nhiên.
2.4. Hoạt động 4: Phân tích, diễn giải (10 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết thảo luận, đánh giá
về sản phẩm của bạn.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên gợi ý để học sinh sắp xếp, trưng - Học sinh sắp xếp, trưng bày sản phẩm
bày sản phẩm của nhóm mình.
của nhóm mình.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm quan sát sản - Các nhóm chọn sản phẩm của nhóm bạn
phẩm của nhóm bạn, thảo luận theo các câu hỏi để thảo luận, nhận xét, đánh giá.
gợi ý:
+ Những hình ảnh chồng chéo ở những vị trí
xa, gần khác nhau tạo ra không gian ba chiều ?
+ Không gian trong tranh gần hay xa?
+ Cách sắp xếp, bố cục của bức tranh thế nào?
2.5. Hoạt động 5: Giao tiếp, đánh giá (20 ph)
* Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét, tự đánh giá
và đánh giá bài bạn.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu các nhóm thuyết trình về - Các nhóm thuyết trình về sản phẩm của
sản phẩm của nhóm mình.

nhóm mình.

- Giáo viên khuyến khích học sinh đặt câu hỏi - Học sinh đặt câu hỏi cho nhóm bạn trả
cho nhóm bạn.

lời.

 Lưu ý: Giáo viên chú ý đến việc sử dụng
những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ mĩ thuật
như không gian ba chiều, gần, xa, ...
- Giáo viên khuyến khích mỗi nhóm học sinh - Học sinh suy nghĩ, vận dụng khi ở nhà.
trình bày câu chuyện của mình giống như một
hướng dẫn viên du lịch nhằm giới thiệu cho
khách tham quan về vườn hoa hay công viên.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Học sinh lắng nghe.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

- Dẫn dắt từ chủ đề “Thiên nhiên quanh em” - Học sinh lắng nghe.
sang chủ đề “Đồ vật thân quen”.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm ………

Tích hợp các bài 15, bài 22, bài 25 và bài 33 (4 tiết)

(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình dáng, màu sắc của
các đồ vật quen thuộc, gần gũi với các em.
- Kĩ năng: Học sinh biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên mỗi đồ vật để vẽ
được các đồ vật theo quan sát và cảm nhận.
- Thái độ: Học sinh phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác
nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, một số tranh, ảnh về đồ vật, …
- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, các bức tranh về đồ vật mà các
em sưu tầm được…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):
- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ
bắt nhịp bài hát đầu tiết.
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
- Giáo viên giới thiệu chủ đề “Đồ vật thân
quen”.
2. Các hoạt động chính:

Hoạt động của học sinh
- Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát cho
cả lớp cùng hát đầu tiết.
- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.
- Học sinh lắng nghe, cảm nhận.

Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm (5 phút)
* Mục tiêu: Học sinh hiểu được sự đa dạng,
phong phú về hình dáng, màu sắc của các đồ
vật quen thuộc, gần gũi với các em.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên trình chiếu (hoặc gắn lên bảng) - Học sinh quan sát, cảm nhận.
các hình ảnh về một số đồ vật như cái cốc,
bình đựng nước.
- Giáo viên giới thiệu cho học sinh một số - Học sinh quan sát, cảm nhận.
mẫu trang trí đường diềm, các họa tiết trang
trí hình vuông, hình tròn.
- Yêu cầu học sinh nêu những điểm khác - Học sinh nhận xét.
nhau giữa các mẫu vật.
2.2. Hoạt động 2: Kĩ năng sáng tạo (25 ph)
* Mục tiêu: Học sinh vẽ được các đồ vật qua
cảm nhận riêng của mình.
* Cách tiến hành:
 Bước 1. Thảo luận về cửa hàng sẽ tạo:
- Giáo viên đưa ra những cách thức để kết - Học sinh làm việc theo nhóm và quyết
hợp vật liệu tạo thành một cửa hàng, và định sẽ bán gì trong cửa hàng để xây dựng
khuyến khích học sinh suy nghĩ xem những cửa hàng phù hợp với cách chọn mặt hàng.
Như cái bình đựng nước, cái cốc, …
thứ gì có thể bán trong cửa hàng.
- Giáo viên thống nhất kích thước của cửa - Kích thước cửa hàng của mỗi nhóm là
hàng với học sinh.
1,2m x 1m
 Bước 2. Vẽ mù:
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhớ lại một - Học sinh vẽ theo trí nhớ, không nhìn giấy
mẫu vật (cái cốc, cái bình đựng nước) và vẽ vẽ.
vào giấy (giấy nháp, vở cũ, …).
 Bước 3. Thảo luận về các đường nét biểu
cảm:
- Giáo viên yêu cầu học sinh đính các bức
vẽ của mình trên tường.
- Giáo viên yêu cầu các em cùng nhau xem
tranh, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm vẽ
tranh qua hoạt động “Vẽ không nhìn giấy”.
 Bước 4. Thể hiện tranh biểu đạt bằng
màu sắc:
- Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn, điều
chỉnh các tranh đã vẽ cho phù hợp với biểu
cảm mà các em muốn thể hiện.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Học sinh đính các bức vẽ của mình trên
tường.
- Học sinh cùng nhau xem tranh, thảo luận
và chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh qua hoạt
động “Vẽ không nhìn giấy”.

- Học sinh lựa chọn, điều chỉnh các tranh đã
vẽ cho phù hợp với biểu cảm mà mình muốn
thể hiện.
Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế. - Học sinh lắng nghe.
- Yêu cầu học sinh chuẩn bị tiết sau.
- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học. - Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ngày dạy: Thứ ……., ngày ……. tháng … năm …… ; Thứ ……., ngày …… tháng … năm ……

Tích hợp các bài 15, bài 22, bài 25 và bài 33 (4 tiết)

(Tiết 2 + 3)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình dáng, màu sắc của
các đồ vật quen thuộc, gần gũi với các em.
- Kĩ năng: Học sinh biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên mỗi đồ vật để vẽ
được các đồ vật theo quan sát và cảm nhận.
- Thái độ: Học sinh phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác
nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo viên: Phiếu nhóm, bút dạ, bút sáp, chì màu, một số tranh, ảnh về đồ vật, …
- Học sinh: Bút chì, giấy vẽ, bút màu, vở Mĩ thuật, các bức tranh về đồ vật mà các
em sưu tầm được…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
1. Hoạt động khởi động (2 phút):

Hoạt động của học sinh

- Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp bài hát
nhịp bài hát đầu tiết.

cho cả lớp cùng hát đầu tiết.

- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Các hoạt động chính (tiếp theo):

- Cả lớp để đồ dùng học tập lên bàn.

Nguyentrangmath.com sưu tầm


Mĩ thuật khối 2

2.3. Hoạt động 3: Vẽ cùng nhau (60-70 phút)
* Mục tiêu: Học sinh phát triển khả năng tạo
hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm.
* Cách tiến hành:
 Bước 1. Vẽ theo quan sát:
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các vật - Học sinh quan sát các vật mẫu (đường
mẫu (đường diềm, trang trí hình vuông, hình diềm, trang trí hình vuông, hình tròn) để
tròn) để vẽ cá nhân.

vẽ cá nhân.

- Giáo viên yêu cầu học sinh tô màu vào các đồ - Học sinh tô màu vào các đồ vật đã vẽ ở
tiết trước (cái cốc, bình đựng nước).
vật đã vẽ ở tiết trước.
- Giáo viên yêu cầu học sinh trưng bày tranh - Học sinh trưng bày tranh của mình trên
của mình trên tường theo thứ tự 1, 2, 3, 4... tường của lớp học.
theo chiều ngang, mỗi học sinh có số hình a, b, - Học sinh tạo một ngân hàng các bức vẽ
c, d... theo chiều dọc

về các đồ vật, cách trang trí đường diềm,
trang trí hình vuông, hình tròn theo các
cách khác nhau.

 Bước 2. Vẽ theo nhóm:
- Giáo viên chia nhóm học sinh theo sở thích.
- Học sinh lập nhóm.
- Yêu cầu các nhóm dùng các họa tiết trang trí - Các nhóm thảo luận, sáng tạo ra những
đường diềm, hình vuông, hình tròn đã vẽ để vật dụng có trang trí các họa tiết vừa vẽ.
trang trí một số vật dụng (khăn, áo, quả bóng,
mặt bàn, …).
 Bước 3. Tạo “Cửa hàng” đồ lưu niệm:
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận để tìm - Học sinh thảo luận để tìm phương án
phương án sắp xếp các đồ dùng trong cửa hàng sắp xếp các đồ dùng trong cửa hàng của
của mình.
mình sao cho bắt mắt.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm hoàn chỉnh các - Học sinh thực hiện theo yêu cầu.
đồ vật của mình để tiết sau trưng bày.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Giáo viên nhận xét tiết học, liên hệ thực tế.

- Học sinh lắng nghe.

- Nếu các nhóm chưa làm xong thì sẽ thực hiện
tiếp ở tiết sau.
- Yêu cầu học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

- Học sinh dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

Nguyentrangmath.com sưu tầm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×