Tải bản đầy đủ

giáo án công nghệ 9 kỳ 1 ( soạn chuẩn)

Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:

Tiết 1
Bài 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG.

I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Biết được vị trí vai trò của nghề điện dân dụng đối với đời sống và sản xuất.
- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.
- Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.
biến thế.
2. Kĩ năng
- Quan sát, tìm hiểu và phân tích
3. Thái độ.
- Say mê hứng thú ham thích môn học
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh.
1. Giáo viên.

- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh
2. Học sinh
-Sách giáo khoa, vở ghi, một số bài thơ ca ngợi nghề điện
III. Phương Pháp
- PP Vấn đáp
- PP Trực quan
- PP thảo luận nhóm
IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục.
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới
Hoạt động của GV
HĐHS
Nội dung
*HĐ 1: Tìm hiểu vai trò, vị trí của nghề điện trong sản xuất và đời sống
I. Vai trò và vị trí của
- Yêu cầu học sinh đọc mục I
nghề điện dân dụng trong
và thảo luận nêu vai trò, vị trí - Đọc thảo luận sản xuất và đời sống:
của nghề điện trong sản xất
- Nghề điện dân dụng rất đa
và đời sống.
dạng hoạt động chủ yếu trong
- Gọi HS ở các nhóm trả lời.
các lĩnh vực sử dụng điện
năng phục vụ cho đời sống,
- Nhận xét bổ xung
- Đứng tại chỗ sinh hoạt và lao động sản xuất
trả lời
của các hộ tiêu dùng điện
- Ghi vở
1


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

HĐ2: Tìm hiểu đặc điểm yêu cầu của nghề điện.
II. Đặc điểm yêu cầu của

nghề điện.
- Yêu cầu học sinh đọc, tìm
1. Đối tượng lao động của
hiểu đối tượng lao động của
nghề điện dân dụng:
nghề điện.
- Đọc thảo luận
+ Thiết bị bảo vệ đóng
cắt và lấy điện.
+ Nguồn điện một chiều
- Hướng dẫn nhận xét nêu
và xoay chiều điện áp thấp
các đối tượng của nghề điện
dưới 380V.
yêu cầu học sinh ghi vở
-Nghe ghi vở
+ Thiết bị đo lường điện
+ Vật liệu và dụng cụ
làm việc của nghề điện.
+ Các loại đồ dùng điện
2. Nội dung lao động của
nghề điện:
- Theo em nội dung lao động
- Nội dung lao động của nghề
của nghề điện dân dụng bao
điện dân dụng bao gồm
gồm những lĩnh vực nào cho - Thảo luận trả những lĩnh vực:
ví dụ?
lời, lấy ví dụ cụ
+ Lắp mạng điện sản xuất
thể
và sinh hoạt:
Ví dụ : Lắp trạm biến áp,
phân xưởng, xây lắp đường
dây hạ áp.
- Nhận xét cho học sinh ghi
+ Bảo dưỡng vận hành,
vở
sữa chữa, khắc phục sự cố
- Nghe, ghi vở xảy ra trong mạng điện, các
thiết bị điện
3. Điều kiện làm việc của
nghề điện dân dụng.
- Theo em người thợ điện
- Điều kiện làm việc của nghề
làm việc trong điều kiện
điện bao gồm:
nào?
-Thảo luận, trả
+ Việc lắp đặt đường dây,
lời
sửa chữa trong mạng thường
-Yêu cầu học sinh hoàn
phải tiến hành ngoài trời, trên
thành câu hỏi trong mục 3
- Hoàn thành
cao, lưu động, gần khu vực có
câu hỏi trong
điện nên rất nguy hiểm.
mục 3.
- Điền dấu (X) vào ô trống.
a. (X) d. ( )

2


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

- Nhận xét bổ xung, cho ghi
vở
- Cho học sinh đọc và ghi vở
các yêu cầu của nghề điện,
các nơi đào tạo nghề, những
nơi hoạt động nghề
- Phân tích, cho học sinh ghi
vở

- Nghe ghi vở

- Đọc trả lời

b. (X) e. ( )
c. (X) g. (X)
4. Yêu cầu của nghề điện dân
dụng đối với người lao động.
Đọc SGK – 7
5. Triển vọng nghề
Đọc SGK – 7, 8
6. Những nơi đào tạo nghề
Đọc SGK – 8
7. Những nơi hoạt động nghề
Đọc SGK – 8

- Nghe, ghi vở

4. Củng cố.
- Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng là gì ?
- Điều kiện làm việc của nghề điện ?
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau.
Học bài theo SKG, vở ghi, trả lời các câu hỏi ở cuối bài, chuẩn bị bài sau,
sưu tầm các mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện.
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
---------------------o0o------------------

3


Công nghệ 9

Ngày soạn:

Nguyễn Thị Chinh

Tiết 2
Bài 2: VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT
MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ .

I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện.
- Nắm được công dụng tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu.
- Biết cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng một cách hợp lý.
2. Kĩ năng
- Quan sát, tìm hiểu và phân tích
3. Thái độ.
- Say mê hứng thú ham thích môn học
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh.
1. Giáo viên.
- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh, một số mẫu dây dẫn
điện và cáp điện, một số vật liệu cách điện, dây dẫn điện và dây dẫn từ.
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, sưu tầm một số
mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật liệu cách điện, dây dẫn điện và dây
dẫn từ.
III. Phương Pháp
- PP vấn đáp
- PP trực quan
IV. Tiến trình giờ dạy – giáo dục.
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ.
?1.Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng là gì ?
?2. Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển nhue thế nào?
3. Bài mới
HĐGV
HĐHS
Ghi bảng
* HĐ 1: Tìm hiểu cách phân loại dây dẫn điện.
- Yêu cầu học sinh đọc mục
I. Dây dẫn điện.
1 và thảo luận nêu các loại
1. Phân loại
dây dẫn, trả lời câu hỏi trong - Đọc thảo luận - Có loại dây dẫn trần, dây
mục.
dẫn bọc cách điện, dây dẫn
- Gọi HS ở các nhóm trả lời.
lõi nhiều sợi, dây dẫn lõi 1
sợi.
- Yêu cầu học sinh phân loại - Đứng tại chỗ
phân loại dây dẫn điện theo
trả lời
Dây Dây Dây Dây
bảng 2-1
- Phân loại dây
dẫn dẫn
dẫn dẫn
4


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

dẫn
- Yêu cầu học sinh hoàn
thành phần điền từ SGK
trang 10

trần

- Thảo luận
hoàn thành

d

bọc
lõi lõi 1
cách nhiều sợi
điện sợi
a,b,c b,c
a

- Lõi là phần trong của dây,
lõi có thể có 1 sợi hay
nhiều sợi

- Nhận xét hướnh dẫn cho
ghi
- Ghi vở

Điền từ thích hợp vào chỗ
trống :
+....Bọc cách điện
+…Nhiều …nhiều

* HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo day dẫn điện được bọc cách điện
2. Cấu tạo dây dẫn điện
- Yêu cầu học sinh đọc, tìm
được bọc cách điện.
hiểu dây dẫn điện được bọc
cách điện
- Đọc tìm hiểu - Gồm 2 phần :
+ Lõi : thường làm
-Hướng dẫn nhận xét cấu tạo
bằng đồng hoặc nhôm,
của dây dẫn có vỏ bọc cách
được chế tạo 1 sợi hoặc
điện.
nhiều sợi.
- Trả lời nêu
+ Vỏ cách điện :
cấu tạo
gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp
- Nhận xét cho học sinh ghi
thường làm bằng cao su
vở
hoặc chất cách điện tổng
hợp (PVC)
- Nghe ghi vở
- Vỏ cách điện của dây dẫn
điện thường có mài sắc
khác nhau để rễ phân biệt
và trong khi sử dụng.
* HĐ3: Tìm hiểu cách sử dung dây dẫn điện.
- Yêu cầu học sinh nêu cách
3. Sử dụng dây dẫn điện
sử dụng dây dẫn điện, từ đó
- Việc lựa chọn dây dẫn cần
lấy ví dụ cụ thể về dây dẫn
- Đọc trả lời,
tuân thủ theo bảng thiết kế,
điện có vỏ bọc
nêu cách sử
trong thiết kế dây dẫn
dụng và lấy ví thường được lựa chọn theo
- Nêu cách đọc kí hiệu dây
dụ
những tiêu chuẩn nhất định.

5


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

dẫn của bản vẽ thiết kế mạng
điện
- Trả lời đọc kí
hiệu.
- Nhận xét bổ xung cho ghi
vở.
- Nghe ghi vở

Ví dụ : Dây dẫn bọc
cách điện thường là
M(nxF) trong đó : M là lõi
đồng, n là số lõi dây, F là
tiết diện của dây lõi (mm2)
- Đọc kí hiệu dây dẫn điện
của bản vẽ thiết kế mạng
điện : M(2x1,5), A(2x2)
- Chú ý : SGK - 10
*HĐ4: Tìm hiểu cấu tạo dây cáp điện
- Yêu cầu học sinh đọc mục
II. Dây cáp điện
1 và thảo luận nêu cấu tạo
1.Cấu tạo :
cáp điện trong mục.
- Đọc thảo luận - Gồm có các bộ phận
- Gọi HS ở các nhóm trả lời.
chính sau:
- Hướng dẫn nhận xét cho
+ Lõi cáp : thường làm
học sinh ghi vở
- Đứng tại chỗ bằng đồng hoặc nhôm.
trả lời
+ Vỏ cáp thường làm
- Nghe ghi vở
bằng cao su tự nhiên, cao
su
tổng
hợp,
chất
polyvinylchride(PVC)....
+ Vỏ bảo vệ được chế
tạo phù hợp với môi trường
lắp đặt cáp khác nhau như
vỏ chịu nhiệt, mặn, ăn mòn.
4. Củng cố.
- Em hãy nêu cấu tạo của dây dẫn điện được bọc cách điện ?
- Em hãy cho biết tạo sao lớp vỏ cách điện thường có màu sắc khác nhau ?
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau.
Học bài theo SKG, vở ghi, trả lời các câu hỏi ở cuối bài, xem trước bài 3
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
---------------------o0o------------------

6


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:

Tiết 3
Bài 3: DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT
MẠNG ĐIỆN

I. Mục tiêu
1. Kiến thức.
- Biết được công dụng của một số loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
2. Kĩ năng
- Quan sát, tìm hiểu và phân tích, sử dụng được các dụng cụ trên để đo điện,
lắp đặt mạch điện.
3. Thái độ.
- Say mê hứng thú ham thích môn học
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh.
1. Giáo viên.
- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, một số loại đông hồ đo điệnnhư
ampe kế, vônkế, đồng hồ đa năng.
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, một số loại
dụng cụ như búa, cưa, kìm, tuavít.
III. Phương pháp
- PP Vấn đáp
- PP Trực quan
- PP Thảo luận nhóm
IV. Tiến trình giờ dạy – giáo dục.
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
Hỏi: Em hãy nêu cấu tạo của cáp điện?
3. Bài mới
HĐGV
HĐHS
Ghi bảng
*HĐ 1: Tìm hiểu đồng hồ đo điện
I. Đồng hồ đo điện.
1. Công dụng của đồng hồ
- Yêu cầu học sinh đọc mục - Đọc thảo luận đo điện.
1 và thảo luận nêu công dụng
- Nhờ có đồng hồ đo điện
của đồng hồ đo điện.
mà ta có thể biết được tình
- Gọi HS ở các nhóm trả lời. - Đứng tại chỗ trạng làm việc của mạch
- Hướng dẫn nhận xét cho
trả lời
điện, dụng cụ điện, biết
học sinh ghi vở
- Nghe ghi vở
đựoc các nguyên nhân hỏng
hóc để ta có thể sửa chữa
kịp thời.
7


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

- Đọc tìm hiểu
- Yêu cầu học sinh đọc, tìm
hiểu cách phân loại đồng hồ
đo điện.
-Hướng dẫn nhận xét về cách
phân loại đồng hồ điện, yêu
cầu học sinh hoàn thành
bảng 3.3 trong SGK T14
- Nhận xét cho học sinh ghi
vở
- Yêu cầu học sinh đọc và
tìm hiểu một số kí hiệu của
đồng hồ đo điện.
- Hướng dẫn học sinh khi vẽ
sơ đồ mạch điện thì sử dụng
các kí hiệu đó

- Trả lời nêu
cách phân loại,
hoàn thành
bảng 3.2
- Nghe ghi vở

- Quan sát
bảng 3.3
- Nghe ghi vở

2. Phân loại đồng hồ đo
điện.
Dựa vào đại lượng cần đo
người ta phân dồng hồ đo
điện thành các loại như sau:
- Ampe kế đo I
- Vôn kế đo U
- Công tơ đo công suất
tiêu thụ
- Ôm kế đo R
- Đồng hồ vạn năng đo
tất cả các loại trên
3. Một số kí hiệu của đồng
hồ đo điện.
- Vônkế (V)
- Ampe kế (A)
- Oát kế (W)
- Công tơ điện
- Ômkế

- Nhận xét bổ xung cho ghi
vở.

- Vẽ một số kí
hiệu vào vở
*HĐ 2: Tìm hiểu tên gọi các dụng cụ cơ khí
- GV chia nhóm theo bàn,
II. dụng cụ cơ khí.
yêu cầu Hs thảo luận nhóm.
1. Tên gọi các dụng cụ cơ
Mỗi nhóm nghiên cứu 1 loại - Đọc thảo luận khí.
dụng cụ cơ khí trong vòng
Thước dây; thước kẹp;
5p. Sau khi thảo luận xong
Panme; tua vit, búa; cưa gỗ,
bó cáo kết quả
- Đứng tại chỗ sắt; kìm tuối, kẹp, cắt;
trả lời
khoan tay, điện
- Yêu cầu học sinh đọc và
- Nghe ghi vở
nêu tên gọi của các dụng cụ
cơ khí.
2. Công dụng của một số
- Gọi HS ở các nhóm trả lời. - Đọc tìm hiểu dụng cụ cơ khí.
- Hướng dẫn nhận xét cho
- Tuỳ theo từng loại dụng
học sinh ghi vở
cụ cơ khí mà người ta có
thể dùng trong các trường
- Yêu cầu học sinh đọc, thảo
hợp khác nhau.
luận trả lời hoàn thành bảng - Trả lời hoàn
+ Thước -> Đo chiều dài.

8


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

3-4 SGK trang 15
thành bảng 3-4
-Hướng dẫn nhận xét về cách - Nghe ghi vở
điền từ trong bảng.
- Nhận xét cho học sinh ghi
vở
- Ghi vở

+ Thước kẹp -> đo đng
kính, kích thước chiều sâu
lỗ.
+ Pan me -> đo chính xác
đường kính dây điện
Hiệu quả phụ thuộc vào
một phần chúng ta lựa xhọn
dụng cụ lao động

- Từ bảng kết quả 3-4 gv nêu
hiệu quả của việc sử dụng
lựa chọn dụng cụ cơ khí.
4. Củng cố.
- Công dụng của đồng hồ đo điện.
- Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi cuối bài.
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau.
Học bài theo SKG, vở ghi, trả lời các câu hỏi ở cuối bài, xem trước bài 4
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
-----------------------------------o0o----------------------------

9


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:

Tiết 4
Bài 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (T1)

I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Biết được công dụng, cách sử dụng của một số loại đồng hồ đo điện.
2. Kĩ năng
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện, điện trở của mạch.
3. Thái độ.
- Đảm bảo an toàn, cẩn thận trong quá trình thực hành
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh .
1. Giáo viên.
- Am pe kế, vôn kế, ôm kế, oát kế, đồng hồ vạn năng.
2. Học sinh
- Dây dẫn,búa, cưa, kìm, tuavít, khoan tay.
III. Phương pháp
- PP thực hành
- PP trực quan
- PP vấn đáp
IV. Tiến trình giờ dạy – giáo dục:
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
Hỏi: Em hãy nêu công dụng của một số loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng
điện?
3. Bài mới
Giới thiệu bài: Các dụng cụ đo lường điện như vôn kế, ampe kế, vạn
năng kế, công tơ được sử dụng rất rộng rãi trong sản suất và trong sinh hoạt.
Các dụng cụ này được sử dụng rất rộng rãi nhằm mục đích xác định các đại
lượng như: Điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, điện năng…Cũng nhờ các
dụng cụ đo lường điện ta có thể phát hiện những hư hỏng, sự làm việc không
bình thường của các thiết bị điện và mạch điện. Mỗi dụng cụ đo có đặc tính sử
dụng riêng, vì thế để sử dụng đúng và tránh những sai lầm đáng tiếc cần nắm
vững chức năng của từng loại dụng cụ đo. Để củng có kiến thức, kĩ năng về
đo lường điện chúng ta cùng làm bài: “Thực hành- sử dụng đồng hồ đo
điện”
HĐGV
HĐHS
Ghi bảng
*HĐ 1: Chuẩn bị và kiểm tra chuẩn bị
- Chia nhóm
I. Chuẩn bị dụng cụ, vật
- Gọi HS ở các nhóm trả lời.
liệu và thiết bị.
- Phát đồ kiểm tra sự chuẩn
- Nhóm trưởng - Dụng cụ:
10


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

bị của học sinh

nhận nhóm
- Đồng hồ đo điện
- Nhận đồ dùng - Vật liệu
chuẩn bị thực
hành
* HĐ2: Tìm hiểu các loại đồng hồ đo điện
II.Nội dung và trình tự
thực hành.
1.Tìm hiểu đồng hồ đo
điện
- Quan sát , tìm - Tìm hiểu các kí hiệu được
- Yêu cầu học sinh tìm hiểu
hiểu
ghi trên mặt đồng hồ.
các đồng hồ đo điện.
- Mô tả các
- Chức năng của đồng hồ.
-Hướng dẫn nhận xét về cách chức năng, kí
- Tìm hiểu đại lượng đo,
tìm hiểu đồng hồ điện, mô tả, hiệu, cấu tạo
thang đo.
chỉ rõ các kí hiệu, chức năng, của đồng hồ đo - Cấu tạo của đồng hồ, các
cấu tạo.
điện.
bộ phận chính.
- Nhận xét cho học sinh ghi
2. Thực hành sử dụng
vở
đồng hồ đo điện.
- Thực hiện phương án 2:
Sử dụng đồng hồ vạn năng
đo điện trở.
4. Củng cố.
Công dụng, chức năng, cấu tạo của đồng hồ đo điện.
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau.
Học bài theo SKG, vở ghi, xem trước phần thực hành với phương án 2
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
---------------------o0o------------------

11


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:

Tiết 5
Bài 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (TIẾP)

I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Biết được công dụng, cách sử dụng của một số loại đồng hồ đo điện.
2. Kĩ năng
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện, điện trở của mạch.
3. Thái độ.
- Đảm bảo an toàn, cẩn thận trong quá trình thực hành
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh.
1. Giáo viên.
- Am pe kế, vôn kế, ôm kế, oát kế, đồng hồ vạn năng.
2. Học sinh
- Dây dẫn,búa, cưa, kìm, tuavít, khoan tay.
III. Phương pháp
- PP thực hành
- PP trực quan
- PP vấn đáp
- PP Thảo luận nhóm
III. Tiến trình giờ dạy – giáo dục:
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
Hỏi: Em hãy nêu công dụng một số loại đồng hồ đo điện?
3. Bài mới
HĐ1: Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành
HĐGV
HĐHS
Ghi bảng
- Chia nhóm thực hành
- Ngồi theo
I. Dụng cụ và vật liệu
- Chỉ định nhóm trưởng, giao nhóm TH
- Dụng cụ: Kìm điện, tua
nhiệm vụ cho các nhóm
- Lắng nghe
vít, bút thử điện
trưởng.
nhiệm vụ
- Đồng hồ đo điện
- Nêu mục tiêu, yêu cầu bài
- Lắng nghe, ghi - Vật liệu: Bảng điện, dây
thực hành và nội quy thực
chép
dẫn điện
hành. Nêu rõ tiêu chí đánh
giá kết quả
HĐ 2: Tìm hiểu cách sử dụng và cách đo của đồng hồ vạn năng.
GV nêu mục tiêu bài học
II. Đo điện trở bằng đồng
- Yêu cầu học sinh đọc bước - Đọc bài, nêu
hồ vạn năng.
1 trong SGK trang 20.
yêu cầu của bài. - Đồng hồ vạn năng phối
12


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

- Phát đồng hồ vạn năng cho - Quan sát , tìm
hợp chức năng của ba loại
học sinh.
hiểu
dụng cụ đo: am pe kế, vôn
- Yêu cầu học sinh tìm hiểu
- Mô tả các chức kế, ôm kế.
đồng hồ vạn năng.
năng, kí hiệu,
III. Tìm hiểu đồng hồ vạn
-Hướng dẫn nhận xét về cách cấu tạo, cách sử năng.
tìm hiểu đồng hồ vạn năng,
dụng đồng hồ
- Tranh vẽ phóng to đồng
mô tả, chỉ rõ các kí hiệu,
vạn năng.
hồ vạn năng
chức năng, cấu tạo, cách sử
dụng.
- Nhận xét cho học sinh ghi
- Ghi vở
vở
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu Hs ngồi theo nhóm - Ngồi theo
IV. Thực hành
TH
nhóm
- Cho Hs tiến hành thực hành - Tiến hành thực
theo nội dung bài
hành
- Quan sát, hướng dẫn các
nhóm
Hoạt động 4: Đánh giá và tổng kết bài thực hành
- Hướng dẫn Hs tự đánh giá - Lắng nghe và
- Cho các nhóm đánh giá kết tự đánh giá
quả chéo
- Đánh giá chéo
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy: - Lắng nghe
Kết quả, trình tự, thao tác,
thái độ
4. Củng cố.
Công dụng, chức năng, cấu tạo của đồng hồ vạn năng.
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau.
Học bài theo SKG, vở ghi, xem trước phần thực hành bước 2, chuẩn bị
báo cáo thực hành.
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
---------------------o0o------------------

13


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 6

Bài 5: THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN (t1)
I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Biết được yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số phương pháp nối dây
2. Kĩ năng
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
3. Thái độ.
- Đảm bảo an toàn.
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh .
1. Giáo viên.
- Kìm cắt, kìm tuốt, kìm mỏ nhọn, tua vít, mỏ hàn, hộp nối dây., nhựa thông
thiếc hàn
2. Học sinh
- Dây dẫn, băng dính, giấy giáp.
III. Phương pháp:
- PP Thực hành
- PP vấn đáp
- PP Trực quan
IV. Tiến trình dạy học – giáo dục
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới
*HĐ 1: Kiểm tra chuẩn bị.
HĐGV
HĐHS
Ghi bảng
- Yêu cầu học sinh đưa toàn
I Dụng cụ vật liệu và thiết
bộ dụng cụ chuẩn bị lên trên
bị.
bàn chuẩn bị thực hành.
- Chuẩn bị dụng
cụ thực hành
HĐ2: Tìm hiểu nội dung thực hành.
- Yêu cầu học sinh đọc và
II. Nội dung thực hành.
nêu một số kiến thức bổ trợ
1. Một số kiến thức bổ trợ.
cho việc thực hành.
- Đọc, quan sát , a. Các loại mối nối dây dẫn
tìm hiểu
điện
- Mối nối thẳng
- Mối nối phân nhánh
- Mối nối phụ kiện

14


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

-Hướng dẫn nhận xét phân
tích cho học sinh thấy được
yêu cầu và nhiệm vụ công
việc thực hành
- Nhận xét cho học sinh ghi
vở

- Nghe thảo luận
- Ghi vở

b. Yêu cầu mối nối
- Dẫn điện tốt: Diện trở của
mối nối nhỏ để dòng điện
truyền qua dễ dàng.
- Có độ bền cơ học cao:
Phải chịu được sức kéo, cắt
và sự dung chuyển.
- An toàn điện: Phải cách
điện tốt, mối nối không sắc
để trách làn thủng lớp băng
cách điện.
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật:
mối nối phảI gọn và đẹp.

4. Củng cố.
Có ba loại mối nối dây dẫn điện; Các loại mối nối cần đảm bảo các yêu
cầu: dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện, đảm bảo về mĩ thuật
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau.
- Học bài theo SKG, vở ghi.
- Xem trước phần 2 quy trình chung nối dây dẫn điện.
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
---------------------o0o------------------

15


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 7

Bài 5: THỰC HÀNH
NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( T2 )
I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Biết được yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số phương pháp nối dây
2. Kĩ năng
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
3. Thái độ.
- Đảm bảo an toàn.
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh.
1. Giáo viên.
- Kìm cắt, kìm tuốt, kìm mỏ nhọn, tua vít, mỏ hàn, hộp nối dây., nhựa thông
thiếc hàn
2. Học sinh
- Dây dẫn, băng dính, giấy giáp.
III. Phương pháp:
- PP vấn đáp
- PP trực quan
- PP thảo luận nhóm
IV. Tiến trình giờ dạy – giáo dục
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ.
Hỏi: Có mấy cách nối dây dẫn điện? Nối dây dẫn điện cần đảm bảo những
yêu cầu gì?
3. Bài mới
HĐ 1: Kiểm tra chuẩn bị.
HĐGV
HĐHS
Ghi bảng
I Dụng cụ vật liệu và thiết
- Yêu cầu học sinh đưa toàn
bị.
bộ dụng cụ chuẩn bị lên trên - Chuẩn bị dụng
bàn chuẩn bị thực hành.
cụ thực hành
HĐ2: Tìm hiểu nội dung thực hành.
II. Nội dung thực hành.
- Yêu cầu học sinh đọc và
2. quy trình chung nối dây
nêu một số kiến thức bổ trợ
- Đọc, quan sát , dẫn điện.
cho việc thực hành.
tìm hiểu
Bước 1: Bóc vỏ cách điện
Bước 2: Làm sạch lõi.
16


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

-Hướng dẫn nhận xét phân
tích cho học sinh thấy được
yêu cầu và nhiệm vụ công
việc thực hành
- Nhận xét cho học sinh ghi
vở

- Nghe thảo luận
trả lời
- Ghi vở

Bước 3: Nối dây
a. Nối dây dẫn theo đường
thẳng.
b. Nối rẽ
c. Nối dây dung phụ kiện
Bước 4: Hàn mối nối
(Không dạy – giảm tải)
Bước 5: Cách điện mối nối.

4. Củng cố.
Có 5 bước trong quy trình nối dây dẫn điện.
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau.
- Học bài theo SKG, vở ghi.
- Xem kĩ phần 2 quy trình chung nối dây dẫn điện, tìm hiểu các kiểu nối
dây chuẩn bị cho thực hành giờ sau.
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
---------------------o0o------------------

17


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 8
Bài 5: THỰC HÀNH
NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( T3 )

I. Mục tiêu
1. Kiến thức.
- Biết được yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số phương pháp nối dây
2. Kĩ năng
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
3. Thái độ.
- Đảm bảo an toàn.
II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh.
1. Giáo viên.
- Kìm cắt, kìm tuốt, kìm mỏ nhọn, tua vít, mỏ hàn, hộp nối dây., nhựa thông
thiếc hàn
2. Học sinh
- Dây dẫn, băng dính, giấy giáp.
III. Phương pháp
- PP vấn đáp
- PP thực hành
- PP trực quan
IV. Tiến trình giờ dạy – giáo dục:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới
HĐGV
*HĐ 1: Kiểm tra chuẩn bị.
- Yêu cầu học sinh đưa toàn
bộ dụng cụ chuẩn bị lên trên
bàn chuẩn bị thực hành.
* HĐ2: Thực hành nối các
kiểu dây dẫn.
- Phát dây dẫn và các dụng
cụ thực hành cho học sinh.
- Hướng dẫn công việc thực
hành

HĐHS

Ghi bảng
I Dụng cụ vật liệu và thiết
bị.

- Chuẩn bị dụng
cụ thực hành

- Nhận dụng cụ
- Quan sát GV
thực hành
18

II. Thực hành.
Tiến hành nối dây dẫn lõi
nhiều sợi, lõi một sợi, nối
dây dùng phụ kiện
Bước 1: Bóc vỏ cách điện
Bước 2: Làm sạch lõi.
Bước 3: Nối dây


Cụng ngh 9

Nguyn Th Chinh

Bc 4: Hn mi ni
Bc 5: Cỏch in mi ni.

- Nhn xột v sn phm thc
hnh ca hc sinh
- Ghi v
* H3: Nhn xột ỏnh giỏ.
III. ỏnh giỏ.
- Yờu cu hc sinh t nh
- ỏnh giỏ nhn - Cht lng sn phm.
giỏ theo cỏc trỡnh t trong
xột.
- Thc hin theo quy trỡnh.
SGK.
- ý thc
- ỏnh giỏ sn phm, ý thc - Ghi v
4. Củng cố.
Có 5 bớc trong quy trình nối dây dẫn điện.
5. Hớng dẫn về nhà v chun b cho bi sau.
- Học bài theo SKG, vở ghi.
- Xem lại các phần đã học chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

V. Rút kinh nghiệm
.
.
.
.
.
---------------------o0o------------------

19


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 12
KIỂM TRA 1 TIẾT.

I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Nám được các kiếm thức đã học về nghề điện dân dụng
2. Kĩ năng
- Có kĩ năng tư duy đọc lập
3. Thái độ.
- Nghiêm túc trong giờ kiểm tra
II. Chuẩn bị của gv và hs.
1. Giáo viên.
- Đề, đáp
2. Học sinh
- Giấy kiểm tra
III. Phương pháp
- PP Kiểm tra đánh giá
IV. Tiến trình giờ dạy – gióa dục
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
A. ĐỀ BÀI.
I. TRẮC NGHIỆM (2đ)
Khoanh tròn vào những chữ cái đứng trước những vật liệu cách điện của
mạng điện trong nhà.
A. Ống luồn dây
B. Pu li sứ
C. Vỏ cầu chì
D. Thiếc
E. Vỏ đui đèn
F. Mica
G. Vỏ dây điện
II. TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1: (2đ). Nêu nội dung nghề điện dân dụng?
Câu 2: (4đ). Mô tả cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện của mạng
điện trong nhà. So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện.
Câu 3: (2đ). Nêu các bước thực hành nối dây dẫn điện?

20


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

B. ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM (2đ), mỗi ý đúng được 1 đ
Chọn A, C, E, G
II. TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1. (2đ). Nội dung nghề điện gồm:
- Lắp đặt mạng diện sản xuất và sinh hoạt.
- Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện.
- Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
Câu 2: (4đ).
* Nêu cấu tạo dây dẫn điện và dây cáp điện:
- Cấu tạo dây đẫn điện: Gồm hai phần là lõi và vỏ cách điện:
+ Lõi dây dẫn thường làm bằng đồng hoạc nhôm, được chế tạo thành nhiều
sợi hoặc một sợi bện với nhau.
+ Vỏ cách điện gồm một lớp hoặc nhiều lớp, thường làm bằng cao su, chất
cách điện tổng hợp (PVC). Ngoài lớp vỏ cách điện một số sợi dây còn có
thêm lớp vỏ bảo vệ chống va đập cơ học, ảnh hưởng của độ ẩm, nước và
chất hóa học.
- Cấu tạo dây cáp điện: Gồm lõi cáp, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.
+ Lõi cáp thường làm bằng đồng hoặc nhôm
+ Vỏ cách điện thường làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp.
+ Vỏ cáp vảo vệ được chế tạo sao cho phù hợp với các môi trường lắp đặt
cáp điện khác nhau như chịu nhiệt, chịu mặn, chịu ăn mòn.
* So sánh sự khác nhau của dây đẫn điện và dây cáp điện:
Ngoài lõi và vỏ cách điện dây cáp điện còn có thêm lớp vỏ bảo vệ chế tạo
phù hợp với các môi trường lắp đặt cáp điện khác nhau.
Câu 3: (2đ). Các bước thực hành nối dây dẫn điện.
Bước 1: Bóc vỏ cách điện Bước 5: Cách điện mối nối
Bước 2: Làm sạch lõi.
Bước 3: Nối dây
Bước 4: Hàn mối nối
4. củng cố:
- Thu bài kiểm tra
- Gv nhận xét thái độ của hs trong giờ kiểm tra
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị trước bài 6
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

21


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 13
Bài 6: THỰC HÀNH:
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (T1)

I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
2. Kĩ năng
- Lắp được bảng điện gồm hai cầu chì 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển, 1
bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3. Thái độ.
- Đảm bảo an toàn điện.
II. Chuẩn bị của gv và hs.
1. Giáo viên.
- Kìm cắt, kìm tuốt, kìm mỏ nhọn, tua vít, mỏ hàn, hộp nối dây., nhựa thông
thiếc hàn
- Bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì.
2. Học sinh
- Dây dẫn, băng dính, giấy giáp.
III. Phương pháp
- PP Thực hành
- PP Vấn đáp
- PP Trực quan
IV. Tiến trình giờ dạy – giáo dục
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới
HĐGV
HĐHS
Nội dung
*HĐ 1: Kiểm tra chuẩn bị.
I Dụng cụ vật liệu và thiết bị.
- Yêu cầu học sinh đưa toàn
bộ dụng cụ chuẩn bị lên trên - Chuẩn bị
bàn chuẩn bị thực hành.
dụng cụ thực
hành
* HĐ2: Tìm hiểu chức năng
của bảng điện
- Yêu cầu học sinh đọc và
thảo luận nêu các chức năng

II. Thực hành.
1. Tìm hiểu chức năng cảu bảng
điện.
- Đọc thảo luận Bảng điện là một phần của mạng
trả lời
điện trong nhà. Trên bảng điện
22


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

của bảng điện.
- Nhận xét kết luận bổ xung
* HĐ3: Tìm hiểu sơ đồ
nghuyên lí và vẽ sơ đồ lắp
đật

- Ghi vở

- Yêu cầu học sinh tìm hiểu
sơ đồ nguyên lí xem có bao
nhiêu phần tử dây dẫn được
mắc như thế nào.

- Quan sát tìm
hiểu nêu câu
trả lời

- Yêu cầu học sinh từ sơ đồ
nguyên lí vẽ sơ đồ lắp đặt
- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ
đồ lắp đặt

- Quan sát và
vẽ theo sự
hướng dẫn của
giáo viên

thường lắp những thiết bị đóng
cắt, bảo vệ mạng điện trong nhà.
- Bảng điện chính.
- Bảng điện nhánh.
2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
a.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí.

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt
- Sơ đồ lắp đặt theo các bước
trong SGK

O
A

4. Củng cố.
Có 4bước vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị cho bài sau.
- Học bài theo SKG, vở ghi.
- Xem lại các phần đã học chuẩn bị cho các giờ thực hành sau.
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

23


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 11
Bài 6: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (T2)

I. Mục tiêu
1.Kiến thức.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
2. Kĩ năng
- Lắp được bảng điện gồm hai cầu chì 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển, 1
bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
3. Thái độ.
- Đảm bảo an toàn điện.
II. Chuẩn bị của gv và hs.
1. Giáo viên.
- Kìm cắt, kìm tuốt, kìm mỏ nhọn, tua vít, mỏ hàn, hộp nối dây., nhựa thông
thiếc hàn
- Bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì.
2. Học sinh
- Dây dẫn, băng dính, giấy giáp.
III. Phương pháp:
- PP Vấn đáp
- PP Thực hành
- PP Trực quan
IV. Tiến trình dạy học – giáo dục
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới
HĐGV
HĐHS
Ghi bảng
*HĐ 1: Kiểm tra chuẩn bị.
- Yêu cầu học sinh đưa toàn
* Dụng cụ vật liệu và thiết bị.
bộ dụng cụ chuẩn bị lên trên
bàn chuẩn bị thực hành.
- Chuẩn bị dụng
cụ thực hành
HĐ2: Tìm hiểu các bước lắp đặt mạch điện bảng điện
* - Yêu cầu học sinh đọc và
3. Lắp đặt mạch điện bảng điện
thảo luận nêu các bước lắp
đặt bảng điện
Bước 1: Vạch dâu
- Đọc thảo luận
Bước 2: Khoan lỗ bảng điện
- Nhận xét kết luận bổ xung trả lời
Bước 3: Nối dây dẫn thiết bị
điện của bảng điện.
24


Công nghệ 9

Nguyễn Thị Chinh

- Yêu cầu học sinh tiến hành
thực hiện hai bước đầu: vạch
dấu và khoan lỗ bảng điện
- Hướng dẫn học sinh thực
hành, theo dõi sửa lỗi.
- Kiểm tra sản phẩm

Bước 4: Lắp đặt thiết bị vào
- Ghi vở
bảng điện
Bước 5: Kiểm tra.
* HĐ3: Thực hành
* Thực hành
- Tiến hành thực Thực hiện bước 1: Vạch dấu
hành theo sự
Thực hiện bước 2: Khoan lỗ
hướng dẫn của
bảng điện
giáo viên
- Nộp sản phẩm

4. Củng cố.
Có 5bước lắp đặt mạch điện bảng điện.
5. Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Học bài theo SKG, vở ghi.
- Xem lại các phần đã học chuẩn bị cho các giờ thực hành sau.
V. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
---------------------o0o------------------

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×