Tải bản đầy đủ

Xây dựng môi trường làm việc nhóm

6/10/2012

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
DÀNH CHO CẤP QUẢN TRỊ TRUNG GIAN

Chủ đề :

Xây dựng
môi trường làm việc nhóm
By: MBA. Stephen Nguyễn
Ngày : 15-17/06/2012

Nội dung
1.

Xây dựng đội ngũ hiệu quả

2.

Vai trò của người quản lý trong nhóm


3.

Xây dựng & củng cố mối quan hệ trong nhóm

by Stephen Nguyen

2

Công thức của sự thành công
Bạn nghĩ gì về câu nói sau của Tổng thống Mỹ
Theodore Roosevelt ?

“Công thức của sự thành công chỉ
có một yếu tố duy nhất và quan
trọng nhất đó là : Biết cách sống
hòa hợp với mọi người “

by Stephen Nguyen

3

1


6/10/2012

Phần 01

XÂY DỰNG
ĐỘI NGŨ HIỆU QUẢ
by Stephen Nguyen

4

Xây dựng đội ngũ của chúng ta
Đội là một nhóm các cá nhân có liên đới với
nhau, có những kỹ năng có thể bổ sung cho
nhau, cùng cam kết và chia sẻ một mục đích
chung.
Đội có cách làm việc chung, mang tính hợp tác;

các thành viên có vai trò và trách nhiệm rõ ràng
và chịu trách nhiệm với nhau về công việc của
đội
Đội hiệu quả thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình
trong công việc và luôn luôn mong muốn hoàn
thiện cách làm việc.
by Stephen Nguyen

5

6

2


6/10/2012

Các giai đoạn hình thành và phát triển
1.

Hình thành

2.

Xung đột

3.

Bình thường hóa

4.

Thực hiện nhiệm vụ của nhóm./

By MBA Stephen
Nguyen

7

1 Hình thành
Mới tập hợp thành một nhóm.
Thành viên tỏ ra giữ ý, khiêm nhường và có
phần hơi lạnh nhạt.
Mâu thuẫn hiếm khi bùng phát.
Mỗi cá nhân sẽ đều có ý kiến riêng và nhìn
chung đều dè dặt.
Dường như không ai chứng tỏ được khả năng
By MBA Stephen
Nguyen

8

làm lãnh đạo của nhóm. /

2.Xung đột
Giai đoạn làm đau đầu nhất các cấp lãnh đạo.
Bắt đầu hình thành bè cánh,
Có sự xung đột giữa các tính cách trái ngược
nhau,
Đặc biệt là có rất ít sự giao tiếp giữa các thành
viên,
Cuộc "chiến tranh ngầm" này mang tính cực
9
đoan với những lời châm
chọc, công kích có ý

By MBA Stephen
Nguyen

3


6/10/2012

3. Bình thường hóa
Nhận thấy những lợi ích của việc cùng hợp tác
Sự giảm bớt xung đột nội bộ.
Do có một tinh thần hợp tác mới hiện hữu, bắt
đầu cảm thấy an toàn trong việc bày tỏ quan
điểm.
Thảo luận cởi mở đến với toàn bộ nhóm.
Sự tiến bộ lớn nhất là mọi người có thể bắt đầu
By MBA Stephen
Nguyen

10

lắng nghe nhau./

4 Thực hiện nhiệm vụ của nhóm
Đây là giai đoạn nhóm làm việc nhiệt tình, tích
cực và hiệu quả nhất.
Nhóm ổn định thành một hệ thống có tổ chức,
nền tảng.
Tự do và thẳng thắn. trao đổi ý kiến.
Đây cũng là giai đoạn nhóm đạt được những
mục tiêu chủ yếu. /
By MBA Stephen
Nguyen

11

12

4


6/10/2012

Một đội thực sự
có những đặc điểm sau
Mục đích hoặc sứ mệnh chung và có ý nghĩa
Mục tiêu cụ thể và đánh giá được.
Cách làm việc chung và hợp tác.
Vai trò và trách nhiệm rõ ràng.
Các thành viên chịu trách nhiệm với nhau về công
việc của đội
Các thành viên có những kỹ năng cần thiết để làm
việc và cam kết luôn học hỏi và làm việc tốt hơn
Các thành viên có niềm say mê, thể hiện qua sự tự
tin và lòng nhiệt tình để đạt đến hiệu năng cao
nhất.
by Stephen Nguyen

13

14

Đặc trưng của đội
Sứ mệnh rỏ ràng
Không khí làm việc cởi mở
Thường xuyên thảo luận
Lắng nghe tích cực
Tin cậy và cởi mở
Đón nhận các ý kiến khác nhau

by Stephen Nguyen

15

5


6/10/2012

16

Đặc trưng của đội (tt)
Phản hồi nhằm giải quyết vấn đề, chứ không
nhằm vào cá nhân
Tiêu chí của đội là sự nhất trí
Lãnh đạo hiệu quả
Phân công công việc rõ ràng.
Chia sẻ các giá trị và chuẩn mực hành vi.
Cam kết thực hiện
McGraw – hill Higher Education
by Stephen Nguyen

17

Các đặc điểm của
đội làm việc có hiệu quả
Tính hiệu quả của một đội được đánh giá qua
hai phương diện
Thứ nhất là những gì đội đã làm được: những kết quả
về sản xuất, dịch vụ hoặc các chi phí.
Thứ hai là làm thế nào để đội có được những kết quả
đó : thái độ của các thành viên về công việc của đội,
sự hợp tác và óc sáng tạo.

by Stephen Nguyen

18

6


6/10/2012

19

Tuy nhiên, trong khi một đội có thể xem là một nhóm, thì
một nhóm có thể không thích ứng với tiêu chuẩn của một
đội. Những đặc điểm chủ yếu của một đội là thành
viên của một đội hoạt động trong cùng một tôn chỉ,
họ thấy họ có vai trò rõ ràng, và họ thấy đội có trách
nhiệm hoàn thành mục tiêu cụ thể của tổ chức.

by Stephen Nguyen

20

21

7


6/10/2012

Đội có hiệu quả

Đội không hiệu quả

Thông tin

Giao lưu mọi chiều
Cùng chia sẻ với mọi
người
Công khai và trung thực

Chủ yếu thông tin theo
hàng dọc, từ trên xuống

Quan hệ con người

Tin tưởng

Nghi ngờ và có tính bè
phái
Thực tế dựa vào nhu
cầu và ý thích
Tranh giành
Dấu diếm

Kính trọng
Hợp tác
Ủng hộ
Mâu thuẫn

by Stephen Nguyen

Được xem là đương
nhiên, thậm chí có ích
Mâu thuẫn về công việc,
không phải con người

Không vừa ý và tránh né
Hủy hoại
Vì động cơ cá nhân

22

Đội có hiệu quả

Đội không hiệu quả

Môi trường

Cởi mở
Không đe dọa
Cùng cộng tác

Ngăn cách
Dọa dẫm
Phòng thủ
Nhóm chia rẽ, khép kín

Quyết định

Với sự nhất trí
Sử dụng hiệu quả các
nguồn thông tin

Đa số bỏ phiếu hoặc bắt
buộc
Dựa vào quyền lực
Hỗn loạn và không đồng
nhất

Cộng đồng cam kết
Tính sáng tạo

Nhiều lựa chọn hơn
Nhắm đến giải pháp

by Stephen Nguyen

Bị kiểm soát bởi các đội
nhỏ
Dựa vào các nguyên tắc
sẳn có

23

24

8


6/10/2012

Đội có hiệu quả

Đội không hiệu quả

Nền tảng quyền lực

Tất cả đều chia se
Dựa vào năng lực
Đóng góp cho đội

Thu vén
Lôi kéo đồng minh

Động cơ

Toàn đội đặt ra các mục
tiêu cho đội
Nhu cầu đồng đội được
thỏa mãn

Đi theo những động cơ
được áp đặt sẳn
Ép buộc và đè nén
Mục tiêu cá nhân bị bỏ
qua
Thành quả của cá nhân
không được ghi nhận

Nhiều cơ hội để hoàn
thành công việc hơn
Khen thưởng

by Stephen Nguyen

Dựa vào sự đóng góp
của đội
Có nhận biết của đồng
đội

Căn cứ để khen thưởng
không rõ ràng
Dựa trên chủ quan.

25

26

Hiệp lực

Giao tiếp

Đội ngũ
làm việc
hiệu quả

Cam kết

Hành
động
cùng
đóng góp
by Stephen Nguyen

27

9


6/10/2012

Phần 02

VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN LÝ
TRONG NHÓM LÀM VIỆC
by Stephen Nguyen

28

Người quản lý nhóm
Nhiệm vụ: Tìm kiếm các thành viên mới và nâng cao
tinh thần làm việc
Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính
của các thành viên trong nhóm.
Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu.
Có khả năng thông tin hai chiều.
Tạo điều kiện & xây dựng và cũng cố các mối quan hệ
trong nhóm
Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong
nhóm./
By MBA Stephen
Nguyen

29

30

10


6/10/2012

Nguyên tắc làm việc nhóm
Tạo sự đồng thuận
Thiết lập các mối quan hệ với ban quản trị
3. Khuyến khích óc sáng tạo
4. Phát sinh những ý kiến mới
5. Học cách ủy thác
6. Khuyến khích mọi người phát biểu
7. Chia sẻ trách nhiệm
8. Cần linh họat./
1.
2.

By MBA Stephen
Nguyen

31

Phần 01

XÂY DỰNG &
CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ
by Stephen Nguyen

32

Xây dựng và
củng cố mối quan hệ
Một mối quan hệ có thể được so sánh với một tài
khoản ngân hàng nơi mà bạn gửi hoặc rút tiền.
Khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, chúng ta có
thể cư xử một cách tích cực để làm gia tăng mối
quan hệ, hoặc ngược lại để từ bỏ mối quan hệ
đó.

by Stephen Nguyen

33

11


6/10/2012

Những nguyên tắc nhằm
củng cố mối quan hệ
Quan tâm đến những người khác
Biết lắng nghe tốt
Đánh giá trung thực
Không phán xét hoặc chỉ trích người khác
Làm cho người khác thấy quan trọng.

by Stephen Nguyen

34

Cám ơn các bạn
đã chú ý lắng nghe

by Stephen Nguyen

35

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×