Tải bản đầy đủ

Bản vẽ thiết kế máy xúc gầu thuận E302

1

1


2

2


3

3


4

4


5


5


6

6


7

7


tc

r®c

rcc

G®c

Gcc

Gc
Gg+®

rbq
G®t

r®t

rc

Gbq

rg+®
skg

Gg®

8

8
Bg
''HCB''

1

H X
B

H

A

A

1

1

B

X

1

M1

A

9

A

B

X=1

9


18365

Bg/2
P

M0

Bg

(Nm)
A

B

A
VA

VB
32795

11997

4030

4030

4030

4030

6368 6368
6368

6368
Mp
(Nm)

32795
Q
(N)

10

B

N
32975

(N)

32975

10


yx

x


y

11

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×