Tải bản đầy đủ

Cty cổ phần ABC đã phát hành 100

Cty cổ phần ABC đã phát hành 100.000 cổ phiếu. Giá bán trên thị trường là 120.000 đ/cp. Lợi
nhuận sau thuế dành để trả lợi tức cổ phần cho các cổ đông trong 5 năm gần đây như sau:
N–2
540
Trong những năm tới dự tính mức trả lợi tức cổ phần sẽ tăng 2%/năm, tỷ suất lợi nhuận trung
bình của vốn đầu tư trên thị trường được xác định là 10%/năm. Trên quan điểm của nhà đầu tư
thiểu số. Hãy ước tính giá trị thực của cty cổ phần ABC và cho nhận xét về mức giá của cp của
cty ABC trên thị trường biết rằng mỗi cổ phiếu tương ứng một cổ phần.
Ông D và bà E đang xem xét việc đầu tư vào cty ABC. Tỷ suất sinh lời đòi hỏi tối thiểu của ông
D là 8% và của bà E là 12%. Hãy cho biết quan điểm của 2 người khi giá cp của cty hạ xuống ở
mức 60.000 đ/cp
Bài giải
PV0 = D1 / (i – k) * {1 – [(1 + k) / (1 + i)]5} + Pn / (1 + i)n
Trong đó:
D1 = 520 triệu đồng
i = 10% = 0.1
k = 2% = 0.02
n=5
Pn = 120 000 * 100 000 = 12 000 000 000 = 12 000 triệu đồng
à PV0 = 520 / (0.1 – 0.02) * {1 – [(1 + 0.02) / (1 + 0.1)] 5 + 12 000 / (1 + 0.1)5 = 9494.998342
triệu đồng = 9 494 998 342 đồng ≈ 9 494 998 000 đồng

Nếu tỷ suất sinh lời tối thiểu của ông D là 8%, khi đó:
D1 = 520 triệu đồng
i = 8% = 0.08
k = 2% = 0.02
n=5
Pn = 12 000 triệu đồng
à PV0 của ông D = 520 / (0.08 – 0.02) * {1 – [(1 + 0.02) / (1 + 0.08)] 5 + 12 000 / (1 + 0.08)5 =
10321.36839 triệu đồng = 10 321 368 390 đồng ≈ 10 321 368 000 đồng
Giả sử giá cổ phiếu của công ty hạ xuống ở mức 60 000 đ/cp thì
Pn = 60 000 * 100 000 = 6 000 000 000 = 6 000 triệu đồng
à PV0 của ông D = 520 / (0.08 – 0.02) * {1 – [(1 + 0.02) / (1 + 0.08)] 5 + 6 000 / (1 + 0.08)5 =
6237.869211 triệu đồng = 6 237 869 211 đồng ≈ 6 237 869 000 đồng
è Giá trị thực của trái phiếu giảm 39.56%
Nếu tỷ suất sinh lời tối thiểu của bà E là 12%, khi đó:
D1 = 520 triệu đồng
i = 12% = 0.12
k = 2% = 0.02
n=5
Pn = 12 000 triệu đồng
à PV0 của bà E = 520 / (0.12 – 0.02) * {1 – [(1 + 0.02) / (1 + 0.12)] 5 + 12 000 / (1 + 0.12)5 =
8751.399756 triệu đồng = 8 751 399 756 đồng ≈ 8 751 400 000 đồng
Giả sử giá cổ phiếu của công ty hạ xuống ở mức 60 000 đ/cp thì


Pn = 60 000 * 100 000 = 6 000 000 000 = 6 000 triệu đồng
à PV0 của bà E = 520 / (0.12 – 0.02) * {1 – [(1 + 0.02) / (1 + 0.12)] 5 + 6 000 / (1 + 0.12)5 =
5346.838621 triệu đồng = 5 346 838 621 đồng ≈ 5 346 839 000 đồng
è Giá trị thực của trái phiếu giảm 38.9%
Nếu đứng trên quan điểm của nhà đầu tư thiểu số, thì khi giá cổ phiếu giảm thì PV0 sẽ giảm à lợi
tức cổ phần giảm.

http://up.4share.vn/d/7d4c494a454e4a4eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×