Tải bản đầy đủ

thị tường tứng khoán hiếu

Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến thị trường chứng
khoán sơ cấp?Thị trường luôn tồn tại những khuyết tật nhất định, sự can thiệp của nhà nước
vào thị trường nhằm giúp cho thị trường hoạt động theo đúng định hướng và
đạt được mục tiêu của thị trường chứng khoán là yêu cầu cần thiết khách hàng
ở mọi quốc gia trên thế giới. thị trường chưng khoán nói chung, thị trường sơ
cấp nói riêng cũng luôn tồn tại những khuyết điểm nhất định, đó là sự bất cân
đối về thông tin giữa các chủ thể tham gia và thị trường.


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến thị trường chứng
khoán sơ cấp?các nhà đầu tư là những người bị bất lợi về thông tin, sự bất cân đối về thông tin
tạo ra sự không cân bằng cho các nhà đầu tư cá nhân, do không đầy đủ thông tin
các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán không chính

xác, có nhiểu rủi ro. Mặt khác, sự bất cân đối về thông tin còn dẫn đến hậu quả
làm cho các nguồn vốn được phân bổ không hiệu quả.


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến thị trường chứng
khoán sơ cấp?Do đó, sự quản lý của nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán trên thị
trường sơ cấp là cần thiết, vừa đảm bảo sự công bằng cho các bên tham gia vào
thị trường, vừa đảm bảo các nguồn vốn huy động trên thị trường được sử dụng
một cách có hiệu quả nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội.


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến thị trường chứng
khoán sơ cấp?Hiện nay trên thế giới có 3 mô hình về sự quản lý của nhà nước đối với thị
trường chứng khoán sơ cấp, đó là: “quản lý theo chất lượng”, “ quản lý theo mô
hình công bố thông tin” và kết hợp hai mô hình trên. Theo cách thức quản lý “
công bố thông tin” thì các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán yêu cầu các
công ty phát hành phải thực hiện việc công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp
thời cho tất cả các nhà đầu tư


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến thị trường chứng
khoán sơ cấp?Theo cách quản lý này,người ta không đưa ra các tiêu chuẩn cho các công ty
tham gia vào thị trường, như ở các thị trường chứng khoán phát triển như: Mỹ,
Anh…. Theo mô hình quả lý chất lượng, các cơ quan quản lý thị trường đưa ra
những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo các công ty tham gia vào thị trường
phải là các công ty phát triển tương đối ổn định, khả năng phát triển vững chắc.
theo cách quản lý này, người ta ít nhấn mạnh và chú trọng tới việc công bố
thông tin. Cách thức này chủ yếu là được áp dụng ở những thị trường mới nổi.Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến thị trường chứng
khoán sơ cấp?Tại hầu hết các quốc gia có thị trường chứng khoán trên thế giới hiện nay, người
ta kết hợp giữa hai cách thức quản lý nói trên ở những mức độ khác nhau. Nhìn
chung, ở các nước phát triển, người ta thực hiện quản lý thị trường theo mô
hình công bố thông tin, còn các nước đang phát triển, việc quản lý thị trường
chứng khoán thường áp dụng mô hình “quản lý theo chất lượng”


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến thị trường chứng
khoán sơ cấp?Với các nước phát triển, hệ thống pháp luật đã tương đối ổn định, nền kinh tế có
tính cạnh tranh cao, sự quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán chỉ ở một
mức độ nhất định giúp cho thị trường hoạt động có hiệu quả. ở những nước
đang phát triển các nhà đầu tư, những người tham gia vào thị trường chứng
khoán còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm tham gia còn ít, mặt khác hệ thống pháp
luật còn thiếu và chưa đồng bộ. Để giảm thiểu cho các nhà đầu tư, các nước
đang phát triển thực hiện quản lý theo chất lượng.Theo cách thức quản lý này
vừa đảm bảo sự phát triển ồn định thị trường vừa tạo niềm tin cho các nhà đầu
tư khi tham gia vào thị trường sơ cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×