Tải bản đầy đủ

Nghiệp vụ giáo dịch chứng khoán

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Phần 1: Hệ thống giao dịch
Phần 2: Giao dịch CK


Hệ thống giao dịch
 Có 2 hệ thống giao dịch:
 Hệ thống đấu giá theo lệnh: Tất cả các lệnh mua
bán được chuyển đến SGDCK đước ghép với nhau
để hình thành giá cả cạnh tranh tốt nhất.
 Hệ thống đấu giá theo giá: Đặc điểm của hệ thống
này là các nhà tạo lập thị trường (Market Makers)
đưa ra giá mua và giá bán khi khách hàng yêu cầu,
đồng thời họ cũng cạnh tranh với nhau trong việc
hình thành giá cả giao dịch. Nhà đầu tư sẽ xem xét
các giá này và đưa ra quyết định.


Hệ thống đấu giá
 Hệ thống đấu giá theo lệnh:
 Ưu điểm: Kỹ thuật giao dịch đơn giản, dễ theo

dõi, dễ kiểm tra, không đòi hỏi tài chính quá cao
đối với các công ty chứng khoán, người đầu tư
nhận được nhiều thông tin, xác định giá thỏa
mãn yêu cầu của người mua, người bán.
 Nhược điểm: Giá dễ biến động khi có mất cân
đối cung cầu, khả năng thanh khoản không cao.


Hệ thống đấu giá
 Hệ thống đấu giá theo giá:

- Tính thanh khoản cao
- Tính ổn định của thị trường cao
 Nhược điểm: Công ty chứng khoán phải có
tiềm lực tài chính tốt, khả năng tạo lập thị
trường, khó theo dõi, khó kiểm tra…


Ưu điểm:


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh (HOSE)
1. Quy định về giao dịch
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch khớp lệnh
3. Tham khảo Bảng giá trực tuyến

II. Giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
(HaSTC)
1. Quy định về giao dịch
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch báo giá
3. Tham khảo Bảng giá trực tuyến


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I. Giao dịch tại HOSE:

1. Quy định về giao dịch:
a. Loại chứng khoán được giao dịch:
Các loại cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư đã
được niêm yết và đăng ký giao dịch tại HOSE.
b. Thời gian giao dịch:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo
quy định của Luật lao động hoặc quyết định của Ủy ban
chứng khoán Nhà nước.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch:
b. Thời gian giao dịch:
Phiên giao dịch được tổ chức cụ thể như sau:
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:
• Từ 8h30 đến 9h00: giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá
mở cửa
• Từ 9h00 đến 10h15 : giao dịch khớp lệnh liên tục
• Từ 10h15 đến 10h30: giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định
giá đóng cửa
• Từ 10h30 đến 11h00 : giao dịch thỏa thuận
- Đối với trái phiếu:
• Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ: giao dịch thỏa thuận


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch:
c. Phương thức giao dịch:
- Giao dịch khớp lệnh:
• Giao dịch khớp lệnh định kỳ
• Giao dịch khớp lệnh liên tục
- Giao dịch thỏa thuận: là phương thức giao dịch trong đó các
thành viên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và
được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ
thống giao dịch để ghi nhận.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
d. Đơn vị giao dịch:
- Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cổ phiếu,
chứng chỉ quỹ đầu tư.
- Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 100.000 cổ
phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trở lên.
- Không quy định đơn vị giao dịch đối với phương
thức giao dịch thỏa thuận.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
e. Đơn vị yết giá:
- Giao dịch theo phương thức khớp lệnh:
Mức giá

Đơn vị yết giá

≤ 49.900

100 đồng

50.000 - 99.500

500 đồng

≥ 100.000

1.000 đồng

- Giao dịch theo phương thức thỏa thuận: không quy định đơn
vị yết giá


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
f. Biên độ dao động giá:
- Đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu
tư: biên độ dao động giá quy định trong ngày giao
dịch là ± 5%.
- Đối với giao dịch trái phiếu: không áp dụng biên
độ dao động giá.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
f. Biên độ dao động giá:
- Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
đầu tư được xác định như sau:
• Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư
đang giao dịch: là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần
nhất trước đó.
• Giá tối đa (Giá trần) = Giá tham chiếu * (1+ Biên độ dao
động giá)
• Giá tối thiểu (Giá sàn) = Giá tham chiếu * (1- Biên độ
dao động giá)


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
g. Loại lệnh giao dịch:
- Lệnh giới hạn:
• Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một
mức giá xác định hoặc tốt hơn.
• Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được
nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc
ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
g. Loại lệnh giao dịch:
- Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa
(ATO):
• Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở
cửa.
• Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so
khớp lệnh.
• Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian
khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động bị hủy
bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được
thực hiện hoặc không được thực hiện hết.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
g. Loại lệnh giao dịch:
- Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác
định giá đóng cửa (ATC):
Tương tự như lệnh ATO nhưng được áp
dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để
xác định giá đóng cửa.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
h. Sửa, hủy lệnh giao dịch:
- Trong thời gian khớp lệnh định kỳ: nhà đầu tư không
được hủy lệnh giao dịch đã đặt trong đợt khớp lệnh định
kỳ.
- Trong thời gian khớp lệnh liên tục: nhà đầu tư có thể yêu
cầu công ty chứng khoán hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần
còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh
hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần
khớp lệnh định kỳ trước đó.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
1. Quy định về giao dịch tại HOSE:
i. Hình thức thanh toán:
• T+0: ngày đặt lệnh giao dịch mua/bán
• T+1: ngày thanh toán tiền (đối với người bán) hoặc
ngày thanh toán trái phiếu (đối với người mua)
• T+3: ngày thanh toán tiền (đối với người bán) hoặc
ngày thanh toán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư (đối
với người mua)


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I. Giao dịch tại HOSE:
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch khớp
lệnh:
a. Khái niệm:
- Là phương thức giao dịch thực hiện
trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán
của nhà đầu tư theo nguyên tắc xác định
giá.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch khớp lệnh:
b. Nguyên tắc khớp lệnh:
- Ưu tiên về giá:
• Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện
trước.
• Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện
trước.
- Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh
bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch
trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch khớp lệnh:
c. Phân loại:
* Khớp lệnh định kỳ:
- Khái niệm: là phương thức giao dịch được thực
hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán
chứng khoán tại một thời điểm xác định, được sử
dụng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa của
chứng khoán trong phiên giao dịch.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch khớp lệnh:
c. Phân loại:
* Khớp lệnh định kỳ:
- Đặc điểm:
• Các lệnh đặt mua và chào bán được tập trung
trong một khoảng thời gian nhất định.
• Các giao dịch đều được tiến hành đồng thời tại
cùng một mức giá cố định, gọi là giá khớp lệnh.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch khớp lệnh:
c. Phân loại:
* Khớp lệnh định kỳ:
- Nguyên tắc xác định giá khớp lệnh:
• Nguyên tắc 1: Giá khớp lệnh là giá mà tại đó sau khi so khớp
cung cầu, số lượng chứng khoán có thể giao dịch là lớn nhất.
• Nguyên tắc 2: Nếu có nhiều mức giá mà tại đó số lượng chứng
khoán có thể giao dịch lớn như nhau thì giá khớp lệnh là giá gần
với giá tham chiếu.
• Nguyên tắc thứ 3: Trong trường hợp một tập hợp lệnh có các
mức giá có khối lượng giao dịch lớn bằng nhau và đều gần với giá
tham chiếu thì mức giá được chọn là mức giá cao hơn giá tham
chiếu.


GIAO DỊCH TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
I. Giao dịch tại HOSE:
2. Tìm hiểu phương thức giao dịch khớp lệnh:
c. Phân loại:
* Khớp lệnh định kỳ:
- Ví dụ:
• Cổ phiếu FPT có giá tham chiếu là 235.000 đồng.
• Trước giờ khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
(9h00), các lệnh mua / bán cổ phiếu FPT được tập hợp
tại sàn giao dịch như sau:


SỔ LỆNH
ĐẶT MUA

lệnh

Số
lượng

M12

20

M10

990
-

M7

50
-

Dự
kiến
mua

2.16
5
2.14

Giá
(đơn
vị:
1000)
ATO
224
227

5
1.15
5
1.15

230

5
1.10
5
1.10

236

M5

770

M4

245

5 335

M2

90

90

235
245
246
ATO

CHÀO BÁN
Dự
kiến
bán

220
1.09
8
1.09
8
1.10
8
1.783
1.89
5
1.89
5
1.90
0

Số
lượng


lệnh

220 M1
878 M3
10 M6
675 M8
112 M9
5 M11

Dự
kién
khớp

1.09
8
1.09
8
1.10
8
1.15
5
1.10
5
1.10
5335


DƯ MUA, DƯ BÁN
ĐẶT MUA
Mã lệnh

Số lượng

Giá (đơn
vị: 1.000)

M12

20

224

M10

990

227

CHÀO BÁN
Số lượng

Mã lệnh

235

628 M8

236

112 M9

246

5 M11


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×