Tải bản đầy đủ

Kế hoạch giảng dạy môn thị trường chứng khoán

Học viện ngân hàng
Khoa tài chính

Kế hoạch giảng năm 2008-2009
môn học: Thị trờng chứng khoán
Mã môn học:............Môn điều kiện: Lý thuyết tiền tệ

Học kỳ: II
Giảng viên:

, lớp: TTQTAB-K9

- Th.S Nguyễn Thanh Phơng

hội tròng:

Điện thoại:

0989555841
Thời gian t vấn sinh viên:
Giảng viên: Nguyễn Thanh Phơng

Thứ:6, thời gian:Từ 9h đến 11h
Địa điểm: Khoa Tài chính
Nếu thời gian trên không tiện, Học viên có thể hẹn gặp vào những giờ
khác hoặc thông qua:
Phone: 0989555841
Email: Phuongkhoatc@yahoo.com

giáo trình.
1. Lê Hoàng Nga, Giáo trình thị trờng chứng khoán, NXB
thống kê , Năm 2004
2. Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán &thị trờng
chứng khoán, UBCK Nhà nớc, Nhà xuất bản chính trị quốc gia


Tài liệu tham khảo bắt buộc.

1. Giáo trình thị trờng chứng khoán,NXB Kinh tế quốc dân
2. Seri 1-7, Đại học Ngân hàng TPHCM, 1999

Tài liệu tham khảo bổ sung
- Bí quyết thành công trên thị trờng chứng khoán, NXB tài chính
- Giàu từ chứng khoán, NXB tri thức
-Hớng dẫn đầu t vào thị trờng chứng khoán, NXB trẻ.
- Chiến lợc đầu t vào thị trờng chứng khoán của WarrenBuffett, NXB
trẻ
- Đắc nhân tâm
- Báo đầu t chứng khoán
- Tạp chí chứng khoán
- Các văn bản luật: luật chứng khoán, nghị định 14 hớng dẫn một số
điều của luật chứng khoán, hớng dẫn giao dịch ở Sở giao dịch chứng
khoá, quy chế tổ chức và hoạt động của CTCK, quy định về lu ký và
thanh toán bù trừ chứng khoán
- Các tài liệu điện tử/website:
www.bsc.com.vn;www.vcbs.com.vn;www.ssi.com.vn;www.atsc.co
m.vn.www.ssc.gov.vn;www.vse.org.vn;www.hastc.org.vn;www.san
otc.com;www.phantichcophieu.vn; www.tinnhanhchungkhoan.vn,
bloomberg.com

Mục tiêu của học phần


- Hiểu đợc các vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán
và thị trờng chứng khoán.
- Nắm đợc các nguyên tắc tổ chức, các nghiệp vụ kinh doanh
chứng khoán trên các loại thị trờng chứng khoán.

- Nắm bắt đợc các thông tin trên thị trờng chứng
khoán và ý nghĩa của thông tin
- Nắm đợc thực trạng hoạt động thị trờng chứng khoán
Việt Nam.
Đánh giá ngời học.
1. Kiểm tra giữa kỳ ( tuần.....)
Tỷ trọng
20 %
2. Bài luận và trình bày (nếu có)( thời gian hoàn thành)
Tỷ trọng 10 %


3. Thực hành (nếu có)
trọng........%
4. Thi hết học phần
70%

Tỷ
Tỷ trọng

Cụ thể:
1. Kiểm tra giữa kỳ và thi hết học phần
Kiểm tra giữa kỳ: Thi trắc nghiệm (15)
Thi hết học phần: Đúng sai giải thích và bài tập, thời
gian thi 90
2. Bài luận và trình bày
- Sự kiện và nguyên nhân xảy ra các cuộc khủng hoảng trên
TTCK thế giới
- Nguyên tắc hoạt động trên thị trờng chứng khoán Việt
Nam đợc thể hiện nh thế nào?
- Công khai thông tin và thực trạng công khai thông tin ở
Việt Nam
- Quyền và lợi ích của cổ đông khi đầu t vào các cổ
phiếu niêm yết ở Việt Nam
- Các chủ thể tham gia trên TTCK Việt Nam
- Thực trạng niêm yết chứng khoán ở Việt Nam, niêm yết
chứng khoán trên thị trờng nớc ngoài.
- Phân tích và định giá cổ phiếu niêm yết trên thị trờng
chứng khoán Việt Nam
- Thực trạng mua bán sáp nhập ở Việt Nam
- Quyền và nghĩa vụ của các CTCK thành viên ở Việt Nam
Yêu cầu:
- Bài thuyết trình không quá 25 phút trình bày trên powpoint,
không đợc cầm giấy để đọc
- Bài viết để nộp không quá 8 trang
Đánh giá bài thảo luận và thuyết trình:
A. Nội dung bài thuyết trình (30%)
- Chủ đề đợc giải thích cẩn thận, số liệu minh chứng rõ ràng
- Tầm quan trọng của chủ đề
B. Phơng pháp truyền tải (30%)
Thu hút và lôi kéo sinh viên khác vào chủ đề
C. Trả lời các câu hỏi (30%)
D. Sự tham gia của các thành viên trong nhóm vào bài thuyết trình
(10%)
- Khuyến khích sự tham gia của nhiều thành viên vào bài thuyết
trình và trả lời cầu hỏi

3. Thực hành ( nếu có)
Nội dung thực hành: Thực hành tại phòng máy


Thời gian, địa điểm:
tại P 404 NHTH
Giảng viên hớng dẫn: Nguyễn Thanh Phơng

Kế hoạch giảng và nội dung cụ thể của từng chủ đề
Tiết/buổi
1

Tên chủ đề
TNG QUAN V TH
TRNG CHNG
KHON
- Bn cht v chc nng ca
th trng chng khoỏn.

- C cu ca th trng
chng khoỏn.

-Hng hoỏ ca TTCK

-Cỏc ch th tham gia th
trng chng khoỏn

Nội dung chính

- Lch s hỡnh thnh v
phỏt trin ca th
trng chng khoỏn.

Vấn đề trao đổi
Thời điểm ra đời
TTCK?
Sự phát triển hàng
hóa giao dịch trên
TTCK
Phơng thức giao
dịch
Giai đoạn phát
triển và khủng
hoảng TTCK
Bài
học
kinh
nghiệm

- Khỏi nim v c
im ca th trng
chng khoỏn.
- Chc nng v nguyờn
tc hot ng ca th
trng chng khoỏn.
- Sự khác biệt
giữa thị trờng
tiền tệ và TTCK
- Th trng s cp, th - Các chức năng
trng th cp
của
TTCK

nguyên tắc hoạt
động của TTCK đợc thể hiện nh thế
-Chng khoỏn v c nào trên TTCK VN
im cỏc loi chng
khoỏn
Mối liên hệ giữa
-Cỏc yu t nh hng thị trờng sơ cấp
n giỏ chng khoỏn
và thứ cấp

- Mc ớch tham gia th
trng chng khoỏn
ca cỏc ch th hh
phỏt hnh, nh u t,
t chc kinh doanh

Tài liệu tham khảo
Giáo trình TTCK
HVNH, trang 7-9

Giáo trình TTCK
HVNH, trang11-15

Giáo trình TTCK
HVNH, trang 15-20

Kiến thức cơ bản
về
CK-UBCKNN,
trang 72-97
Giáo trình TTCK
HVNH, trang 20-49
Kiến thức chuyên
Sự khác biệt giữa sâu
về
chứng
các loại hàng hóa.
khoán và TTCK- T1
Phõn bit c phiu trang 1 - 110, T2
ang lu hnh, c trang 623 - 692
phiu ngõn qu, c
phiu ó phỏt hnh
Giáo trình TTCK
Liên hệ các yếu tố HVNH, trang 49-54
ảnh hởng đến giá


chng khoỏn, t chc ck trên ttck VN
qun lý v giỏm sỏt
TTCK, t chc h tr
th trng
Gii thiu v th trng
chng khoỏn mt s nc
trờn th gii

2

Tho lun

3

TH TRNG S CP
-Phõn loi nghip v phỏt
hnh
-Cỏc phng thc phỏt
hnh chng khoỏn

- Nghip v phỏt hnh c
phiu, trỏi phiu.

4

Tho lun

Mục đích của các
chủ thể tham gia
trên
TTCK
Việt
Nam?
Vai trò của Ban
giám sát tài chính
quốc gia, Ban giám
sát TTCK

Kiến thức cơ bản
về
CK-UBCKNN,
trang 39 - 44
Kiến thức chuyên
sâu
về
chứng
khoán và TTCK
( TTCK Mỹ)

- Thc t v quyn v
li ớch ca c ụng
- Thc trng tham gia
ca cỏc ch th trờn th
trng chng khoỏn: t
chc phỏt hnh, Cụng
ty chng khoỏn, qu
u t v.v.

Sự khác biệt giữa
các phơng thức
phát hành
- Cỏc phng thc phỏt Điều kiện sử dụng
hnh : t phỏt hnh,
các phơng thức
bo lónh phỏt hnh, u phát hành
thu
Ưu nhợc điểm của
phát
hành
cổ
phiếu

trái
phiếu
- Nghip v phỏt hnh
c phiu khi thnh lp
cụng ty c phn v khi
tng vn
- Nghip v phỏt hnh
trỏi phiu
- Phõn loi nghip v
phỏt hnh

- Thc trng phỏt hnh
chng khoỏn VN v

Giáo trình TTCK
HVNH, trang 60-97
Kiến thức cơ bản
về
CK-UBCKNN,
trang 115 - 160
Kiến thức chuyên
sâu
về
chứng
khoán và TTCK - T1
trang 131- 180


tỏc ng ca vic phỏt
hnh n giỏ chng
khoỏn
- Thc trng s dng
cỏc phng thc phỏt
hnh CK VN
5

S GIAO DCH CHNG
KHON V TH
TRNG OTC
- Khỏi nim v chc nng
ca SGDCK

- Thnh viờn S giao dch
chng khoỏn

Hình thức sở hữu Giáo trình TTCK
Sở giao dịch ở VN HVNH, trang 100106
Kiến thức cơ bản
- Hỡnh thc t chc v
về
CK-UBCKNN,
S hu ca S giao
trang 161 - 206
dch chng khoỏn
- Thnh viờn ca S Điều
kiện

giao dch chng khoỏn: quyền, nghĩa vụ
khỏi nim, phõn loi, của các CTCK VN
iu kin,th tc kt
np, quyn v ngha v
ca thnh viờn

- Niờm yt chng khoỏn
- Niờm yt chng
khoỏn, tiờu chun, th
tc niờm yt, thun li
v bt li ca vic niờm
yt chng khoỏn, qun
lý chng khoỏn sau
niờm yt.
6

- H thng giao dch chng
khoỏn trờn S giao dch
chng khoỏn

- Quy trỡnh giao dch
chng khoỏn trờn
SGDCK
- M ti khon, cỏc
loi ti khon, lnh v
cỏc loi lnh, hỡnh thc
khp lnh
- Cỏc quy nh liờn
quan n giao dch
chng khoỏn trờn
SGDCK
+ Cỏc quy nh chung
* n v giao dch
* n v yt giỏ
* Biờn giao ng giỏ

Sự khác biệt về
điều kiện niêm
yết ở VN và các nớc
Thuận lợi và bất lợi
của niêm yết trên
TTCK VN
Quy trình và các
quy định về giao
dịch ck ở VN
Các loại lệnh đợc
sử
dụng
trên
TTCKVN
Ưu và nhợc điểm
của các loại lệnh

Giáo trình TTCK
HVNH, trang 122149
Kiến thức cơ bản
về
CK-UBCKNN,
trang 207 - 226
Kiến thức chuyên
sâu
về
chứng
khoán và TTCK - T1
trang 187 - 258,
264 - 294


-Th trng OTC

* Phớ giao dch
* Thi gian giao dch
v thanh toỏn
* Cỏc quy nh v giao
dch c bit
+ Giao dch ký qu v
bỏn khng
+ Giao dch thõu túm
cụng ty
-T chc th trng
OTC
-Phng thc giao dch
trờn OTC

7

Thc hnh giao dch ck

8

Tho lun+ Kim tra

9

PHN TCH CHNG
KHON
- Quy trỡnh ca u t chng
khoỏn v vai trũ cua phõn tớch -Quy trỡnh u t
u t chng khoỏn
chng khoỏn
- Ni dung phõn tớch chng
- Phõn tớch c bn v
khoỏn
phõn tớch k thut
- Cỏc phng phỏp
-nh giỏ chng khoỏn
nh giỏ chng khoỏn
v ng dng thc t
trong nh giỏ c phiu
VN
- ng dng phõn tớch k
thut trong u t

Sự khác biệt giữa
thị trờng OTC và
SGD
Thị trờng OTC ở
VN

- Phõn h khỏch hng
- Phõn h ngõn qu
- t lnh
- Lu ký chng khoỏn
- K hn thanh toỏn
- Giao dch ti S
- Thc trng giao dch
ký qu v bỏn khng
VN
- Hot ng mua bỏn
sỏp nhp VN
- Thc trng s dng
cỏc loi lnh giao dch
VN
- Thc trng v niờm
yt chng khoỏn Vit
Nam
Giáo trình
tích ck Cơ sở lựa chọn ck trang 147 để đầu t
192 - 202,
Sự khác biệt giữa 130
phân tích cơ bản
và phân tích kỹ
thuật

phân
HVNH
192 ,
115 -


chng khoỏn VN
Tho lun
(T nghiờn cu)

H THNG THễNG
TIN TRấN TH
TRNG CHNG
KHON
-Gii thiu v h thng
thụng tin trờn th
trng chng khoỏn
-Cỏc ngun thụng tin
trờn th trng chng
khoỏn

QUN Lí V GIM
ST TH TRNG
CHNG KHON
-S cn thit phi qun
lý v giỏm sỏt ttck
-Qun lý ttck

-Giỏm sỏt ttck

-Gii thiu v h thng
thụng tin trờn th
trng chng khoỏn
-Thụng tin t t chc
phỏt hnh
-Thụng tin t th trng
-S giao dch chng
khoỏn
-OTC
-Thụng tin t t chc
kinh doanh v dch v
chng khoỏn

- S cn thit phi qun
lý v giỏm sỏt ttck
- Mc tiờu ca qun
lýTTCK
-Cỏc c quan qun lý
- Cỏc hỡnh thc qun lý
- Ni dung qun lý ttck
-Khỏi nim
- Ni dung giỏm sỏt
- Phng thc giỏm sỏt

Giáo trình TTCK
HVNH, trang 399418
Kiến thức cơ bản
-Qun lý v giỏm sỏt
về
CK-UBCKNN,
ttck mt s nc trờn
trang 463 - 501
th gii

-Qun lý v giỏm sỏt
ttck mt s nc trờn -Qun lý v giỏm sỏt
th gii
ttck Vit Nam
-Qun lý v giỏm sỏt
ttck Vit Nam
i thc t

Giáo trình TTCK
HVNH, trang 336372
Kiến thức cơ bản
về
CK-UBCKNN,
trang 442 - 448

Tỡm hiu hot ng ca
cỏc CTCK v th
trng chng khoỏn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×