Tải bản đầy đủ

Chương 3 nghiệp vụ phát hành

CHƯƠNG 3
PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
I. GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HÀNH
CHỨNG KHOÁN
III. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
IV. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
1


HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP?

2


Các hình thức phát hành chứng
khoán


Phân loại theo công cụ phát hành
Phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúngPhân loại theo phương pháp định giá chứng khoánPhân loại theo phương pháp phát hành

3


Phân loại theo công cụ phát hành


Phát hành trái phiếu :
+ Phát hành trái phiếu công ty
+ Phát hành trái phiếu chính phủPhát hành cổ phiếu :

4


Phát hành riêng lẻ và phát hành ra công
chúng
Phát hành riêng lẻ : là hình thức phát hành
chứng khoán cho một số lượng hạn chế nhất
định các nhà đầu tư (thường là nhà đầu tư tổ
chức .
Phát hành ra công chúng : là hình thức trong

đó chứng khoán được bán rộng rãi ra công
chúng, cho một số lượng lớn người đầu tư,
trong tổng lượng phát hành phải giành một tỷ
lệ nhất định cho các nhà đầu tư nhỏ.
5


Phát hành riêng lẻ và phát
hành ra công chúng
Theo quy định của luật chứng khoán 2007:
Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán
chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:
 Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả
Internet;
 Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở
lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác
định.


6


Phân loại theo phương pháp định
 Phát hành với giá cố định :
giá
Đây là hình
thức phát hành mà tổ chức phát hành bán chứng khoán
chứng
khoán
với một mức giá ấn định trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc gián tiếp
thông qua tổ chức phát hành.Phát hành bằng phương pháp đấu giá :
Người phát hành hay người bảo lãnh phát hành sẽ ấn định giá tối
thiểu, người mua sẽ trực tiếp cạnh tranh với nhau, tổ chức phát
hành sẽ phân phối chứng khoán cho nhà đầu tư theo nguyên tắc
ưu tiên về giá

7


Phân loại theo phương pháp
phát hành
Phát hành trực tiếp ( tự phát hành ) :
Tổ chức phát hành tự bán chứng khoán cho các nhà
đầu tư, không cần thông qua tổ chức bảo lãnh phát
hành.
 Phát hành gián tiếp :
Tổ chức phát hành phát hành chứng khoán thông qua
các tổ chức bảo lãnh phát hành. Tổ chức BLPH là các
tổ chức tài chính có năng lực về vốn, kinh nghiệm
phát hành và hệ thống phân phối chứng khoán
( thường là các công ty chứng khoán – ngân hàng đầu
tư )


8


Bảo lãnh phát hành
Phát hành chứng khoán thông qua tổ chức bảo
lãnh phát hành là hình thức phát hành thường
được sử dụng nhất. Trong nhiều trường hợp
UBCKNN bắt buộc đợt phát hành phải có nhà bảo
lãnh phát hành.
Sơ đồ :
Tổ chức
phát hành

Tổ hợp bảo lãnh
phát hành

Nhà đầu tư

9


BẢO LÃNH PHÁT HÀNH


Khái niệm bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành.Vai trò của tổ chức bảo lãnh phát hànhCác hình thức bảo lãnh phát hành

10


Khái niệm bảo lãnh phát
hành
Bảo lãnh phát hành là việc
tổ chức bảo lãnh phát hành
giúp tổ chức phát hành thực
hiện các thủ tục xây dựng và
đệ trình hồ sơ xin phép phát
hành trước khi chào bán chứng
khoán, nhận mua chứng khoán
của tổ chức phát hành để
bán lại, hoặc mua số chứng
khoán còn lại chưa được phân
phối hết.
11


Khái niệm đại lý phát
hành
Đại lý phát hành chứng khoán là các công ty
chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức tín
dụng phi ngân hàng nhận bán chứng khoán
cho tổ chức phát hành trên cơ sở thoả thuận
hoặc thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành
chính.

12


Vai trò của tổ chức bảo lãnh phát
hành


Tư vấn cho tổ chức phát hành về các điều kiện, phương pháp và
thời điểm phát hành.Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ pháp lý xin phép phát hành.Phân phối lượng chứng khoán lớn cho các nhà đầu tư tổ chức
và cá nhân.Mua chứng khoán từ người phát hành

13


CÁC HÌNH THỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH


Hình thức bảo lãnh chắc chắn

( Firm commitment )


Bảo lãnh dự phòngHình thức bảo lãnh với cố gắng tối đa
( Best Effort)Hình thức bảo lãnh tất cả hoặc hủy bỏ ( ALL or None )

14


Bảo lãnh chắc chắn ( Firm Commitment)
Là hình thức bảo lãnh mà tổ chức bảo lãnh phát
hành mua toàn bộ số chứng khoán được phát
hành mới được phát hành ra theo giá thỏa thuận
với người phát hành rồi bán lại cho các nhà đầu tư
tổ chức và cá nhân khác. Thu nhập của tổ chức
bảo lãnh phát hành chính là chênh lệch giữa giá
mua chứng khoán từ nhà phát hành và giá chào
bán ra công chúng.

15


Bảo lãnh dự phòng
Tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết mua toàn bộ các
chứng khoán còn lại chưa phân phối hết sau khi đã phối
hợp với tổ chức phát hành thực hiện đầy đủ các bước
chào bán theo phương án phát hành và sau khi kết thúc
thời hạn chào bán theo quy định.

16


Bảo lãnh với cố gắng tối đa
Đây là hình thức bảo lãnh mà tổ chức bảo lãnh sẽ nhận chứng
khoán như là một đại lý cho công ty phát hành.Tổ chức bảo
lãnh sẽ cố hết sức để bán, nếu số chứng khoán đã phát hành
bán không hết thì số chứng khoán này sẽ được trả lại cho người
phát hành.

17


Bảo lãnh tất cả hoặc hủy bỏ
Là hình thức bảo lãnh trong đó tổ chức phát hành yêu cầu tổ
chức bảo lãnh phát hành : tất cả chứng khoán phát hành phải
được bán hết, nếu không thì sẽ phải hủy bỏ toàn bộ chứng
khoán đã phân phối.

18


Phát hành chứng khoán ra
công chúng


Chủ thể phát hànhCác hình thức phát hành chứng khoán ra công chúngCác điều kiện phát hànhQuy trình phát hànhHồ sơ phát hành

19


Các chủ thể phát hành
Chủ thể

Loại chứng
khoán được phát
hành

Chính phủ
Doanh nghiệp, Trong
đó :

Trái phiếu

Công ty cổ phần, DNNN
CPH

Cổ phiếu, trái
phiếu

Công ty TNHH
DNNN

Trái phiếu
Trái phiếu

Quỹ đầu tư

Chứng chỉ quỹ

20

Các hình thức phát hành
chứng khoán ra công
Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
chúng
Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

21


Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần
đầu
Bao gồm:Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động vốn cho
công ty cổ phần (chào bán sơ cấp lần đầu).Phát hành lần đầu cổ phiếu ra công chúng để thay đổi cơ cấu
vốn chủ sở hữu (chào bán thứ cấp lần đầu).
Tại VN phổ biến nhất là việc phát hành nhằm làm giảm tỷ lệ sở
hữu của nhà nước tại các công ty cổ phần.

22


Phát hành thêm cổ phiếu ra công
chúng

Bao gồm các trường hợp :
Tổ chức đã phát hành cổ phiếu ra công chúng chào bán
thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần để tăng vốn điều
lệ.
Tổ chức đã phát hành cổ phiếu ra công chúng phát hành
thêm cổ phiếu để trả cổ tức, hoặc phát hành thêm cổ phiếu
thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

23


Các hình thức phát hành chứng khoán
ra công chúng ( Nghị định 14 )


Chào bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng bao gồm:
Chào bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để huy động
vốn cho tổ chức phát hành;
Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại
chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn
điều lệ của tổ chức phát hành.
Chào bán thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:
Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc chào
bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
Công ty đại chúng chào bán tiếp cổ phiếu ra công chúng để thay đổi cơ
cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ;
Công ty quản lý quỹ chào bán thêm chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng;
công ty đầu tư chứng khoán chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Chào bán trái phiếu ra công chúng.

24


Điều kiện phát hành CK ra
công chúng
Thông thường theo luật pháp về chứng khoán của các quốc gia,
khi phát hành CK ra công chúng tổ chức phát thường phải đáp
ứng các điều kiện và tiêu chuẩn khác nhau. Bao gồm nhóm tiêu
chuẩn định lượng và nhóm tiêu chuẩn định lượng.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×