Tải bản đầy đủ

chu y

Cổ phần hóa DNNN
Quyết tâm đến năm 2010 cổ phần hóa xong các DNNN.
Quá trình CPH diễn ra chậm
DN đã CPH chủ yếu là các DN vừa và nhỏ.
Phương thức phát hành CK
Riêng lẻ được áp dụng vì các NDT nhỏ lẻ thường không có đủ tiềm lực tài chính
và thông tin như các NDT có tổ chức để tiếp cận với những loại CK chào bán lần
đầu.
Điều kiện chào bán CK
1. Quy mô vốn:
 Cổ phiếu: vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng việt Nam trở lên.
 Trái phiếu: vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng việt Nam trở lên.
 Chứng chỉ quỹ: giá trị đăng ký chào bán tối thiểu 50 triệu đồng.
2. Tính hiệu quả:
 Cổ phiếu: hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký
chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng
ký chào bán.
 Trái phiếu: giống cổ phiếu + không có các khoản nợ phải trả quá hạn
trên một năm.
 Chứng chỉ quỹ: không quy định.
3. Tính khả thi: có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt

chào bán CK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×