Tải bản đầy đủ

bài thảo luận thị trường chứng khoán của đinh thiện hiếu

Những chính sách của nhà nước có ảnh hưởng tới
thị trường chứng khoán sơ cấp như thế nào?
Thị trường luôn tồn tại những khuyết tật nhất định, sự can thiệp của nhà
nước vào thị trường nhằm giúp cho thị trường hoạt động theo đúng định
hướng và đạt được mục tiêu của thị trường chứng khoán là yêu cầu cần
thiết khách hàng ở mọi quốc gia trên thế giới. thị trường chưng khoán nói
chung, thị trường sơ cấp nói riêng cũng luôn tồn tại những khuyết điểm
nhất định, đó là sự bất cân đối về thông tin giữa các chủ thể tham gia và thị
trường. các nhà đầu tư là những người bị bất lợi về thông tin, sự bất cân
đối về thông tin tạo ra sự không cân bằng cho các nhà đầu tư cá nhân, do
không đầy đủ thông tin các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư
chứng khoán không chính xác, có nhiểu rủi ro. Mặt khác, sự bất cân đối về
thông tin còn dẫn đến hậu quả làm cho các nguồn vốn được phân bổ
không hiệu quả.
Do đó, sự quản lý của nhà nước đối với việc phát hành chứng khoán trên
thị trường sơ cấp là cần thiết, vừa đảm bảo sự công bằng cho các bên
tham gia vào thị trường, vừa đảm bảo các nguồn vốn huy động trên thị
trường được sử dụng một cách có hiệu quả nhất cho sự phát triển kinh tế
xã hội.
Hiện nay trên thế giới có 3 mô hình về sự quản lý của nhà nước đối với thị
trường chứng khoán sơ cấp, đó là: “quản lý theo chất lượng”, “ quản lý

theo mô hình công bố thông tin” và kết hợp hai mô hình trên. Theo cách
thức quản lý “ công bố thông tin” thì các cơ quan quản lý thị trường chứng
khoán yêu cầu các công ty phát hành phải thực hiện việc công bố thông tin
một cách đầy đủ, kịp thời cho tất cả các nhà đầu tư. Theo cách quản lý
này,người ta không đưa ra các tiêu chuẩn cho các công ty tham gia vào thị
trường, như ở các thị trường chứng khoán phát triển như: Mỹ, Anh…. Theo
mô hình quả lý chất lượng, các cơ quan quản lý thị trường đưa ra những
tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo các công ty tham gia vào thị trường phải
là các công ty phát triển tương đối ổn định, khả năng phát triển vững chắc.
theo cách quản lý này, người ta ít nhấn mạnh và chú trọng tới việc công bố


thông tin. Cách thức này chủ yếu là được áp dụng ở những thị trường mới
nổi.
Tại hầu hết các quốc gia có thị trường chứng khoán trên thế giới hiện nay,
người ta kết hợp giữa hai cách thức quản lý nói trên ở những mức độ khác
nhau. Nhìn chung, ở các nước phát triển, người ta thực hiện quản lý thị
trường theo mô hình công bố thông tin, còn các nước đang phát triển, việc
quản lý thị trường chứng khoán thường áp dụng mô hình “quản lý theo
chất lượng”
Với các nước phát triển, hệ thống pháp luật đã tương đối ổn định, nền kinh
tế có tính cạnh tranh cao, sự quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán
chỉ ở một mức độ nhất định giúp cho thị trường hoạt động có hiệu quả. ở
những nước đang phát triển các nhà đầu tư, những người tham gia vào thị
trường chứng khoán còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm tham gia còn ít, mặt
khác hệ thống pháp luật còn thiếu và chưa đồng bộ. Để giảm thiểu cho các
nhà đầu tư, các nước đang phát triển thực hiện quản lý theo chất
lượng.Theo cách thức quản lý này vừa đảm bảo sự phát triển ồn định thị
trường vừa tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường sơ
cấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×