Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận môn thị trường chứng khoán chính sách của nhà nước ảnh hưởng đến

Chính sách của nhà nước ảnh hưởng
đến thị trường chứng khoán sơ cấp?
Hoạt động của thị trường sơ cấp tạo ra một kênh huy động
vốn đầu tư cho nền kinh tế. Ở thị trường sơ cấp, người
phát hành nhận được tiền từ việc bán chứng khoán.
Qua hoạt động này ở thị trường sơ cấp, các nguồn tiền
nhàn rỗi trong dân cư, trong các tổ chức kinh tế, xã hội
được chuyển thành vốn đầu tư dài hạn cho người phát
hành chứng khoán. Thị trường sơ cấp là một kênh phân
bổ vốn có hiệu quả. Chính vì vậy, thị trường sơ cấp
không những đóng vai trò tập hợp các nguồn vốn mà
còn là công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của nền kinh tế. Vì vậy mà khi nhà nước muốn
điều chỉnh nền kinh tế thì ảnh hưởng đến thị trường
chứng khoán ở những điểm sau:


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng
đến thị trường chứng khoán sơ cấp?
1. Chủ thể phát hành chứng khoán chỉ bao gồm:
Chính phủ, doanh nghiệp và quỹ đầu tư, cho

thấy chỉ có một số thành phần có điều kiện mới
có thể phát hành chứng khoán dẫn đến ảnh
hưởng đến thị trường chứng khoán là hạn chế
nhà phát hành, tuy nhiên bên cạnh đó cũng cho
thấy những chủ thể phát hành Ck ko phải là bất
kỳ ai mà phải có đủ năng lực mới được phát
hành điều này làm cho thị trường chứng khoán
hoạt động được có hiệu quả hơn


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng
đến thị trường chứng khoán sơ cấp?
2. Về phương thức phát hành
- Khi phát hành riêng lẻ thì CK được bán cho một
số nhà đầu tư nhất đinh đối với phương thức
phát hành này làm cho việc chào bán này không
rộng rãi
- Khi phát hành bằng cách chào bán ra công
chúng thì được chào bán cho tất cả mọi người
điều này tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người
có ý đinh muốn mua chứng khoán


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng
đến thị trường chứng khoán sơ cấp?
3. Về điều kiện chào bán chứng khoán cũng được
hạn chế các doanh nghiệp phải có quy mô mới
doanh nghiệp phải đươc hoạt đông tốt mới được
điều này sẽ làm cho thị trường chứng khoán
được ổn đinh hơn có ít rủi ro cho các nhà đầu tư
hơn khi tham gia vào.


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng
đến thị trường chứng khoán sơ cấp?
4. Về thủ tục chào bán thì nhà nước ta quy đinh
phải qua bốn bước tiến hành điều này làm cho
vấn để về điều này khá rườm rà tuy nhiên cũng
là điều tốt để việc chào bán được chuẩn bị kỹ
lưỡng hơn và đem lại hiệu quả hơnChính sách của nhà nước ảnh hưởng
đến thị trường chứng khoán sơ cấp?
5. Về phương thức chào bán nhà nước cũng đa
đưa ra nhiều phương thức cho các chủ thể phát
hành lựa chọn điều đó làm cho các chủ thể có
thể lựa chọn phương thức nào cho phù hợp với
doanh nghiệp mình


Chính sách của nhà nước ảnh hưởng
đến thị trường chứng khoán sơ cấp?
6. Khi nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt
tiền tệ tức là muốn hạ nhiệt nền kinh tế, muốn
giảm lượng cung tiền vì thế mà sẽ tác động
không tích cực lên thị trường chứng khoán sơ
cấp – tâm lý của những người đầu tư sẽ có
những thận trọng khi đầu tư vào và ngược lại khi
nhà nước sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×