Tải bản đầy đủ

Bộ đề thi môn thanh toán quốc tế

Đề thi môn TTQT
(Đề số 1)
Câu 1: Đồng chí hãy đánh dấu x vào cột Đúng (Đ) hay Sai (S) để
trả lời các câu hỏi dới đây:
STT
Câu hỏi
Đ
S
1
Tại Việt nam, tiền Việt nam cũng có thể là ngoại
hối
2
Cổ phiếu của các công ty Việt nam có thể coi là
ngoại hối
3
Kim loại quý, trang sức bằng đá quý do khách xuất
nhập cảnh mang theo ngời cũng có thể coi là ngoại
hối
4
Hiện nay, tỷ giá hối đoái đợc xác định chủ yếu
thông qua hàm lợng vàng của tiền tệ

5
Tỷ giá ASK luôn luôn phải lớn hơn tỷ giá BID
6
Khi lạm phát trong nớc tăng lên, đồng nội tệ sẽ mất
giá so với ngoại tệ
7
Khi thu nhập của ngời dân tăng, tỷ giá của USD sẽ
có xu hớng tăng so với đồng nội tệ
8
Cán cân thanh toán d thừa làm ngoại tệ có xu hớng
lên giá
9
Nạn buôn lậu góp phần làm ngoại tệ lên giá so với
nội tệ
10
Việc ngân hàng nhà nớc Việt nam tuyên bố hạ lãi
suất sẽ làm ngoại tệ có xu hớng tăng giá
11
Tại cùng một thời gian và cùng một địa điểm thì
mọi phơng tiện thanh toán sẽ có cùng một mức tỷ
giá
12
Hối phiếu là văn bản do ngời bị nợ phát hành để
trả tiền cho ngời chủ nợ
13
Séc có hai loại là séc trả ngay và séc trả sau
14
D/P là nhờ thu thanh toán tiền ngay
15
L/C là phơng thức thanh toán an toàn vì ngân
hàng sẽ thanh toán tiền sau khi ngời mua đã nhận
đợc hàng
16
Do tính bắt buộc của hối phiếu, sau khi hối phiếu
đợc phát hành một cách hợp lệ, ngời bị nợ đơng
nhiên có nghĩa vụ thanh toán
17
Chấp nhận hối phiếu chỉ có thể thể hiện trên mặt
trớc của hối phiếu18
19
20

Chuyển tiền đợc sử dụng phổ biến vì là phơng
thức thanh toán an toàn cho ngời XK
Nếu trên hối phiếu, số tiền ghi bằng số và ghi bằng
chữ có sự chênh lệch thì căn cứ vào số tiền nhỏ
hơn
Nhờ thu hối phiếu trơn có thể sử dụng khi hai bên
tin nhau, dù kim ngạch thanh toán cao

Câu 2: Đ/c hãy căn cứ vào hối phiếu dới đây:
Số 14/38/EX
Số tiền: 100.000GBP

Tokyo ngày 20/4/2003

Hối phiếu
360 ngày sau khi nhìn thấy bản thứ nhất của hối phiếu này (bản
thứ hai cùng nội dung và ngày tháng không phải trả tiền), trả theo
lệnh của ngân hàng SUMITOMO Bank, Tokyo, Japan số tiền là Một
trăm ngàn bảng Anh chẵn.
Số tiền và chi phí cùng loại nói trên tính vào tài khoản: Công ty
TOCONTAP Hà nội.
Ký phát đòi tiền VIETCOMBANK Hà nội.
Theo L/C số 17/ 20/IM mở ngày 1/4/2003
Gửi: VIETCOMBANK
Hà nội, Việt nam

Để trả lời cho các câu hỏi sau
1.1. Ai là ngời xuất khẩu?
1.2. Ai là ngời nhập khẩu?
1.3. Ai là ngời yêu cầu mở L/C?

Sanyo Co. Ltd Tokyo
Japan


1.4. Ai là ngời hởng lợi hối phiếu?
1.5. Ai là ngời có quyền chuyển nhợng hối phiếu?
1.6. Ai là ngời có nghĩa vụ chấp nhận hối phiếu này?
1.7. Đây là loại hối phiếu nào?
1.8. Ngân hàng mở L/C là ngân hàng nào?
1.9. Ngân hàng nào là ngân hàng thông báo L/C
1.10. Ai là ngời lập ra hối phiếu này?
Câu 3: Đồng chí hãy trình bày các bớc trong quy trình thanh
toán bằng L/C. Hãy nêu các u, nhợc điểm của phơng thức thanh
toán này và so sánh với phơng thức thanh toán bằng D/A và D/P.

Hà nội ngày 16/10/2003
Giáo viên

Nguyễn Hoàng ánh


Đề thi môn Thanh toán QT
Lớp CĐHQ khoá 6, Hà nội
(Đề số 2)
Câu 1: Đồng chí hãy đánh dấu x vào cột Đúng (Đ) hay Sai (S) để
trả lời các câu hỏi dới đây:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Câu hỏi
Kim loại quý, trang sức bằng đá quý do khách xuất
nhập cảnh mang theo ngời không phải là ngoại hối
Công trái chính phủ của Việt nam cũng có thể coi
là ngoại hối
Tại Việt nam, tiền Việt nam không thể là ngoại hối
Hiện nay, tỷ giá hối đoái đợc xác định chủ yếu
thông qua hàm lợng vàng của tiền tệ
Tỷ giá ASK luôn luôn phải lớn hơn tỷ giá BID
Khi lạm phát trong nớc tăng lên, đồng ngoại tế sẽ
mất giá so với nội tệ
Khi thu nhập của ngời dân tăng, tỷ giá của VND sẽ
có xu hớng tăng so với USD
Cán cân thanh toán d thừa làm ngoại tệ có xu hớng
mất giá
Nạn buôn lậu góp phần làm ngoại tệ lên giá so với
nội tệ
Việc ngân hàng nhà nớc Việt nam tuyên bố nâng
lãi suất sẽ làm ngoại tệ có xu hớng tăng giá
Tại cùng một thời gian và cùng một địa điểm thì
mọi phơng tiện thanh toán sẽ có cùng một mức tỷ
giá
Hối phiếu là văn bản do ngời chủ nợ phát hành để
đòi tiền ngời bị nợ
Trong nội dung của hối phiếu phải nêu rõ nguyên
nhân phát sinh nghĩa vụ thanh toán.
Theo luật Việt nam, hối phiếu phải theo mẫu nhất
định
Hối phiếu theo lệnh có thể chuyển nhợng tự do
Bảo lãnh hối phiếu chỉ có thể thể hiện trên mặt
trớc của hối phiếu
Sau khi đã thanh toán hối phiếu thì không thể đòi

Đ

S


18
19
20

lại tiền
Nếu số tiền bằng số và bằng chữ trên séc không
khớp nhau, phải thanh toán theo số tiền bằng chữ.
L/C là phơng thức thanh toán an toàn vì ngân
hàng sẽ thanh toán tiền căn cứ vào hàng hoá
Ghi sổ là phơng thức thanh toán an toàn cho ngời
XK

Câu 2: Đ/c hãy căn cứ vào hối phiếu dới đây:
Số 14/38/EX
Số tiền: 100.000GBP

Tokyo ngày 20/4/2003

Hối phiếu
360 ngày sau khi nhìn thấy bản thứ nhất của hối phiếu này (bản
thứ hai cùng nội dung và ngày tháng không phải trả tiền), trả theo
lệnh của ngân hàng SUMITOMO Bank, Tokyo, Japan số tiền là Một
trăm ngàn bảng Anh chẵn.
Số tiền và chi phí cùng loại nói trên tính vào tài khoản: Công ty
TOCONTAP Hà nội.
Ký phát đòi tiền VIETCOMBANK Hà nội.
Theo L/C số 17/ 20/IM mở ngày 1/4/2003
Gửi: VIETCOMBANK
Hà nội, Việt nam

Để trả lời cho các câu hỏi sau
1.11. Ai là ngời xuất khẩu?
1.12. Ai là ngời nhập khẩu?
1.13. Ai là ngời yêu cầu mở L/C?
1.14. Ai là ngời hởng lợi hối phiếu?

Sanyo Co. Ltd Tokyo
Japan


1.15. Ai lµ ngêi cã quyÒn chuyÓn nhîng hèi phiÕu?
1.16. Ai lµ ngêi cã nghÜa vô chÊp nhËn hèi phiÕu nµy?
1.17. §©y lµ lo¹i hèi phiÕu nµo?
1.18. Ng©n hµng më L/C lµ ng©n hµng nµo?
1.19. Ng©n hµng nµo lµ ng©n hµng th«ng b¸o L/C
1.20. Ai lµ ngêi lËp ra hèi phiÕu nµy?


Câu 3: Đồng chí hãy trình bày cách tạo lập một hối phiếu thơng
mại và so sánh với cách tạo lập séc. Nội dung của hối phiếu dùng
trong nhờ thu có gì khác với hối phiếu dùng trong L/C?

Hà nội ngày 16/10/2003
Giáo viên

Nguyễn Hoàng ánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×