Tải bản đầy đủ

Tài liệu swap nghiệp vụ hữu hiệu trên thị trường hối đoái

www.taichinh06.tk

Economy - Finance

Tài liệu tham khảo

Swap, nghiệp vụ hữu hiệu của ngân hàng trên thị trường hối đoái.
Mới đây, ngân hàng Citi bank, ngân hàng lớn nhất
tại Mỹ đã mở rộng một số hoạt động đầu tư sang
Nhật Bản. Hoạt động đầu tư khiến Citi bank cần
một lượng tiền bản địa là đồng yên Nhật rất lớn
trong một thời gian ngắn trong khi vốn của Citi
bank thì không có đủ đồng yên cho hoạt động đầu
tư này.
Các chuyên gia nghiệp vụ ngân hàng của Citi Bank
lập tức nghĩ ngay đến Chifon Bank tại Nhật Bản.
Và trên thị trường hối đoái, Citi Bank đã thoả thuận một nghiệp vụ ngân hàng với Chifon
Bank, theo đó Citi Bank chuyển cho Chifon Bank một lượng USD nhất định, đổi lại
Chifon Bank sẽ cung cấp yên Nhật cho hoạt động đầu tư của Citi Bank tại Nhật Bản. Nhờ
vậy mà chỉ trong vòng 24 tiếng, Citi Bank đã có đủ vốn bằng tiền yên Nhật Bản cần thiết
cho dự án đầu tư tại đây.

Các chuyên gia ngân hàng của Citi Bank đã sử dụng nghiệp vụ gì để có một lượng
tiền yên Nhật nhanh như vậy? Đó là nghiệp vụ swap trên thị trường hối đoái.
Thị trường hối đoái là thị trường chuyên mua bán giao dịch ngoại tệ và ngoại hối. Thị
trường hối đoái có tính chất quốc tế, nên nó hoạt động không ngừng để giúp cho khách
hàng có thể thoả mãn nhu cầu mua bán, thanh toán, tín dụng vào mọi thời điểm trong
ngày.
Thành phần tham gia chủ yếu trên thị trường hối đoái gồm có các ngân hàng
thương mại, ngân hàng trung ương, những người môi giới, các doanh nghiệp lớn. Nghiệp
vụ chính của thị trường là mua bán ngoại tệ và tín dụng ngoại tệ. Việc mua bán ngoại tệ
đựoc tiến hành ở bộ phận của thị trường hối đoái trao ngay, còn nghiệp vụ tín dụng ngoại
tệ được tiến hành trên thị trường tiền gửi.
Swap là một cam kết song phương giữa hai ngân hàng, theo đó các ngân hàng sẽ
trao cho nhau vào một ngày nhất định, một số lượng nhất định đồng tiền này lấy một số
lượng biến đổi đồng tiền khác, trong một thời hạn xác định với điều hứa hẹn với nhau là
hoàn lại vốn khi đến kỳ hạn.
Trong nghiệp vụ Swap, các bên ngân hàng tham gia đều có lợi như:
- Cả hai bên đều có thể thoả mãn nhu cầu về ngoại tệ cần sử dụng mà không phải
đi vay trên thị trường.
- Thông qua quan hệ cho vay lẫn nhau, họ không bị phụ thuộc vào rủi ro không
hoàn trả nợ (ngân hàng A chỉ trả cho ngân hàng B và ngược lại). Thực chất của việc này
chỉ là sự trao đổi ngoại tệ, hoàn toàn không phải là trao đổi vay hay cho vay.
Ở trường hợp thực tế trên, Ngân hàng Citi Bank thoả thuận một nghiệp vụ Swap
với ngân hàng Chifon Bank, theo đó Citi Bank chuyển cho Chifon Bank 10 triệu USD và
Chifon Bank sẽ cho Citi Bank vay đổi khoản là là 2 tỷ một trăm triệu yên Nhật căn cứ
vào tỷ giá trao ngay là 1USD = 210 yên Nhật và lời hứa hoàn trả vốn khi tới kỳ hạn theo
một tỷ giá quy định trước biểu hiện phí tổn của giao dịch Swap. Phí tổn này phụ thuộc
vào lãi suất được tính theo số ngày trên cơ sở tỷ giá trao ngay có sẵn. Cách thức cơ bản
đê tính điểm Swap như sau:
TN(I2-I1)x n

Sưu tầm từ internet


www.taichinh06.tk

Economy - Finance

Tài liệu tham khảo

36.000

- TN= tỷ giá trao ngay
- I2= lãi suất cho vay hoặc đi vay ngoại của ngoại tệ định giá
- I1 = lãi suất cho vay hoặc đi vay củat ngoại tệ yết giá
Nếu kết quả là số dương thì sẽ cộng vào tỷ giá ngay. Nếu kết quả là số âm thì sẽ
trừ ngay vào tỷ giá.
(Theo www.bwportal.com)

Sưu tầm từ internetTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×