Tải bản đầy đủ

Câu hỏi thào luận tâm lý học

Câu hỏi thào luận Tâm Lý Học
Câu 1: tại sao nói tình cảm là mặt cốt lõi, là nhân cách ?
Câu 2: vì sao nói ý chí là mặt năng động trong cấu trúc ý thức của nhân cách?
Câu 3: bằng kiến thức tâm lý học, anh chị hãy làm sáng tỏ câu nói sau và rút ra bài
học cần thiết cho bản thân.
“ hiền dữ đâu phải là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà lên”
Hoặc “ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền”
Câu 4: hãy chọn một lĩnh vực mà anh chị quan tâm, và đề xuất biện pháp để phát
triển năng lực của con người trong lĩnh vực đó?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×