Tải bản đầy đủ

Bài tập luật phá sản

Bài tập
công ty cổ phần x bị mở thủ tục phá sản . Các khoản nợ gồm :
- Nợ A 1,5 tỉ , bảo đảm bằng tài sản trị giá 2 tỉ .
- Nợ B 0.5 tỉ .
- Nợ người lao động 0,4 tỉ
- Nợ C 0,6 tỉ .
- Nợ D 2 tỉ , có bảo đảm bằng tài sản trị giá 1 tỉ .
- Nợ E 0,3 tỉ .
- Nợ F 0,1 tỉ .
Hãy thanh toán các khoản nợ trên theo quy định của luật phá sản . Biết chi phí phá sản là 0,2 tỉ , tài sản
còn lại của doanh nghiệp là 5,4 tỉ kể cả tài sản bảo đảm .
tra loi:
theo quy định của pháp luật phá sản năm 2004 thì các khoản nợ được thanh toán theo trình tự sau:
A được trả 1.5 tỷ bằng tài sản bảo đảm
D được thanh toán ban đầu 1 tỷ bằng tài sản bảo đảm
chi phí phá sản : 0,2 tỷ
người lao động : 0,4 tỷ
sau đó đến C : 0.6 tỷ; F: 0.1 tỷ; E :O.3 tỷ; D được thanh toán nốt 1 tỷ
còn 1 tỷ còn lại thì thuộc về các cổ đông
or:
nhu nay nhe tong tai san doanh nghiep la 5.4 t

1) tra no co bao dam het 1.5+1=2.5 t => tong tai san con la 2.9 t
nhu vay van con no thang D 1 t chuyen xuong phan no ko bao dam
2)tra no ng lao dong va phi pha san tong cong 0.6 t vay la con 2.3 t
3) tra no ko bao dam
tong so no ko bao dam la 2.5 t ma tai san chi con 2.3 t vay phai chia theo %
B: (0.5/2.5)x2.3=0.46 t
C: tuong tu tnh dc 0.552 t
D (1/2.5)x2.3=0.92 t
E 0.276 t
F 0.092 t
or:
- tai san pha san cua doanh nghiep la 5.4-3 =2.4 t
- tra cho doanh nghiep A 1.5 t con lai 0.5 t cho vao tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D 1 t con 1t con lai cua D tro thanh no k bao dam.


- tra chi phi pha san 0.2 t
- tra no luong nguoi cong nhan 0.4 t.
- tai san pha san cua doanh nghiep luc nay la: 2.4+0.5-0.2-0.4=2.3 t.
- tong no khong bao dam la: 0.5+0.6+1+0.3+0.1=2.5t lon hon tai san pha san cua doanh nghiep.
- tra no D:1t/2.5t nhan voi 2.3 bang 0.92 t. vay D duoc nhan 0.92 t.
- tra no B: 0.5 t/2.5t nhan voi 2.3 t bang 0.46 t. vay B duoc nhan 0.46 t.
- tra no E: 0.3t/2.5tu nhan voi 2.3t bang 0.276 t. vay E duoc nhan 0.276 t
- tra no F: 0.1t/2.5t nhan voi 2.3 t bang 0.092 t. vay F duoc nhan 0.092 t.
- vay tong so no ma doanh nghiep da tra la 0.92+0.46+0.276+0.092= 1.748.tai san cong ty con lai la 2.31.748=0.552 t.
- so tai san nay con lai thuoc ve cac thanh vien cua cong ty, duoc chia theo t le so von.
Bai 2:
cty TNHH ABC tự nguyện nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.vụ phá sản đã được giải quyết đến giai
đoạn thanh lý tài sản,cơ quan có thẩm quyền xác định:
_toàn bộ tài sản còn lại 6 tỉ (kể cả tài sản đảm bảo)
_nợ :+ ngân hàng B:1.5 tỉ(tài sản đảm bảo 2 tỉ)
+cục thuế Y:500 triệu
+doanh nghiệp C,D,E,mỗi doanh nghiệp 500 triệu
+lương người lao động 400 triệu
+bảo hiểm y tế người lao động 100 triệu
+chưa thanh toán trái phiếu đến thời hạn cho 12 cá nhân,tổng cộng 600 triệu.
+chưa bồi thường thiệt hại phạt vi phạm hợp đồng cho DN F 100 triệu
+nợ DN G 300 triệu(ông H bảo lãnh)
+DN K 2 tỉ(tài sản đảm bảo 1 tỉ)
+phí phá sản 200 triệu

Hãy thanh toán các khoản nợ và chi phí trên
tra loi:
Trình tự thanh toán các khoản nợ theo quy định của luật phá sản :
(1) Sau khi thanh toán các khoản nợ có đảm bảo bằng tài sản bảo đảm
(2) Phí phá sản
(3) Chi phí của Nhà nước chi cho hoặt động phục hồi kinh doanh nhưng không hiệu quả
(4) Các khoản lương, nợ, trợ cấp thôi việc, BHXH, và các quyền lợi khác của ngừoi lao động
(5) Các khoản nợ không đảm bảo( Nếu tài sản không đủ thì chia theo tỉ lệ % tương ứng).
Căn cứ vào trình tự thanh toán các khoản nợ nêu trên , trình tự Công ty X phải thanh toán nợ như sau:
(1) Nợ đảm bảo : A : 1,5 tỉ
D : 1 tỉ
(2) Phí phá sản : 0,2 tỉ
(3) Người lao động : 0,4 tỉ
(4) Các khoản nợ không đảm bảo : Số tền thực trả theo tỉ lệ % tương ứng :


D : 1 2.3/2.5 * 1 = 0.92 tỉ
B : 0.5 2.3/2.5 * 0.5 = 0.46 tỉ
C : 0.6 2.3/2.5 * 0.6 = 0.552 tỉ
E : 0.3 2.3/2.5 * 0.3 = 0.276 tỉ
F : 0.1 2.3/2.5 * 0.1 = 0.092 tỉ
2.5 tỉ 2.3 tỉ
Mình cũng đang tìm tài liệu để thi môn luật linh tế, đaây là bài giải của mình cho đề bạn đưa ra. Bạn
tham khảo thử nhé !
Chúc bạn may mắn
Bai 3 :
đề : Cty cổ phần Mai Long chuyên kinh doanh nhà hàng và khách sạn được phòng đăng kí kinh doanh
thuộc sở kế hoạch và đầu từ khánh hòa cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh vào ngày 21/2/2002 .
Có trụ sở chính tại thành phố Nha Trang do ông Nguyễn Minh Long làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc
công ty......
sau 1 thời gian hoạt động có hiệu quả ...đầu năm 2007 do không nắm bắt được nhu cầu thị trường và
bị ảnh hưởng bởi dịch heo tai xanh nên tình hình hoạt động của công ty ngày càng khó khăn và bắt đầu
thua lỗ....
vào tháng 6/2007 trong quá trình giải quyết tranh chấp về hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa
giữa công ty Mai Long và CTTNHH Minh Phước (có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) ....Tòa án nhân dân
tỉnh bình dương phát hiện công ty Mai Long mất khả năng thanh toán nợ đến hạn......
hỏi :
câu 1.......sau khi phát hiện công ty Mai Long mất khả năng thanh toán nợ đến hạn , tóa án nhân dân
tỉnh Bình Dương có quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty mai long hay không ? Tại
sao ?
câu 2......để mở thủ tục phá sản đối với công ty mai long phải tến hành thủ tụ pháp lý gì ? ( nêu quy
trình)
câu 3.....hãy phân tích 1 số sự kiến pháp lý sau : (công ty mai long bị mở thủ tục phá sản vào ngày
20/10/2007)
a/ ngày 25/10/2007 , các chủ nợ đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để nghị tòa án cho rút đơn
yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty mai long.nhưng tòa không chấp nhận mà vẫn tếp tục giải quyết
b/ ngày 26/10/2007 ,công ty tến hành thanh toán 50 triệu đồng nợ không đảm bảo cho mỗi chủ nợ sau
khi có sự đồng ý bằng văn bản của thẩm phán phụ trách vụ phá sản...


c/ ngày 27/10/2007 thẩm phán phụ trách vụ phá sản đồng ý bằng văn bản cho mai long thanh toán số
nợ 500 triệu (có đảm bảo bằng 1 xe ô tô được định giá khi cầm cố là 500 triệu đồng cho công ty hoàng
hà bằng phương thức bán đấu giá .khi bán đấu giá chiếc xe chỉ bán được 400 triệu , thẩm phán đồng ý
cho Mai Long trích 100 triệu tền mặt để thanh toán nốt .....
câu 4.....sau khi công ty mai long bị mở thủ tục phá sản...quyết định mở thủ túc phá sản đã được đăng
báo công khai theo giấy đòi nợ được gởi đến tòa án đúng hạn ..tổ thanh lý tài sản lập danh sách gồm ?
20 chủ nợ với tổng số nợ là 8.4 tỷ trong đó có 2 chủ nợ có bảo đảm với số nợ là 5 tỷ ...1 chủ nợ có bảo
đảm 1 phẩn với số nợ là 500 triệu (trong đó phần có đảm bảo là 400 triệu)....17 chủ nợ không có bảo
đảm với số nợ là 2.9 tỷ
hãy xác định điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ
câu 5......do hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi kinh doanh của công ty mai long nên
thẩm phán đã ra quyết định mở thủ tục thanh lý ...tổ quản lý thanh lý tài sản tến hành thu hồi lại toàn
bộ tài sản của công ty và tổ chức bán đấu giá...tổng cộng thu được 7,45 tỷ ....hãy thanh toán các khoản
nợ dưới đây theo thứ tự ưu tên mà pháp luật quy định
- phí phá sản 50 triệu
- nợ ngân hàng sài gòn thương tín 5 tỷ (có tài sản thế chấp 6 tỷ)
- nợ công ty hoành hà 500 triệu (tài sản thế chấp 400 triệu)
- nợ bưu điện hà nội 80 triệu
- nợ người lao động 800 triệu
- nợ thuế 500 triệu
- nợ các chủ nợ không đảm bảo khác 2 tỷ
tra loi:

Thử nhé ( đang học môn này ).
Trích:
câu 1.......sau khi phát hiện công ty Mai Long mất khả năng thanh toán nợ đến hạn , tóa án nhân
dân tỉnh Bình Dương có quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty mai long hay
không ? Tại sao ?
Không ,
Vì, TAND tỉnh KHánh Hòa mới có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với CTy Mai Long .
( K2 Đ 7)
Nếu đã nhận đơn yc mở tt tbps => TAND tỉnh BD phải chuyển việc giải quyết cho TAND tỉnh
Khánh Hòa ( K1 Đ 26 ).
Còn TAND tỉnh BD ko thể nộp đơn yc mở tt tbps ( các CQ NN ko có quyền và Nv nộp đơn ).
Trích:


câu 2......để mở thủ tục phá sản đối với công ty mai long phải tiến hành thủ tụ pháp lý gì ? ( nêu
quy trình)
Theo K1 Đ 5 , thủ tục phá sản gồm :
- Nộp đơn yc và mở tt tbps
- phục hồi hoạt động kinh doanh
- Thanh lý ts, các khaonr nợ.
- tuyên bố DN bị phá sản.
TÙy theo đk cụ thể mà quy trình có thể đc rút gọn, hoặc ko phải thực hiện tất cả, hoặc tiến hành
hết các thủ tục trên.
Trích:
a/ ngày 25/10/2007 , các chủ nợ đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để nghị tòa án cho rút
đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty mai long.nhưng tòa không chấp nhận mà vẫn tiếp tục giải
quyết
KHi đã mở thủ tục phá sản thì chỉ có biên bản họp của hội nghị chủ nợ nếu thỏa thuận tiến hành
thủ tục phục hồi HĐ kinh doanh mới dẫn đến việc các bên nổ lực giúp vực dậy DN. Chứ ko thể
chỉ là qđ của những chủ nợ đã nộp đơn. Vì khi đã mở TTPS, thì TÁn đã xác nhận " DN ko có
khả năng thành toán các khỏan nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu." ( Đ3 ). Nếu cho phép những
chủ nợ nộp đơn trong TH này cso quyền rút đơn về thì sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi các chủ
nợ khác . Và khi này, vai trò của Tòa Án trong chẳng khác gì một công cụ để những chủ nợ đem
ra "hù" DN, ( nếu tôi chịu rút đơn về, anh ko phải chịu thủ tục PS nữa thì anh phải trả nợ cho tôi
trc, các ông khác kệ họ ... ) => thế ko ổn.
Trích:
b/ ngày 26/10/2007 ,công ty tiến hành thanh toán 50 triệu đồng nợ không đảm bảo cho mỗi chủ
nợ sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của thẩm phán phụ trách vụ phá sản...
Như vậy là mới chỉ có 6 ngày kể từ ngày mở TT PS ( 20/10/2007 ) => chưa lập danh sách chủ
nợ. Trong TH này , danh sách chủ nợ ko bảo đảm đc trả 50tr /chủ nợ là ko đầy đủ
Theo ng tắc bình đẳng giữa các chủ nợ ko bảo đảm ( tra nợ theo tỉ lệ nợ bằng ts còn lại ) => hành
động của DN và quyết định của Thẩm Phán là sai thủ tục và sai ng tắc .
Trích:
c/ ngày 27/10/2007 thẩm phán phụ trách vụ phá sản đồng ý bằng văn bản cho mai long thanh
toán số nợ 500 triệu (có đảm bảo bằng 1 xe ô tô được định giá khi cầm cố là 500 triệu đồng cho
công ty hoàng hà bằng phương thức bán đấu giá .khi bán đấu giá chiếc xe chỉ bán được 400
triệu , thẩm phán đồng ý cho Mai Long trích 100 triệu tiền mặt để thanh toán nốt .....
Trong TH tài sản bảo đảm đc định giá ít hơn số nợ bảo đảm thì phần chênh lệch đc xem là nợ ko
bảo đảm.


như vậy, tương tự TH trên, việc trích 100 tr từ tài sản cty của DN và quyết định cho phép của
thẩm phán là sai nguyên tắc.
Trích:
câu 4.....sau khi công ty mai long bị mở thủ tục phá sản...quyết định mở thủ túc phá sản đã được
đăng báo công khai theo giấy đòi nợ được gởi đến tòa án đúng hạn ..tổ thanh lý tài sản lập danh
sách gồm ?
Gồm K2 điều 9 LPS
Trích:
20 chủ nợ với tổng số nợ là 8.4 tỷ trong đó có 2 chủ nợ có bảo đảm với số nợ là 5 tỷ ...1 chủ nợ
có bảo đảm 1 phẩn với số nợ là 500 triệu (trong đó phần có đảm bảo là 400 triệu)....17 chủ nợ
không có bảo đảm với số nợ là 2.9 tỷ
hãy xác định điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ
Theo Đ 65 LPS : Đk hợp lệ của HNCN là có đủ các đk sau :
1) Quá nữa số CN ko bảo đảm ( >= 9 chủ nợ ko bảo đảm ) đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ ko bảo
đảm trở lên ( >= 1.933.333.333 )
2) Có sự tham gia của ng có nghĩa vụ tham gia HNCN quy định tịa Đ63
Trích:
câu 5......do hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi kinh doanh của công ty mai
long nên thẩm phán đã ra quyết định mở thủ tục thanh lý ...tổ quản lý thanh lý tài sản tiến hành thu
hồi lại toàn bộ tài sản của công ty và tổ chức bán đấu giá...tổng cộng thu được 7,45 tỷ ....hãy thanh
toán các khoản nợ dưới đây theo thứ tự ưu tiên mà pháp luật quy định
- phí phá sản 50 triệu
- nợ ngân hàng sài gòn thương tín 5 tỷ (có tài sản thế chấp 6 tỷ)
- nợ công ty hoành hà 500 triệu (tài sản thế chấp 400 triệu)
- nợ bưu điện hà nội 80 triệu
- nợ người lao động 800 triệu
- nợ thuế 500 triệu
- nợ các chủ nợ không đảm bảo khác 2 tỷ
Câu này căn cứ K1 Đ 37 :
1) Thanh toán để trừ ra phần nợ bảo đảm :
- Sacombank : 5 tỷ
- CTy Hoàng Hà : 400 tr
=> còn : 2.05 tỷ
2) Nộp thuế cho ngân sách nhà nước 500 tr ( đây là nghĩa vụ trước phá sản ) ( trong TH ko đủ
nộp thuế thì bị xử lý theo quy định pháp Luật về Thuế , nợ nhiều có thể truy cứu TNHS ).=> còn
1.55 tỷ


3) tiếp thanh toán 50 triệu phí phá sản ( mấy ông làm luật này khôn hén
4) Sau đó thanh toán nợ ng lao động 800 triệu.
=> Còn 0.7 tỷ
5) Thanh toán nợ ko bảo đảm :
Cty Hoành Hà: 100 tr
Bưu điện Hà Nội: 80tr
các chủ nợ ko bảo đảm khác: 2 tỷ
=> chia theo tỷ lệ nợ trên số tài sản còn 0.7 tỷ ( mỗi ng 1 ít chia sẻ hen

=> còn 1.5 tỷ

)

=> còn 0 tỷ
Bai 4:
DN lâm vào tình trạng phá sản. Biết tài sản còn lại la 3ty kể cả tài sản đảm bảo. các khoản nợ phải trả
gồm:
-Nợ A:1.5 tỷ, bảo đảm bằng ts trị giá 2ty
-Nợ B: 1ty, bao dam bang ts 0.5ty
-No C:3 tỷ.
-chi phí phá sản:0.2ty.
Thứ tự phân chia tài sản ? Mỗi chủ nợ được bao nhiêu?
Tra loi:
thứ nhất. tuỳ từng loại hình doanh nghiệp thì trách nhiệm cũng có sự khác nhau: nếu như là doanh
nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh thì trách nhiệm là vô hạn nên kể cả tài sản của công ty còn laị là 3
tỷ thì doanh nghiệp tư nhân hay thành viên công ty hợp danh vẫn phải mang toàn bộ tài sản của mình
ra trả nợ
thứ tự phân chia tài sản như sau:
tài sản nào được bảo đảm bằng tài sản thì sẽ được ưu tên thanh toán bằng tài sản đó -> A được
thanh toán 1,5 tỷ, B được thanh toán 0.5 tỷ. còn các khoản nợ còn lại được thanh toán như sau:
chi phí phá sản là 0.2 tỷ, C được trả 2,9 tỷ. còn B trả 0.4 tỷTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×