Tải bản đầy đủ

BIEN BAN HỌP TO CHUYEN MON KHOI 23 NĂM HOC 2015 2016

SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 4/ 2016
(lần thứ 2)
Thời gian: 16 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
I. Đánh giá hoạt động tuần 32, 33:
1.Ưu điểm:
- Toàn khối duy trì tương đối tốt sĩ số.
- Toàn khối thực hiện tốt công tác soạn giảng.
- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đã tích cực phụ đạo cho học sinh ch ưa đạt, đã có
sự tiến bộ về đọc, viết: lớp 2D, 3B, 3C, 3E.
- Đã dự giờ được 2 đồng chí, với 2 tiết: trong đó có 2 tiết tốt.
2. Tồn tại:
- Vẫn còn học sinh chưa đạt tiến bộ chậm.
- Một số lớp có học sinh nghỉ học không xin phép : 3A, 2C, 3C.
II. Kế hoạch hoạt động tháng thời gian tới:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng tuần 33, 34, 35 kết hợp ôn tập chuẩn bị ki ểm tra.

- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Mỗi giáo viên chủ nhiệm lập đề cương ôn tập và đề kiểm tra cuối năm: môn Toán,
Tiếng Việt.
- Thi đua dạy tố, học tốt chào mừng Ngày sinh nhật Bác.
- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo sự chỉ đạo của ban giám
hiệu nhà trường.
- Kiểm tra cuối năm theo lịch của trường.
- Hoàn thành các loại báo cáo, hồ sơ học sinh cu ối năm, thông báo k ết qu ả cu ối năm
về cho phụ huynh học sinh.
- Họp bình xét thi đua cuối năm.
II. Ý kiến:
- Đồng chí Thuấn, ĐC Hồng: Nhận xét tháng cuối cùng của sổ theo dõi cần ghi nh ư th ế
nào?
- ĐC tổ trưởng giải trình: nhận xét tháng cuối cùng cần ghi tổng hợp về một học sinh
trong một năm. ĐC đưa ra một vài ví dụ để tổ khối tham khảo.
- Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ 35 phút cùng ngày và được sự nhất trí của toàn
khối.


SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 4/ 2016
(lần thứ 1)
Thời gian: 10 giờ, ngày 16 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
III. Đánh giá hoạt động tuần 30, 31:
1.Ưu điểm:
- Toàn khối duy trì tương đối tốt sĩ số.
- Toàn khối thực hiện tốt công tác soạn giảng.
- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đã tích cực phụ đạo cho học sinh ch ưa đạt, đã có
sự tiến bộ về đọc, viết: lớp 2D, 3B, 3C, 3E.
- Đã dự giờ được 3 đồng chí, với 3 tiết: trong đó có 2 tiết tốt, 1 ti ết khá.
2. Tồn tại:
- Học sinh chưa đạt của một số lớp tiến bộ nhưng còn chậm.
- Một số lớp vẫn còn một vài em vệ sinh cá nhân chưa đảm bảo.
II. Kế hoạch hoạt động tháng thời gian tới:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Phân hóa ki ến th ức cho phù h ợp đ ối

tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Đăng kí lên tiết tốt trong tháng.
- Kiểm tra chất lượng học sinh chưa đạt.
- Thi đua dạy và học chào mừng 30/4.
- Bổ sung những phần tự học bồi dưỡng thường xuyên còn thiếu.
- Sinh hoạt chuyên môn theo định kì.
IV. Ý kiến:
- Nội dung thảo luận: “Làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh
chưa đạt” ?
- Ý kiến chia sẻ của tổ viên:
+ Kèm các em ngay trong mỗi tiết học.
+ Cho các em ngồi riêng một chỗ để dễ kèm.
+ Giao cho học sinh khá giỏi kèm.
-Đồng chí tổ trưởng chia sẻ: để nâng cao chất lượng cho học sinh chưa đạt thì mỗi
đồng chí thực hiện một cách. Đồng chí nào áp dụng mà hiệu quả, chia s ẻ kinh nghi ệm.
Điều quan trọng cần giúp các em tiến bộ mộ Toán, Tiếng Việt đạt chuẩn.
- Buổi họp kết thúc vào lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày và được sự nhất trí của toàn kh ối.


SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 3/ 2016
(lần thứ 2)
Thời gian: 10 giờ 15, ngày 2 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
V. Đánh giá hoạt động tuần 27, 28, 29:
1.Ưu điểm:
- Toàn khối duy trì tương đối tốt sĩ số.
- Các đồng chí tổ viên thực hiên tốt công tác soạn giảng theo phân ph ối chương
trình.
- Thường xuyên đánh giá học sinh theo Thông tư 30.
- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đã tích cực phụ đạo cho học sinh ch ưa đạt, đã có
sự tiến bộ về đọc, viết.
- Đã dự giờ được 4 đồng chí, với 4 tiết: trong đó có 2 tiết tốt, 2 ti ết khá.
- Đã thi đua chào mừng 8/3.
2. Tồn tại:
- Giáo án một số đồng chí các hoạt động giữa thầ và trò chưa khớp v ới nhau.
- Học sinh chưa đạt của một số lớp tiến bộ nhưng còn chậm.
- Học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 còn 1 đồng chí chưa hoàn thành.
II. Kế hoạch hoạt động tháng thời gian tới:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Đăng kí lên tiết tốt trong tháng, dự giờ góp ý đồng nghiệp.
- Thi đua chào mừng Ngày 30/4.
- Thanh tra đồng chí Đỉnh.
- Bổ sung những phần tự học bồi dưỡng thường xuyên còn thiếu.
- Sinh hoạt chuyên môn theo định kì.
VI. Ý kiến:
- Ý kiến 1: Đánh giá kết quả học sinh theo Thông tư 30 mất nhiều th ời gian đ ể nhận
xét. Vậy việc nhận xét thế nào để rút ngắn thời gian mà học sinh được đánh giá nhi ều?
-Đồng chí tổ trưởng chia sẻ: căn cứ vào việc hướng dẫn đánh giá học sinh theo Thông
tư 30 thì không nhất thiết bài nào được đánh giá cũng phải ghi nhận xét mà có thể
nhận xét bằng lời để kịp thời động viên hoạc học sinh khắc phục những thiếu sót của
mình.
- Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và được sự nhất trí của toàn
khối.


SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 3/ 2016
(lần thứ 1)
Thời gian: 9 giờ 45, ngày 12 tháng 3 năm 2016
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
VII. Đánh giá hoạt động tuần 25, 26:
1.Ưu điểm:
- Toàn khối duy trì tương đối tốt sĩ số.
- Toàn khối thực hiện tốt công tác soạn giảng.
- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đã tích cực phụ đạo cho học sinh ch ưa đạt, đã có
sự tiến bộ về đọc, viết: lớp 2D, 3A, 3D.
- Đã dự giờ được 5 đồng chí, với 5 tiết: trong đó có 3 tiết tốt, 2 tiết khá.
2. Tồn tại:
- Học sinh chưa đạt của một số lớp tiến bộ nhưng còn chậm.
- Một số lớp vẫn còn một vài em vệ sinh cá nhân chưa đảm bảo.
II. Kế hoạch hoạt động tháng thời gian tới:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Phân hóa ki ến th ức cho phù h ợp đ ối
tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Đăng kí lên tiết tốt trong tháng.
- Kiểm tra chất lượng học sinh chưa đạt.
- Bổ sung những phần tự học bồi dưỡng thường xuyên còn thiếu.
- Sinh hoạt chuyên môn theo định kì.
VIII. Ý kiến:
- Nội dung thảo luận: “Làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh
chưa đạt” ?
- Ý kiến chia sẻ của tổ viên:
+ Kèm các em ngay trong mỗi tiết học.
+ Cho các em ngồi riêng một chỗ để dễ kèm.
+ Giao cho học sinh khá giỏi kèm.
-Đồng chí tổ trưởng chia sẻ: để nâng cao chất lượng cho học sinh chưa đạt thì mỗi
đồng chí thực hiện một cách. Đồng chí nào áp dụng mà hiệu quả, chia s ẻ kinh nghi ệm.
Điều quan trọng cần giúp các em tiến bộ mộ Toán, Tiếng Việt đạt chuẩn.
- Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày và được sự nhất trí của toàn
khối.


SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 2/ 2016
(lần thứ 1)
Thời gian: 8 giờ 10, ngày 27 tháng 2 năm 2016
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
IX. Đánh giá hoạt động tuần 23,24:
1.Ưu điểm:
- Toàn khối đã ổn định nền nếp lớp ngay sau Tết Nguyên Đán.
- Các đồng chí tổ viên thực hiên tốt công tác soạn giảng tuần 25,26 theo phân ph ối
chương trình. Có sự phân hóa kiến thức cho phù hợp với đối tượng học sinh của
lớp mình
- Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm đã tích cực phụ đạo cho học sinh ch ưa đạt,đã có
sự tiến bộ rõ rết.
- Đã dự giờ được 5 đồng chí, với 6 tiết: trong đó có 4 tiết tốt, 2 ti ết khá.
- Thanh tra toàn diện đồng chí Hà: xếp loại tốt
- Đã kiểm tra nền nếp 8 lớp: các lớp duy trì tương đối tốt sĩ số, v ề sinh lóp, v ệ sinh
cá nhân khá tốt.
- Đã duyệt hồ sơ trong tháng: toàn khối cập nhất đầy đủ thôn tin trong sổ. Đã hoàn
bồi dưỡng thường xuyên modul 25.
2. Tồn tại:
- Học sinh chưa đạt của một số lớp còn cao: 2A, 2B, 2C, 3C, 3D.
- Một số lớp vẫn còn một vài em vệ sinh cá nhân chưa đảm bảo.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 3:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Phân hóa ki ến th ức cho phù h ợp đ ối
tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Đăng kí lên tiết tốt trong tháng.
- Kiểm tra chất lượng học sinh chưa đạt.
- Thi đua chào mừng Ngà 8/3.
- Bổ sung những phần tự học bồi dưỡng thường xuyên còn thiếu.
- Sinh hoạt chuyên môn theo định kì.
X. Ý kiến:
- Biên bản kết thúc vào lúc 9 giòi 40 phút cùng ngày và được sự nhất trí của toàn kh ối.


SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 1/ 2016
(lần thứ 2)
Thời gian: 9 giờ 10, ngày 30 tháng 1 năm 2016
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XI. Đánh giá hoạt động tuần 21,22.:
1.Ưu điểm:
- Các lớp duy tương đối tốt sĩ số học sinh.
- Các lớp thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp.
- Toàn khối thực hiện tốt việc soạn giảng tuần 21,22.
- Đã dự tiết tốt được 6 tiết: 4 tiết tốt, 2 tiết khá.
- Các Đc giáo viên chủ nhiệm tích cực kèm HSCĐ.
- Đã hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên modul 25.
- Toàn khối đã tham gia thi viết chữ đẹp cấp trường.
- Thực hiện nghiêm việc trực tết.
2. Tồn tại:
- Trong tiết dạy giáo viên chưa ưu tiên nhiều kèm HSCĐ.
- Một số lớp vệ sinh chưa đảm bảo: 3A.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 2:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh trước và sau Tết Nguyên Đán.
- Soạn giảng tuần 23,24 theo phân phối chương trình. Phân hóa ki ến th ức cho phù
hợp đối tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Đăng kí lên tiết tốt trong tháng.
- Thanh tra toàn diện đồng chí Hà
- Dự giờ, kiểm tra nề nếp, chất lượng thực tế học sinh.
XII. Ý kiến:
- Biên bản kết thúc vào lúc 10 giòi 30 phút cùng ngày và được sự nhất trí của toàn
khối.
............................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 1/ 2016
(lần thứ 1)
Thời gian: 10 giờ 10, ngày 16 tháng 1 năm 2016
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XIII. Đánh giá hoạt động tuần 19,20:


1.Ưu điểm:
- Các lớp duy tương đối tốt sĩ số học sinh.
- Các lớp thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp.
- Toàn khối thực hiện tốt việc soạn giảng theo lịch báo giảng.
- Hoàn thành việc kiểm tra đánh giá kết quả cuối kì 1 của học sinh.
- Các lớp đã họp phụ huynh đúng theo kế hoạch nhà trường.
- Các lớp đều có học sinh tham gia thi viết chữ đẹp cấp trường.
2. Tồn tại:
- Chất lượng học tập của toàn khối chưa cao, một số lớp tỉ lệ học sinh chưa đạt còn
cao: lớp 2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 3D, 3E.
- Các lớp vẫn có học sinh nghỉ học không xin phép (chủ y ếu HSCĐ).
- Các lớp đều có học sinh vệ sinh cá nhân chưa tốt.
- Học sinh tham gia thi viết chữ đẹp chưa được đầu tư rèn luyện nên chất lượng thấp.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 1:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh (liên hệ với phụ huynh những em hay ngh ỉ h ọc không xin
phép để tìm hiểu nguyên nhân các em chưa chuyên cần).
- Lập danh sách những em có nguy cơ bỏ học báo cáo nhà tr ường.
- Soạn giảng theo phân phối chương trình. Phân hóa ki ến thức cho phù h ợp đ ối
tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Đăng kí lên tiết tốt trong tháng.
- Soạn giảng theo lịch báo giảng tuần 21,22.
- Học bồi dưỡng thường xuyên modul 25.
XIV. Ý kiến:
Chủ đề: “Giúp học sinh chưa đạt đọc tiến bộ”
Ý kiến ĐC Mến: tìm đủ cách nhưng học sinh CĐ vẫ tiến bộ chậm, ngoài việc giáo viên
kèm thì cho học sinh khá, giỏi kèm thêm học sinh CĐ.
Ý kiến ĐC Đỉnh: một số em CĐ thường xuyên nghỉ học không xin phép nên khó vực. nên
làm cách nào để khắc phục?
Ý kiến của tổ trưởng: các ĐC cần tìm cách nào giúp nâng cao chất l ượng học tập của
các em nhât là những em chưa đạt.nếu hiệu quả, chia sẻ với tổ khối. học sinh nghỉ
nhiều GV chủ nhiệm cần tìm hiểu, vận động gia đình tạo điều ki ện đưa các em đi h ọc
đều.
Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày với sự nhất trí của toàn kh ối.
...................................................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 12/ 2015
(lần thứ 1)
Thời gian: 14 giờ 30, ngày 12 tháng 12 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XV. Đánh giá tình hình hoạt động tuần 15,16:
1.Ưu điểm:


-

Duy trì tốt sĩ số học sinh.
Soạn giảng theo phân phối chương trình.
Các giáo viên chủ nhiệm tích cực kèm học sinh chưa đạt.
Một số lớp có phong trào rèn chữ cho học sinh khá tốt như: 2D, 3D
Đã dự giờ góp ý được 3 tiết: 2 tiết tốt, 1 tiết khá.
Toàn khối tích cực tham gia chào mừng Ngày 20/11
GV trong khối đã thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

2. Tồn tại:
- Các lớp vẫn có học sinh nghỉ học không xin phép (chủ yếu HSCĐ).
- Một số lớp chưa chú trọng rèn chữ học sinh, trình bày v ở ch ưa s ạch, đ ẹp, ch ữ vi ết

nhỏ: lớp 2A, 2B, 2C,3C, 3E
II. Kế hoạch hoạt động tuần 17,18:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng theo phân phối chương trình. Phân hóa ki ến thức cho phù h ợp đ ối

tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Thi đua chào mừng ngày 22/12.
- Thanh tra toàn diện một số đồng chí.bình xét thi đua cu ối kì 1.
- Rèn chữ giữ vở cho học sinh.
- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên modul 24.
XVI. Ý kiến đóng góp:
Ý kiến ĐC Đỉnh: lớp 3C cần phải kèm nhiều để nâng cao chất lượng học tập nên đề
nghị thanh tra toàn diện vào giữa học kì 2.
Giải đáp của tổ trưởng: đồng ý với ý kiến của đồng chí Đỉnh.
..............................................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 12/ 2015
(lần thứ 2)
Thời gian: 14 giờ 20, ngày 26 tháng 12 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XVII. Đánh giá tình hình hoạt động tuần 17,18:
1.Ưu điểm:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng theo phân phối chương trình.
- Các giáo viên chủ nhiệm tích cực kèm học sinh chưa đạt.
- Đã hoàn thành việc kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh cuối kì 1.
- Đã dự giờ góp ý được 8 tiết: 4 tiết tốt, 4 tiết khá.
- Thanh tra toàn diện đồng chí Mến, Khuyến: 2ĐC đạt khá.
- Hoàn thành nội dung bồi dưỡng thường xuyên modul 24.


2. Tồn tại:
- Chất lượng học sinh cuối kì 1 đạt thấp.
- Học sinh chưa đạt của các lớp tiến bộ chậm.
- Một số ĐC nộp hồ sơ định kì hơi chậm.
II. Kế hoạch hoạt động tuần 19,20:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng theo phân phối chương trình.
- Quan tâm đén từng đối tượng học sinh, tăng cường chấm chữa bài để nâng cao
chất lượng học tập của học sinh.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Tham gia thi viết chữ đẹp cấp trường.
- Rèn chữ giữ vở cho học sinh.
- Họp phụ huynh cuối kì 1.
III. Bình xét thi đua cuối kì 1:
Qua quá trình thảo luận tổ khối đã tiến hành bình xét như sau:
Sĩ số
Ngày
Hồ sơ
Nhận xét, góp ý
Tự
Tổ xếp
Stt Họ tên GV
1

Nỡm Y Tông

HS
công
100% Đảm
bảo

2

Phạm Thị Thu


100% Đảm
bảo

Khá

3

Bùi Thị Năm

100% Đảm
bảo

Khá

4

Bạch Công Đỉnh

100% Đảm
bảo

Khá

5

Nguyễn Thị
Mến

100% Đảm
bảo

Khá

6

Chu Thị Thùy
Trang

100% Đảm
bảo

Khá

Khá

Đảm bảo ngày công.
Chưa tích cực tham gia
một số phong trào của
trường.
-Hồ sơ sổ sách đầy đủ
theo quy định.
-Nhiệt tình trong công
tác, tích cực nâng cao
chất lượng học tập của
học sinh.
- Chưa tích cực tham gia
một số phong trào của
trường.
-Nhiệt tình trong công
tác, tham gia đầy đủ các
phong trào của trường.
-Lập trường tư tưởng
vững vàng, yên tâm
công tác.
-Nhiệt tình trong công
tác, tham gia đầy đủ các
phong trào của trường.
Nhiệt tình trong công
tác.
-Ngày giờ công đảm
bảo.
-Tham gia đầy đủ các
phong trào của trường.
-Nhiệt tình trong công
tác.
-Có đủ hồ sơ theo quy
định.

nhận
Tiên
tiến

loại
Tiên tiến

Tiên
tiến

Tiên tiến

Tiên
tiến

Tiên tiến

Tiên
tiến

Tiên tiến

Tiên
tiến

Tiên tiến

Tiên
tiến

Tiên tiến


7

Phùng Văn
Thuấn

100% Đảm
bảo

Khá

8

Sử Thị Khuyến

100% Đảm
bảo

Khá

9

Lưu Hùng

100% Đảm
bảo

Tốt

-Tích cực học hỏi kinh
nghiệm.
-Tham gia đầy đủ các
phong trào của trường.
-Nhiệt tình trong công
tác.
-Tham gia đầy đủ các
phong trào của trường.
-Có tinh thần học tập
nâng cao tay nghề.
-Nhiệt tình trong công
tác.
-Đảm bảo ngày giờ
công.
-Tích cực học tập nâng
cao chất lượng giảng
dạy.
-Tham gia đầy đủ các
phong trào của trường.
-Thực hiêm túc quy chế
của trường.
Nhiệt tình trong công
tác.
-Đảm bảo ngày giờ
công.
-Hồ sơ sổ sách đầy đủ.
-

Tiên
tiến

Tiên tiến

Tiên
tiến

Tiên
tiến

Tiên
tiến

Xuất
sắ c

Ý kiến đóng góp:
Buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày với sự nhất trí của cả tổ.

XVIII.

..............................................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 11/ 2015
(lần thứ 1)
Thời gian: 9 giờ 20, ngày 14 tháng 11 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XIX. Đánh giá tình hình hoạt động tháng 11:
1.Ưu điểm:
- Các lớp duy tương đối tốt sĩ số học sinh.
- Các lớp thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp.
- Toàn khối thực hiện tốt việc soạn giảng theo lịch báo giảng.
- Đã lên chuyên đề môn Tập đọc.
- Toàn khối tích cực tham gia chào mừng Ngày 20/10.
- GV trong khối đã thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.


2. Tồn tại:
- Các lớp vẫn có học sinh nghỉ học không xin phép (chủ yếu HSCĐ).
- Vở viết của các em gạch xóa nhiều.
- Hồ sơ giáo viên:

+Giáo án: Một số phần trong hoạt động phải nhịp nhàng giữa thầy và trò. Phần
củng cố chưa cụ thể để khắc sâu kiến thức bài học.
+Sổ bồi dưỡng thường xuyên ghi chép phần tự học chưa kịp thời.

II. Kế hoạch hoạt động tháng 13,14:
XX.

Duy trì tốt sĩ số học sinh (liên hệ với phụ huynh những em hay nghỉ học không xin
phép để tìm hiểu nguyên nhân các em chưa chuyên cần).
Soạn giảng theo phân phối chương trình. Phân hóa kiến thức cho phù h ợp đ ối
tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
Thực hiện việc đánh giá học sinh hàng ngày theo Thông tư 30.
Dự giờ góp ý sau chuyên đề.
Soạn giảng theo lịch báo giảng.
Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường.
Thi đua chòa mừng ngày 20/11.
Rèn chx để cử học sinh thi viết chữ đẹp cấp trường.
Ý kiến đóng góp:

Toàn khối thống hất với biên bản trên.
Buổi họp kết thúc vào 10 giờ 20 phút cùng ngày.
................................................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 11/ 2015
(lần thứ 2)
Thời gian: 8 giờ , ngày 28 tháng 11 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XXI. Đánh giá tình hình hoạt động tuần 13, 14
1.Ưu điểm:
- Các lớp duy tương đối tốt sĩ số học sinh.
- Các lớp thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp.
- Toàn khối thực hiện tốt việc soạn giảng theo lịch báo giảng.
- Đã lên chuyên đề môn Tập đọc.
- Toàn khối tích cực tham gia chào mừng Ngày 20/11.
- GV trong khối đã thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
2. Tồn tại:
- Các lớp vẫn có học sinh nghỉ học không xin phép (chủ yếu HSCĐ).


- Vở viết của các em gạch xóa nhiều.
- Hồ sơ giáo viên:

+Giáo án: Một số phần trong hoạt động phải nhịp nhàng giữa thầy và trò. Phần
củng cố chưa cụ thể để khắc sâu kiến thức bài học.
+Sổ bồi dưỡng thường xuyên ghi chép phần tự học chưa kịp thời.

II. Kế hoạch hoạt động tuần 15, 16:
Duy trì tốt sĩ số học sinh (liên hệ với phụ huynh những em hay nghỉ học không xin
phép để tìm hiểu nguyên nhân các em chưa chuyên cần).
- Soạn giảng theo phân phối chương trình. Phân hóa ki ến thức cho phù h ợp đ ối
tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Thực hiện việc đánh giá học sinh hàng ngày theo Thông tư 30.
- Dự giờ góp ý sau chuyên đề.
- Soạn giảng theo lịch báo giảng.
- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Thi đua chòa mừng ngày 22/12.
XXII. Ý kiến đóng góp:
-

.......................................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 10/ 2015
(lần thứ 2)
Thời gian: 14 giờ 20, ngày 31 tháng 10 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XXIII. Đánh giá tình hình hoạt động tháng 10:
1.Ưu điểm:
- Các lớp duy tương đối tốt sĩ số học sinh.
- Các lớp thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp.
- Toàn khối thực hiện tốt việc soạn giảng theo lịch báo giảng.
- Đã lên chuyên đề môn Tập đọc.
- Toàn khối tích cực tham gia chào mừng Ngày 20/10.
- GV trong khối đã thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
2. Tồn tại:
- Các lớp vẫn có học sinh nghỉ học không xin phép (chủ yếu HSCĐ).
- Vở viết của các em gạch xóa nhiều.
- Hồ sơ giáo viên:

+Giáo án: Một số phần trong hoạt động phải nhịp nhàng giữa thầy và trò. Phần
củng cố chưa cụ thể để khắc sâu kiến thức bài học.
+Sổ bồi dưỡng thường xuyên ghi chép phần tự học chưa kịp thời.


II. Kế hoạch hoạt động tháng 11:
Duy trì tốt sĩ số học sinh (liên hệ với phụ huynh những em hay nghỉ học không xin
phép để tìm hiểu nguyên nhân các em chưa chuyên cần).
- Soạn giảng theo phân phối chương trình. Phân hóa ki ến thức cho phù h ợp đ ối
tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa đạt.
- Thực hiện việc đánh giá học sinh hàng ngày theo Thông tư 30.
- Dự giờ góp ý sau chuyên đề.
- Soạn giảng theo lịch báo giảng.
- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Thi đua chòa mừng ngày 20/11.
- Rèn chx để cử học sinh thi viết chữ đẹp cấp trường.
XXIV. Ý kiến đóng góp:
-

Chủ đề: “Giúp học sinh chưa đạt đọc tiến bộ”
..............................................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 10/ 2015
Thời gian: 10 giờ 20, ngày 10 tháng 10 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XXV. Báo cáo sĩ số học sinh:
- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo sĩnh số học sinh của lớp mình và tình hình của l ớp.
XXVI. Đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua:
1.Ưu điểm:
- Các lớp duy tương đối tốt sĩ số học sinh, gióa viên chủ nhiệm đã kịp th ời n ắm băt
những em chưa chuyên cần để động viên các em đi học đều: lớp 3A, 3B, 2A, 2B, 2C.
- Các lớp thực hiện tốt giờ giấc ra vào lớp.
- Toàn khối thực hiện tốt việc soạn giảng theo lịch báo giảng, một số đồng chí thực hiện
tương đối tốt việc phân hóa kiến thức cho từng đối tượng học sinh.
- Các đồng chí tổ viên thcj hiện tốt việc đánh giá học sinh theo TT30.
- Toàn khối tham gia đầy đủ buổi HNCBCNVC, Đại hội Công đoàn.
- Toàn khối tham gia cùng Đoàn đội cho học sinh vui đón Trung Thu.
2. Tồn tại:
- Một số lớp vẫn có học sinh chưa chuyên cần.
- Một số em trang phục chưa gọn gàng, sạch sẽ khi tới l ớp.

II. Kế hoạch hoạt động thời gian tới:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh.
- Soạn giảng theo phân phối chương trình. Phân hóa ki ến thức cho phù h ợp đ ối

tượng học sinh của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Thực hiện việc đánh giá học sinh hàng ngày theo Thông tư 30.
- Lên tiết tốt trong tháng. Lên chuyên đề Tập đọc lớp 2.


- Tham gia các phong trào chào mừng 20/ 10.
- Duyệt hồ sơ giáo viên.
- Sinh hoạt tổ khối.
XXVII. Ý kiến đóng góp:

.............................................................................................................................
SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 9/ 2015
Thời gian: 10 giờ, ngày 7 tháng 9 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
XXVIII. Báo cáo sĩ số học sinh:
- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo sĩnh số học sinh của lớp mình và tình hình của l ớp.
XXIX. Đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua:
1.Ưu điểm:
- Các lớp huy động được hết số học sinh ra lớp.
- Các lớp đã ổn định nề nếp lớp, học sinh đã tương đối đủ sách, vở, đồ dùng h ọc tập,
giáo viên đã giúp học sinh bao bọc dán nhãn vở đầy đủ.
- Toàn khối thực hiện tốt việc soạn giảng theo lịch báo giảng từ tuần 1 đến tuần 3.
- Các lớp đã kiểm tra lại những em có tên trong danh sách ki ểm tra l ại và bàn giao
những em không đủ điều kiện lên lớp.
- Khối trường đã kiểm tra nề nếp một số lớp.
- Dự giờ góp ý được đồng chí Huyền, đồng chí Thuấn.
2. Tồn tại:
- Một số lớp vẫn có học sinh chưa chuyên cần.
- Một số em trang phục chưa gọn gàng, sạch sẽ khi tói l ớp.
- Một số lớp vệ sinh lớp chưa đảm bảo: 2A, 2B.

II. Kế hoạch hoạt động thời gian tới:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh. Kịp thời vận động những em chưa chuyên cần, giáo viên

chủ nhiệm quan tâm đến việc vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân của học sinh lớp mình.

- Soạn giảng tuần 4 đến tuần 6. Phân hóa kiến thức cho phù hợp đối tượng học sinh

của lớp để nâng cao chất lượng môn Toán, Tiếng Việt.
- Thực hiện việc đánh giá học sinh hàng ngày theo Thông tư 30.
- Lên tiết tốt trong tháng.
- Tham gia cùng Đoàn đội cho học sinh vui đón Trung Thu.
- Tham gia đầy đủ buổi HNCBCNVC, Đại hội Công đoàn.
- Duyệt hồ sơ giáo viên.
- Sinh hoạt tổ khối.
XXX. Ý kiến đóng góp:
1. Nội dung cần thảo luận: “ Làm thế nào để giúp học sinh đọc yếu đọc bài ti ến b ộ”


SINH HOẠT TỔ KHỐ 2 + 3 THÁNG 8/ 2015
Thời gian: 8 giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2015
Địa điểm: trường tiểu học Đạ Rsal
Chủ trì: Bùi Thị Năm (tổ trưởng)
Thành phần tham dự: tổ viên tổ khối 2 + 3
Thư kí: Sử Thị Khuyến
NỘI DUNG
I. Thông báo tình hình nhân sự của tổ khối:
Tổ khối 2,3 gồm 9 thành viên:
Stt
Tên GV
Lớp
Số học sinh
1
2A
28
2
Phùng Văn Thuấn
2B
27
3
Chu Thị Thùy Trang
2C
25
4
Phạm Thị Thu Hà
2D
33
5
Nỡm Y Tông
3A
25
6
Bùi Thị Năm
3B
25
7
Bạch Công Đỉnh
3C
23
8
Sử Thị Khuyến
3D
19
9
Nguyễn Thị Mến
3E
18
10
Lưu Hùng
Chuyên thể dục
II. Kế hoạch hoạt động thời gian tới:
- Đc tổ khối trưởng đề nghị các giáo viên chủ nhiệm huy động 100% số học sinh
theo danh sách được giao.
- Ổn định nề nếp lớp: kiểm tra sự chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh,
giúp học sinh hoàn thành việc bao bọc sách vở, dán nhãn vở đầy đủ.
- Soạn giảng từ tuần 1 đến tuần 6, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và nội dung giản tải.
- Tổ chức kiểm tra lai cho những em trong danh sách kiểm tra l ại.
- Kiểm tra nề nếp các lớp.
- Dự giờ góp ý một số đồng chí.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- Sinh hoạt chuyên môn định kì.
III. Một số quy định của tổ khối:
- Soạn giảng theo lịch báo giảng của khối.
- Duyệt hồ sơ tổ khối vào 20 đến 22 hàng tháng.
- Báo cáo tình hình học sinh vào 22 hàng tháng.
- Mỗi đồng chí lên tiết tốt 1 tiết/ tháng. Ngoài ra còn phải thao giảng, lên chuyên đ ề
hoặc tham gia thi giáo viên dạy giỏi.
- Giáo viên mới ra trường cần đi dự giờ học hỏi và thao giảng nhiều hơn các đồng chí
dạy lâu năm, có kinh nghiệm.
- Tổ trưởng dự giờ góp ý, kiểm tra hồ sơ, nề nếp lớp của tổ viên có th ể báo trước
hoặc không báo trước.
- Hồ sơ giáo viên, vở viết của học sinh theo quy định của trường.
- Sinh hoạt tổ khối 2 lần/ tháng vào tuần 2, 4 của tháng.
IV.
Ý kiến đóng góp:
- Toàn khối nhất trí với biên bản trên.
- Buổi họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày và được sự nhất trí của toàn tổ kh ối.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×