Tải bản đầy đủ

Phần câu hỏi hàm số trong đề thi Toán THPTQG 2017

Nguyễn Nam Phong 12D

Câu hỏi về hàm số đề thi THPTQG 2017
1) Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A. Hàm số có ba điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

2) Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là
hàm số nào ?

3) Cho hàm số

4) Hàm số

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

5) Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

6)

7) Cho hàm số
với m là hàm số. Có bao nhiêu giá trị
nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng
1


Nguyễn Nam Phong 12D

A. 7.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
3
2
8) Đồ thị của hàm số y = x – 3x – 9 x +1 có hai điểm cực trị A và B. Điểm nào dưới
đây thuộc đường thẳng AB ?
9) Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

10) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng

11) Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số
dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?

12) Cho hàm số y = x3 – 3x2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

13) Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số
A. 3.


B. 1.

C. 0.

D. 2.

14)

15) Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số
đại tại x = 3.

đạt cực

2


Nguyễn Nam Phong 12D

16) Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số
a,b,c,d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

với

17) Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Đồ thị hàm số
A. 4.
B. 2.
18) Cho hàm số
Đặt

có bao nhiêu điểm cực trị ?
C. 3.
D. 5.
. Đồ thị của hàm số
như hình bên.
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

19)

20)

21) Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

3


Nguyễn Nam Phong 12D

22)

23)

24)

với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các trị

25) Cho hàm số

nguyên của m dể hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.
A. 5.

B. 4.

C. Vô số.

D. 3.

có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S

26) Đồ thị của hàm số
của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

27) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số

có ba

điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.

28) Cho hàm số

. Đồ thị của hàm số

Đặt

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

như hình bên.

4


Nguyễn Nam Phong 12D

29)

30) Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây.
Hàm số đó là hàm số nào ?

31)

32) Đồ thị của hàm số
A. 0.

có bao nhiêu tiệm cận ?
B. 3.

33) Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số

C. 1.

D. 2.

trên đoạn

34)

35)

5


Nguyễn Nam Phong 12D

36) Cho hàm số

với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị

nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.
A. 5.

B. 4 .

C. Vô số.

D. 3.

37) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số
có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc tọa độ.

38) Cho hàm số
Đặt

. Đồ thị của hàm số

như hình bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×