Tải bản đầy đủ

T ara hide and seek piano sheet

T-ara 티아라 - 숨바꼭질 (Hide & Seek)
T-ara Winter 2013
Ballad q = 60

    
    f

mf

   
 
f

5
           f


   


mp

       
p


pp
mf  
 


            
           
        

5

p

mf

f

   

f



  
 
       
       
 
        

9

p

mf

   


14 q=120

 
          

 fff

f

13

   
 






 


 


                                    

  

    
 
 f


p


2

       


 

17


  
   

      

              
           
   
   
   
  22
22
  

 
 
    

mf


     
 
p

f

               

 

    



   
 




    
 
 30






   
    
   

 
mf
p
p mp

 
p
mp
       pp  
     

  



   
            

  

f mp f   
  
 

31

pmf
 
mf







mf
 p



   

 
       
 

pp




  

26






33

mp



    


ff


f


       


  

  
3

  
 

  
 


 
    
41


            
        

mf

39

  
 

      
          

 


43 
 

 
     
mp



48

  
 

 


 p

  


f

 




    
       
        


   

             
    fff

p mf

50
    
f

      
           



  

p

  


f

mp

  



ff

    
         
         
         

35      
    

  


 


              
 
       
 

 







 
4

    
  
 

53 
      
 
 

58

    

58



      
mf  
  

 
   


  

 


          

 
mf
 p


 
   
         
 


pp


 
 
                     
   
 
  

    
  

fp

 
    

62     


    
 




mf


  


pp
mf
  p
     
 



   
   
    

 

  

  
    

66
66                             
fff
                 
  
 
mp p

mp



p


       

  




                   

         

 

    


71

mp    
 
 
 

p

ff       
    
    

mp

f

  
 75
          
p
       


   
f5


                                  


76

        
  
 

 
    


     
  

  
      
     

 

83

                    

80

mf

   



 

 p

    
    

pp


    


             

 
    
     
fmf    
 

p

 
 


        
               

 

    

85

p
   pp
                


  
 
    
  
       


    
   
   
         
 
 

mf

 
 



   

    





   
    

96



91
90
       


                                      
p
mp
mf
mp

 

   

  


 
mp
mf
mp   
     
mfmp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×