Tải bản đầy đủ

applicants profile apply workshop staffs

BM.08.01
(Form No) BM.08.07
15.05.2004
15.05.2004

Công ty...............
Phòng Nhân Sự (HR Dept)

BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN
(APPLICANT’S PROFILE SHEET)
(Áp dụng cho phân xưởng – Apply Workshop Staffs)

Anh (Chị) vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin dưới đây.
I- THÔNG TIN CÁ NHÂN(Personal Information):
Địa chỉ liên hệ nhanh nhất khi cần(Contact address):
Họ và tên(Full-name)::____________________________________________
_________________________________________

Giới tính (Sex):  Nam (Male)

Ngày sinh(Date of Birth):


___________________________________________

 Nữ (Female)

___/___/___
Dân tộc(Race):_________

 Điện thoại (Contact phone) :____________
Tôn giáo(Religion):_______________________

Số CMND(ID card No.):

Nơi sinh(Place of Birth):___________

_____________________

_______________________________________

Anh (Chị) có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM

 Có

 Không

 KT3 (tạm trú dài hạn)

Địa chỉ hộ khẩu thường trú ________________________________________________________________________________
Địa chỉ hộ khẩu tạm trú ___________________________________________________________________________________
Tình trạng hôn nhân

 Độc thân

 Có gia đình

 Ly dị

Họ và tên vợ (hoặc chồng)________________________ Tuổi_____________

 Góa


Anh (Chị) có bao nhiêu con?

Nghề nghiệp____________________________________________________

+ Dưới 6 tuổi:_____

Họ và tên cha___________________________________ Tuổi_____________

+ Trên 6 tuổi: _____

Anh (Chị) có bao nhiêu anh chị em? ________

Nghề nghiệp____________________________________________________
Họ và tên mẹ___________________________________ Tuổi_____________

Kể tên người quen/người thân đang làm tại
Cty Kinh Đô:

Nghề nghiệp____________________________________________________
II- HỌC VẤN & KỸ NĂNG
Bằng cấp đã đạt được (anh /chị ghi rõ tên trường, lớp đã học)
Tên trường

Lớp

Bằng tốt nghiệp cao nhất đã đạt được:
Thành tích cao nhất đạt được khi đi học:

Các khóa học ngắn hạn (anh /chị ghi rõ các khóa học hoặc ngành nghề đã họcvà học vào năm nào, học trong bao lâu)
Tên trường

Ngành học

Thời gian học
Năm học

Văn bằng đạt được

số ngày học

Các kỹ năng
Tin học

 Sử dụng thành thạo

Ngọai ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa,…)

 Giỏi

 Không thành thạo
 Khá

 Trung bình

 Không biết sử dụng
 Yếu

 Không biết

Các công việc khác mà các anh/ chị có thể làm được___________________________________________________________
Trang 1/4


BM.08.01
(Form No) BM.08.07
15.05.2004
15.05.2004

Công ty...............
Phòng Nhân Sự (HR Dept)

Môn thể thao ưu thích nhất _______________________________________________________________________________
Mức độ tập luyện

 Hàng ngày

 Thỉnh thoảng

Trang 2/4

 Không


BM.08.01
(Form No) BM.08.07
15.05.2004
15.05.2004

Công ty...............
Phòng Nhân Sự (HR Dept)

IV- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY
Ngày
Nhận việc

Nghỉ việc

Tên công ty/ cơ sở

Mức lương

Chức vụ

Lý do nghỉ việc

III- CÁC CHI TIẾT KHÁC
Anh (Chị) có thể làm việc theo ca, ngoài giờ không ?

 Có

Khi nào anh (Chị) có thể nhận việc nếu được tuyển dụng ?

…………………………………………………………..

Khi được điều động chuyển đến bộ phận hoặc nơi làm việc khác, Anh (Chị)
Anh (Chị) đồng ý làm việc tại  TP. Hồ Chí Minh
 Các tỉnh miền Trung

 Thỉnh thoảng

 Đồng ý

 không

 Không đồng ý

 Các tỉnh miền Nam
 Các tỉnh miền Bắc

 Bất cứ nơi nào ở Việt Nam

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định
của Công ty.
TP. Hồ Chí Minh,

ngày ____ tháng ____ năm 200___
Ứng viên ký tên

____________________________

PHẦN DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG
PHÒNG NHÂN SỰ

PHÂN XƯỞNG

Người phỏng vấn: …………………….. Chức vụ: ……………

Người phỏng vấn: ………………….. Chức vụ: ……………

 Đạt
Lý do:

 Không đạt

 Đạt
Lý do:

Trang 3/4

 Không đạt


BM.08.01
(Form No) BM.08.07
15.05.2004
15.05.2004

Công ty...............
Phòng Nhân Sự (HR Dept)

Ngày gọi:

Ký tên:

Ngày gọi:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Trang 4/4

Ký tên:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×