Tải bản đầy đủ

bai tap luat thuong mai quoc te

Câu 1. Nêu các điều kiện để hưởng quy chế ngoại lệ MFN đối với thiết chế
thương mại khu vực, các hiệp định thương mại khu vực và liên minh hải quan.
Cho ví dụ.
Theo quy định của WTO, để hưởng quy chế ngoại lệ MFN đối với thiết
chế thương mại khu vực, các hiệp định thương mại khu vực và liên minh hải
quan buộc phải thỏa mãn hai điều kiện: Điều kiện về hình thức và điều kiện nội
dung.
Điều kiện về hình thức: các thành viên phải thông báo và báo cáo
thường xuyên về sự thành lập cũng như thay đổi, chấm dứt hiệp định. Sau đó,
các cơ quan có thẩm quyền của WTO sẽ xem xét, theo dõi các hiệp định thương
mại đó theo Điều XXIV GATT và Điều V của GATS
Điều kiện về nội dung: các hiệp định thương mại khu vực phải thỏa mãn:
- Điều kiện nội biên: điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên
hiệp định.
Các rào cản trong quan hệ thương mại giữa các thành viên phải được triệt tiêu
( ít nhất là Điều XXIV(4,8) GATT, Điều V(1, 3) GATS, khoản 2(c) Điều khoản
khả thi)
- Điều kiện ngoại biên: Điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên
hiệp định với bên thứ 3( cũng là thành viên WTO)
Giảm thiểu thiệt hại mà việc thành lập các hiệp định thương mại khu vực có thể
gây ra cho hệ thống thương mại đa phương: trong khi thành lập hiệp định các

thành viên không được tạo ra rào cản thêm trong quan hệ thương mại với bên
thứ ba ( Điều XXIV(4, 5) GATT, Điều V(4) GATS.
Ví dụ: Những ưu đãi trong mậu dịch đường biên sẽ không được áp dụng với
những nước khác như quan hệ thương mại giữa VN và TQ thì VN dành ưu đãi
cho hàng hoá TQ qua đường biên và TQ dành cho VN trong mối quan hệ mậu
dịch đường biên như định mức thuế khi mang hàng hoá qua biên giới là 500
nghìn/ngày/người, những ưu đãi kiểu như vậy thì các nước khác (như Mỹ, Nhật)
không thể đòi hỏi VN cho họ hưởng mặc dù họ cũng được VN dành cho sự đối
xử tối huệ quốc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×