Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN GDCD HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TUẦN 5 CHỦ ĐỀ TÔI YÊU NƯỚC SẠCH

Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 1
Ngày soạn: 08/8/2017
Ngày dạy: ……………
……………
Tiết 1:
BÀI 1
TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ.
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1./Kiến thức:
-Giúp học sinh hiểu biết những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn
luyện thân thể.
- Ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể.
2/ Kỹ năng:
- Học sinh biết tự đề ra kế hoạch luyện tập thể dục thể thao, có ý thức
thường xuyên tự rèn luyện thân thể.
-Biết quý trọng sức khoẻ của bản thân và của người khác.
- Biết vận động mọi người cùng tham gia và hưởng ứng phong trào thể dục,

thể thao .
3/ Thái độ: Học sinh có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, giữ gìn và
chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
-KN tư duy phê phán
-KN tự nhận thức
-KN sáng tạo
- Kĩ năng đặt mục tiêu
-KN lập kế hoạch
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
- Giải quyết vấn đề
-Động não
-Xử lí tình huống
-Liên hệ và tự liên hệ
- Thảo luận nhóm....
- Kích thích tư duy
- Sắm vai.
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- GV: Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I
sản xuất, giấy khổ lớn, bút dạ , câu chuyện, tục ngữ ca dao nói về sức khoẻ và
chăm sóc sức khoẻ.
Giáo án, SGK, SGV …
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 1


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:( kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3/ Bài mới.
a. Khám phá: Cha ông ta thường nói: " Có sức khoẻ là có tất cả, sức khoẻ quý
hơn vàng...." Vậy sức khoẻ là gì? Vì sao phải tự chăm sóc, rèn luyện thân thể và
thực hiện việc đó bằng cách nào?
b) Kết nối: GV dẫn dắt vào bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Kiến thức cơ bản cần đạt
Hoạt động 1
Tìm hiểu nội dung truyện đọc.
I. Truyện đọc:
GV. Gọi Hs đọc truyện SGK. Và quan
sát tranh
GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận
nhóm
Nhóm 1
1. Điều kì diệu nào đã đến với Minh
- Mùa hè này Minh được đi tập bơi
trong mùa hè vừa qua?.
và biết bơi.
Nhóm 2
2. Vì sao Minh có được điều kì diệu
- Minh được thầy giáo Quân hướng
ấy?
dẫn cách tập luyện thể thao.
Nhóm 3
- Con người có sức khoẻ thì mới
3. Theo em sức khoẻ có cần cho mỗi
tham gia tốt các hoạt động học tập,
người không? Vì sao?
lao động…
HS thảo luận, nhận xét. GV bổ sung và
KL:
Sức khoẻ là rất quan trọng trong mỗi
chúng ta , “ Sức khoẻ là vàng” , sức
khoẻ là thứ chúng ta không thể bỏ tiền
ra mua được mà nó là kết quả của quá
trình tự rèn luyện , chăm sóc bản thân . - HS tự liên hệ
Hoạt động 2:
- HS tự nêu hướng khắc phục. GV bổ
Liên hệ tới bản thân
sung và KL
GV nêu câu hỏi cho HS trả lời
1. Em đã làm gì để tự chăm sóc sức
khoẻ, rèn luyện thân thể ở khu nội trú
nhà trường?
2. Những việc em chưa làm được để tự
chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể?
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 2


Giỏo ỏn GDCD 6

Nm hc 2017 - 2018

Cỏch khc phc ca em?
Hot ng 3
Tỡm hiu ni dung bi hc
GV nờu cõu hi - HS tr li.
1. Th no l t chm súc, rốn luyn
thõn th?

II. Ni dung bi hc :

1. Th no l t chm súc, rốn
luyn thõn th?.
T chm súc, rốn luyn thõn th l
bit gi gỡn v sinh cỏ nhõn, n ung
iu , thng xuyờn luyn tp th
dc, nng chi th thao, tớch cc
phũng v cha bnh, khụng hỳt thuc
lỏ v dựng cỏc cht kớch thớch khỏc.
2. í ngha:
2. Theo em SK cú ý ngha gỡ i vi
- Sc kho l vn quý ca con ngi.
hc tp? Lao ng? Vui chi gii trớ?. - Sc kho tt giỳp chỳng ta hc tp,
lao ng cú hiu qu, cú cuc sng
lc quan, vui ti hnh phỳc.
3. Em hóy nờu cỏch rốn luyn ca bn 3. Cỏch rốn luyn SK.
thõn?
- n ung iu cht dinh
dng...(chỳ ý an ton thc phm).
- Hng ngy tớch cc luyn tp
TDTT.
- Phũng bnh hn cha bnh.
- Khi mc bnh tớch cc cha chy
trit .
Hot ng 4
III. Bi tp:
Luyn tp.
Bi tp a
- GV yờu cu HS lm BT a, SGK trang -Đánh dấu '+' vào ô tơng ứng
5.
với những biểu hiện biết tự
- Nờu tỏc hi ca vic nghin thuc lỏ, chăm sóc sức khỏe
ung ru bia?.
-Đáp án: a, e, g, h, i.
Bi tp b)
Nờu tỏc hi ca vic nghin thuc lỏ,
ung ru bia?
* ỏp ỏn: Gõy ung th ph
ễ nhim khụng khớ
Gõy mt trt t...
5. Cng c - Dn dũ:
- Lm th no t chm súc , t rốn luyn thõn th
GV: Ngụ Th Yờn

Trng THCS Vn Hi

Page 3


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

- Ý nghĩa của việc chăm sóc sức khoẻ ?
- Lên kế hoạch cho mình về chăm sóc , rèn luyện thân thể ?
- Chuẩn bị bài 2 – Siêng năng , kiên trì .
- Đọc và trả lời các câu hỏi trong truyện “ Bác Hồ tự học ngoại ngữ”
- Những biểu hiện của siêng năng , kiên trì .
- Sưu tầm một số câu ca dao , tục ngữ về siêng năng , kiên trì .
V/ Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................----------------------------------------------------------------------------------BGH KÝ DUYỆT.
Văn Hải, ngày ... tháng ... năm 2017

GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 4


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 2
Ngày soạn: 15/8/2017
Ngày dạy: ……………
……………
BÀI 2:

SIÊNG NĂNG - KIÊN TRÌ

I/ Mục tiêu bài học.
1/ Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì, những biểu
hiện của siêng năng, kiên trì và ý nghĩa của nó.
2/ Kỹ năng:
- Có khả năng tự rèn luyện đức tính siêng năng.
- Phác thảo được kế hoạch vượt khó, kiên trì, bền bỉ trong học tập, lao động
và các hoạt động khác... để trở thành người tốt.
3/Thái độ: Học sinh yêu thích lao động và quyết tâm thực hiện các nhiệm
vụ, công việc có ích đã đề ra. Quyết tâm rèn luyện tính siêng năng, kiên trì trong
học tập, lao động và các hoạt động khác.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
-KN tư duy phê phán
-KN tự nhận thức
-KN sáng tạo
-KN đặt mục tiêu
-KN xác địng giá trị về biểu hiện và ý nghĩa của giá trị
-Kĩ năng tư duy phê phán
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
-Liên hệ và tự liên hệ
- Thảo luận nhóm
- Sắm vai
-Xử lí tình huống
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- GV:Bài tập trắc nghiệm, chuyện kể về các tấm gương danh nhân, bài tập
tình huống.Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I
sản xuất, SGK, SGV, giáo án.
-HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Ổn định tổ chức:
2/Kiểm tra bài cũ:
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 5


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

- Muốn có sức khoẻ tốt chúng ta cần phải làm gì?.
- Hãy trình bày kế hoạch tập luyện TDTT?
- Hãy kể một vài việc làm chứng tỏ em biết chăm sóc sức khoẻ cho bản
thân?
3/ Bài mới.
Khởi động - GV dẫn vào bài mới: Một người luôn thành công trong các
lĩnh vực của cuộc sống thì không thể thiếu được đức tính siêng năng kiên trì. Hôm
nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác dụng của đức tính siêng năng kiên trì .
Hoạt động dạy và học
Hoạt động 1
Tìm hiểu truyện đọc SGK và hình thành khái
niệm..
GV Gọi Hs đọc truyện SGK, nêu câu hỏi cho
HS thảo luận nhóm:
1. Bác hồ của chúng ta sử dụng được bao
nhiêu thứ tiếng nước ngoài?
( GV bổ sung ngoài ra Bác còn biết tiếng
Nhật, Đức, Ý…)
2. Bác đã tự học như thế nào?

Kiến thức cơ bản cần đạt
I. Truyện đọc:
- Nhóm 1:
Bác Hồ biết các thứ tiếng Pháp
Anh, nga Trung Quốc…

- Nhóm 2:
+ Bác học thêm vào giờ nghỉ
ban đêm.
+ Nhờ các thuỷ thủ giảng bài,
viết 10 từ vào tay, sáng chiều tự
học…
- Nhóm 3:
3. Bác đã gặp những khó khăn gì trong quá Bác không được học ở trường,
trình tự học?.
vừa làm việc vừa học, tuổi
cao…
4. Cách học của Bác thể hiện đức tính gì?.
- Nhóm 4:
- HS quan sát một số tranh
Thể hiện tính siêng năng, kiên
Hoạt động 2
trì.
Tìm hiểu nội dung bài học
GV nêu câu hỏi – HS trả lời và ghi bài học.
1.Thế nào là siêng năng?Cho ví dụ?
II. Nội dung bài học:

2.Trái với siêng năng là gì? Cho ví dụ?
GV: Ngô Thị Yên

1. Thế nào là siêng năng, kiên
trì?
- Siêng năng là đức tính của con
người, biểu hiện ở sự cần cù, tự
Trường THCS Văn Hải

Page 6


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

giác, miệt mài, làm việc thường
xuyên đều đặn.
3. Thế nào là kiên trì?
+ Trái với siêng năng là lười
biếng, sống dựa dẫm, ỉ lại, ăn
4. Trái với kiên trì là gì? Cho ví dụ?
bám...
- Kiên trì là sự quyết tâm làm
5. Nêu mối quan hệ giữa siêng năng và kiên đến cùng dù có gặp khó khăn
trì?
gian khổ.
Hoạt động 3
+ Trái với kiên trì là: nản lòng,
Liên hệ thực tế về siêng năng, kiên trì
chóng chán...
GV chia HS thành 4 nhóm thảo luận theo 4 - Gĩưa chúng có mối quan hệ
nội dung câu hỏi sau:
tương tác , hỗ trợ cho nhau để
1. Kể tên những danh nhân mà nhờ có tính dẫn đến thành công ….
siêng năng, kiên trì đã thành công xuất sắc
trong sự nghiệp?.
2. Kể một vài việc làm của em chứng tỏ sự
siêng năng, kiên trì?.
3. Kể những tấm gương siêng năng trong
học tập mà em biết.
4. Khi nào thì cần phải siêng năng, kiên trì?.
HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày, nhận
xét, bổ sung sau đó GV chốt lại.
Hoạt động 4: Luyện tập.
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập a,
SGK/7.
- BT tình huống:
Chuẩn bị cho giờ Kiểm tra môn văn ngày
mai, Tuấn đang ngồi ôn bài thì Nam và Hải
đến rủ đi chơi điện tử. Nếu em là Tuấn em sẽ III. Bài tập:
làm gì?
( Tổ chức hs chơi sắm vai )
- Bài tập a
5. Củng cố - Dặn dò:
-Thế nào là siêng năng ?
- Thế nào là kiên trì ?
- Mối quan hệ giữa siêng năng , kiên trì ?
- Nêu một số câu ca dao , tục ngữ về siêng năng, kiên trì ?
HS chuẩn bị cho phần 2 của bài
V/ Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
...............................................................................................................................
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 7


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

--------------------------------------------------------------------PHẦN KÝ DUYỆT
Văn Hải, ngày … tháng … năm 2017
TUẦN 3
Ngày soạn: 20/8/2017
Ngày dạy: ……………
……………
BÀI 2:

SIÊNG NĂNG - KIÊN TRÌ

I/ Mục tiêu bài học.
1/ Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì, những biểu
hiện của siêng năng, kiên trì và ý nghĩa của nó.
2/ Kỹ năng:
- Có khả năng tự rèn luyện đức tính siêng năng.
- Phác thảo được kế hoạch vượt khó, kiên trì, bền bỉ trong học tập, lao động
và các hoạt động khác... để trở thành người tốt.
3/Thái độ: Học sinh yêu thích lao động và quyết tâm thực hiện các nhiệm
vụ, công việc có ích đã đề ra. Quyết tâm rèn luyện tính siêng năng, kiên trì trong
học tập, lao động và các hoạt động khác.
II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:
-KN tư duy phê phán
-KN tự nhận thức
-KN sáng tạo
-KN đặt mục tiêu
-KN xác địng giá trị về biểu hiện và ý nghĩa của giá trị
-Kĩ năng tư duy phê phán
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
-Liên hệ và tự liên hệ
- Thảo luận nhóm
- Sắm vai
-Xử lí tình huống
IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- GV:Bài tập trắc nghiệm, chuyện kể về các tấm gương danh nhân, bài tập
tình huống.Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I
sản xuất, SGK, SGV, giáo án.
-HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, đồ dùng cần thiết.
V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức:
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 8


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

2. Kiểm tra bài cũ:
a.Thế nào là siêng năng?Trái với siêng năng là gì? Cho ví dụ?
b.Thế nào là kiên trì?Trái với kiên trì là gì? Cho ví dụ?
3. Bài mới:
GV sơ lược phần học trước, dẫn dắt HS vào phần tiếp theo của bài học.
Hoạt động của Gv - Hs
Hoạt động 1
Tìm biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
Chia lớp thành 3 nhóm thảo luận theo 3 nội
dung sau:
1. Tìm biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học
tập?
2.Tìm biểu hiện siêng năng trong lao động?.
3. Tìm những câu tục ngữ , ca dao , danh ngôn
nói về siêng năng, kiên trì?
HS: Thảo luận, nhận xét, bổ sung, GV chốt lại.
GV bổ sung những câu tục ngữ , ca dao , danh
ngôn nói về siêng năng, kiên trì:
“ Sắt không dùng sẽ bị gỉ”
“ Nước không chảy không trong”
“ Mưa dầm thấm lâu”
“ Luyện mới thành tài , miệt mài tất giỏi”
“ Có công mài sắt, có ngày nên kim”
Hoạt động 2
Tìm hiểu ý nghĩa và cách rèn luyện siêng
năng, kiên trì
Gv yêu cầu Hs nhắc lại quan niệm về siêng
năng của Bác Hồ. Rồi đặt câu hỏi:
1. Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế nào?

2. Em hãy nêu cách rèn luyện của bản thân
trong học tập, lao động và các hoạt động
khác?

GV: Ngô Thị Yên

Kiến thức cơ bản cần đạt

2. Ý nghĩa:
- Siêng năng, kiên trì giúp
con người thành công trong
mọi lĩnh vực của cuộc sống.
3. Cách rèn luyện:
- Phải cần cù tự giác làm việc
không ngại khó ngại khổ, cụ
thể:
+ Trong học tập: đi học
chuyên cần, chăm chỉ học,
làm bài, có kế hoạch học tập..
Trường THCS Văn Hải

Page 9


Giáo án GDCD 6

Hoạt động 3
Luyện tập
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập b, c
SGK/7.
Làm bài tập sách bài tập.
GV hướng dẫn HS lập ra phương hướng , kế
hoạch rèn luyện siêng năng, kiên trì :
Thứ / Biểu Siêng Năng
Kiên trì
Ngày hiện Đã
Chưa Đã
Chưa
hàng SN
SN
KT
KT
ngày
Thứ
- Học +
+
2
tập
+
+
Gíup
bố ,
mẹ

….….

Năm học 2017 - 2018

+ Trong lao động: Chăm làm
việc nhà, không ngại khó
miệt mài với công việc.
+ Trong các hoạt động khác: (
kiên trì luyện tập TDTT, đấu
tranh phòng chốngTNXH,
bảo vệ môi trường...)
III. Bài tập:
- Bài tập b, c

5. Cũng cố - Dặn dò:
- Vì sao phải siêng năng kiên trì? Cho ví dụ?.
- Những biểu hiện cụ thể của siêng năng kiên trì là gì ?
- Siêng năng kiên trì giúp chúng ta những gì ?
- Cách rèn luyện siêng năng, kiên trì ?
- Chuẩn bị bài học Tiết kiệm
- Tìm hiểu truyện đọc “ Thảo và Hà”
V/ Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------PHẦN KÝ DUYỆT
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 10


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

Văn Hải, ngày … tháng … năm 2017

TUẦN 4
Ngày soạn: 1/9/2017
Ngày dạy: ……………
……………
……………
Tiết 4
Bài 3

TIẾT KIỆM
A. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Giúp hs hiểu thế nào là tiết kiệm, cách tiết kiệm và ý nghĩa
của nó.
2. Kỹ năng: Học sinh biết sống tiết kiệm, không xa hoa lãng phí.
3. Thái độ: Học sinh thường xuyên có ý thức tiết kiệm về mọi mặt ( thời
gian, tiền của, đồ dùng, dụng cụ học tập, lao động..).
B. Phương pháp:
- Thảo luận nhóm
- Phân tich, xử lí tình huống.
C. Tư liệu, phương tiện
- Những mẩu chuyện về gương tiết kiệm.
- Tục ngữ, ca dao, danh ngôn liên quan.
- HS xem trước nội dung bài học.
D. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ :
1. Vì sao phải siêng năng, kiên trì?
2. Hãy tìm 5 câu ca dao ,tục ngữ,danh ngôn nói về siêng năng, kiên trì và
giải thích một câu trong năm câu đó?
3: Bài mới ;
GV nêu vấn đề : Theo em hiểu như thế nào là tiết kiệm ? HS trả lời theo suy
nghĩ – GV dẫn dắt vào bài .
Hoạt động dạy và học
Kiến thức cơ bản cần đạt
Hoạt động 1
I. Truyện đọc
Tìm hiểu truyện đọc
GV. Gọi Hs đọc truyện“ Thảo và Hà” và
quan sát tranh
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 11


Giáo án GDCD 6

Chia lớp 5 nhóm thảo luận những nội
dung sau:
1. Thảo và Hà có xứng đáng để được mẹ
thưởng tiền không? Vì sao?.

2.Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ
thưởng tiền?.
3. Hà có những suy nghĩ gì trước và sau
khi đến nhà Thảo?.
4. Việc làm của Thảo thể hiện đức tính
gì?.

Năm học 2017 - 2018

- Nhóm 1:
Không xứng đáng. Vì đạt thành tích
trong học tập là nhiệm vụ của
người con trong gia đình và người
HS. Ngoài việc học, còn phải có
trách nhiệm lao động để phát triển
kinh tế gia đình.
- Nhóm 2:
Thảo không đòi hỏi, ngược lại
Thảo còn phải lo cho gia đình vì
điều kiện khó khăn…
- Nhóm 3
Hà ân hận vì việc làm của mình, Hà
thương mẹ và hứa sẽ tiết kiệm.
Nhóm 4
Thảo có đức tính tiết kiệm …
II. Nội dung bài học :

Hoạt động 2
Tìm hiểu nội dung bài học.
GV nêu câu hỏi:
1. Thế nào là tiết kiệm?
1.Thế nào là tiết kiệm?Chúng ta cần phải - Tiết kiệm là biết sử dụng đúng
tiết kiệm những gì? Cho ví dụ?
mức, hợp lí của cải vật chất, thời
gian, sức lực của mình và của
2. Trái với tiết kiệm là gì? Cho ví dụ?
người khác.
- Trái với tiết kiệm là: xa hoa, lãng
3. Hãy phân tích tác hại của sự keo kiệt, phí, keo kiệt, hà tiện...
hà tiện?.
2. Ý nghĩa:
4. Vì sao cần phải tiết kiệm?
- Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng
sức lao động của mình và của
người khác.
Hoạt động 3
- Làm giàu cho bản thân gia đình
Rèn luyện cách thực hành tiết kiệm
và đất nước.
Gv: Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận theo 3. Học sinh phải rèn luyện và
4 nd sau:
thực hành tiết kiệm ntn?
- Nhóm 1: Tiết kiệm trong gia đình.
- Biết kiềm chế những ham muốn
- Nhóm 2: Tiết kiệm ở lớp.
thấp hèn.
- Nhóm 3: Tiết kiệm ở trường.
- Xa lánh lối sống đua đòi, ăn chơi
- Nhóm 4: Tiết kiệm ở ngoài xã hội
hoang phí.
HS thảo luận, trình bày, bổ sung sau đó
- Sắp xếp việc làm khoa học tránh
gv nhận xét, chốt lại và nêu câu hỏi:
lãng phí thời gian.
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 12


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

? Mỗi HS cần thực hành tiết kiệm như
- Tận dụng, bảo quản những dụng
thế nào? Vì sao phải xa lánh lối sống
cụ học tập, lao động.
đua đòi?
- Sử dụng điện nước hợp lí.
Hoạt động 4
Luyện tập - Củng cố
III. Bài tập:
GV hướng dẫn HS làm bài tập a SGK/10
- Bài a – SGK
Đọc truyện "chú heo rô bốt" ( sách bài
- Sách bài tập
tập)
5. Cũng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu Hs khái quát nd toàn bài.
- Làm các bài tập b,c,SGK/10
- Chuẩn bị cho tiết 5 HĐTNST với chủ đề “Tôi yêu nước sạch”
- Đọc và tìm hiểu truyện “Em Thuỷ”
V/ Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------PHẦN KÝ DUYỆT
Văn Hải, ngày … tháng … năm 2017

TUẦN 5
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 13


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

Ngày soạn: 3/9/2017
Ngày dạy: ……………
……………
……………
Tiết 5
TỔ CHỨC HĐTNST – CHỦ ĐỀ:
TÔI YÊU NƯỚC SẠCH
I.
Mục tiêu hoạt động
- Hiểu được vai trò của nước sạch đối với cuộc sống con người.
- Biết sử dụng nước sạch một cách hợp lí
- Có khả năng hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm
- Thiết kế được bộ tranh ảnh truyền thông về chủ đề “Tôi yêu nước sạch”.
II.
Hình thức hoạt động:
- Học sinh hoạt động nhóm từ 3-5 người, tại phòng tin
III.
Thiết bị và phương tiện:
- Sgk GDCD lớp 6
- Máy tính có kết nối Intenet.
- Giấy A0, Bút viết, bút màu…
IV.
Tiến trình tổ chức các hoạt động
1. Ổn định tổ chức: (2 phút)
Sĩ số : 6A:
6B:
6C:
2. Khởi động: Gv nêu yêu cầu kiểm tra bài cũ, hs trả lời cá nhân, nhận xét:
Nêu ý nghĩa của việc tiết kiệm? (3 phút)
3. Tổ chức các hoạt động:

GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 14


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Tìm kiếm thông tin:
*Giáo
Mục
hoạt6 động:
ántiêu
GDCD

THỜI GIAN
10 phút
Năm học 2017 - 2018

Hs hiểu được nước là gì, tầm quan trọng của nước, đồng thời
thấy được thực trạng của nguồn nước hiện nay như thế nào từ
đó nêu ra các biện pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
*Hình thức hoạt động: nhóm học sinh từ 3-5 em, tìm kiếm
thông tin trên Internet về chủ đề nước sạch.
*GV: giao nhiệm vụ:
- Nước là gì?
- Tầm quan trọng của nước
- Thực trạng của nguồn nước hiện nay như thế nào?
- Nêu những giải pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước?
*HS tìm kiếm và xử lí thông tin và báo cáo sản phẩm:
- Nhóm trưởng phân công các thành viên trong nhóm lựa chọn
tìm kiếm thông tin trên Intenet theo các từ khóa: Nước, Tầm
quan trọng của nước, thực trạng nguồn nước hiện nay, giải pháp
tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước…
- Mỗi thành viên trong nhóm trình bày kết quả tìm kiếm theo
các từ khóa được phân công.
- Cả nhóm thống nhất xây dựng các thong tin tìm được theo sơ
đồ tư duy
-> Định hướng sản phẩm báo cáo theo sơ đồ tư duy sau:
....................................
Nước là gì? ....................................

Thực trạng nguồn
nước hiện nay?

Tầm quan
trọng của
nước?

TÔI YÊU NƯỚC
SẠCH

................................
................................

..............................
................................
....................................

Giải pháp tiết kiệm
và bảo vệ nguồn
nước

................................
GV: Ngô Thị Yên ....................................

Trường THCS Văn Hải

Page 15

Hoạt động 2: Xây dựng ý tưởng sản phẩm
25 phút


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

4. Củng cố, dặn dò:
- Các nhóm tiết tục hoàn thiện các sản phẩm của nhóm theo yêu cầu đề
chuẩn bị tiết tiết 8 – Báo cáo sản phẩm của nhóm về chủ đề Tôi yêu nước sạch
V/ Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------PHẦN KÝ DUYỆT
Văn Hải, ngày … tháng … năm 2017

GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 16


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 6
Ngày soạn: 13/9/2017
Ngày dạy: ……………
……………
……………
Bài 4

LỄ ĐỘ
A. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Giúp hs hiểu thế nào là lễ độ và ý nghĩa của nó.
2. Kỹ năng: Học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và kịp thời điều
chỉnh hành vi của mình.
3. Thái độ: Học sinh có ý thức và thói quen rèn luyện tính lễ độ khi giao tiếp
với những người lớn tuổi hơn mình và với bạn bè.
B. Phương pháp:
- Xử lí tình huống
- Thảo luận nhóm
B. Tư liệu, phương tiện:
- SGK, SGV GDCD 6, tranh ảnh...
- Chuyện kể, ca dao, tục ngữ, bài tập…
- Xem trước nội dung bài học.
C. Các hoạt động dạy và học :
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ
a. Thế nào là tiết kiệm? Em đã thực hành tiết kiệm như thế nào?
b. Tìm những hành vi trái với tiết kiệm, và hậu quả của nó?.
3. Bài mới.
Đặt vấn đề: Gv hỏi một số học sinh: Trước khi đi học, khi đi học về; Khi cô
giáo vào lớp các em cần phải làm gì?... Sau đó dẫn dắt các em vào bài học.
Hoạt động dạy và học
Hoạt động 1
Tìm hiểu truyện đọc
GV mời Hs đọc truyện SGK và Quan
sát tranh :
GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm với
các câu hỏi:
1. Thuỷ đã làm gì khi khách đến nhà?

GV: Ngô Thị Yên

Kiến thức cơ bản cần đạt
I. Truyện đọc:

Nhóm 1:
+ Kéo ghế mời khách, đi pha trà,
mời bà và khách uống trà.
+ Xin phép bà nói chưyện, giới thiệu
Trường THCS Văn Hải

Page 17


Giáo án GDCD 6

2. Em có suy nghĩ gì về cách cư xử của
Thuỷ?
Hoạt động 2
Phân tích nội dung bài học
GV nêu câu hỏi:
GV chia HS thành nhóm nhỏ thảo luận
theo nội dung sau:
?Thế nào là lễ độ?
? Tìm hành vi thể hiện lễ độ và thiếu lễ
độ, ở trường, ở nhà, ở nơi công
cộng...?
? Hãy nêu các biểu hiện của lễ độ?.

Năm học 2017 - 2018

bố, mẹ.
+ Vui vẻ kể chuyện học, hoạt động
đội, lớp…
+ Tiễn khách và hẹn gặp lại.
Nhóm 2
Thuỷ thể hiện là một HS ngoan, lễ
độ
II. Nội dung bài học :

1. Lễ độ là gì?
- Là cách cư xử đúng mực của mỗi
người trong khi giao tiếp với người
khác.
- Biểu hiện:
+ Tôn trọng, hoà nhã, quý mến, niềm
nở đối với người khác.
+ Biết chào hỏi, thưa gửi, cám ơn,
xin lỗi...
? Trái với lễ độ là gì?
- Trái với lễ độ là: Vô lễ, hổn láo,
thiếu văn hóa..
? Vì sao phải sống có lễ độ?
2. Ý nghĩa:
- Giúp cho quan hệ giữa con người
với con người tốt đẹp hơn.
- Góp phần làm cho xã hội văn minh
Hoạt động 3
tiến bộ.
Liên hệ thực tế và rèn luyện đức tính 3. Cách rèn luyện:
lễ độ.
- Học hỏi các quy tắc ứng xử, cách
GV tổ chức hs chơi sắm vai theo nội cư xử có văn hoá.
dung bài tập b sgk/13.
GV nhận xét họat động của HS và nêu
câu hỏi:
? Theo em cần phải làm gì để trở thành - Tự kiểm tra hành vi thái độ của bản
người sống có lễ độ?
thân và có cách điều chỉnh phù hợp.
Hoạt động 4
- Tránh xa và phê phán thái độ vô lễ.
Luyện tập - củng cố
GV hướng dẫn học sinh làm bài tập c, a III. Bài tập:
sgk/13.
- Bài tập a
GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 18


Giáo án GDCD 6

Năm học 2017 - 2018

Yêu cầu HS kể những tấm gương thể
- Bài tập c
hiện tố đức tính này.Nêu những câu ca
- HS tự kể và sưu tầm, giới
dao, tục ngữ, nói về lễ độ.
thiệu.
5. Cũng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu Hs khái quát nd toàn bài.
- Học bài , làm bài tập SGK
Chuẩn bị cho tiết 6 Bài 5 TÔN TRỌNG KỈ LUẬT
V/ Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------PHẦN KÝ DUYỆT
Văn Hải, ngày … tháng … năm 2017

GV: Ngô Thị Yên

Trường THCS Văn Hải

Page 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×