Tải bản đầy đủ

BAI TAP công nghệ chế tạo máy CHUONG 3

BÀI TẬP CHƯƠNG 3
CÁC DẠNG BÀI TẬI TÍNH SAI SỐ CHUẨN VÀ TÍNH LỰC KẸP CẦN THIẾT
h1

DD

d

d

DD
dd

h2

h4

h
H

H x2

dd DD

a

d1

x1

/2
Hình 2 – 103

min

2
Hình 2-108

h3

d1
b
a

W

c DD

dd
E
D

d D

D

D

Wct
l

Wct


/2

Wct h

B

H

H

D
D

h

Hình2-110

Hình 2-2

A

DD

F

Hình 3

B

dd
L
Hình 2-118
1


Q
D
Qdd

Q

dd

DD

P0

h

P0

Mc

D

H

M0

Hình 2- 112

2

Hình 2-106
DD

dd

d1

W
h

f

H
x2

a
x1

dd

DD

2
Hình 2 - 109
DD
1

Hình 2-115
d2d2

d1d1

LL

d3

Mx
Hình 4
Wct

Wct

Wct

d2

Wct

d1

0,035
L1

min

L2

2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×