Tải bản đầy đủ

TỔNG hợp CÔNG THỨC CƠ BẢN và NÂNG CAO VẬT LIỆU XÂY DỰNG phần 1

TỔNG H P CÔNG TH C C B N VÀ NÂNG CAO
GI I BÀI T P
V T LI U XÂY D NG
(PH N 1)
I-CÔNG TH C C B N
-Vật liệu liền khối:
=

=

𝑘

( tư ng ng với các ch t ở tr ng thái khí, ẩm, bão hòa)

mk: khối lư ng v t li u đã s y khô(g)
Va: thể tích m u v t li u ở tr ng thái đặc (cm3)
Vo: thể tích m u v t li u ở tr ng thái t nhiên (bên trong có lỗ rỗng) (cm3).
Độ rỗng :
𝑟ỗ 𝑔

𝑟=


𝑘ℎô

-Vật liệu hạt rời:

=∑

𝑘

ℎạ𝑡

Đơn vị: g/cm3, kg/dm3, t n/m3.

;

ℎạ𝑡 = ∑

Độ rỗng:
𝑟 ℎạ𝑡 =Độ đặc:
đ=

.100%

𝑘ℎô

𝜌 𝑘ℎô

đ=

𝑟ỗ 𝑔 ℎạ𝑡

ℎạ𝑡

𝜌

.100%


; 𝑟 𝑥ố =𝑟ỗ 𝑔 𝑥ố

𝑥ố

ℎạ𝑡

;

𝑥ố =

𝑥ố


ướ â

Độ ẩm: W=

â: ẩm

𝑘ℎô

ướ

Mức hút nước theo khối lượng: HP=
Mức hút nước theo thể tích: HV=
𝐻𝑣

Quan hệ HP : HV
Hệ số bão hòa: B=

𝐻

=

ướ

Tính thấm nước: K=

𝜌 ướ

𝑟ỗ 𝑔𝑘ℎô

=

RN, K=P/a2
RN, K=4P/( d2)

nên Wch

W𝐻
𝑑

Mẫu trụ tròn dxh
M max

𝑘ℎô

(%)

Mẫu lập phương cạnh a

R uốn =

ướ

bh: bão hòa

𝑄

𝐹𝑡

Cường độ R:

𝜌 𝑘ℎô

𝑘ℎônh t=(bh

2

)/6

Uốn theo 1 lực tập trung ở giữa

RU=(1,5PL)/(bh2)
Uốn theo2 lực đặt tại 2 điểm chia 3 cách đều:

RU=(PL)/(bh2)
II- CÔNG TH C NÂNG CAO


B=

𝜌

=

=

𝑘ℎô. 1 +

𝜌 𝑘ℎô
−𝑟

ℎ−𝜌 𝑘ℎô

𝜌 ướ .𝑟

; r xốp=1 −
HV=

𝜌

;

𝜌 𝑥ố

𝜌 ℎạ𝑡

ℎ=

ℎ−𝜌 𝑘

𝜌 ướ

𝑘ℎô. 1 + 𝐻


Công thức với V biến đổi:


ℎ=

=

Bài toán cho quan hệ ∆ và W:
Cho ∆

=nW, suy ra ∆

𝑘ℎô.

𝑘ℎô.

1+
1+∆ ẩ

1+𝐻
1 + ∆ ã ℎò

ã ℎò =n.HP

Quan h gi a 2 giá trị có d ng đường thẳng có h số góc k, suy ra k=
Bài toán cân trong nước:

FA

FM

CÂN

FC

M u bọc paraphin có m khô, m paraphin, đam cân trong nước đư c giá trị FC:

FM=(m khô+m p). g
FA=(Vokhô+Vp). g.
FC=mcân.g

ướ

FM- FA= FC
mkhô+mparaphin-mcân-(Vokhô+Vparaphin)=0
Bài toán nổi trong nước

FA

Cho vật nổi 1/3
Fm=mbh.g
FA=V chìm.g.
Thay Fm= FA
Suy ra

Fm
ướ
ã ℎò = .

ướTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×