Tải bản đầy đủ

Đề tài tiểu luận tài chính quốc tế

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
1. Phân tích mối quan hệ giữa cán cân thanh toán quốc tế (BOP) và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam.
2. Phân tích hiệu ứng của phá giá nội tệ lên cán cân thanh toán. Minh hoạ thực tiễn.
3. Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam.
4. Tình hình Đô la hoá tại Việt Nam.
5. Tìm hiểu hoạt động của thị trường ngoại hối Việt Nam.
6.Tìm hiểu về liên minh châu Âu và vai trò của Đồng tiền chung châu Âu Euro.
7. Tìm hiểu về Tự do hoá tài chính và khủng hoảng tài chính quốc tế
8. Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á 1997 - 1998: nguyên nhân và bài học.
9. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam.
10.Tìm hiểu hoạt động vay vốn và đầu tư bằng ngoại tệ tại Vịêt Nam
11. Tìm hiểu và Đánh giá vai trò của thị trường Eurocurrency.
12. Thị trường trái phiếu quốc tế. Hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam.
13. Vai trò của NHTW trong việc quản lý và sử dụng dự trữ ngoại hối của quốc gia.
14. Lý thuyết Bộ ba bất khả thi và điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam.
15. Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007: nguyên nhân và ảnh hưởng
16. Cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp 2010: Nguyên nhân và bài học.
Lưu ý: Có thể chọn đề tài khác có liên quan đến môn học Tài chính quốc tế, nhưng phải đăng
ký cho giảng viên trước khi thực hiện.
Yêu cầu về tiểu luận và trình bày:
- Tiểu luận tối đa 20 trang A4, font chữ 13 bằng unicode.

- Tiểu luận có kèm danh sách các thành viên tham gia vào việc thực hiện đề tài.
- Trình bày: tối đa 15 phút. Khi trình bày đề tài phải có đầy đủ các thành viên trong nhóm.
CÁCH ĐÁNH GIÁ
30% điểm giữa kỳ, trong đó:
• 20% điểm cho đề tài của nhóm+ thảo luận.
• 10% điểm kiểm tra cá nhân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x