Tải bản đầy đủ

Chuong10 QHLP LS TG

Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp
Bộ môn Tài Chính Quốc Tế

TÀI CHÍNH QUỐC
TẾ

Mối quan hệ giữa LP – LS & TG

International Finance - 2009


LÝ THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA
(PPP)

Một
trong
những

thuyết
nổi
tiếng nhất và

gây
nhiều
tranh cãi nhất
trong tài chính
quốc tế.


Lý thuyết ngang giá sức mua phân tích mối quan hệ giữa
lạm phát và tỷ giá hối đoái, bao gồm 2 hình thức :

1.

Ngang giá sức mua
tuyệt đối

2.

Ngang giá sức mua
tương đối


NGANG GIÁ SỨC MUA TUYỆT Đ

Hình thức Ngang giá sức mua tuyệt
đối còn được gọi là Luật một
giá.
Luật một giá được xây dựng dựa
trên giả đònh thò trường cạnh
tranh hoàn hảo.


THề TRệễỉNG CAẽNH
TRANH HOAỉN HAO
LAỉ Gè ?


THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO
Không có chi phí giao dòch, chi
phí vận tải
Hoạt động thương mại tự do,

không có sự can thiệp của
chính phủ bằng các hàng rào
thuế quan, bảo hộ mậu dòch
v.v.


NGANG GIÁ SỨC MUA TUYỆT Đ

Hình thức tuyệt đối (luật một giá)
cho rằng giá cả của các sản phẩm
giống nhau của hai nước khác nhau sẽ
bằng nhau khi được tính bằng một
đồng

tiền

chung.

Và nếu có một sự chênh lệch trong
giá cả khi được tính bằng một đồng
tiền

chung

thì

mức

cầu

sẽ

dòch


Cơ sở lý thuyết
LUẬT MỘT GIÁ

Pi = ef. P*i
Giá hàng hóa i trong nước
Giá hàng hóa i nước ngoài
Tỷ giá hối đoái

Khi được quy đổi ra cùng một đơn vị tiền tệ, giá cả của
cùng một loại hàng hóa phải đồng nhất, không phụ
thuộc vào nơi tiêu thụ hàng hóa đó


Cơ sở lý thuyết
Giá bánh mỳ tại Việt Nam = 17500VND

E = 17500VND/USD

Giá bánh mỳ tại Mỹ = 1USD


Cơ sở lý thuyết

Ngang giá sức mua tuyệt đối

∑P = e .∑P *
i
f
i


PHƯƠNG PHÁP BURGERNOMIC
Các nhà kinh tế học sử dụng chiếc
bánh Hamburger của Mc’Donald làm
hàng hóa chuẩn để so sánh giá cả
hàng hóa ở các nước.
Phương pháp này được gọi là
“Burgernomic” và ngang giá sức mua
của Hamburger được gọi là Big Mac
PPP.


Cơ sở lý thuyết
1.52USD

<

3.54USDNGANG
GIÁ SỨC MUA
Hình thức tương đối của lý thuyết
TƯƠNG ĐỐI
Ngang giá sức mua giải thích cho khả
năng bất hoàn hảo của thò trường
như chi phí vận chuyển, thuế quan và
hạn ngạch v.v…
Hình thức này cho rằng do các điều
kiện bất hoàn hảo của thò trường
nên giá cả của những sản phẩm
giống nhau ở các nước khác nhau sẽ
không nhất thiết bằng nhau khi được


Theo hình thức này, tỷ lệ thay đổi
trong giá cả sản phẩm sẽ phần
nào giống nhau khi được tính bằng
một đồng tiền chung, miễn là chi phí
vận chuyển và các hàng rào mậu
dòch không thay đổi.
Chỉ số giá được tính dựa trên một “rỗ
hàng hóa”, rỗ hàng hóa này bao gồm
các sản phẩm chủ yếu của một nền
kinh tế.


Nếu gọi e
là phần trăm thay đổi trong tỷ giá giao tương lai
f
của đồng ngoại tệ.

S t +1 − St
ef =
St
St+1 > St  ef > 0 : ngoại tệ tăng giá
St+1 < St  ef < 0 : ngoại tệ giảm giá


Theo lý thuyết ngang giá sức mua, phần trăm thay đổi
giá trò của đồng ngoại tệ sẽ thay đổi để duy trì
ngang giá trong chỉ số giá cả mới của cả hai nước.

ef

1 + Ih )
(
=

(1+ I f )

-1 ≈ I h − I f


Phân tích ngang giá sức mua bằng
đồ thò
Sức mua
hàng nước
ngoài tăng
C•

Ih – If (%)

A•

4
2

-4

B•

Đường
ngang giá
sức mua

4 % ∆ trong tỷ giá
giao ngay đồng
-2 D •
ngoại tệ
Sức mua
-4
hàng nước
ngoài giảm
2


Kiểm đònh hiệu lực của lý thuyết
ngang giá sức mua
Chênh lệch lạm phát
(%) ở Mỹ và nước
ngoài
3
-3

Nha

ät
Đư

ùc

-5
1

3

Canada
Anh
-2 1

5 Tỷ giá hối đoái
trung bình hàng
năm của mỗi
đồng ngoại tệ
(%)


Dùng Ngang giá sức mua để dự
báo tỷ giá

S t +1

 (1 + I h ) 
= S t 1 +
− 1
 (1 + I f ) 

Công thức gần
đúng là:

S t +1 = S t [1 + ( I h − I f ) ]


Tỷ giá hối đoái thực
Tỷ giá thực là một chỉ số của sức
mua khi chuyển đổi đồng nội tệ ra
ngoại tệ. Sức mua phản ánh giá trò
của hàng hóa nước ngoài có thể mua.
*
S t

St
=
Ph / Pf

St
: Tỷ giá giao ngay của ngoại tệ
so với đô la
Ph
: Mức giá trong nước
Pf

: Mức giá nước ngoài


Cơ sở lý thuyết
Ngang giá sức mua tuyệt đối không phải
luôn luôn đúng
Có sự chênh lệch về sức mua trong ngắn
hạn
Tồn tại khuynh hướng ngang bằng sức
mua trong dài hạn


Cơ sở lý thuyết

Mức độ chênh lệch về sức mua trong
ngắn hạn và khuynh hướng trong dài hạn
dường như rõ nét hơn với biều đồ sử
dụng PPI


Cơ sở lý thuyết
Mối quan hệ giữa lạm phát hằng năm và tốc độ trượt giá so với đồng Đôla Mỹ
CPI
PPI

Mối quan hệ giữa lạm phát trung bình hằng năm trong giai đoạn 29 năm và
tốc độ trượt giá so với đồng Đôla Mỹ


Cơ sở lý thuyết

Ngang giá sức mua tương đối không phải
luôn luôn đúng
Tồn tại khuynh hướng ngang bằng sức
mua trong dài hạn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×