Tải bản đầy đủ

LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

LỰA CHỌN CỦA
NGƢỜI TIÊU DÙNG
5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


SỞ THÍCH CÁ NHÂN
Sở thích cá nhân
 Cá nhân đánh giá tốt nhất sở thích của họ
 Sở thích đƣợc bộc lộ (quan sát) và sở thích
đƣợc giải thích (khảo sát)

Tiền đề sở thích của ngƣời tiêu dùng
 Tại sao phải có tiền đề này?

Các tiền đề của sở thích
 Sở thích có tính hoàn hảo
 Sở thích có tính phản thân
 Sở thích có tính bắc cầu
 Nhiều tốt hơn ít (không bao giờ là đủ)

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN
x2

50

B

40

H

E
A

30

D

G

20

Người tiêu dùng thích
rỗ hàng hóa A hơn đối
với bất kỳ rỗ hàng hóa
nào trong khu vực
màu xanh, trong khi
đó rỗ hàng hóa trong
khu vực màu vàng thì
được ưa thích hơn rỗ
hàng hóa .

10
10
5/14/2016


20

30

40

x1

TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN
x2 50

40

Rỗ hàng hóa B,A, và Dcó mức
độ ưa thích bằng nhau

B
H

E

A

30

D

20

G

U1

10
10
5/14/2016

20

30

40

x1
TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN
Tập hợp tất cả rổ hàng hóa mà ngƣời tiêu dùng ƣa thích
nhƣ nhau

Tính chất của đƣờng bàng quan
 Giỏ hàng hóa nằm trên đƣờng bàng quan càng xa gốc
tọa độ càng đƣợc ƣa thích.
 Hai đƣờng bàng quan không thể cắt nhau
 Đƣờng bàng quan dốc xuống về phía bên phải
 Đƣờng bàng quan lồi hƣớng về gốc tọa đô

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN
x2

Rổ A được ưa thích hơn rổ B.
Rổ B được ưa thích hơn D.

D
B

A

IC3

IC2
IC1
x1
5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN:

MỘT SỐ TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Các hàng hóa thay thế hoàn toàn cho nhau
Các hàng hóa bổ sung hoàn toàn cho nhau
Hàng hóa xấu
Sự bảo hòa

Hàng hóa rời rạc

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN:

HÀNG HÓA THAY THẾ HOÀN TOÀN
4

Bút chì xanh

Haøng thay theá hoaøn toàn

3
2
1
0
5/14/2016

1

2

3

4

Bút chì đỏ
TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN:

HÀNG HĨA BỔ SUNG HỒN TỒN
Giầy trái

Hàng bổ sung hoàn
tồn

4
3
2
1
0
5/14/2016

1

2

3

4

Giầy phải
TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN:
HÀNG XẤU
Cá cơm

4

Haøng xấu

3
2
1
0
5/14/2016

1

2

3

4

Ớt
TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN:

SỞ THÍCH ĐƢỢC BẢO HÒA
x2
Các đƣờng đẳng ích

Điểm bảo hòa

ß
2

x1
ß1

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


ĐƢỜNG BÀNG QUAN:
MẶT HÀNG RỜI RẠC

A “các đường” đẳng ích

B tập hợp ít được ưa thích

Mặt
hàng 2

1

5/14/2016

Những giỏ xe hơi
đƣợc ƣa thích hơn
(1,x2)

Mặt
hàng 2

2

3

Mặt hàng 1

1

2

3

Mặt hàng 1
TRUONG QUANG HUNG


HỮU DỤNG
VÀ HÀM HỮU DỤNG
Hữu dụng là một tập hợp các giá trị bằng số mà nó phản ánh
những thứ bậc khác nhau về sở thích của các giỏ hàng hóa
 Hữu dụng đƣợc đo lƣờng bằng thang đo thứ bậc
Hàm hữu dụng phản ánh mối quan hệ giữa các mức hữu dụng đối
với các rổ hàng hóa khác nhau
 Gán các giá trị bằng số đối với các giỏ hàng hóa sao cho giá trị
lớn hơn đối với các giỏ hàng hóa đƣợc ƣa thích hơn
 (x1,x2) (y1,y2) nếu và chỉ nếu U (x1,x2) > U (y1,y2)
Có nhiều cách để gán giá trị bằng số cho các giỏ hàng hóa nhằm
sắp xếp các giỏ hàng hóa theo thứ tự đƣợc ƣa thích
Hàm đồng biến
5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


HỮU DỤNG
VÀ HÀM HỮU DỤNG
Ví dụ bằng số

5/14/2016

Giỏ

U1

U2

U3

A

3

17

-1

B

2

10

-2

C

1

0.002

-3

TRUONG QUANG HUNG


HÀM HỮU DỤNG:

MỘT SỐ DẠNG ĐẶC TRƢNG
Hàm hữu dụng Cobb Douglass
 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 𝑥𝛼1𝑥𝛽2

Hàm hữu dụng của những hàng hóa thay thế hoàn toàn
• 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2
Hàm hữu dụng cũa những hàng hóa bổ sung hoàn toàn

• 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = min⁡{𝑎𝑥1′ 𝑏𝑥2}
Hàm hữu dụng bán tuyến tính
• 𝑢 𝑥1, 𝑥2 = 𝑣 𝑥1 + ⁡𝑥2

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


HỮU DỤNG BIÊN
Hữu dụng biên là hữu dụng tăng thêm khi cá nhân tiêu dùng
thêm một đơn vị hàng hóa với giả thiết tiêu dùng các hàng
hóa khác không đổi
Khi chúng ta tiêu dùng một hàng hóa nhiều hơn, hữu dụng
biên giảm dần.

U
U
MU 1 
; MU 2 
x1
x 2

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


TỶ LỆ THAY THẾ BIÊN
Độ dốc của đƣờng bàng quan tại một điểm nào đó đƣợc gọi là Tỷ
lệ thay thế biên (MRS)
 Tỷ lệ thay thế biên là tỷ lệ mà ngƣời tiêu dùng sẵn sàng thay thế
hàng hóa này cho hàng hóa kia

U ( x1 , x2 )  U 0
U
U
dx1 
dx2  0
x1
x2
MU1dx1  MU 2 dx2  0
MRS x1x2 
5/14/2016

dx2
MU1

dx1
MU 2
TRUONG QUANG HUNG


TỶ LỆ
THAY THẾ BIÊN
x2
16
14
12

MRS = 6
-6

MRS

10

B

1

8

-4

D

6

E

G

1 -1
1

2
1
5/14/2016

dx 1

MRS = 2

1
-2

4dx 2

2

3

4

5

x1

TRUONG QUANG HUNG


TỶ LỆ THAY THẾ BIÊN
Tỷ lệ thay thế biên đƣợc đo lƣờng dọc theo đƣờng bàng
quan
Tỷ lệ thay thế biên khác nhau tại các điểm khác nhau
trên cùng một đƣờng quan.
Tỷ lệ thay thế biên phải đƣợc đánh giá tại mỗi điểm cụ
thể trên đƣờng bàng quan.
Tỷ lệ thay thế biên giảm dần do hữu dụng biên giảm
dần

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


MỘT SỐ ỨNG DỤNG
CỦA HÀM HỮU DỤNG
Hàm hữu dụng là một cách cơ bản để mô tả hành vi lựa chọn của cá nhân
 Bằng cách quan sát sự lựa chọn của ngƣời tiêu dùng chúng ta có thể
ƣớc lƣợng hàm hữu dụng để mô tả hành vi của cá nhân
 Ý tƣởng này đƣợc sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực kinh tế môi
trƣờng, kinh tế sức khỏe, kinh tế vận tải, marketing

Thí dụ: Mỗi cá nhân sống tại TP Hồ chí Minh có sự chọn phƣơng tiện
đi lại trong thành phố
 Sử dụng phƣơng tiện công công

 Tự lái xe

Mỗi phƣơng án lựa chọn đại diện cho một số đặc trƣng nào đó nhƣ
thời gian đi lại, thời gian chờ đợi, chi phí…
 (x1,x2,x3,…,xn) đại diện cho giá trị của n đặc trƣng khác nhau của
phƣơng án tự lái xe
 (y1,y2,y3,…,yn) đại diện cho giá trị của n đặc trƣng khác nhau của
phƣơng án sử dụng phƣơng tiện công cộng

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


MỘT SỐ ỨNG DỤNG
CỦA HÀM HỮU DỤNG
Hàm hữu dụng cho một ngƣời tiêu dùng trung
bình đối với các đặc trƣng có thể đƣợc thể hiện
nhƣ sau

 𝑢 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 = 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + ⋯+ 𝛽𝑛𝑥𝑛
• 𝛽𝑖⁡𝑙à⁡𝑐á𝑐⁡𝑡ℎ𝑎𝑚⁡𝑠ố⁡𝑐ℎư𝑎⁡𝑏𝑖ế𝑡⁡𝑐ầ𝑛⁡𝑠ử⁡𝑑ụ𝑛𝑔⁡𝑘ỹ⁡𝑡ℎ𝑢ậ𝑡⁡𝑡ℎố𝑛𝑔⁡𝑘ê⁡để⁡ướ𝑐⁡𝑙ượ𝑛𝑔

Hàm hữu dụng ƣớc lƣợng của Domenich-McFadden mô
tả sự lựa chọn giữa ô tô và xe buýt
𝑈 𝑇𝑊, 𝑇𝑇, 𝐶 = −0,147𝑇𝑊 − 0,0411𝑇𝑇 − 2,24𝐶.
𝑇𝑊⁡𝑙à⁡𝑡ℎờ𝑖⁡𝑔𝑖𝑎𝑛⁡đ𝑖⁡𝑏ộ⁡đế𝑛⁡𝑡𝑟ạ𝑚⁡𝑥𝑒⁡𝑏𝑢ý𝑡
𝑇𝑇⁡𝑙à⁡𝑡ℎờ𝑖⁡𝑔𝑖𝑎𝑛⁡𝑐ủ𝑎⁡ℎà𝑛ℎ⁡𝑡𝑟ì𝑛ℎ
𝐶⁡𝑙à⁡𝑡ổ𝑛𝑔⁡𝑐ℎ𝑖⁡𝑝ℎí⁡𝑐ủ𝑎⁡ℎà𝑛ℎ⁡𝑡𝑟ì𝑛ℎ
5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


GIỚI HẠN NGÂN SÁCH
Giả sử có hai hàng hóa: x1 and x2 với giá p1
và p2 tƣơng ứng
Thu nhập của ngƣời tiêu dùng: m
Tập hợp những giỏ hàng hóa mà ngƣời tiêu
dùng có thể mua đƣợc đƣợc định nghĩa

𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 ≤ 𝑚
Giới hạn này đƣợc biết đến nhƣ tập hợp
ngân sách
Đƣờng thẳng đƣợc gọi là đƣờng ngân sách

𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 = ⁡𝑚
5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


NHỮNG TÍNH CHẤT
CỦA ĐƢỜNG NGÂN SÁCH
Độ dốc của đƣờng ngân sách 

p1
p2

 Tỷ lệ mà thị trƣờng sẵn sàng thay thế mặt hàng 1 cho mặt hàng 2
 Chi phí cơ hội của tiêu dùng mặt hàng 1

Sự dịch chuyển đƣờng ngân sách
 Khi thu nhập tăng
 Khi giá cả tăng
Vấn đề đơn vị đo lƣờng
 p2=1; m=1

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


NHỮNG TÍNH CHẤT
CỦA ĐƢỜNG NGÂN SÁCH
Chính sách kinh tế và đƣờng tập hợp ngân sách
 Thuế: Thuế đơn vị và thuế thu nhập

 Trợ cấp
 Hạn mức tiêu dùng

 Thảo luận tình huống: “Chƣơng trình phiếu thực phẩm
của Mỹ”

5/14/2016

TRUONG QUANG HUNG


GIỚI HẠN NGÂN SÁCH
x2

(m/P2) = 40

A
B

30

D

20

E

10

G
0
5/14/2016

20

40

60

x1

80 = (mIP1)
TRUONG QUANG HUNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×