Tải bản đầy đủ

Văn phòng đại diện yahoo

+* +
TỐ
TTầr

itr

■ừ

Tẩr
it

HUTECH

B ộ G IÁ O DỤC VÀ Đ À O TẠO

°ẠI"9“ ,T,"*TC"“ ""ILffiagj TR Ư Ờ N G ĐẠI HỌC KỸ TH U Ậ T CÔNG NGHỆ TP. HCM


'Ar
ir


TỐ
T
■&

*
'ểr


*
'à'

-ửir

'ếrir

ir

-ử


iỉ1ÊT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

'ử
'k

TỂr'Ố
T"k

ir

VẪN PHÒNG ĐẠI DIỆN

YAHOO
NGÀNH: THIÉT KÉ NỘI THẤT

ir
ir
it
it


'ừ

TỂr
'ừ

i?TÊr
'Ar
*iz

TẾrir
-ử

it
iỉ

-ừ

SVTH
LỚP
MSSV
GVHD

: TRÀN THỊ BẢO NGỌC
: 07DNT01
: 107301098
: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN


ử-


ir
'k

'Ểr■Ểr

'ừ

T H ự V I Ẹ í'
TRƯỜhiGBrt KỸTHUẬTCÕNGsc

A- ỹ í ĩ Ũ


■ỊốrTỄr
ir

ir


'k*
TP.H C M , THÁNG 01/2012


'k


tV★**+*******+ ++++* ++* ++■*++**+■*+**** ++++* +***+■++++++■*+++★

-&■

■ỂT


KHOA: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐÈ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Hệ: Chỉnh Quy

Họ và tên sinh viên : TRẦN THỊ BẢO NGỌC
MSSV

:107301098

Lớp

: 07DNT01

Địa chỉ

: 491/3 Lê Văn Sỹ,F12, Q3

E-mail

: serenade_291 l@yahoo.com

Chuyên ngành

: Thiết kế Nội thất

Tên đề tài

: VẢN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

Tên GVHD

: CÔ NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN


B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA: MỸ THUẬT CONG NGHIỆP
NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

*&&&*****
TP.HCM, ngày 05 thảng 01 năm 2012

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên: Trần Thị Bảo Ngọc
Ngành

MSSV: 107301098

: Thiết kế nội thất

Lớp

: 07DNT01

1. Đầu đề Đồ án Tốt nghiệp: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):
Thiết kế nội thất Văn phòng đại diện Yahoo
Cụ thể thiết kế 06 khu vực:
• Khu Reception - Phòng nhân sự.
• Phòng ý tưởng sáng tạo.
• Phòng kinh doanh Marketing.
• Phòng làm việc chuyên về các sản phấm của Yahoo.
• Phòng giám đốc - họp.
• Canteen
3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 28/09/2011.
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 05/01/2012.


5. Họ tên người hướng dẫn

Phần hướng dẫn

Cô Nguyễn Thị Bích Vân

Nội dung và yêu cầu Đô án Tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.
N gày...........tháng............ năm 2012
Chủ nhiệm bộ môn

Người hướng dẫn

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN
Người duyệt (chấm sơ b ộ ):............................
Đơn v ị:............................................................
Ngày bảo v ệ :...................................................
Điểm tổng k ế t:................................................
Nơi lưu trữ Đồ án Tốt nghiệp:........................


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điêm bằng số:

Điểm bằng chữ:

TP.HCM, ngày

tháng

Giáo viên hướng dẫn
(Kỷ và ghi rỗ họ tên)

năm 2012


LỜI CẢM ƠN
*********

- Đê hoàn thành bài Đồ án tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến cô Nguyễn Thị Bích Vân người đã tận tình hưcmg dẫn trong suốt quá
trình thực hiện bài đồ án tốt nghiệp.
- Em cũng xỉn chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giảo trong khoa Mỹ
thuật Công Nghiệp Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM trong thời
gian qua đã hết lòng truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt
quá trình học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không
chỉ là nền tảng cho quá trình thực hiện bài Đồ án mà còn là hành trang quí
báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.
- Mặc dù em cũng đã co gắng đê hoàn thành đồ ủn VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
YAHOO một cách tốt nhất trên cơ sở thực tế và kỹ năng thê hiện của mình
nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong có
được những đóng góp, ỷ kiến quý báu của thây cô và các bạn.
- Cuối cùng, em xỉn kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe.
Tp.HCM, ngày 05/01/2012
Sinh viên

Trần Thị Bảo Ngọc


MỤC LỤC

A. MỞĐẢƯ
1. Lý do chọn đề tài
2. Tình hình nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phưcmg pháp nghiên cứu
6. Dự kiến kết quả nghiên cứu
7. Ket cấu của Luận cương Tốt nghiệp

B. NỘI DUNG
Chương I : Phân tích nhu cầu sử dụng văn phòng làm việc
1.1 .Xác định đề tài
1.2. Khái niệm văn phòng
1.3. Phân loại
1.4. Tô chức không gian
1.5. Tiêu chuẩn đánh giá
Chương I I : Sự phái triển của loại hình văn phòng
2.1. Giới thiêu
2.2 . Chức năng
2.2.1 Reception
2.2.2 Phòng họp


2.2.3 Phòng làm việc
2.2.4 Phòng giám đốc
2.3 Sư phát triên của loai hình vân phòng
2.3.1 Một số thiết kế của văn phòng trên thế giới
2.3.2 Kết luận
Chương I I I : Văn phòng đại diện Yahoo
3.1. Sơ lươc về Yahoo
3.1.1 Sản phâm của Yahoo
3.1.2 Màu sắc logo
3.2. Ỷ tưởng thiết kế
3.3. Hồ sơ kiến trúc
3.4. Nhiêm vu thiết kế
3.5 Phương án thiết kế
3.6 Không gian thể hiên
3.6.1 Các mặt bằng bố trí
3.6.2 Phối cảnh từng khu vực

c. KẾT LUẬN
> Tài liệu tham khảo


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

A.LỜI MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài:
- Nói đến văn phòng công ty, ta thường nghĩ đến ở đó sẽ chỉ có sự khô khan
của những bàn giấy, máy vi tính, của tủ hồ sơ đầy những con số. Tuy nhiên,
ngày nay cùng với sự phát triển của cuộc sống, nhu cầu của con người ngày
càng cao, các nhà kiến trúc đã biến văn phòng thành một không gian làm việc
không chỉ tiện dụng mà còn mềm mại như những không gian sống khác, sinh
hoạt khác. Đó là những văn phòng đầy màu sắc như chính sự đa dạng của cuộc
sống.
- Ngoài ra văn phòng là dạng công trình thường gặp trong các công trình thiết
kế. Để tạo một không gian làm việc hiệu quả không phải là vấn đề đơn giản, và
phần lớn các công trình về văn phòng của chúng ta hiện nay chỉ đáp ứng được
một phần cồng năng của công việc, còn yếu tố thẩm mỹ và thân thiện, ... chưa
được đề cao. Đó là những thiếu sót đáng kể cho sự phát triển của các doanh
nghiệp, công ty nói riêng và đất nước nói chung.
-Với em, đây là 1 đề tài thú vị em muốn đem đến 1 cái nhìn mới cho loại hình
này, cải thiện tính tích cực tại không gian làm việc, lấy con người làm yếu tố
trung tâm cho mọi cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, từ những điều nhỏ
nhất như bàn ghế cho đến không gian tổng thể. Có thể giúp những người lãnh
đạo văn phòng có một không gian đẹp để đón tiếp khách hàng và đối tác hay
đơn thuần là chỗ có thể nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc của đội ngũ
nhân viên tối đa.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

1


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VẢN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

2. Tình hình nghiên cứu
- Sự thay đổi trong phong cách cũng như không gian làm việc, cùng với trang
thiết bị hiện đại, công nghệ cao như máy tính, máy in đã và đang mang lại cho
con người sức sáng tạo nhiều hơn trong công việc
- Vào khoảng những năm đầu của thế kỷ 21, xu thế văn phòng mới hơn đã hình
thành tại Việt Nam bắt nguồn tự sự xuất hiện các công ty phần mềm, công ty
quảng cáo, thiết kế nước ngoài. Các nhà quản trị cho rằng với một không khí
làm việc quá nghiêm túc, nhãn viên sẽ thiếu sức sáng tạo.
- Đối vớỉ những người làm việc với máy tính suốt ngày như lập trình, suốt
ngày nhân viên phải dán mắt vào màn hình nhỏ xíu thì buộc phải tạo ra không
gian thư giãn xung quanh giúp họ lẩy lại sự thăng bằng. Cùng với thời gian, sự
thay đổi trong không gian nội thất văn phòng với sản phẩm công nghệ cao đã
góp phần thay đổi lối sống cũng như tạo hiệu quả sự hưng phấn trong công
việc cho nhân viên trong từng môi trường làm việc khác nhau.
- Bên cạnh đó, văn phòng ỉàm việc còn đóng một vai trò hết sức quan trọng, là
bộ mặt của cả công ty. Khi khách hàng hay đối tác đến tham quan, làm việc,
điều gây ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất với họ chính là văn phòng làm việc
của công ty. Nói một cách khác, văn phòng làm việc phải thể hiện được phong
cách và cá tính của công ty, góp phần quan trọng giúp khách hàng và đối tác
ghi nhớ thương hiệu của công ty.
- Cùng với các yếu tố khác: Tên thương hiệu, logo, name card, website..., văn
phòng làm việc là một yếu tố rất quan trọng trong hệ thống nhận diện thương
hiệu của một tố chức. Vì vậy việc thiết kế, trang trí và sử dụng nội thất văn
phòng đều phải tuân theo những quy tắc nhất định nhằm tạo ra một hệ thống
nhận diện thương hiệu chặt chẽ và xuyên suốt.
GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VẲN *** SVTH : TRÀN THỊ BẢO NGỌC

2


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

- Một trong những văn phòng làm việc được đánh giá cao nhất hiện nay là trụ
sở chính của hãng Microsoft đặt tại Redmond, Seattle, Hoa Kỳ, rộng tới 270
mẫu Anh. Toàn bộ khu vực này đã được các kiến trúc sư thiết kể như một
thành phố nhỏ với đầy đủ những tiện ích như cafe, nhà hàng, sân chơi, hồ
bơi,...
- Vì vậy mà phần lớn nhân viên của tập đoàn công nghệ này không còn muốn
về nhà nếu đã đến làm việc tại đây; còn với phần còn lại của thế giới, được một
lần ghé thăm và thưởng thức những công nghệ siêu hiện đại tại đây là một
niềm mơ ước lớn lao.
- Ngoài ra, có thể kể đến những văn phòng làm việc khác như Google ở Zurich
(Thụy Sì), Facebook, Pixar (Mỹ), Swatch (Thụy Sĩ), Nendo (Nhật), Selgas
Cano Architecture (Tây Ban Nha),... Tất cả đều là những văn phòng làm việc
đáng mơ ước với bất kỳ công ty nào.
3. Mục đích nghiên cứu:
- Nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa đánh giá được hêt tâm
quan trọng của việc thiết kế văn phòng làm việc nên chưa có những sự đâu tư
đúng mức cho “ngôi nhà” của mình. Ngoài ra, số lượng các công ty tư vân
thiết kế có trình độ cao vẫn còn quá ít ở nước ta, có thể kể đến công ty May
Mắn, ACT, Kiến Việt, các hãng nội thất chất lượng cũng chỉ có thể đếm trên
đầu ngón tay như Aldo, Hòa Phát...

- Vì thế thông qua Đồ án tốt nghiệp này, em mong muốn được tìm hiểu sâu vê
thể loại cồng trình văn phòng,các xu hướng thiết kế nội thất văn phòng hiện
nay từ đó đưa ra phương án mới khả thi cho loại hình này, đồng thời sáng tạo

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

3


ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

ra một không gian mới mẻ, làm cho không gian có những nét đặc trưng riêng
nhưng vẫn phù hợp với chức năng và đề tài cần nghiên cứu và thể hiện.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Đồ án tập trung vào nghiên cứu công năng và thẩm mỹ của cồng trình văn
phòng để từ đó đưa ra giải pháp thiết kế ứng dụng theo phong cách hiên đai và
sáng tạo mà các công ty.
- Tìm hiểu về công ty Yahoo
- Lên ý tưởng thiết kế cho từng không gian

5. Phương pháp nghiên cửu:

- Phương pháp nghiên cứu đề tà i:
+ Hướng nghiên cứu chính : Tìm hiểu chung về Yahoo, từ đó hình thành nên
hệ thống lý luận về những yếu tố khai thác được để đưa vào trong thiết kế nội
thất. Từ đó đưa ra hướng đi riêng, cụ thể là dựa trên các yếu tố hình ảnh, màu
sắc đó cách điệu đưa vào thiết kế nhằm tạo ra không gian và sản phẩm nội thất
vừa độc đáo vừa đáp ứng hiệu quả công năng và thẩm mỹ.
+ Phương pháp nghiên cứu :
• Phương pháp phân tích công trình : Phân tích 1 số nội thất văn phòng
trong các công trình văn phòng trên thế giới.
• Phương pháp thu tập dữ liệu : qua tạp chí ,sách báo, internet...
• Đề xuất hướng giải quyết

6. Dự kiết kết quả nghiên cứu:
Với Đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất, em tìm hiểu nghiêng
cứu về nội thất công trình văn phòng và nét đẹp của phong cách nội thất văn
phòng hiện đ ạ i. Sáu khu vực em thể hiện bao gồm:
GVHD : NGUYÊN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

• Khu Reception - Phòng nhân sự.
• Phòng ý tưởng sáng tạo.
• Phòng kinh doanh Marketing.
• Phòng làm việc chuyên về các sản phẩm của Yahoo.
• Phòng giám đốc - họp.
• Canteen
- Hiện đại, đơn giản và thực tế mang phong cách thiết kế theo xu hướng
nước ngoài là những gì em muốn chuyển tải vào thiết kế của mình. Từ những
cảm nhận riêng của cá nhân về kiến trúc, đường nét, màu sắc, ánh sáng, vật
dụng nội thất mà em cụ thể hóa vào không gian văn phòng để tạo nên nét riêng
cho thiết kế của mình. Nhiệm vụ thiết kế là thể hiện cho ra tính chất của văn
phòng mang dấu ấn riêng của Yahoo. Đây là điều mà nhà thiết kế phải làm cho
ra cho tới nhàm đem lại cho công trình không những vẻ đẹp - thảm mỹ mà còn
phải đáp ứng công năng - sử dụng.

7. Kết cấu của bài luận văn tốt nghiệp
- Gồm 03 chương.
• Chương 1: Giới thiệu đề tài.
• Chương 2: Sự phát triển của loại hình văn phòng.
• Chương 3: Văn phòng đai diên Yahoo.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

5


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VÃN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

B. NỘI DƯNG
Chương I: Phân tích nhu cầu sử dụng văn phòng làm việc
l.l.X ác định đề tài:
Thiết kế nội thất văn phòng Yahoo theo phong cách hiện đại

1.2. Khái niệm văn phòng:
-V ăn phòng là bộ máy làm việc tổng họp và trực tiếp của một cơ quan chức
năng phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo .Ngoài ra văn phòng là trụ sở
làm việc của cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội, đố ngoại của cơ
quan đơn vị đó. Văn phòng còn được hiểu là nơi làm việc cụ thể của những
người có chức vụ, có tầm cỡ như: nghị sỹ, tổng giám đốc, giám đốc ...
1.3. Phân loại:
- Các loại hình văn phòng ở nước ta hiện nay:
+ Văn phòng cấp ủy Đảng

+ Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung.

+ Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền riêng.

+ Văn phòng doanh nghiệp

- Có nhiều cách phân loại các doanh nghiệp, căn cứ vào đặc điểm sở hữu
tài sản của doanh nghiệp thì nước ta hiện nay có các loại hình doanh
nghiệp sau :

GVHD : NGUYỀN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

6


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

• Doanh nghiệp nhà nước
• Doanh nghiệp họp tác xã
• Công ty trách nhiệm hữu hạn
• Công ty cổ phần
• Công ty hợp doanh
• Doanh nghiệp tư nhân
• Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1.4.TỔ chức không gian

Tổng quan nội thất của 1 văn phòng

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRÀN THỊ BẢO NGỌC


ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐAI
• DIÊN
• YAHOO

• Lối vào văn phòng - Trục giao thông
• Sảnh - Reception
• Khu vực tư vấn khách hàng
• Phòng làm việc
• Phòng họp
• Phòng giám đốc
• Phòng vệ sinh
• Kho

l.S.Tiêu chuẩn đánh giá

TIÊU CHUẨN VĂN PHÒNG CAO CẨP LOẠI A


Phân loại văn phòng loại A theo tiêu chuẩn quốc tá (Do Chesterton Viet Nam cung cấp)
■ Vị trí: nằm tại trung tâm TP quận 1 trong phạm vi 1-2 km từ nhà hát TP HCM hay nhà thờ Đức Bà.
■ Chiều cao tầng: từ sàn lên tới trần tối thiểu 2.6m bảo đảm sự thông thoáng & không gian làm việc.
■ Quản lý tòa nhà: Đội ngũ chuyên nghiệp quốc tế
■ Diện tích sàn: diện tích sàn tối thiểu 600 m2 trở lên, ít cột và tổng diện tích kinh doanh trên 5.000
m2. Lý tưởng nhất là sàn kinh doanh có diện tích trên 1.000 m2.
■ Thiết kể tổng thể: thiết kế phải bảo đảm cỏ nhiều ánh sáng tự nhiên, tàm nhìn tốt với hành lang cao
cấp.
■ Lối vào: lối vào tiện lợi, an ninh 24/24 nhưng luôn có thể sử dụng lối thóat hiểm. Đường ra vào của
xe tiện lợi
■ 100% hệ thống điện dự phòng: Có hệ thống điện dự phòng 100% thời gian.
■ Hệ thống máy lạnh: Có hệ thống lạnh trung tâm họat động hiệu quả.
■ Hệ thống thang máy: Có thang máy tốc độ cao (2.5 tới 3m /giầy với số chỗ 20 khách hàng trên
l.200kg)
■ Không bị quẩy rầy: thiết kế các lối đi & thang máy tránh ảnh hưởng tới khách hành thuê văn phòng
■ Hầm để xe: mỗi 150 m2 diện tích kinh doanh phải có 1 chỗ để xe hơi

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

8


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

Chương II: Sự phát triển của ỉoại hình văn phòng.

2.1. Giói thiệu:


- Thiết kế cao ốc văn phòng được hình thành và ra đời trên cơ sở giống như
những ngành thiết kế kiến trúc khác nhà ở, chung cư, khách sạn, nhà
hàng,...Đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, văn phòng làm việc là nơi
diễn ra các hoạt động hết sức quan trọng. Nhưng trên thực tế, nhân viên
thường cảm thấy căng thẳng, ức chế và làm việc kém hiệu quả một phần là
do họ không có được một không gian thực sự tiện nghi, thoải mái để có thể
vừa làm việc, vừa thư giãn một cách hợp lý.
- Điều đó dẫn đến một thực tế là nhu cầu thiết kế văn phòng sao cho có thể
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cồng việc, đồng thời tạo ra môi trường sinh
hoạt năng động, thoải mái cho nhân viên đang là một xu hướng mạnh mẽ và
tất yếu.
- Trên cơ sở đó hoạt động lĩnh vực văn phòng cũng như các lĩnh vực giả trí
khác, sự phát triển của nó càng ngày càng trở nên hiện đại và cho đến ngày
nay thiết kế văn phòng không chỉ còn mang chức năng làm việc mà còn chứa
đựng trong đó biết bao giá trị khác.
2.2 Chức năng:

2.2.1 Receptỉonịphòng tiếp tân):

- Không gian reception thường là khồng gian rất ấn tượng và bị cuốn hút
bởi phòng tiếp tân hiện đại. Niềm tin của bạn dường như đặt hết vào công ty
ấy khi lần đầu tiên bạn tiếp xúc với công ty. Reception là bộ mặt của công ty
nên luôn cần coi trọng đúng mức.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

9


ĐÒ AN TOT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

- Reception bao giờ cũng được xem là nơi quan trọng nhất của công ty về
mặt ngoại giao, với vai trò là trung tâm, là cánh cửa đầu tiên để tiếp xúc
khách hàng - khách quí đến với thế giới riêng của công ty bạn. Do đó, ngày
nay hầu như tất cả các cồng ty đều dành riêng ra một khoảng chi phí đầu tư
cho reception để nơi đây thật sự là cửa ngõ, đầu mối quan trọng.

r

V

r

Một so reception của các công ty nôi tiêng.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRÀN THỊ BẢO NGỌC

10


ĐÒ ÁN TÓT NGH1ẸP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

2.2.2 Phòng họp:
Bất kì cơ quan nào đi chăng nữa
cũng có những không gian riêng tư
đế hội họp, hay cũng là nơi hội tụ
để bàn bạc đưa ra những phương
án, những cách giải quyết hợp
lý,...thì phòng họp là nơi chứa
đựng những chức năng ấy. Thông
thường phòng họp được thiết kế
nghiêm trang và màu sắc sử dụng thường là gam màu trầm.

2.2.3 Phòng hành chỉnh nhân sự:
- Phòng hành chính là nhịp cầu nối công tác từ Ban lãnh đạo xuống các
phòng và ngược lại, là trung tâm thông tin giữa các phòng như truyền tin,
truyền mệnh lệnh của Lãnh đạo đến nơi cần thiết một cách kịp thời, chính
xác.
- Thực hiện công tác quản trị Nhân sự trong toàn Công ty.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRÀN THỊ BẢO NGỌC

Ỉ1


ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

- Phòng hành chính có những quyền hạn thực hiện công tác quản trị nhân
sự trong toàn công ty nghiên cứu đề xuất, xây dựng mô hình quản lý phương
án tổ chức của công ty phù hợp trong toàn thời kỳ .
- Phòng hành chính còn là nơi tiếp nhận, quản lý toàn bộ hô sơ người lao
động để cung cấp thông tin, tham mưu cho Tổng Giám đốc sử dụng, bố trí
lao động, đánh giá, sử dụng lao động và các chế độ chính sách cho người lao
động trong Công ty.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẢN THỊ BẢO NGỌC

12


ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

- Làm đầu mối làm việc để Công ty phối hợp vói các Cơ quan bảo vệ Pháp
luật, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp lao động.
- Phòng hành chính thực hiện công tác quản trị Hành chính trong Công ty
- Công tác văn thư, lưu trữ, ấn loát, thông tin liên lạc, đời sống, lễ tân, phục
vụ hội họp, hội nghị, trật tự trị an, an toàn phòng cháy và chữa cháy. Thư ký
các cuộc họp trong nội bộ Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì.

2.2.4 Phòng làm việc:
- Phòng làm việc giúp cho con người tập trung để đem lại kết quả làm việc
hay học tập một cách tốt nhất. Chính vì thế, khi thiết kế phòng làm việc cần
chú ý bố trí phòng tại nơi yên tĩnh, xa những khu vực chung như sảnh, phòng
khách, phòng ăn. Phòng làm việc nên có cửa sổ mở ra hướng yên tĩnh của
ngôi nhà như mặt sau hoặc ở tầng trên cùng. Hướng lý tưởng nhất để đặt
phòng làm việc là Bắc vì đây là hướng lấy sáng tự nhiên tốt, không bị nắng
chiếu vào mùa hè, lại đón được nhiều năng lượng mặt trời vào mùa đông.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

13


VÃN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

2.2,4 Phòng giám đốc:
- Một phòng làm việc được design khoa học, hợp lý sẽ tạo ra một không
gian lý tưởng, giúp các nhà quản trị có được sự phấn khỏi, say mê trong công
việc. Nhờ đó có thể đưa ra nhũng quyết định sáng suốt nhất. Đối với bất kỳ
công ty hay doanh nghiệp, nhà nước hay tư nhân thì giám đốc cũng là người
đóng vai trò hết sức quan trọng. Đó là người trực tiếp quản lý mọi hoạt động
của công ty đồng thòi cũng là người lập ra kế hoạch xây dựng chiến lược
phát triển chung.
w

r"'im

- Chính vì vậy, trong kế hoạch thiết kế văn phòng công ty thì thiết kế phòng
giám đốc là một trong những hạn mục được chú trọng đặc biệt.
Trên thực tế thì mỗi sếp thường có những sở thích, phong cách sống và làm
việc mạng đậm màu sắc cá nhân đồng thời từng lĩnh vực, từng ngành nghề lại

GVHD : NGUYỀN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRÀN THỊ BẢO NGỌC

14


ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

mang những đặc thù riêng vì vậy thiết kế phòng giám đốc phải sao cho vừa
đẹp, vừa tiện dụng mà vẫn thể hiện được tính cách cá nhân.
2

2.3 Sự phát trỉên của ỉoạỉ hình văn phòng:

- Một văn phòng thường là một phòng hoặc khu vực, trong đó mọi người
làm việc và tiến hành kinh doanh. Khi các chính phủ hoặc các tổ chức khác
đã tồn tại văn phòng đã tồn tại trong một số hình thức như là một nơi để làm
nhiệm vụ liên quan đến hành chính, văn thư...
Văn phòng thế kỷ 19
- Vào cuối thế kỷ 19, văn phòng thương mại cho hoạt động kinh doanh đầu
tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ. Các đường sắt, điện tín và sau đó là điện thoại
được phát minh cho phép để liên lạc từ xa ngay lập tức. Bất cứ nơi nào sản
xuất tồn tại, ví dụ như trong một nhà máy, nhà xưởng, văn phòng hành chính
bây giờ có thể được đặt ở khoảng cách xa. Sáng chế khác có phát huy văn
phòng bao gồm: đèn điện, các máy đánh chữ, và máy tính.
- Có lẽ biểu tượng vĩ đại nhất của văn phòng là văn phòng và bàn ghế.
Trong 1876 Centennial triển lãm ở Philadelphia, mới thiết bị văn phòng và
đồ nội thất đã được trưng bày phổ biến. Giải trình đặc trưng bàn làm việc
rolltop ưa thích và hệ thống nộp đơn cuốn tiểu thuyết mới. Bàn thiết kế cuối
cùng được phát triến sau khi phát minh ra máy đánh chữ như thiết kế rolltop
không phải là một trong những thiết kế tốt cho vị trí của máy đánh chữ một.
- Vào năm 1900, gần 100.000 người ở Hoa Kỳ đã làm việc như thư ký,
stenographers, và người đánh máy trong văn phòng. Các công nhân trung
bình là sáu mươi giờ làm việc cho một tuần làm việc sáu ngày. Chuyên
ngành đào tạo là bây giờ có sẵn cho những người muốn nghiên cứu kỹ năng
văn phòng.
GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

15


ĐÒrÁN TOT NGHIỆP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

- Cho đến thế kỷ XX, cùng với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật văn phòng
làm việc được thiết kế theo hướng hiện đại được biết đến rất nhiêu, hâu hêt
các không gian văn phòng được trang bị với dụng cụ văn phòng hiện đại,
thiết kế sang trọng nhiều văn phòng được xem như là nơi làm việc lý tưởng
của nhiều lao động.

2.3.1 Một số thiết kế văn phòng trên thế giói
• Google
- Google muốn đầu tư của mình là đầu tư thân thiện với môi trường, chât
lượng tót, sang trọng. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên có những sáng tạo
thăng hoa và linh hoạt trong quá trình sử dụng, Google mong muốn không
gian sinh hoạt cộng đồng, màu sắc tươi vui, nội thất đúng phong cách Y.
Google khéo léo đan xen giữa làm việc và giải trí, làm cho khu vực làm việc
mất hẳn cảm giác áp lực và nặng nề.

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẰN THỊ BẢO NGỌC

16


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YAHOO

ĐỎ ÁN TÓT NGHIỆP

• Chuyển phát nhanh toàn cầu NTT
- Văn phòng tập đoàn chuyển
phát nhanh toàn cầu TNT tại
Malaysia. Màu da cam chủ đạo
trên logo được sử dụng chính.
Hãng thiết kế nội thất DB&B
đã đồng hành cùng TNT tại
nhiều quốc gia, kể từ năm
1996. Chỉ trong vòng 10 năm
qua, với các văn phòng tại Singapore, Malaysia, Bắc Kinh, Thượng Hải,
Hong Kong và Philippines, công ty đã tự tạo cho mình một hình ảnh rất đại
chúng mà cũng khá riêng biệt.

• LG
- Nhẹ nhàng, trang nhã
nhưng hiện đại đúng theo
lĩnh vực hoạt động của
mình, hãng điện tử LG
đã tạo ra được chuỗi văn
phòng khá đẹp tại một số
quốc gia châu Á. Khu
văn phòng này nam ở
Singapore,

do

Boss

Design thiết kế. Một số trụ sở khác cũng đi theo mô hình này gồm Thượng
Hải, Thẩm Quyến, Kuala Lumpur, Brunei và Jakarta

GVHD : NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN *** SVTH : TRẦN THỊ BẢO NGỌC

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x