Tải bản đầy đủ

Phân tích điểm hoà vốn của công ty CP công nghệ thực phẩm đông nam á

Tình hình hoạt động của Công ty CP Công nghệ thực phẩm Đông Nam Á
(DNA FOOD) được phản ánh qua bảng sau:
Đơn vị : VNĐ
Chỉ tiêu
Doanh Thu bán
hàng và cung
cấp dịch vụ
Doanh thu
thuần
Giá vốn hàng
bán
Lợi nhuận gộp
về bán hàng
Doanh thu hoạt
động tài chính
Chi Phí Bán hàng
Chi phí ql DN
Lợi nhuận thuần
từ hđ KD
LN Sau thuế


Tháng 10/2016
691,630,997

Tháng 11/2016
659,519,726

Tháng 12/2016
2,397,358,343

691,630,997

659,519,726

2,397,358,343

991,393,818

872,891,506

2,539,801,891

(299,762,821)

(213,371,780)

(142,443,548)

57,225,727

47,690,000

33,841,889

351,572,603
112,330,484
(706,440,181)

402,658,526
255,375,817
(823,716,123)


524,667,928
524,667,928
(768,756,232)

(712,748,100)

(802,957,523)

(761,444,232)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×